30 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

30 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | v i , i, il i iç SUVARI i | Mehmet Bahattin.oğlu Feridun (Konyo) İsmail Remzi oğlu Mesut (Yalvaç), Mehmet Süreyya | oğlu Ömer Sait (Çölemer), Meh- met Cemalettin oğlu Mustafa İh - san (Çerkeşul), İsmail oğlu Raif (istanbul), Osman oğlu Burha « nettin (İstanbul), o Mehmet oğla Ahmet Kudret (Jstanbul), Halil Sadettin oğlu Ali Enver ((Istan - bul), Hafız Ömer oğlu Şerafettin (Erzurum), Mehmet Ali oğlu Beh çet (Mamuretülâziz), Hasan Tah- sin oğlu Enver (Erzurum), Halil| oğlu Ekrem (İstanbul), Mustafa oğlu İsmail Bekir (stanbul), Sab- ri oğlu Süleyman (İstanbul), Mus tafa oğlu Sami (Kilis), İzzet oğla > Muhsin (Ankara), Mustafa Ziya oğlu Mahmut Adnan (İstanbul), Aziz oğlu İzzet (İstanbul), Ömer oğlu Şükrü (Urfa), Rauf oğlu Va- tanbul), (o Hakkı oğlu Selâhattin (stanbul), Nuri oğlu Mehmet Ek- rem (Bursa), Mehmet oğlu Cemil Fuat (Bursa), Süleyman oğlu Ab- dullah Adil (İstanbul), Hasan oğ- lu Refik (Kocaeli) Efendiler. LEVAZIM Şaban oğlu Necdet (Erzurum), Ali Riza oğlu Ahmet Semiuhi (Ge- Tibolu), Osman Fevzi oğlu Nihat (İstanbul), Cumalı oğlu Mehmet Nuri (Malatya), Ahmet oğlu Tar lât (Balıkesir), Ahmet,oğlu Mus- tafa (Kilis), o Eyüp oğlu Hamdi (Tokat), Tahir oğlu Nurettin (İs- tanbul), Cavit oğlu Mehmet (İs- tanbul), Yaşar oğlu İhsan (Elâ ziz), İsmail Hakkı oğlu Muhte- rem (İstanbul), Osman oğlu İb- rahim Ethem (istanbul), Abdul ah oğlu Bekir (Kayseri), Kâzım oğlu Mehmet Nevzat (Denizli), Arslan oğlu Mustafa Necati (İs- tanbul), Mehmet oğlu Hasân Basri (Bursa), Ferit oğlu (Vahdettin! (Harput), Ahmet oğlu Rasim! (Denizli), Mehmet Feridun oğlu| Ali Fehmi; (İstanbul), Abdulaziz öğlu Şefik (Kayseri), Efendiler. MUHABERE Ahmet oğlu Enver (İstanbul), Halil oğlu Mesut Necati (İstan - bul), Halil oğlu Faik (Üsküdar), Ahmet. oğlu Ali (Adana), Ali Fehmi oğlu Mustafa (Karasi), Ali öğlu Mustafa (Karasi), Mehmet oğlu Hasan Behçet (Eşme), Şük- rü oğlu İhsan (Edirne), Mehmet Asaf oğlu Yusuf Kenan (Ereğli), Muhtar oğlu Ali Riza (Edirne), Efendiler, HAVACILAR Mehmet oğlu Hilmi (Adana), Süleyman oğlu Hayrettin (İstan- bul), Mahmut oğlu Mehmet Neşet (Edirne), Halil Enver oğlu Meh- met Zeki (Istanbul), Ahmet oğlu Harbiye mektebini bu yıl bitiren efendiler mık Kemal (Edirne), Osman oğlu; Nazmi oğlu Mahmut Mümtaz (A9 İsmail (Gemlik) ; Ali oğlu Hasan| kara) Mehmet Ali oğlu Mehmel ve Basri (Balıkesir), o Mustafa öğlul Ridvan (İstanbul) o Melimet Ali Rasim (Bursa), Hasip oğlu Mus-| oğlu Hüseyin (Üsküdar), Osmani tafa Münip (Trabzon), İsmail dğ-l oğlu Mehmet (Malatya), Ali oğlu Hatbiye mektebi hocaları ve kumandanlarımız la Halim Hikmet (Yenişehir), / Mehmet Feyzi (Istanbul), Mah » Mehmet Vehbi oğlu Hakkı Burj mut oğlu Mehmet (Manisa) Tah « p a e > (İstanbul), * Hüseyin oğlu Nihat a (Karabismeli), Hinomn Tabela) azl es a ezim > oğlu Ziyaettin (Erzurum), İsmail m dank dale Necdettir Hakkı oğlu Abdullah Enver (Hü-| (eatih), Mustafa oğlu Ahmet Mi- davendigâr), İsmail oğlu Hakkı| e (Orhaneli), Akkaş oğlu Sü- XFatsa), M. Nuri oğlu Burhan (15-| yeyman (Aymtap), Hasan Tahsin yg mı anlatırken, en büyük heyecant- nı duyuyor: — O herikulâde bir kuman dandır. Türk tarihinin mislime te» sadüf etmediği bir adamdır. Âsa- oğlu Mehmet Necmettin (Edirne) Mustafa oğlu Mehmet Burhanettin (stanbul), Mehmet Bahattin oğlu Ahmet Rıfat Efendiler. ISTIHKAM Haan oğlu Murat (Karesi), rı meydanda... Yaptığı iş pırlanta) yi sat oğlu Mehmet Kadri (stan gibi ortada dutüyor. Müthiş bir kargaşalıkta orduyu eline alıp şu hali kazanmak, milleti kurtar mak kolay şey değildir. Yüzüncü yıldönümünü idrak eden Harbiye mektebi, dünyayı karşısında hay-| ran bırakan bir Gazi Mustafa Ke- mal yetiştirdiği içn, ne kadar ifti- har etse, ne kadâr gurür duysa ye ridir. Nazire hanım söylüyor: Müşir Kâzım paşa, bazan evlâtlarmı, torunlarını etrafına toplarmış. “ Dua edin, dermiş, bu bü - yük adamın, Gazi Mustafa Ke- malin sağlığına dua edin!..,, ... Müşir Kâzım Paşanın tercümei hali Kısaca şu: Paşa, 1287 yılında | Harbiye mektebinden çıkmış ve altmer ordunün üçüncü : alayı bi- Müci taburu ikinci bölüğe yüzba- giliğma tayin'olunmuştur. Bilâha- ye Yemen vali yaverliğinde, saras- ker yaverliğinde bulunmuş. Muh- telif tarihlerde sırasiyle kolağalı: Za,-binbaşılığa, O kaymakamlığa terfi etmiş. 312 senesi 5 temmu - zunda “Uhdesine rütbei müşiri tevcih kılınmış.,, Müşir Kâzım paşanın son vazi- feleri: 325 senesi 22 martmda Ko- © «ova valiliği, bilâhare İzmir vali- liği. bul), o Közum oğlu Hüsamettin (Niğde), Tahsin oğlu Hüseyin Ca- hit (Ordu), Muzeffer Asım (Ada- na), İbrahim oğlu Esat © (İstan | bul), Mehmet Ali oğlu Enver (Bas hkesir), (Ali Eşref oğlu Ahmet Bahtiyar (Kars), Halilullah oğlu Ali Remzi (Erzincan), Cafer oğ- hu Ahi Rıza (İstanbul), Ömer oğ- İ lu Mehmet Kemal o (Karahisar) Rüştü oğlu Ahmet (Erzurum), Yakup oğlu Ahmet Sabahattin (İs- tanbul), Lütfullah oğlu Abdurrah- nan Eşref (Bayburt), (o Mehmet Hakkı oğlu Tahsin O (Ayancık), Ömer oğlu İbrahim (Sıvas) , Efen- diler. DEMİRYOL Mehmet Ali oğlu Asaf (Akşe- hir), Halil oğlu Mustafa (Kayse- ri) Haşan oğlü Raşit Hilmi (Eyüp Sultan), Hülüsi oğlu Mehmet Do ğan (İstanbul), Mustafa Tahir oğ- a Hüseyin Behiç (Bursa), Hasar: Tahsin oğlü (Müstafa Şevket (Şam), İbrakim Etem oğlu Şaha « beltin (Adapazar), Halil Rıfat 6ğ- lu Mustafa o Kâzrm (Karahisar), Mehmet Salih oğlu Mehmet Mu * zaffer (İstanbul), Efendiler, NAKLİYE Ahmet oğlü Mehmet Tevfik ağir #hycı e m £ oğlu Niyazi (Trabzon), Abdülke- | Mehmet Niyazi oğlu Ibrahim Na- Mehmet Şadan (Trabzon), Os-| hanettin (Bursa), Mehmet oğlu man oğlu Emin Ali (İstanbul),| Mehmet Macit (İstanbul), Ferruz Faik oğlu Rüstem (İstanbul) Sab-| oğlu Halil (Gelibolu), İbrahim ri oğlu Hüseyin Fehmi (Reşadi.| oğlu Hüseyin Tomas — (Bursa), ye), Şevket oğlu Hüseyin Halit| Şükrü oğlu Mehmet Remzi (Azer- (Aksâray), Davet oğlu İsmail| beycan), Mahmut Şinasi oğlu Ce- Hakkı (Biga), Ali oğlu Mehmet| nabışehabettin (Konya); Mustafa Galip (Şarkışla), Tevfik oğlu İs-| oğlu Mehmet Şükrü (Hüdavendi- mail Müştak (İstanbul), Abdullah |gâr), Mustafa Şveki oğlu Ümit Şev- oğlu Abdulgafur (Mardin), Mahir|ki (Üsküdar), Ahmet Rasim oğlu öğlu Ahmet Kadri (Bursa), Nari| Mehmet Rahmi (İstanbul), Müm- oğlu Abdurrahman, Lütfi (Bile.| taz oğlu Ekrem (Çengelköy), Zül- cik), Tahsin oğlu Turgan (İstan-| fikar oğlu Mehmet Reşat (Foça); bul), Şerif oğlu Nusret (Denizli),! Kadri oğlu Sabri (Bursa) H. Hüs- Bien rami Harbiye mektebi kütüpanesinden bir görünüş.. Mehmet Şakir oğlu Mehmet Arif nü oğlu Kemal (Ankara), Meh- (Bursa), Hasan Rasih öğlü Abs) met Arif oğlu Mustafa Ekrem dullah (Sıvas), Hüseyin Rifat 6ğ| (Bursa), Osman oğlu İsmail (Kon lu Mehmet Nail (Aydın), Mehmet| ya), Haşim oğlu Niyazi (o (Erzu- oğlu Ekrem (Beşiktaş), Halit oğlu Ali Muzaffer (İstanbul), Müsta- fa Şevket oğlu Mehmet (o Tevfik (Nevşehir), Mehmet Ali oğla İb- rahim Vedat (İstanbul), Hüseyin oğlu Mehmet Tevfik ( (Edirne), Hüseyin öğlu Selâhattin (Üskü keş), Sadık oğlu Mazhar (Gazi- ântep), Şerafettin oğlu İsmail Ru- hi (İstanbul), Tahir oğlu Ömet Naci (İstanbul), Akif oğlu Ekrem (Sivas), o Nuri oğlü Yusuf İsmail (Bursa), Süleymani oğlu Mehmet Yağar (İsparta) Mehmet oğlu Ab- sa), Yusuf Sabri oğlu Mehmet Ce.) düllâh (Beşiktaş), Hüseyin oğlu vat (Üsküdâr), Abdullah Şevki) Kemal stanbul), Muharrem oğ- oğlu İsmail Hakkı (İstanbul) Esllu Füat (iskenderun), Mehmet Es fendiler. in oğlu Mahmüt (Gaziantep), İs“ at oğlu Seyfettin (İstanbul), Re- p oğlu Abdüllah Ekrem (Biga), Eşref oğlu Hayrettin (Çengel- köy), Ömer Faik oğlu Kâzım (Er- zindâr), Osman oğlu Ahmet Ziya (İstahbul), Mehmet oğlu Rama- zari (Sindırgâ), Tahir oğlu Mus- tafa (Beşiktaş); Hasan Fehmi oğ- İu Mehmet Necdet (İzmit), Mu- rim oğlu Hasan (Trabzon), Ah-| hiddin oğlu Recep (İzmit), Cev- met oğlu Mehmet (Şarki Karahi-|; det oğlu Münür (İzmit), Bakir sar), o Hakkı oğlu Enver (Trabs| oğlu Ahmet Tevfik (Sandıklı), zon), Rıfat oğlu İsmail (Sinep),| falil Zekâi oğlu Enver Faruk (İz- Hasan oğlu İsmail (Canik), Meh:| mir), Mehmet Faik oğlu Eyüp met Arif oğlu Nurettin (Bursa),| Fazlı (İstanbul), Zekeriya oğlu Ahmet Nazif (İstanbul) (o Hurşit hit (Bursa), İsmet oğlu Nüshet| oğlu Enver (İzmir) Muhiddin oğ- (Bursa), Rıfat oğlu Mehmet İzzet! lu Mustafa Asım (stanbul) Fethi (Tokat), Mustafa Sıtkı oğlu Na -| oğlu Mustafa Danış (Gelibolu) tafa Necdet (İstanbul), Mehmet oğlu Halim (Kangal), Ahmet oğ- lu Lütfi (Mamuretülâziz), Ethem oğlu Ahmet (Kayseri), Hakki rum ),. Hüseyin oğlu Vehbi (Çer- sin oğlu Nihat (İstanbul) Cema « lettin oğlu Hasan Fabri . (İstan * bul) Sait oğlu Şevket (Eskişehir) Osman oğlu:Haydar Necdet (Ays dın) Remzi oğlu Rasim © (İstan- bul), Abdi oğlu Mahmut Şevket (Çubuklu), Rifat oğlu Abdülhadi (Mardin), . Asaf oğlu Celâlettin (Elöziz) Mehmet oğlu Veytel (A- mâsya), Kerim oğlu Celâl Sahir (Yenişehir), Şerif oğlu. Celâlettin (İstanbul), © İsmail “Hakkı oğlu Ahmet Burhan (Yalova) Hüsnü oğlu Mehmet Zeki (İstanbul) İş mail Rahim oğlu Ahmet (Necati (İstanbul) Halil Muzaffer oğlu Namık Kemal (İstanbul) Osman oğlu Muammer (Tekirdağı) Ke - mal oğlu Adnan (İstanbul) Ömer Fevzi oğlu Ahmet Faruk (İstan - İ bul) Ömer Lütfü oğlu Raif Nec » İ det (İstanbul) Tursun oğlu Ah - met (Trabzon) Ârif oğlu Hamdi (Karasi) Ahmet oğlu Seyfi (Hır- kaişerif) Yusuf oğlu Kâmil (Ka- yahisar) Necati oğlu (Arif Nihat (Üsküdar) (o Hıfzı oğlu Mehmet (Eyüpsultan) Mehmet oğlu Mü » harrem (Kars) Abdülkerim oğlu Necmettin (Harput) Mehmet Kâs mil oğlu Mehmet Abdülbekir (iss tanbul) Ali oğla Galip (İstanbul) Ali Avni oğlu Ahmet İkrami (14 mit) Avni oğlu Ahvet (Erzürum) Mehmet oğlu Hayrettiri (Balıke- sir) o Kemaloğlu Osman Necati (Kadıköy) Abdülhadi oğlu Yah» ya (Adana) Amir oğlu Neşet (is tanbul) Abdülhak oğlu Mustafa (Çatsancak) Asım Hilmi oğlu Şükrü (Bursa) Ömer Fevzi oğlu Mehmet Sabahattin (İstanbul) Ö- mer Lütfi oğlu Nedim (İstanbul) Tahsin oğlu Lütfi (Istanbul) Ab- durrahman oğlu Naim (Eskişe- hir) Hasan oğlu Mustafa (İstân- bul) Emin oğlu Mustafa (Bursa) İsmail Rahmi oğlu Reşat (İstari » bul) Ahmet oğlu Ali Fethi (istan bul) Hasan oğlu Fevzi (İstanbul) Cuma oğlu Hasan (o (Gaziantep) Ahmet Haydar oğlu Mehmet Tas lüt (Üsküdar) Mehmet oğlu Mur hittin (Üsküdar) Ostnan Nuri oğ- ht Abdullah Kemal ( (İstanbul) Mustafa oğlu Selâhattin (Yozgat) Mekimet Mümtaz oğlu Yusuf Nec- meitin (İsparta) Halit oğlu Cevat (Üsküdar) o Mehmet Bahri oğlu Ömer Şerafettin (Trabzon) Meh- met oğlu Orhan (Bursa) Süley- man İhsan oğlu Ahmet Naci (İs- tanbul) Vasıf oğlu Abdurrahman Halit (İstanbul) Harun oğul Mus» tafa Kenan (Antalya) Hasan oğlu (Devamı 17 inci sayıfamızda |

Bu sayıdan diğer sayfalar: