30 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14

30 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

14 — VAKIT 30 AĞUSTOS 1934 — Askeri terfi listesini n Ankara, 29 (A.A) — 30 As) gustos Zafer bayramı münasebeti- le terfi eden erkân, ümerâ ve za- bitanın listesi şudur: Erkânıharp (o miralaylığından mirlivalığa terfi edenler: * Rüştü, Ekrem, Müstafa Sabri, Yusuf Ziya, Veysel, Reşit, Şem- setfin Tahir, Beyler. Erkânharp (o kaymakamlığın. dan miralaylığa terfi edenler: H. Fehmi (Hereke), Mehmet! Beyler. | Erkânı harp binbaşılığından| kaymakamlığa terfi edenler; Tursun (Trabzon), (Köprülü) Beyler. Erkânı harp © yüzbaşılığından | binbaşılığa terfi edenler: Ekrem Hayri (Istanbul), Eşret| (Üsküdar), Ahmet Remzi (Ayaş) Alâettin (Bursa), o Ziya (Araç), Mithat (İstanbul), Nedim (İstan- bul), M. Sadık (Kırklareli), Ne- cati (Bursa), Behaettin (Berga- ma), Cevdet (rzurum) Ziya (Kır- şehir) Beyler. ç— Piyade kaymakamlığından mi- ralaylığa terfi edenler: Ahmet Habip (Kastamonu), Mehmet Murat (Kzanlık), M. Fa- zıl (Selânik), ismail Hakkı (Üs- küdar), S. Fethi (Harput) A. Sa- hip (Gümilcine), H. Cevdet (Sü- leymaniye, İbrahim Karagümrük, | Ali (Lofça), Hasan Tahsin (Kas- tamonu), Hasan Basri (Toygar- tepe), M. Bahir (Kıbrıs), Hasan| (Çerkeş), Osman, (Ermenak), Dilâver (Tophane), OY. Nazım (Hasankale) Necmettin (Üsküp), Musa (Selânik), Ali (Yedikule), Tahsin (Küçükpazar), Lütfi (Fa- tih), A. Nihat (Erzincan), Nuri (Üsküdar) Beyler. | Piyade binbaşılığından kayma! kamlığa terfi edenler: Salih Fedai (Çeşme), Tahsin (Küçükpazar), Naşit “Yenişehir), M. Kemal (San'a) (Kemalettin (Nazilli), H. İhsan (Etyemez),| Cemalettin (Gergök), Abdülka- dir (Tatlıkuyu), Ziya (Selimiye),| M. Tahir (Harput,) | M. Cemal Erzurum), İzzet (Üsküdar), Ha-| san Hüsünü (Üsküdar), Hüseyin (Çekmece), İsmail Hakkı (Har-| put), M. Galip (Manastır), M. Rasim (Trabzon), Nuri (Süley- maniye), A.Talât (Köprülü),| Hüsnü (Kayseri), Hasan (Feri - köy), A, Muhtar (Bıçakçı) Halil (Ünye), Şerafettin (Eğrikapı), Zahit (Girit) Süleyman Faik (Se- lânik), Yusuf Sezai (Edirne), A. Zühtü (Bursa), M. Ziya (Er zurum), Fettah (Süleymaniye),! Muhiddin (Edime), M. Fevzil (Trabzon, (Sabri (Süleymaniye), Beyler. Piyade yüzbaşılığınden binba- şılığa terfi edenler: Fazıl (Manastır), O. Eşref (Beykoz), Ismail (İstanbul), M. Asım (Divrik), Ali (Pazarcık,) M. Reşit (Diyarbekir), 1. Zühtü (Ürgüp), Yusuf Ziya (Marmaris) A. Hüseyin (Harput), Hüsamet- tin (Çmar), Lütfi (Üsküdar), M. Mecdi (Sıvas), Nazmi (İzmir), 1. Kemal (Beşiktaş), Regat (İşkod ra), Rıza (Denizli), H. Sabri (Di- metoka), M. Kâmil (Pirzerin), A, Şükrü (Şarki Karahisar), Hüse - yin (Çemberlitaş), Hüseyin Hüs- nü (Üsküp), Hüsnü (Dimitoka). Kâzm (İzmir), H. Sabri (Fethi- ye), İbrahim (Trabzon), M. Sait (Üsküdar), Yunus (Gerede), Re-! Hüseyin Sarar a m ei İ tin Üsküdar, şit (Erzurum), Osman (Harput) Köşif (Selimiye), Rüştü (Üskü- dar), Nuri (Arapkir), Niyazi (İs- parta), Kâzım (Gümüşhane, İh- san (Sakız, O. Nuri (Bitlis) Bey- ler. Piyade birinci mülâzimliğinden yüzbaşılığa terfi edenler: Ferit Beşiktaş, Mazhar İstan- bul, İbrahim Gence, M. Nuri Da- day, Fahri Harput, Şaban Ak - şehir, M. Ali Dedeağaç, Emir To- kat, Celâlettin Samsun, Zekeriya Maraş, M. Niyazi Bursa, H. Ke- İ mal İstanbul, Salih İstanbul, M.!» Şükrü Edirne, İsmail Hakkı İs -| tanbul, Celâl Harput, S. Faik A - namur, Raşit Üsküdar, Selâhat Asaf Şam, Münür Bursa, Seyfettin İstanbul, Edip Zonguldak, Selâhattin İstanbul, Refik Girit, M. Tayyar İstanbul, M. Ali Maraş, Ahmet Küçük Mustafapaşa, Cevdet Defterdar, A, Rrza İstanbul, Şükrü İstanbul, Esat Perlepe, Muhtar Kalkandelen Seref İzmir, Nafiz (Çanakkale, Bürhanettin Büyükdere, A, Refik Yemen, Salih Ankara, Niyazi Sa- rıyer, Mehmet Ali İstanbul, M. Kemal Erzurum, Yusuf Ziya Har- put, Cemil Kastamonu, Ekrem Sivrihisar, Zeki İstanbul, Bürha- nettin Dırama, Refik Erzurum, Ekrem Girit, Seyfettin Eyüpsultan Ömer Geylan, o Ahmet Erzurum, Hikmet İstanbul, Abdülkadir Sr- vas, Bahaettin Diyarbekir, Ne - dim Maraş, M. Hikmet Karabayır, Abdurrahman Mardin, Mustafa Boyabat, Şefik Elâziz, Abdürre- fi İstanbul, A. Refik : Erzurum, Sami Eyüp, Hikmet İstanbul, Kah reman Sivas, Salih Harput, Ze- ki Zile, İhsan İstanbul, Selâhat- tin Kesmekaya, A; Kâzım Üs - küdar, Abdülkadir Bursa, Selâ- hâttin Beşiktaş, Mansur Derne, M. Refet Eyüp, Nuri Ortaköy, 5. Zeki Erzincan, Ömer Lütfi Kırşe- hir, M. Hulüsi Bige, Hasan Amas- ya, M. Müfit Üsküdar, Nabi İs- tanbul, Müştak İstanbul, Rahmi Edirne, İrfan Fatih, - M. Sarı Bingazi, Sıtkı İstanbul, Hamdi beylerbeyi, “Rüstem Eyüp, Refik Eyüp, M. Sait Cerrahpaşa, İsmail Hakkı Denizli, Hayrettin İstan- bul, İhsan İstanbul, Ömer Faruk Yanya, Fuat Ortaköy, Mehmet Arif Kadıköy, Ziya İzmit, Arif İs- tanbul, M. Nahit Manastır, MX. Zeki Kasımpaşa, Celâl Çatalca,| Nabi Beşiktaş, Reşit Usküdar, Ce- mal Sıvas, Falirettin Taşlıca, Ek İ rem İstanbul, A, Refik Burdur.) ismail İstanbul, A. Halim Üsk dar, İsmail Hakkı İstanbul, Celâl| Kozan, Tahsin Üsküdar, Faha - mettin Kasımpaşa, Nazmi Perle - pe, Cevdet Üsküdar, Necati Ka -| rahisar, Kemal Yanya, Ahdülka dir Şam, Ömer Lütfi Istanbul, S.| Zeki İstanbul, Şemsettin Diyarı - yekir, M. Galip Divrik, Ahmet Ke mal Kozan, Cevat Kasımpaşa, M. Emin Malatya, Kadri Edirnekapı, Mazhar istanbul, Yusuf Ziya Ay- yalık, Mahmut Gümüşhane, Ke- iyaettin Üskü Nm S, dar. M. NedimR Beykoz, A. Gali Akseki, anbul, ! tin Naizlli, M. Ay İ efik Bursa, dın Beyler. Piyade mülâzimliğinden birinci mülâzimliğe terfi edenler: Fikret Erzincan; Tahsin Razlık. Mehmet Kayseri, Bahaettin Köp-i Rifat M.I »İ ri Teşvikiye, Fuat Sıvas, rülü, Nedim Bakırköy, Refet Er- zurum, Cavit Beykoz, Naci İstan- bul, Sıtkı Beşiktaş, Rüştü İstan-| bul, İsmail Hakkı (Selimiye, İ. Kâmil istanbul, Sait İstanbul, Mehmet Ali Eskişehir, Reşit İs- tanbul, Selâhattin Divrik, Em - rullah İstanbul, Münip Fatih, Sey- fettin İstanbul, Yusuf Trabzon,| Ethem Gelibolu, M. Necmettin İs-! tanbul, M. Hakkı İstanbul, Y. Ca- hit Erzincan, A. Tevfik Edirne, Muharrem Paşabahçe, 1. Kemal İstanbul, Behçet Akçaabat, Nec- vettin Karaman, Rifat İstanbul, Tu fan Bayhurt, İlhami Süleymaniye, Ahmet Üsküdar, Cemal Üsküdar, Cavit Beyazıt, oFitret İstanbul, Mustafa İzmir, Hazım Manastır, Mehmet Ali Halep, Ferhat Trab- zon, İhsan İstanbul, Tahsin Elâziz $. Ekrem Üsküdar, Ibrahim Bur- sa, Ali Rıza İstanbul, Hilmi İstan-| bul, M. Necati Bursa, H. Turgut Kilkit, Hayrettin Kırklareli, Halil Vidos, Ahmet Fatih, Yavuz Ka- rahisar, Adnen İstanbul, N. Ke- mal Bergama, H. Tahsin Lesko- rik, Muhittin Selânik, Fahrettin dm, Abdullah Erzurum, R Tevfik Bayburt, Hakkı İstanbul, Kâmil Üsküdar, Nurettin Elbüs- tan, İsmail Hakkı Üsküdar, Bür. hanettin Bırsa, Abdulkadir An- kara, Niyazi Malatya, A. Basri İs- tanbul, Fikri Sirvan, Himmet Ko- vilhisar, Hamdi Erzincan, Asım Erzurum, Mümtaz Üsküdar, Az- mi Aydm, Arif Bor, Kâmil Er. zurum, Talât Van, Muammer İs- tanbul, Sedat Beşiktaş, S. Sedat Tokat, H. ismet İstanbul, - Macit Edirne, Sıtkı Niğde,) Zeki Erzu- rum, Sabit Bozkır, Reşat Istanbul, Cemal Bitlis, Lütfi İstanbul, Fu- at Kasımpaşa, Naci Beşiktaş, Re- şat Kovilhisar, tbrahim Erzurum, A. Dündar Tokat, Faik Van, O. Tevfik Üsküdar, Nuri Erbaa, Nev- zat İstanbul, M. Kemal İzmir, Sa- bahattin İstanbul, Nevzat Van Beyler. Süvari kaymakamlığından Mi- ralay olanlar: Murat Topkapı, Rıza Priş- tine, | Süvari binbaşılığından kayma- kam olanlar: Tahir Diyarıbekir, Filibe, Ali Rıza Kudüs. Süvari yüzbaşılığından bin - başı olanlar: Münür Maraş, Yaşar Erzin - can, Rıfat Eskicuma. Hüseyin Süvari birinci mülâzimliğin - dan yüzbaşı olanlar: M. Ziya Heybeliada, Hikmeti Ortaköy, Abdullah İstanbul, M. Hamdi İstanbul, M. Niyazi Erzu-) rum, Remzi Kırklareli, Sadrettin! Yenimahalle, Nurettin Arapkir, |. “akkı Edirne, Semsettin Mardin, Vahit Sarıyer, o Kemal Erzurum, Kerim Selânik, Kemal Lülebur- gaz, Adil Bursa, A. Ulvi Üsküp Kemal Manasıtr, Şükrü Üsküdar, A. Sami Sarıyer, Zihni İzmir, Nu- rettin Erzurum. Süvari mülâzimliğinden birin- ci mülâzim olanlar; Ali Bey Gilân, Hasan Hay- Fah- rettin Sivas, Sadettin İstanbul, Süleyman Erzincan, Topçu kaymakamlığından m'- ralay olanlar: İbrahim © Amasya, Edirne, Ali Erzincan, zurum, — Hasan Sabri Mazhar Bilâl Er- Harput raya | Ferit Üsküdar, İstanbul, Bekir Feyzi Tokat, Kemal Manastır, İbrahim Edirne, Sabri İstanbul M. Seyyar Kastamonu, Hakkı E- dirne, Topçu binbaşılığından makam olanlar: Recep Kumanova, M. Sabri Ka- saba, Aziz Bursa, M. Tevfik Sivas, Nail Serfiçe, Hayrullah Selânik, Tevfik Sivas, İbrahim Hakkı Çankırı, Sami Trabzon, Sami Dimitoka, Mehmet Nesip Erzincan, Abdülkadir Çankırı. Topçu yüzbaşılığından binba- $ı olanlar: Hüseyin Dimitoka, Mehmet Rusçuk, Mehmet Suphi Plevne, Muharrem Antalya, Şükrü Mu- sul, Feyzullah Erzincan, İbra - him Hamit Erzurum, İbrahim Etem İstanbul, Burhanettin E - dirne, Rüştü İstanbul, Kadri İstanbul, Bedri Girit, Avni Se- lânik, Süleyman Kırklareli, Nu- ri İstanbul, Sadi Eyüp, Murat Selânik, Mustafa İstanbul, Hüs- nü Eyüp, Hüseyin Dimitoka, Ah- met Urfa, Kemal Sülemaniye, Cevdet Istanbul, Ali Bayramiç, Cemal Filibe. Topçu birinci mülâzimliğin - den yüzbaşı olanlar: Tevfik İştip, Cavat İstanbul, Kemal Fatih, İrfan Köprülü, Rı- za İstanbul, Cemal Bursa, Ce- malettin Beykoz, Reşit Kadıköy, Nurettin Hanya, Osman Manas- tır, Seyfullah Bandırma, Cemal Malatya, İhsan İstanbul, Tah- sin Selânik, Muharrem Manastır, Saim Yedikule;" Halit “Prezin, Şevki Marmaris, Pertev Istanbul, Nuri Sütlüce, Ali Üsküdar, Sa- it Üsküdar, Burhanettin Beyler- beyi, Halit Bursa, Hasan Beykoz, Burhanettin Kasımpaşa, har İstanbul, Cevdet Uzunköprü, Ziya Seydişehir, Tahsin Çorum, Etem Karahisar, bul, Sabahi İsatnbul, Hakkı E- dirne, Tevfik İstanbul, İlhami Antalya, Behzat Merzifon, Ricai Derne, o Irfan Edirne, (Abdul lah Diyaribekir, Abbas İstan - bul, Hikmet Çengelköy, Selâmi Aksaray, Rıza İstanbul, Ziya E- yüp. Topçu mülazimliğinden birin- ci mülâzim olanlar: Necati Kırklareli, Refik Ma- nisa, Halit Bursa, Reşit Bursa, Hasan Üsküdar, Nail Erzurum, Sadri Edirne, Haydar Edirne, Kenan Beykoz, Refik İstanbul, Hasan Hulüsi kay « İsmail Söke, İ Kemal Serez, Cahit İstanbul, A- dil Van, Kenan Zonguldak, Kâ- İ mil İzmir, oSelâmi Edirne, Sup- hi Üsküdar, o Ragıp İstanbul, Zi- ya Edirne, Zeki Bursa, Niyazi İstanbul, Alp Yüksel İzmir, Maz- har Kırklareli, Ali Ulvi Erzin - can, Burhan Aksaray, Kemal Ohri, Nevzat Bayburt, Dursun Muş, Mustafa Babaeski, Niya- zi Elbasan, Vehbi Köprülü, Yah- ya Erzurum, Nidai İstanbul, Fikri Erzurum, Şekip Selânik, Ziya Tekirdağı, Selâmi Malatya, Ziya Eyüp, Halüsi Istanbul, Mus-| tafa Bursa Beyler. Hava yüzbaşılığından Binbaşı olanlar: Sıtkı İstanbul, Tevfik Trab - zon, . İhsan İstanbul, Zekeriya Van, Tevfik Hırkaişerif. Hava birinci mülâzimliğin- Maz | Muhittin İstan» | eşrediyorul den yüzbaşı olanlir: İ Namık Besiktaş. Arif İsta İ bul, Eşref Bursa, Şakir Yapf) Tekin Fatih, Seyfettin Edir | Sedat İsatnbul, Ekrem Ada” İ İsmail Hakkı Karahisar, 1b** Beşiktaş, Niyazi Fatih, Muh tin Edirne, İ, Gavsi Topkapı ler. Hava mülâzimliğinden bi i mülâzim olanlar: Ismail Hakkı İstanbul, N# mık Kemal İstanbul, Sadet Kadıköy, Kemal Van, Kâr Cihangir, Şevket Erzincan, met Trabzon, Nurettin o Se! hane, İrfan İsatnbul, İsm Hakkı İstanbul, Cevat İstanb* Naci İstanbul, Hasan Reşat İstanbul, Ahmet Suat tanbul. İstihkâm kaymakamlığınd miralaylığa terfi edenler: Şükrü Tekirdağı Şerafett Gelibolu İstihkâm binbaşılığından k makam olanlar: A. Cemal (Şehzadebaşı), Şekip (Erzurum). f İstihkâm yüzbaşılığından ? başı olanlar: A. Nuri (İstanbul), A. Yu) Ziya (Ortaköy), 5S. Sırrı (Bolu İstihkâm birinci mülâzimliği!i den yüzbaşı olanlar: H. Kâmil (Istanbul), Mehmet P hattin (Serez), Şeref (İstanb Şerafettin (Bursa), Mehmet cv) veş) Fehmi (Kudus) H. Cavit ( tanbul), * İsmail Hakkı (Sıv Feridun (Eyüp), Kenan (Edirn Raşit (Istanbul). : İstihkâm mülâzimliğinden bir! ci mülâzım olanlar: Adil (Revan), Rahmi (Erzincat| Naim (İstanbul), Osman (Ersi can), H. Kemal (Giresun), M. R fat (Erzincan), Ekrem (Emil gân). Muhabere binbaşılığından k# makam olanlar: Ömer Sabri (Sivas), Şükrü (E zurum), Azmi (Erzurum), Muhabere yüzbaşılığından bi başı olanlar: M. Sıtkı (Girit), (Bursa), 5. Akif Suphi (Harput. Muhabere birinci mülazimliği den yüzbaşı olanlar: H. Kadri (İstanbul), Celâdet (F revze), Necmettin (Eyüp), suf Ziya (Perşembe), İsmail Ha kı (Kartal), Burhanettin (Kot na), Cevdet Çatalca, A, Şevki( | tanbul), Haydar (İstanbul) Me i duh (Şam), Celâl (İstanbul). Muhabere mülâzimliğinden rinci mülâzim olanlar; Kâzım (Suşehri), İhsan (İsti bul), Enver (İstanbul), Cemal tin (Çorlu), Nazmi (Bursa), Ş$ı ki (İstanbul), (Fikri (Erzurun Necmettin o (Ol), Ahmet 5! (Çengelköy), o Necdet (Burs Hamdi (Bursa). Demiryolu kaymakamlığınd miralaylığa terfi eden: Mehmet Nazmi (Kozan). Demiryolu yüzbaşılığından b başı olanlar: Mehmet Fazıl (İstanbul), E san Tahsin (Sındırıgı), Yaşar € ri (Mustafa pasa), Hayri (Ak ray), Kemal Divinciler, A. Hi met (Yanya). Harita kaymakamlığından — Devamı. 16 inci sayfanın 1 inci sütünün H. Cewi (İşkodra:

Bu sayıdan diğer sayfalar: