30 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 20

30 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 29 — VAKIT 30 AĞUSTOS 1934 5 w İstiklâ! Lisesi Müdürlüğünden: vr 1 — lik, Orta ve Lise kısım'arına kız ve erkek leyli ve nebari talebe kaydına başlanmıştır. 2 — Kayıtiçin cuumartesi, pazartes; ve çarşam”a günleri saat oudan 17ya kadar müracaat edilebilir 3 — Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 Eylülde, sınıf ikmal imtihaularına da 22 Eylülde başlanacaktır. 4 — Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. : ares: Gelzadehası, polis merkezi arkes, To 2060) yy yy yy yy ya Kız - Erkek Ana — ilk — Orta — Lise kısımlarını havi “Leyli- Nehar HAYRiYE LiSELERİ Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekâletince MUADELETİ musddaktır Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile - tanınmış olan mektebimizde kayda başlanmıştır. İlk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin bususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10dan 17ye kadar müracaat edilebilir, isteyenlere tarifoame gönderilir. Baka'otya imtihanları 1Ey'ülde baş'ıyacalttır. Telefon: 20530 Bi LEYLİ - NE H A R i MEME Kız - Erkek - ik - Orta - Lise Bötün Sınıfları Havi inkılâp Liseleri Müessisi : Nebizade Hamdi Maarif vekâletinin bülün resmi liselere bahşettiği bilümum hu- kuk ve muadelete malik, kısa bir müddeti hayatiyesine rağmen büyük bir teveccühe ve rağbete mazhar olmuş, memlekete bir çok mezun vermiştir. Ilim ve terbiye sahasında ibtisası olan gü- zide bir talim heyetini kazanmıştır. Mezuniyet imtihanları Eylül 1 de sımf ikmal imtihanları Eylül 22 de. Kayıt için her gön sa- at 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat. Tel. Istanbul 20019 Cağaloğlu Yanıksaraylar Caddesi Istanbul Belediyesi m vilâyet aygır deposu için lüzumu olan 35,000 kilo yulaf 35,00 kilo kuru ot 30,000 kilo sap samsnı kapalı zarfla müna- kasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere levazım müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek için de 249,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 20-9-934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler, 15261) inhisarlar U. Müdürlüğünden;| 1325U0 kilo meşe odunu 14500 ,, meşe kömürü ; 94 ton kok kömürü ” Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı mabrukat 2/9/934 tari- bine müsadif pazar günü saat İd de pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte *07,5 muvakkat teminatlarile beraber Cibalide alım satım komisyonuna müracaatları. (4928) ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel; 23623 Galataşubesi Tel: 43201 Üsküdar şubesi Tel: 60590 İtimadır Milli Tel: 41937 ŞUBELERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmir, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala- ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir, Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır, İkraz muamelesi yapar, Mevdu- at faizirei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. ilânları | Muhtelif depolara teslim şartile. zemin Komisyon ve ticaret kısmı her nevi ertiai ti- cariye satışina delâlet eder, Itimadı Milli)- Kendi sigortasıdır Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman han, lelefon; 22925 İzmir ve Mersin sür'at yolu Sadıkzade "j5 Ağustos Cuma günü esit 11 ae Sirke ci rıhtımından kalkarak doğru Iz - mir, Antalya, Mersine gidecek. Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Kül lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. Bilâmem İzmir yolcularına “|, 40 tenzilât, İzmir sür'at yolu Sakarya vapuru Her Perşembe çünü saat 16 da Galata rıhtımından kalkar doğru İzmir'e gider. Bu vapur

her pazar günü saat 16 da İzmir - den kalkıp doğru İstanbul'a gelir. Yolu Vapuru Dumlupınar ; “en Pazar sürü sent 20 de Ga ata rıbtımımndan «kalkacak. Gidiş - te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti- rebolu; Görele, Trabzon-ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâvüten OF 've Sürmeneye uğrayacaktır. Trabzon Istanbul Birinci Noterliğine: Efendim, Dairenizden musaddak 27 A. ğustos 1934 tarih ve 77787694 nu. maral: satış senedi mucibince İs- tanbulda Marpuççularda Emiroğ» İ Ju hanında 6 numaralı mağazadr mevcut olup mali müstakilim bu- lunan emvali ticariyeyi bedeli ma- lâm mukabilinde - Marpuççularda | Yarım Şişeci hanında 22 numara- | lı mağazada itriyat tüccarı (Ro- bert Sevilya) efendiye . katiyen sattım ve mezkür eşya ilemağaza ! dan ve anın hakkı intifamdan ta- mâmiyle keffiyet ve kat'i alâks eylediğimi beyan ve'ilânatı lâzi- menin icrasını rica ederim efen dim, (2022) İstanbulda Marpuççularda E- miroğlu hanımda 6 nümaralı ma | #azada itriyat ve şişe tüccarı Ya. sef oğlu (Yako Dahon) “DİŞ DOKTORU Übeyt Sait Fatih Karagümrük Tramvay durağı No, 4 tarafından Veresiye satılan elektrik cihazları sayesinde İSAYFIYEDE RAHAT YEDi SATIŞ MAGAZASI: Metro Han Cumhuriyet meydanı Necati Bey caddesi Elektrik Ev Muvakkitbane cad. No. 83 Şirketi Haytiye iskelesi Üsküdar 60312 23 Nisan caddesi No. 19 cüyükada 554285 yer sa asama mma. aamir SAN SAYLAM, 1494 e SKADAR - KADR Tramvay seferlerinin İşieimeye açılışı Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk tramvayları T, A, Şircetirdi Kadıköy trimvay şirketimizde inşaatı bisirilen Havd 1 Eylül 1934 sabahından itibaren şletmeğe açılarak ve bö küdar arâditdi imundizim (amway söferleri tesis edilecektir Bu yeni işletme yüzünden, Üsküdar tramvay şebekesinde tadı! ve Kadıköf Tramvay Şebekesinde tesis edilen mıotakalarla 1 Eylül 1934 satahından intar” tatbiki mukarrer ve her mimtakava:şâtmil tenzilâtlı ücret tarileleri bekleme veri” rinde ve Kadıköy iskale durağında muhterem yolcular tarafından görülebilecek 12169 Beyoğlu Telefon Taksim Salı Pazarı si eyamt Kadıköy 4343) 24371 60790 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : Nikel paralara ait resim müsa- baka müddeti evvelce 19-8-934 te başlıyarak iki ay tesbit ve ilân e-| dimişti. Görülen lüzunı ve ihtiya- | ca binaen bu müddet bir aya indi- rilmiştir. Resimlerin 19-9-934 ak- şamına kadar verilmesi alâkalı ze- vata ilân olunur. (5178) | Eskişehir hastanesinde inşa edilecek olan kalorifer tesisatı” nın kapalı zarf ile nünakasası Ankara'da idare binasındf 15/10/934 Pazartesi günü'saat 15 te yapılacaktır. Tafsilât Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar liray# satılan şartnamelerde yazılıdır. (5285) , İRİ 4 YA NÖ m Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan" 4000 kilo Beyaz Sabun: 2 Eylül 1934 Pazar günü saat 14 de pazarlıkla, i 64 âdet yangın söndürme aleti: 2 Eylül 1934 pazar günü süs 15 de pazarlıkla. Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya hizalarınd# yazılı gön ve saatlerde pazarlıkla alınacaktır. ŞartnameleriSİ görmek isteyenler her gün ve pazarlığa gireceklerin de o gf. ve saatlerde Kasımpaşada kâin komisyona müracaatları. | | Devlet Demir yolları ilânlari | |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler