13 Haziran 1954 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 2

13 Haziran 1954 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstersek turizm yaratabiliriz akikaten is, gr —— vaz, iş e Bek aki ind 0 r& “kadar bu sonuda yapı!” Mış işler, diğer memleketlerle &yâs kabul efmiy O 'derçe: çok Memleketim larda olduğu bi trip lâzım. olan un; de maal surlar itibar Üiçin e gelmişti. Bunları & de basimdan sile elm doğru. bulmuyor, bunun ide de yeli etmesini. ten yecek, Çün bin de eskiden- gö: nelere muhtaçtır, urizm. Mak m İbr uni el e dön bulun- bazi siz olduğunu katiyen iddia et- roma LAM 2 Gün Kaldı İd | | | | | i g sin pp KABUL TARİKİ 0 gre 150 irayi Bir kura K. Görener miyoruz, Keşke Kâbil olsa da irmi küsur eski a hepsi Avrupay "Türü duğu kalir tekekimizi Kiya eüimuk sureti dir. el irakması yn vaziyetimizde ımız. yoktur, hattâ güleçek turistleri miz meni Çünkü el seyahatini yarıda birak- larımız. Gi see rm N na bizzat tecrübe çile ve Edebiyat Dergisi «Ye sabah saat 9.15 de Be- re ayarlanmış değildir. tepe» Said Faik'in Hain dai iskelesi önlerinde bir de sil el reiki son sayımında... kay) niz m » «İstersek turizm ya- ah sk tiğimiz Si yazarın Şi hir Hatlarının 52 numar. ratabilirizs dedik. Biz memurlarını arada sirad: eme çekilmi 2 ji Şihap» isimli vapuru Beşiktaş emeyi hatlarda seyahate ar smuştır. Bu re! mun | önlerinde, Şile limanına bağlı 1 — Turizmin yapılabilmesi ölerek kendimden yApOL İS-İ ailesinden lm almak lüzu | 12 Tüsüm tonluk «Menekşes mo- için eler lam olduğuna dir yk Die | maifle duyulmadan gikliee çe börüne bindirmiş, sademe Keti Zer memleketlerin imiz bim dnda he el klimesi ve üstelik yayınlanma" | dei vonü batman N söre İyice düşünüp terbit ei. tu Tabi bunun Üzetine dur şi öt akin sisin sn i sonmabar mek, mi etme ayle. ao oemdayl nr dü Şi t kurtar e Mua: plân ve basin inenler seyaha- | müştür. mış, hâdise hakkında tahkikata)” ygramla bunları MN sene © te mecl alan bütün va- a Be işin lanmıştır. erece. | Sait Faik'in annesi kendis İlkokul Öğ İ içinde meydana getirmeğe ça- 'tandı izini, a kâfi dı İğretmenleri Ya- mii y kontrole. di pi yan oto- vu . aramız, bu Bili bunun İcin evamı Si Sü; 3 de) | hususta şunları söylemiştir: çünran ee vr — — Oğlumun maskesini almak diden her sene muayyen bir istediler, Buna razı olmam ge“ sermayeyi ekuloku pEktindi ah“ rektiğinde istar ettiler, Çarna- yal oka (olani yalan ar «peki, Fakat «Yedi- 7 barı dıkça turizmin EN faydaların se- çek ea geçinmek- ten; beta pmiş olma- yiz, urasını kati olarak bilmeli” niz ecnebi yolcuların dolar dökmesini güşünm nasızdır. İç — iğe yeni ba; aş yiz ki turizm. mala, yal gelip sis ei Di e dış tur de dala mühimdir, Ç mii iç yen bumu sağlayacak im anları temin edersek - — Dış turizm kadar miş” Yili olmaz, Bu zin Vesitesiy. haris arala mz m le hik o mühim yu: daki kallmkezdi 3 Henüz memlek, e. Üzmükamamakta olan mi teli Mz halkları birbirle ği naşma 4 Tl Abi beke mem lekette para oynamasına sebep gin sağla etini m ih nn riyade kay- gel lem sasların ie ve Pekiyi 1964 - 1955 kışı teshin ihtiyacı kok, taş ve Tinyit kömürleri tevzlatına pazartesi gün ei Kok kö geçen Sene De gibi 60 Tiradır. ii Janmış olanlardan, önümüzdeki amname İsten trk İlgililer elle- rinde mevcut eski beyanname kuponlarıyle bağlı bulundukları si nüracaat ederek kömür bedellerini yatıracak- Kömürlerin teslim tarihleri sıraya tâbi tutulacak, satış : srihini de kaydedeceklerdir. son tarihi için gün almak suretiyle pa- Yeşilköy Meteoroloji tasyonunun inle, çecektir. Rüzgârlar kuzey ei Mafif ve o: pe ye cek, sıcaklık iç en az 16 anl Pi kayde” dil İşçi Sendikaları Birliğinin gresi İstanbul İşçi Sendikaları Bir- iğinin yıllık genel kurul top- ina lan 14 de eski Emi Halkev Ka viz ai enin iştir apıl” miş ır, Toplantının dünkü çalışmala” rini İstanbul Vali Mm ni Milletvekillerinden Milletve ili Hadi İtina, pi han Tuna, Çalışma Bölge Mü ge Bölge Mü Tabii böyle gi rr esim günde Si yatırabileceklerdir. Sti le mil pd Yo dur, | Kömi > eee ücssesesi halkın kömürünü tozsuz ke Anadoluda Yaraklı Va |ve tam a sm Bunlara veya diğer herhangi bir gonlar veya motöril iren- eme müte şikâyeti 28024 numaralı telefona bildirile- Sn başka bir şeyle simler ir. difer seyahati & ğ 7 ——. lk benten Sail Faik'in annesi) «Şıhap» vapuru ki - bu yazıyı yazan - hastalan: Dün bir moförü Batırdı Bir dergiden Şikâyetçi » dedim igper dergisinde çıkan resmi gö rünce duyduğum dm tari : edemem. İnsanlığa sığar hürekekf Güzeteciik bu iaüdi uri koymakla ne kazandı bam, EL bir netice Fatih 5 ın Mehmet, kışı Edirne'de ize ve hazir- o zamanlar hapsi iri len Bel m müdafaası m lar da a ti ne yardım. ed an İ Bugün için maalesef ji tedbirleri atmığlardı.. Türk | mi değil, memisket dahilinde rm — vi arınma “1 rahatça seyahati dahi temin arşı ko; ari emleket dahili Türke er ge vk rm ie ie daran le a ii de, başka taraf! zi yardıma uğ gelem Jan uayal rin ile karşılaşmışlar ve Şi i bir rar || muharebeden sonra fe i ta likle fe mam muvaffak ola uş . Bi sav ri bunun kabenin emmi hiç maktadır, iki idarenin ikiside titâcek zihni meşgul olma bakandan yaralamış, İ geriye dönmi nir Belgrad, © aynca çeşi ar LİE ALL RKİYE İŞ BANKASI e 000 liralık ikramiye plânının TEMMUZ KEŞİDESİNDE para ikra . me en vi 150 | lira Blundurunuz. Le m ya KAİ 5 O resmi Fatih vii sanki bu mecmua? ne ve Beşikta ie > kulu Başöğretmeni Saime Omni Mehmed'in Sayın Bayan Abasıyanık göz“ kulu Baş Gikeimeiler “Kis LAR , dg i adına A Belgrad'ı yaşlatı arasında şunu da ilâve e side tekierd etmiştir muhasarası |“... bir nikâh 495 yıl ev 13 Ha- || sevdikleri Gazeteci — arkadaşlarımızdı zira 1459 da Fatih Sullan Jİ 31 yazarke âzım Kip ile Mehvar Bereket Mehi kumandasındaki | sarken dün saat 11 de Beyoğlu Evlen Türk orduları Belgradı mu- || gere! dairesinde Nikâhlanmışlar- haşaraya, başlamışlardı. Ce | saygı enç evlilere #aadetler di-

" in geni Da me um. di 'R —— ir Si ag iş bi müz ACELE EDİNİZ ru en müstahke, alelerinden biri olan Bel- vu beep İkinci Murat 21 Haziran akşamına kadar a da aynı maksatla 100 lira yatırırsanız 30 Haziran VİLLÂ Ve Para Ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Ayni zaman. Bir kişinin riadebı 100.000 Lira Çekilişine de iştirak edersiniz. (Her 100 liraya bir kur'a numarası) r | atta kalaarldıki İk. Yardım alın dimi vi Pı Küçük haberler İstanbul Mil Eğitim Mermir- 13 de Kadıköy'de, ML dür Yardımcı Celal başkanlığında toplan- » Tari, düm sa li Eğitim A Köktuna'nın mist 'oplamtı da yıl münasebetiy. miştir, Kumu, di) tina Bulgan ilko eri arasinda, bir müm. a acak olan Tüçak in lerinin cins ve miktarı 30 Ha ir Türk Mavi Kurumu İnan Şupealce bildirilecek e Gümene “Parkında yemek yiz gaindari kadısı par kaçan 11 yanndaki, hakkında. raXiDa: m # Sili Doktor kinini çalın miş hirs dürü, İşçi Sigortaları rü, İşçi Sigortatanı in imleri derdi n Sonra ge| anlık il teşkil 0*| Sane eki ve| ayaklar gelem bağzı ce erinin oküni iile > Zongullakta Grizü infilikin enlerin aleme tazıyet 1 çekilmesi kararlaştırıl- heyetinin ve vr, ai hik. fazliyet ik mi Sini çisin ni tem zarfın” analar taşınan yolcu sayısı, Mayıs ayında İ. E resi amayarnda Rk İn Kn yel sl Hasta» or etiyle ARLİNAYA tetanbni settir; Kurlje. GörTlDe sa hastanesine Kaldırılmıştır İlkokulları bitirme h Nr Şule Şehrimiz konular son sa yam Bim arı, dün Bi Bilir bü| la 28 Hs il ialliridin ra erd yapcak b Jsük törenlerle diplomalar me - zunlara dağınlacaktır. Üç yaşında bir çocuk boğuldu üp Sünnetköprüsü eki mermer iyi A saşın mevkiin. in civa ki Eğinç ade ki a > şi muştur. iie hakkini da tahkikata ri Dü y 27 mil bünlerde 15 nelde 3 milyoı Mini le hen yak, üze bim otel fa | içi yele “ Haitahae keşan eli n | Ew 30 da Nİ İni ii vii iyeriln Has anam yang ei İn am pi ar nel aktığı gi ii Kanı Sultan ami El fetho- Ve eelees Tür hâkimiyeti altında yaşamış” Süleyman e BANKASI ba, dont. ve din zin teşrifleri, san 3-6 ŞE İSPATI si “ yer, PE bakla bulmazlard. Aral saplantı, basi im a özüni banal iv mn saymayı yek toplan! rd a “hizi msi Ke yi im sir, yaptığını PO buki dört vol Öl hemen bütün. ei muhalefet vas vi Partlilerden © alsada m ie ler varsa, * aldatmaktadı Sadun g—GÜN xü Um 1330 nİcRi 1378 Gemi hâlâ bir za öteki yana yalpalıyor ve ie kaz Pakaf'an ile artik korkan manda Yatır Ki iempo m A i kalsın! Willie artık, dı veriyesinde dütan öğ yanl bi çayı görmeye. alışmıştı. Baca- n miş. Bana kalırsa, aşırsak, Güneş ışığı ize ihtar eder, A Çİ | - © lur ve yakıt alınca da e beğ dakik ti yal doğru yavaş yavas YAR ped im ir m | dali end je mizi biliyor. Eler o, bir İl Se YE, «Ba iie ke görseydi satra Meke ei insanın tenini yakıyor. im ri Lape bar AKOR elçi aa Gi wi eşiği kanaatindeyim» göm evkiimiz? muhafaza “Ne oluyar Steve, Hara ediyor muyuz efendim?» pa ü diye ie İİ Zannedersem mevzlin yakı" çin yok a4 paniğe mi uğra" nındayız. Bilmem ki. Teknis- “papi vi ann Hedikine bakı ira serpin ua ike İlân uğramadım e Hi yüzümden radar oktannda de mizden başka bir Şey görülme z çok vak denim sekte kaldığı içindir ki dı mivoruz zaten'» «Merak etme, henüz batmı- yoruz, 29 il hrsak manevra ka- pi çok artar efendim» ek, mina tır GE MKlAğ iza iel ela mz o biliyorsun, be hâlâ bir gemi buğul e asla galara baktı, “Efendim zda avan iyi avına çıka” ız ki. biliyor “Bizim tlden Dieteh gemisi Aleutlân adaların gti kal bombalar. kıç alah e Kaptanı divanıharbe verdiler,» «Lâf ola beri gele. Eğer bom baları yi yekiyela ai yk bağ yeka dh leb ihtimalle” m ki rinde onları tekrar patlar vazi: tan köşkünün içi suların hücumuna uğramıştı yete getirecek birisi bulun” Suhir Stilweli: «Mr. Maryk» ve Su bombaları emniyete ai buğtar Guceğ Büykardi «Alındı mı? Ek va yari zifesini dolayı TAO syn Mir vi sın.”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler