18 Haziran 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5

18 Haziran 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ç İ a ü K ye K a. Tet milli idaresi — Ökuvre gazetesi muharrirlerinden| göre, Amerika ile Fransa arasın- Ükdak i(ımml İ _"Gelen Macar milli takımıilk maçlarını e e? Di Cuma günü Fenerle yapıyorlar. Aylardan beri, Beşiktaş- Fener kulüpleriyle macaristan Federas- Yonu arasında devam eden mu- berat neticesinde — mutabık |* lmmış ve macarlar — salı günü Peşteden hareketle Perşembe gü- ü İstanbulda — bulunacaklarını bildirmişlerdir. Gelen macarlar hakikaten kuvvetli bir manzara arzediyor- | lar. Çekoslovakyada geçen haf- | talarda yaptıkları bir turnuvada | kazandıkları kahkari zaferler az Sok bu noktayı teyid eder, Bu takım tamamile — macaristanın birinci sınıf kulüplerinin ezcüm- | e, Macaristan şampiyonu Üy- Pest, F.T.C, M.T.K, Torokueş | takımlarının 24 yaşını ikmal et- Miyen genç fakat beynelmilel Maçlara iştirak etmiş ovuncularını | ihtiva etmektedir. Maçları tertip l e&den heyetin verdiği karar mu- | tibince ilk maç Fenerle olacak ; | ikinci maç İstanbulun genç muh- | telit takımıyla oynanacaktır. | Üçüncü maç henüz karargir | uştır. Şimelino dünya şampiyonu oldu Dünya boks şampiyonluğu geçen hafta Nevyorkta 70,000 kişi huzurunda Alman Şimelinğ ve Amerikalı Şerkey arasında lcra edildir. Avrupa gazeteleri- nin verdiği malümata nazaran birinci, ikinci, üçüncü rauntlarda temamile hakim oynayor ve has- mını adam akıllı döğen Şartey sırf sui taliin neticesi olarak 4 üncü raundda Ş.melinge bir (corp-bos) vuruyor. Hakem Şarkoyi diska- Wfiye ederek Şimeliye dünya şampiyonluğunu kazandırıyor. Havadan kazandığı dünya | #ampiyonluğu unvanı kendisine fazla cesaret vermiş olmalıki sa- bık dünya şampiyonu Jak Dempse- ye bile meydan okumakta hatta bir maç yapılmasını istemekte- | dir. Dempseyin bu maçı kabul e- , dquil söylenmektedir. Bütün dünya mutazarrır oldu! Yeni Amerika gümrük tarifesi bütün Avrupayı zarara sokmuştur, Fransa Paris, 17 (A.A) —Harıcı tica- müdürünün birine yeni Amerikan gümrük kanunu hakkında vaki olan be- Yanatı Fransız efkârı umumiye tinin umum! duygularına tercü- Mman olmaktadır. Müdür bu be- bBeyanatında demiştir ki: Amerika'da neşr edilen yeni gümrük tarifasi kanunu pek ehe- Mmiyetli ve vahim bir tedbir ma- B biyetinde telâkki ediyorum. Aca- ba, hükümet ve parlamento Fra- | Duz tarifesini yeniden tatbik et- Mekten başka bir suretle hare- ket edebilecekler mi? şimdiki ba- Fransa'nın Amerika'ya olan Ihracatı 3 milyon olduğu halde Çok garip bir şey - Şehremaneti İstanbul sokaklarını #iddetle ve haklı olarak hücum ediyor! Amerika'nın Fransa'ya ithalâtı 7 milyarı geçmektedir. Şu hesaba daki ticaret muamelâtında Ame- rika lehinde 4 milyarlık bir fark ve kâr mevcuttur. Belçıka, Al- menya, İtalya, İngiltere, Fele- mank ilâh... —aynı suretle muta- zarrır olmaktadır. Milli san'atlara ait menfaatlerin müdafaası için ister istemez bir araya gelmek icap ermektedirr. Avrupa millet- lerinin lâyikı yechile takdir edi- len menfaatlarinin âmir olduğu üzre bir Avrupa hükümetleri bir- liği vücuda getirilecek olursa Amerika müttehid hükümetleri müfrit iddialarından çarçabuk vaz ııwcîklırrdir. ! temizlemek için Avrupa merkezle- rinden tanzifatcı aratıyor Gayet garip bir haber alıyo- ı Tüz; Emanet bilumum — Avrupa ""H merkezlerinde teşebbüsatla nak gibi sanayide kullanılacak şeyler vardır. Mütaahhidin bun- lardan Istifade edeceği de ayrıca iş. Fsbak Şehremini Cemil Paşa (İstanbul hiç bir zaman bu ka- dar pis olm tır ) demiştir. Bunun ıobıbıu:..dı anlaşılmış » Demek ki bir tanzifat mütehassısı yokmuş, Diger taraf- tan şimdiye kadar şehremaneti- ne şehrin çöplerini kaldırmak ve Emaneti aliyenin şimdi keşfettiği boynuz ve sair istifadeli şeyleri almak üzere bir çok mütaahhit- ler müracaat etmişti. Hatta bu hususta yalvarma Hermandan vergialınıyor YARIN Zavallı! —rmoaşe— Bir adam tramvay altında parçalandı Evvelki gün İzmirde feci bir tramvay kazası olmuş ve zavallı bir adam tekerlekler altında parça parça olmuştur. İzmirde Eşref paşada üçüncü sultaniye — mahallesinde — oturan ve seyyar kömürcülük yapan kırk beş yaşlarında Mehmet ağa namında bir adamcağız evvelki sabah eşeğine kömür yükleyerek Karantina caddesinden geçerken çıkan bir müşteriye kömürleri satmış ve tramvay raylarına yakın bir mesafede durarak ah dığı paraları dalgın dalgin say- mağa başlamıştır. Bu sırada Ko- karyalıdan İzmire doğru inmekte olan ve vatman Ahmet efendinin idaresinde bulunan bir tramvay arabası Mehmet ağanın arkasın- dan gelerek sol bacağına çapmış ve zavallı adam bir ande ikinci arabanın — tekerlekleri — altında sürüklenerek parça parça olmuş ve feci bir şekilde ölmüştür. Vatman nezaret altına alınmış ve arabanın firenleri tutmadığını söylemiştir. Tahkikat yapılmak- tadır. ——ravaşjcessa Herman Spirer tütün şirketi- nin veraset vergisinin 840,000 liradan matrahının tayin ve tes- bit edildiğini yazmıştık. Defterdarlık bu miktar üze- rinden vergi almaya başlamıştır. Mühlet bitti ! Ahırların asrileştirilmesi için emanetin verdiği mühlet bitmiş- tir Bu sonuncu mühlet olduğu için yeni bir müsade edilmiyecek- tir. Mamafih bu mühlet zarfında bu işe talip olan ancak 3 kişi çıkmıştır. Emanet bundan sonra tatbi- kata girişecek ahırları düzğün olmıyanlarınkini set edecektir. Kooperatifler hesabı tetkik ediliyor Hali faaliyette bulunmıyan Kooperatiflere ticaret müdiri- yeti tarafından ataletlerinin se- bebi sorulmakta ve bu gibi koo- peratifler hesabatı tetkik edil- mektedir. Bir Alman soyuldu Dün sabah Taksimde oturan alman tabaasınden ( Rober sen oto ) Tepebaşından tramvaya bi- nerken cebinde bulunan 150 lira, 40 dolar ve 69 markı meçhul bir yankesici tarafından çarpılmıştır. —— Yalova yolları bitti Yalovanın yolları ikmal edil- miştir. Bu işlerle orada meşgul olan emanet fen heyeti müdürü Ziya beyle nezafeti Fenniye mü- dürü Mehmet Ali bey dün akşam avdet etmişlerdir. derecesinde israrlar vaki olmuş- Kadın birligi bugün top- tur. Fakat görülüyorki bu muta- ahhitlerin Avrupa merkezlerin. den taze taze Matlup Her halde zavallı güzel şeh- rimizi temiz görmek için artık temizlik mütehassısının gelmesi: ni beklemekten başka çare yok demektir. lanıyor! Kadınlar birliği heyeti idaresi bugün içtima edecektir. Bu top- lanmada şehrimizde bulunan Sırp seyyahları arasında bulunan Ma- dam Markviç'de hazır bulunacak- tır. Birlik Madamın şerefine bir de çay verecektir. (Şair ye aktör mahkemede Halit Fahri veîıîtüğrul Muhsin davasına dün başlandı? Bu gün Halit Fahri bey ta- rafından Darülbedayi rejisörü Ertuğrul Muhsin bey aleyhine açılan darb ve tahkir davasına bakılmıştır. Halit Fahri bey şu suretle davasını anlatmıştır. — Hadise 18 şubat saat beş buçukta güzel san'atlar birliği idare hey'eti odasında cereyan etmiştir. Uyanış mecmuasında Darül- î bedayide oynanan piyesler hak- | kında bir anket açmıştık. O es- nada bir çok tenkitler neşredil- di. Bunların bazılarında Muhsin beyi meth bile etmiştik. Muhsin beyin bu hakaretini hakkında yazdığımız tenkitlerden olduğu- nu zannediyorur. Hadise şu su- retle cereyan etti. Ben Muhsin beyin bulunduğu odaya girdiğim zaman -derhal üzerime atıldı, boğazıma sarıldı, elfazı galize sarfetti. Eğer kendimi kurtarmasaydım belki bana “Muhsinden sakın dedi., Vak'a esnasında Galip ve Lütfi beyler bulunmuştur. Reis bey Ertuğrul Muhsin beye buna ne diyeceğini sordu. O da şöyle cevap verdi. — O gün kendisinden biraz evvel Galip beyle beraber yol- da bir zata tesadüf ettik. Bu daima aleyhimde bulunan hakkımda yazı yazan adamın Mütebessim bir çehra ile - gelij ' yalsız onu iskât elimi sıkması, konuşması çok ca- nimi sikti. İdare hey'eti odasında oturur- ken Halit Fahri bey geldi. Kendisine yolda tesadüf etti- ğim zatiçin şunları söyledim: “bu ne seciyesizlik , bu ne ahlak sızlık.. Dün beyaza siyah ne iyi diyen bugün elimi sıkıyor he- m de mütebessim bir çehre ile.. Bu sözlerimi Halit Fahri B. ü- zerine aldı. Üzerime geldi. Ben ettim. Vak'a esnasında yalnız Galip bey var- | dı. Lütfü bey sonra geldi. hayatıma kastedilecekti. | Zaten dört gün evvel Galip B. | — gapılmıştır. — Şahitler gelmediği için tebli- gât yapılmasına karar verildi. Dava 5 temmuz cumartesi bah saat 11 e talik edildi. Gene bir kız kaçırdılar Bergama'da Kınık nahiyesinde | Bağalanı köyünde bir kız kaçır- ma vak'ası olmuştur. İbrahim kızı Gülsum ayni köyden Veli oğ- lu Mehmet tarafından - kaçırı- mış ve Somada Kozveren kö- yünde Jandarmalar tarafından ! derdest edilmiştir. Maarif eminleri kongrası Maarif eminleri kongrasının 15 temmuzda Ankarada içtimat ! tekarrür etmiş ve İstanbul maarif tebligat | | ' idaresine bu hususta Tüccar ve Banka memuru olmak için İşsiz efendilere mahsus Pazartesi ve Perşembe günleri saat do- kuzdan öyleye kadar bir sınıf açılmıştır, Malümatı tüccariye, ilmi hesabı tüccari, usulü defteri Basita, Muzaafa, Pakradomar Amerikan usulü ve banka muamelâtı 3 ay zarfında kâmilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci Şehadetnamesi verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler 3 Temmuz Perşembe günü başlar. Programı meccanen almak ve kayıt olmak için Beyoğlunda Amerikan Sefarethanesi yanında No, 42 Amerikan Lisan ve Tiçaret dersanesine müracaat. İstanbul 3 üncü icra me- murluğundan : Mukaddema Beyoğlun'da Hü- seyin Aga mahallesinde Hacı Ah- met sokağında 6 numaralı ha- nede sakin iken elyövm ikamet- gâhı meçhul bulunan Mesadet Hanıma Cemal Molla beyin zimmeti- | | | | tahsili zımnında üçüncü icra me- | murluğuna vukubulan müracaatı üzerine tebliğ edilen ödeme em- rine karşı tarafınızdan vaki iti- razın ref'i talebile mumaileyh Cemal molla bey tarafından mercie mesbuk müracaata bina- | en yevmi mürafaada labâtı vü- l cut eylemesi hakkında tastir o- lunan davetiye varaka: mübaşiri tarafından heyeti ihti- yariyenin tasdikine mukarin ola- rak yazılan şerhte ikametgâhınız meçhul butunduğu muharrer ol- a binaen yevmi T a ;ınk tayin olunan 8-7 - &rllılnı müsadif perşenbe günü sant 14 te İstanbul icra riyaseti itiraz merclinde hazır bulunma- nız lâzım geleceği ve hazir bu- lunmadığınız halde ademi huzu- Erunuzla mürafaa icra ve tetki- kat ifa olunacağı malümunuz ol- mak üzere keyfiyet ilân olunur. Üçüncü sulh hukuk ha- kimliğinden : Maş Herinanın Madam Nazlı aleyhine ikame eylediği meni muarıza davasının Cariyi mahkemesinde müddeialeyha hak- İ kında ilânen tebliğat icra edile- " gek yövmü muayyende mahke- « Müdürü : AGOP PAKRADUN!__ meye gelmediğinden bittalep gı- yaben icrayi muhakemeye karar verilmiş ve müddeiye tarafından mübrez ibraname zeylindeki im- zayı inkârı halinde istiktap ve yemine daveti mutazammın ola- rak bir mah müddetle tebliği ka- rargir olan muamelenin gıyap kararına itiraz ederek yövmü nizde alacağı olan beşyüz liranın| muhakeme olan 17-7-930 saat on dörtte isbatı vücut etmediği veya bir vekili musaddak göndermedi- ği takdirde davayı mukir ve ye- minden mümteni ad olunacağı ilân olunur. İstanbul yedinci icra me- murluğundan : Borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer mü- taaddit karyola mütaaddit ayna ve konsol, saas, sandalya ve sa- ir otel eşyası 19 Hazi:an 930 Perşenbe günü saat 14 de San- dal bedesteninde açık arttırma ile satılacağından talip olanların hazır bulundurulacak memuruna müracaatları ilân olunur. BELVÜ. — BAHÇESİ — HARBİYE — İstanbulun cenneti Viyolonist ZEKİ B. idaresinde ÖRKESTRA | Taze bira, nefis mezeler Kibar aileler mahfeli

Bu sayıdan diğer sayfalar: