10 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

10 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 4 renin anne oda; ah girer ( girmez| külü cili çatarak — Uzun uzadıya methedil- “meyi eye > demek. isti- y İDİZ. : istiyorum: ip gör dimce ae en dikkatı yap- makta kus medim. Hatta Ha K lrani il Mo dammeğ e > kadar yol buldum. Grasın yüzü güldü; er Fri sevilecek alam gu” mermerden er rem en böyle” “ir görüşme! Hözüdü duyduktan başka böyle resmi bir günde ikinizin başbaşa ebe biladaiz imkânını di zırladım. — Ben mi? ederseniz ben Sarayın ahırları ndan geçerek size eke m. Hayı 0 olan iyi ben de Büleiii memnun kacan şüphe etmeyin. Kanbur » Jozeni ül Gönle tarif ettiği hamam dairesi penbe mer- merden yapılmış gayet güzel bir daire idi. Ortasında yine beyaz bir havuz vardı ki içine berrak ve soğuk sular dö- külüyordu. Gras, yol yorgunluğunu çı- em için evvelâ bu havuza 'mişti.. Gran Kk a güzelliği di, dostlara muktedir elli ide si gözl berbat ve tavır ile kanbur dedi ki; Sevilecek Ben evvelâ adam deği Bai onra bende sey yoktur! Jüş lim Grasl > kalbimden çok şeyler geçti Göz- leri o gözleri| bir adam hal|yi sevilecek te hiçmi şey! se at enini Alayla pri val bur sa-|mediktei tihar edebilird i? halk Hanrinin bihakkin afis sine olan tavrı, ile Hindistan. eğildi. Vücu dur e Yedi leri utandıracak bir fevkalâdde- likte i Bi du şu berrak su içinde is meliydi. Bu kadar mükemmel bir | 'ücudu temaşadan kendi Yeni Asır Be HARiCi HABERLER 0 1 ek | verilmekte, İngilterede Amsterdam İsyanı “Yodli ölü Hi Yaralı Var Dünya Şampiyonu Gim Londos “Kara Ali İle Fakat iin gazetelerine göre Cim Istanbula giderek Lon. üs- | Türkiye in Kara Ali ile seki meti ip m Londos; Istanbuldan sonra | Y0UY bi Fır Alman Voratoryomu Banka Müd: rleri rleri Müzakerâltâ a Mücadeleleri Bir Türk Gencinin e — m dar olan kısmın düşenin tamirsi Heyecanlı Maceraları Sıcaklardan Or-| Nihayet Anlaşabilecekler Aç Pele yaşaman . alal manlar Yanıyor Diktatörlük Hakerleri Asılsızdır e ek e e Ben Adam eyi Gali Sonra Bende Bi ÇAR) ELİ niyA Gh AY İMe GN ve sığırlarda dalak hasta” 3 lere nazaran. harbi İİ Sevilecek te Hiç Bir Şey Yoktur nir Din Eee Kerme il ein va ğe lil ai ie kt m mba MN i baytarl bildi 5 Gras, çek leaf — bi sa Bİr va oldu ii minik 0 dn ada Yahreniiii Ey rip m erinin imi erelesinde deyi edeci aytar Eke ildiri a on e. Fakat orasını istira:likisinin de çehrelerinde kan kal işi kaydedilmiştir. ailinba ten sie mtlmeketeleşayüm | Gepezsl Küntay Kdikdeil e ie müddelnmumt İk adar böle mamış gibi etra- gibi sapsarı kesildiler. Bugün hararetin 90 dan fazla |etmektedir.. Ayni zaniande ayân | trlük ilânı tasavvarunda bulun- i © fına bakınıp aranmağa başlayınc “Asla vakıt kaybetmiyece-|olacağı tahinin ile Muhte-|meclisinde ye bir “ha side duğuna 'dair muhalefet ni ee vazifesini görmekte; derhal kendis sini sa bir pa giz. Çabuk Hayımduraişi bul-İlif noktalarda sıcaklar yüzünden | bulunmakta olan intibabat ka (inden | tereşyüh “eden haberler|olan Neemittin beyin vazifei 28” iri dası du: MEN bana geti orman emaye çıktığı baber|nunu projesi pa görüşülmektedir;) asılsızdır. iş esi olan aburuna gitmesi” Yol Tamiratı Alsancakta İnhisarlar sigars fabrikası önünden istasyona ka adliye vekâletince tensip edil miştir, Kâzım Paşa Dünkü nüshamızda yazdığı”. imız veçhile veli m. paşa For Kendini" bir kanepe üzerine a Lâkin nerede er lk mai Güzel lila de kadınlara | Hayım buraya, ta benim odamı meterdam, 9 (A; 4) — Dey Başladılar Görüşmeler Alâka Tell şanla Geniş s3 m çekilip gitmeleri | içerisine kadar gelemez ya? ran mbar göre, bu v - miştir, f : i Ase e yok. Ben onumjrada: #ün dört. günlük isyanda Ile Takip Ediliyor e eliEi meye Ky e buldum;: Siz lanlar sayısı yedidir. Bundan dürüüaün »0aül sa öm 1008 ana şehrin muhtelif semtle- ğ elliden fazla kimse ciddi ale, 9 (A.A) — Beynelmi- Berlin bükümetince son ilân olu in s köpek gi kodi öldürül) surette yaralanimiştır ve şehir|lel tediye banka müdürlerini bu:|nam moratoryoma sit olacağılıı lal izi taekiyda hastahanolerinde tedâYi edilmek-İgün apacakları İptidei içtima |malümdur. .enâri Bey k ii Va il ME MR . tedirler. husnet bir alâka ile takip edil) . Son günlerde Almanya ile) “Vitiyek jandarma kumandan: Yalnız oradan geniş bir hamam daire.) | Hükümet tarafıdan veri işeme gi gk) içtima, Nev | İngiltere arasında münakalelere nliğı mülhakı li kn “gir-İsine çıkılır. Hamamın bir tara |06m Mmurlarına memnu © mıntal or Ren i ii ait yapılan anlaşmanın Al iniz Melairenin BAĞ 2. Jan al bir mermer kapı görecek- la “e. Earl e ie umumi müdürü *İyanin ilân ettiği tam morato; ei esini alir ie siniz. Bu kapıyı şğ gibi|kat'iyen ati Siiri ye yi iü Sporoni vi şirk yomda birer râhne teşkil etmiş, : in iii Hidikten sonra ik al sükün meki i ; tayin e $ re. elinizi dan büyük bi bahçe iceri ve aönyiğ hüküm etirmektedir. Ailemiz BE Khemir eg ebu ralaslarin, buna rın Eğlencesi N İahçenin ta hükmi e| | Karışıklıkların komünist ve|tagü Notes İngiltereyi İeiaiil benzer aolaşmalarla diğer eğ cemiyeti menfaa dü, eN mermeidomıhir köşleiyak; rltatakiı sosyalist fırkalarinın |edeceklerdir. lılar. hesabına duba ziyade) tine Halkevi *bahçesinde yakın * ir fe- ve işte şu —— erme reisi |t€şvikleri neticesi çıktığı res- Müzakereler e mahrem ola-| genişletilmesi ihtimali memon | da bir ga rdenparti verilmesi 'nalık kalmaz. Sizin sinirleriniz msi azretleri rada bek.|wen bildirilmektedir..Ba iz oaktır. - Yalnız müzakerelerin)|niyetle kaydedilmektedir. l Gürdenpartiğ sair kilik sinirlerine Oben- fırkalar feshediledek ve p vi de Lâz. oyunları km p zer mi in sinir zaifliği ile mü — Ya siz? lamentoda temsil ümiyese & It l II A tl k olasınız. Eğer . müsaade (erdir. a ya | rnavutlu Me balık yemeği ikram Arasındaki Ihtilâfat ok yeyler ie gibi ne, ile if- endamı aki hama çinde bi- cek o r ne idi? Kimlerdi? va altmış 5 z 5 bir ihtiyar, öte ilen bak- .İsa patates gi bir eli kte büti n bunlar Tiki Velilerine eği ve her ir çen derstest, yeri Ş çe- uklara ders verilir ve imti- eğmesi demek olacağını da ilâv eylemiştir. Italya ri zi tekrar Arnavutluk hariciye na ederi lar meselesinin hallini değil, aynı yanın Talepleri 29 Haziranda ek yalnız borç Arnavutluğun Balkan Mi akına» Girmemesi İsteniyorm Tiran, (Hususi)— Birinci İtal tekrar davet edilmeli, Arnavut- İranın 925 Kânunnevvelinden “*-İyan filosuna mensup raç|luk ordusunda muallimlik etmek|934 senesi Temmuzuna kada önünde kalmış olan altı harp|üzere yi İtak zabitlerile geçirdiği o tekâmü vreleain emisi de salı ünü si bahleyin | mukavel etmi gösteren (La Pers) adlı: kiymetli areket etmişlerdir. Bu eler 3— vi yit ei posta), 1 Ili kütüphane isi iki güudenberi kalkmış olacak- imtiyazı uzatılmalı 2 lella air im Londos, Lee Yunanis-İlardı. Çünkü Italyan sefiri Sin- e gerek ku-|*in? Ank OR Ea ii yor “Koç, 'zırhlılardan geri valdeğ gerek kurulmamış olan meti bu mesele hakkında Tirai ondosun, ünya şampi-| kalanların da 28 haziranda çeki-| bütün ağır toplar emi iade|daki diğer devletlerin re yonluğunu kazandıktan ( sonra|leceklerini vadetmişti. olunmalı. malini. vermiştir. İtalyi güreşi terkedeceği söyleniyordu. Htalya Verdiği Parayı tiyo kan misakına girmi di 5 sr giderek orada kaç icetiir. Sabi yapalaktır ia ami Nazarı Dik- I elbedildi md göre lal Yeni kannnların * tatbiki do- yan sefirinin itirazlarına rağmeb layısile. müessesatı; hususiyenin vat kümeti, İtalya di smelâtını (ve mubasebatını rdir nanması! Arnavutlugun kar# tanzim ve tedvir etmek üzere|yan donanması kaldıkça müza- Buna karşı da Italyan sefiri aş ıda bulunmasından çıkacak uzun müdde işlerle meşgul | kerata imkân olmadığını söyle-şu Sevabı sermiştir hlike hakkında ren na” olmuş lisana aşina muhasip | miştir. Nazir İtalya donanması miler hareket .etme|zarı dikkatini celbetm iştir iş arayor, İhtiyacı olanların ga-| Arnavutluk sularında kaldıkça iniylardi Günkü Arnavut bükü: temiz hi müdür vötie iki tarafın konuşması za” am » raonatlar: kere mahiyetinde olmıyacağını,| 83 belki Arnavutluk etinin Ot li I etalibine karşı Pei Bristol © Istanbulun En Mükemmel Ve En Ucuz Ve Rahat Otelidir Bristol Oteli edilecektir. elen Kömürler Son bir hafta © içinde İzmire 0 kilo odun Kömür geli tir, Geçen #ene miktar biğ ünde gelmişti. er Hediye de mal zırhlılarının Draç önüne gelmesi; , İArnavutluğa taallük eden diğef .İmeseleler gibi bir Adriyatik de” nizi üöselekiir ki isi itibarla tamamen İtalyaya ait bir key « Tepebaşı bahçesi kargısıdna * Halice ve Marmaraya nazır hana Si a # ii havadar: bir yerdedir. erfii ıf etmiş talebeler Sİ zamanda eri ğıdaki beş madde- Asansörü, her odasında sıçak yeni sene derslerine hazı mar - Sİnin tatbiki de Arnavutluk hükü- ristol teli: souk dayi bulunan banyolu rn verir Se Kİ meti adar teabhüt edilme-|Bİ odaları havı İstanbulun birinci sınıf lüks konforlu bir otelidir-ği. azetemiz İCare Slgini bildirmi eN m ilâve- iyetine slm iz eebi vlukaki bütün Bristol Oteli : ; miz bir aile otelidir | ç Azem İyan iaektepler çılmalı. Tek- İzmir! bar yalayan vir “|canından bezecek dereceye dl. rar le e lerek Bristol Oteli: * mülâkat y rirdi. Hattâ zeki kanbur, kızın| but e la AN pılmalı, z D ikk #: , Fiyat hususunda Bire ali bütün bu cihetten olan meyusluğunu — Hal asl ökeri yerl li İÜ ? birinci sınıf otellerden ucuzdur, Yatak ia nlamış, bir münasebetle de em er etm bu ücretlerinde yeni fevkalâde: tenzilât hili işti kiz heyeti e başı id yila 2—26. (792) S6 yetin olan ral “Pariani,, de |

Bu sayıdan diğer sayfalar: