1 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

1 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iç 1 Ağnston 1934“ Viyanada Yeni ihulal£ lerden Korkuluyor GG disini —— feda — çmizın imkânı yoktur. » köme zn ve iü. “da leke dutlarından uzakta tutulmasın Viyana, .A) — Div: âwirdir. ki e bir iü barp, ği m “Yet iç sebebiyet vermesi oku on sene ağır ap cezü- Gazete » Day algratn dilme al yi lam Kararları Viyana, 31 (A, A) — Planetta dal idama mahküm , Planetta “hiyaneti vataniye Dolfusu kat şi Holzveber yalnız hiyaneti va dol niyeden dolayı mahküm dim dedi 8- İlardır. Yüz Kişi Tevkif Edildi Viyana, 31 (â.A)—Kıçabebe. elden e göre yüz kadar mili yalist — tevkif ği reisi istifa, bi, tmesini tak Jadılmiş V i bih ie rai m içenest Kayhın otelde, mübi ROMA, 31 (A.A) — Italyan|ır patlayıcı maddeler a SA Almanyanın bali bazı bulunnuştar. eli vr kı kardeşi kaşmağa da Alman-Italyan dostuğununlıkı lir, Dördüncü alay o İNİ MN yay bül Moskova Türk - Rus Bayraklarile Donatıldı Birinci Maç 3 i Cuma önü ye re M ie eh muhtelif Hususi spor illaki ki ler rüesası, spor kıtaları |di 30 ağustos sababı Moskovaya /”* pr e en > : Heyetimiz Yeni Moskova oteli geldiğimiz vakıt büyük tezahu indi. . Hepsinin sıbh. ile karşılandık. Tren durun | rindedir. Kelizin be ep bay- ca, e istiklâl marşını çi Sovyet bazırun tarafından |dostloğu » ni ir Ea ri S9 ılmıştar, İl 3 A- İstikbale o gelenler arasında) ğastosta ei m a 0 —ğ—ğ—ğ—ğ MEXLIPA Gidecek Talebeler Müsabaka Imtihanları22 Eyl ol zmakta ve|yakalanmışlır. lülde naziler Almanyasının kendisinin). Yayosmur” Yazla LAMA leri Veliler tar Da Devlet bir husumet çemberi içine Ta iki oslaw sefaretinin bir hesabına Avrupaya tahsile gönderilecek talebelerin seçilmesi için masına mani olmuş olan İtal | Ajanı Yug EN ektedir. Bu teb.| açılacak müsabaka imtihanı eylüle yapılarak mea yanın o hayrihahlığını hatırlat RİN hadiseleri tün lise me; klan m iştirâk edecekler kazananlar- akal Tavsiyesi unal Yugoslavyanın tamami il o İdan lisan bilenler £ tercih o'unacaklardır. — Gece Brie. — (a > deli My lar ayaş > Rus Tayyarecileri e i . Miklas ar Yug ge ma Rei- (700 kadar alı ee İstikbal Programı Hazırlandı sicumhur kendilerine şöyle girmiş ve ere mize ih | Istanbul, 31 (Hususi) — Bir kaç ay evvel Rusyaya giden tay. demiştir. larından tecrit olunarak te -arecilerimizin ziyaretini vi sie ere kiye Rus Ri «Sizler Ke büyük mire- edilmiştir. Avastorye-Ta ii rekkep bir Sovyet hava filosu beş ği tosta şehrimize gele- Bını idareye da şo memur |lesi, < Yügoolaryanıı a tir. Tayyareciler İz Sale eşimle İakşılanacaltlar edildiniz. Onu ul ve onunİdahili bir mesele olarak Sİ“ |ve Türkiyede kaldikları iüddetçe Devletin misafiri olacaklardır.) sihniyetine göre idare ediniz.Jedilm ktedir. Ba a > AE Misafirlerin karşılanması ve flerine verilecek | ziyafetlerin Sizden gayretle işe koyulmanız! ti e ema 5 iyi tespiti için icap eden program hazırlanmı laf velancal o mena milel çerçeve içinde halledebilir, Bir Madam 1 seneye Wahküm oldu| Bundan sonra kobinehin tah- Yeni Başvekil İSTANBUL, 31 ( Hasusi) — Kaçakçılık ciirmile ihtisas mah- lifi yapılmıştır. 8 SE le erimi madam Eni bir sene hapis” cezasına malıküm Belgrat Siyi yasi bnhıranının. sürat an iİbaşvekil M. Ş .İgi azim öhemmiyetle kay maktudır, Yeni başv M. kadar may düşmanlığı. dolan. Dolfas cağı tahmin edil- matbnatİn Şuşningin en lek taraftarlığı ie hatırlatmak- tadir. Cevap işi Londra, 31 (A-A am Li muhafaz meb uslardan Gogtrey ani AL Avusturya hariciye i dok.) man bük iin ME e lor Mataja, Amerikalılara bita- İl Mi ir 2 EN Mesuliyeti Newyork, 30 (A. A)— Eski)“ nazır | sormuşt Nazı i e sre. rilen ederek n | meseleyi tai Kati er bor? “ Ha.Memurları Arasında “ Bazı Nühim Değişiklikler Yapıldı Iki Liste Hazırlanıyor usi) — Harici- Mn Kütipiğine tayin mişler. ür- edil Lada konsolosluğuna. Talât Ri 5 g — bey, Moskova kâtipliğine Müste: sri Reşit bey Filb, Konsolosluğuna, File, Konsole aa Ar su Kemal bev Bari Konsöloslu ripiigi e Londra çüncü kâtibi i-İğuna, Bari Konsol İmilsevel Nurettin bey, yeni we Büyük Elçiliği üçüncü kâtipli.|o'Dona © Galas oloşluğuna ğine, Haydar bey Londra Elçi f, nvers o konsolosluğuna liği pe kâtipliğine, Cemil | Münir Ibrahim beyler tayin edil Vafi Istokholm üçünü kâ |miş'erdir. Kançilarlar srasında pim İstokholm üçüncü kâ e yapılacağı anlaşıl Rıfkı bey Bağdat El'çiliğilmaktadır. İ kararı «Bizzat Mussolini Tar Gazi Ve Ismet t Paşali Yalovadan İstan bula dn Heli imize elmşlerdir. Gazi Hazretleri refakatl amet paşa olduğu imi hastahaneye giderek © lordu 1 Si paşayı ziyaret eylemişler ve istifsarı hatırda Ingiliz Zabitinin veffa R ği derhal ve kendi ziy eek ettiği 2000 Ingiliz lirası verilmiş olduğunu bildirmi Bulgar Komitecileri Hazırlıklar Karşısında-Hükü nn mini mücadeleye karar vermiş ve bazı tetbirler Almıştır. çok komiteci tevkif olunmuştur. Yenidi V faaliyeti etra! et ve deri Me Yabanı “domuzların azla yerler-| riç uzur | mi uzır hayvan ve 238501 muzır) yapılac: kuş itlâf edilmiştir. edbirler alınmıştır. SON DAKIKA EL ES NANE RE EBE SEE Dolfusun Katilleri Kar: ra Tevfikan İple Asıldı Viyana; 31 (H.R — Dolfusu öldüren katiller hakkındaki bugün ii m edilmiştir. Mahkemenin kararına tevl ölüm mahkümları iple asılmışlardır, - Madam BDolfus fından Karşılandı mistir, netice itibarile şunu söylemişti ir: «Al mADYA bizi yeli EN ib uş cUZ. emsi Ha e ucuzluk ser- su 10 ilile görüşebilmeleri için talik edil- .İmiştir. Için müdahale edeceği nu söylemiştir. weleri G an vermektedirler. m a vlse avukatları lie şe İyi geen gi mler li masında ei en en sonra İt; ilratından bileni kaşılanmıştır. enli ( H.R ) — Madam Dolfus kocasının cenaze siminde! alyaya gelmiştir. İstasysyonda “M. Mu ussolini t ki Yüz ihtilalci reisi M.Zeys, meb'u iki in Mazi Ya goslavyaya iltica Yeniden Yugoslavyaya litica Eti Bisini ziyaret ediniz. Tuhafiye|ve oenera! Koerner vardır. Piarişele LGRAT, 31 (H.R) — 17 kamyon içinde 200 Avusturya geşitlerine 5 ber uradığının yo-) i« Askerf mahkeme, Viyan eni Tayinler | Nazi Yugoslavya ie rına iltica eylemiştir. İhtilâlcilerin « ralmadan aldanmadan pazarlık; | bütün yilâyattaki esileri mube yana, 1 ca —M. Şüşni-) arı hudut mubafızları tarafından xlnarak kendileri tevkif, keme edecektir.Dün askeri nin teklifi üzerine Reisionmhür| yi, ve garnizonlara gönderilmiştir. “iz en vonz fiatlarla bulacağınız h ki miş ve'gi e ibi h ı ilerini taze velkeme M. Dolfasu katletme! kten ö iklas aşağı Aynstarya valisi | iş UM EE bk saçla Otto Plant le hek slnişerr. Dün akça - İozef Reyteri Ziraat nazırı ve o : iş eke ei lar meolisi Belgratta alar bugüne kadar yukarı Avusturya Yon io m N ranli RE ik, a veberin ami meş; ye e Nazi mültecilerine pılacak )smniyet müdürü olan Hans Ha- ii nazrı K ü : rak muhterem müşlerilerine çök | muştur. Mahkeme reis General a e mm "İzmir Ve İstan-|Istanbulda ucuz mal RR k sarfiyat) Oberveger, bu celseye riyaset|138 Nazi Varajdine sevkedilmiş, etmiştir. Dolfus kabinesinde ha- - yapmayı > Ki mü e etmesi için miralay Kabini me- e bu küçük tarihi|riciye müsteşarı olan M. Toşniç, bulda Iki Meşher lerini Ii i il ur etmiştir. ük bir orana yeni hariciye nazırı M. Berger İstanbul, 31 (Hususi) — a a nlar iile Ba çk hapisle are Açıla rimizde kükü i sarsma, ii sip olar: ş kabul etmişlerdir. Aldığımız bir) Viyanali © oldukları anlaşılmıştır. ni miğtei n-İturyamn Berlin sefaretine gide) — Istanbul, 31 (Hususi) — Uyuş- e ya Şabi mal her hangi bir sebeple olur-| Planetta 3ö, Holzvebr 80 yaşın. da kamalı “iğ şleri sünza cektir. turucu Maddeler inhisar bi-| Yalanı tespit olunmuşt sa olsun yahut ka taraftı dırlar. İkisi de erlidir ve şah-|balde gelmişlerdir. İçlerinde iyet Se xi « İstanbul da i digeri İzmirde l I aynı fiat bulduğunuz. tekdirde)si geçinme vasıtaları yoklar. de Alman vardır. Ml e arma m olmak üzere iki afyon a Fenebi im er 8 bi d ii di r anetia M öldür-|hndudu zırhli otomobiller, mit-|cemiyeti Avus-| tertip eylemeğe karar vermiştir. ik 1 (Hususi) — Ş tereddüt etmeyiniz iade ede ği âhlarla ge: lerin ya nın ai ti vee kik etmiş-| Daimi olacak bulunan bu meş- i mukabilinde başka 1 yahintlmek niyetinde ol ığını, fakat|ralyoz ve silâ aris & gi iyetini te p- in i ahçe alyan topl, ayne Diz geri alırsınız bü-|müdafan mecburiyetinde kaldı- |söylemişlerdir. . Bütü hları|tir. Komite hâdiselerin ehemmi-|herlerde afyon m n ekim) ikinci Dil kurultayı ilim lde ariel it “ko:İğini #öyliyekek, — mezilerin. ber) Yuyoulary& rları tarafın- yeti karşısında, İngiltere htikü-|ve toplama safhali ir edi-İbüyük bir alâka il Za a EN e ali k an tn a rı mü ii EE een Akibetleri hak.İmetinin, konseyin topla ani İlaca kap usta di gar mektedir. tay ylığı n bn ucuz! jZi Mani ediniz ihtiyaçlarınızı ie İrem kullanmıştır. Müdee sorulan o suallere hepsi ih ei temennisinde bulun-İler eşherde bulunduru! nl önirecektr * matla çok ucuz fiatlerle alınız. umi bu tarzı garip sn nü Almanyaya gönderil- i , 3 e ai Z sülün iin

Bu sayıdan diğer sayfalar: