18 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-Gazi Bulvarı - giy aşmuharri, IZMIR - SE ŞEVKET BİLGİN e umumi neşriyat müdürü: LU İ Gumhuriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeleğir veriniz, Reklâmlarınızı Egenin en çok okunan geieiei « Çok istifade edersiniz Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Sessizlik Korkutacak mı Sevindirecek mi? ekonomik sıkıntıları i an bi söyleyemez.Yalnız şuri ik ki beş yıllık di pPlânımızla giriştiğimiz savaş, bizleri kalkınma yollarında hayli hızlandırmıştır. Bir yandan ulusal ii kuvvetlen- dirirken diğer yandan da top ende imizi değerlendir- Mek imkânları iyo: Buğday koruma yasası ülkenin * önemli ür urtar- ıştu ılan an AŞ ARŞA arpa, bal ünlerimi el- la üri z en ve yi fiatlarla e atı- labiliyo, Mai rekolteleri her yıl bir di artmasına ri land satılıyor, eh Bat ve A özünü dürüyon dok 5 irilen ve Satılan mal reid yürekle, 'de uyandırdığı sevinci giz- ne Yalnız özüm mahsulümüz bir kaç laeleri üzüntülü bir dorumda saplanığ sai Hele bu yıl ik Yokklar ve korkular ekili üstündedi ei etrafında bir ürültüler ( heyecanlı toplantılar yapıldı. Yarının ne lerimizi ortaya atabildik. In alivreleri ise bu yıl derin bir Ve sizlik içinde yapıldı. Satış rın iyi mi? Köl “ma bilmiyoruz. iyâsanın yarın şekilde asılacağı ha nda ei hiç bir duyum yoktur. Bu akşam Yeni mahsul getirildikten ve ra e iye başlandıktan Üretmenler piyasayı zorlama” ışlardı Mahsulün © aşagı (kaliteleri sadan çekilmiş oldu! ie a suku- maruz kalmaktan alam ini sebep olmasaydı Eğer bu üç » uha akika satışlar düş- ni yağ Konferans ilk adımda durakladı Ingiliz ve Italya gazetelerinin şiddetli atışmaları WE Üçler kon- sakin geç- Paris 1 feransı bı Boğan ilke Romadan talimat beklediği sa- ılmaktadır. Londra 17 (Ö.R) — Pariste başlıyan | il onuşmalardan bahseden Deyli Telgraf gaze- Cevabı Keen Bay Mussolini tesi diyo; Dün liye açıkça anlamış- tır ki Fransa ban - Habeş barış. sever Habeş geçitlerinden biri ir. yolla halli (onoktasın da tamamen Teğikeli tezlerini arkalamaktadır. Italyanlar Ha- e“ İ beşistana karşi olan şikâyete Arnavutlukta kanlı ihtilâl devam etmekte rini Habeş toprakları üzerin- deki isteklerini bütün acun: ber vesile ile izhar eylemiş- lerdir. Yalnız bunları resmi bir Kral Zogoya atılan kurşunlardan General Chiraldi öldü e hükümeti isyanı küçük göstermekte ve ie eke ınbul, 7 (Özel) — Belg- salan eml bildirildiğine a çıkan isyan rai iel En e ktedir : are Epi ei Ea Talya dos- 3 rlaçişnin i Arnavud generalına eylemiş ve onu öldür- mi Paristen gelen ( haberlerde şişeli eleği ve iki taraftan ölen ve yara -alıların mühim bir yeküna b teyid eylemekti in ”üleümeti âsilerin üze- rine yeni bir kuvvet 8 evkele mektedir. Yalnız hükümet m hafili neşreylediği bir tebliğde ihtilalin i mz) ni tekzip et- sin, Aşa; karı incir durumu yi emel lerinden sonra i aya aklı bir iş olmaktan 5 lk i yüksek olan incir- lerimizin rakibleri yok gibidir. Alıcıların Bea ve kimler duğu bellidir. Piya ya hâkim mak kuvvetinde rürkiyehin roll ri büyüktür. Hele NR bölümü iç piyasaya ayrılınca bu ödev biraz daha kolayla- şıyor. Bu itibarla timleri Aanavutluk kralı A. Zogo ihracat mevsiminde ayent yapmasının asal ekonomimize büyük destek olduğunda şüphemiz Halkımız ucuz rakıya faz ii vağbat gösterdiğinden inhi. sarların incir hurdasına da ih- ve tur, tiyacı bulunduğunu oranlayabi liriz. Netekim inhisarlar her yıl doğrudan doğruya veya ortaya girenler elinden külli- yetli mal satınalmaktadır. Ma- demki bu ihtiyaç mevcuddur. rıldığı söylenmektedir. Bun la beraber her taraftan çi haberlerde ih ihtilâlin devam et- i bili ili, 7 (A.A) — Arn Ye çelenk haberlere ei üzere hükümet kumandası ken verilmiş n A asilerle yapılan bir rebede İdürülmi 11 kadarı likümet yeni kuvvetler m tmektedir. Paris, 17 (A.A) — e Dö Pari gazetesi Arna diselerinden bakselrken öl dürülen Genera rl i'nin eski Avusturya ordu- sunda bir Hat ai bide: ğunu ve sonra , esasen dostu olan Kr. n hizmetine olan bir kurşunla ölmüştür. Bi ya temlekelerine ve bunlara dir bi sö ali kaçınmış- alyanların istek- u a Hal- müs- ilâve değen ise frikadaki yele ek yollarını, imkânla- mı aramaktan İngiltere Si zaman kaçinmamıştır. Ingiliz enden, değecek bir nokta varsa oda harpsı barğ yi “bi r anlaşmaya onu 6 ncı sahijedi. Bakanlar Yarın Istanbulda top- lantılarına başılyor Dış Bakanımız bol sefirini kabul * re Min e — Kül ür bakanı t Arıkan e Sa ik Sl "yarn ba- anı bu hrimize gel- denli e r Ankarada olan Bakanların gün) E rek uzun müddet görüşmüştür. Başbakan şerefine gar- denparti hazırlanıyor Madalyaların örnekleri tetkik ediliyor Şarbay ve panayır komitesi eli Dr. Bay Bel şa t Uz in de panayır yeri: kiii EKE k açıl bmaç ası e yaklaşmış olan panayır işlerile yakma e olmuştur. SENE edilen asfalt eli hepsi yarın akşa- ma kadar bitmiş olacaktır. Bir ık ekspoz. ozanlar. ii Ee teşhir edecekleri malla nife başlamışlardır. Pa yi muhtelif yerlerine kon: ve evvelki © akşam lee yapılmış olan hopar- lörlerle her akşam rrüi vu edildikten so ı ar ipariş verilecektir. Ayrıca 1s- mi mış olan ve yarım lira güncü Bayfönle - bölgede örfi idare; ilân edil miştir. Mademki > mal alacak- tır. O halde faydalı olması elbette çok ye- harekettir. rinde bir manın faydaları ç çok | büyüktür. Paylaşacaklar mı 4 — mı? Uluslar sosyetesinden bir celse

Bu sayıdan diğer sayfalar: