18 Ağustos 1935 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1935 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 AĞUSTOS ANI Hava Tehlikesini Unutma! TELEFO Nİ SAYI 118 — 3412 On Birinci YIL SAHIP ve BAŞMUHARRİIRİ Mahmut SOYDAN Müdür : 24318 Yazı işleri : 24315 İdare ve Matbaa : 24510. | Sayı in iğ ISTANBU SI 5 KURU A —— Mei e Ş - AAA MAR md nl vi İL İ Ş SİVRİSİNEKLER ! a ELEBAŞILAR YAKALANDI Lâkırdı kıtlığında asmalar buda- 7 ————— CC yım kabilinden, gazetelerimiz, dö- B U Gi U N .. ne dölaşa, sivrisinek o meselesi- ne geldiler. Büyük mesele, tarih- nayak Ola VE ai Bincide 3 Peyami Satan bkm £ risineğin parlığı ile yokluğu mese- “Sı ol vga . i! Ortan “Betimiin eşeği — eşli : “Var? Sivrisinek ws Çoğu yakayı İL e e eee İnel, Ankara telgrafları — Ham İerin şişelere “ konmuş resimlerini işeme adr seyahat moi Tr A tl ai) re ğizerlar. lari yökaemek ye Bada . Ae reyi mai ue — Pelerin tkr :İFransızlara göre isyan 4 ılar iğ avu u ğ ul) geri errinleri yohsümek * Greta Garbo'nu j | ” dü Akdemir'in tef an kurtarmak istiyenlerdir| (2. “sivrisinek mi? ne münase üncüde AE nde camin Italyan boyunduruğund y Ke ei NM e va m Sağlik öğle Serisme | gen kirk sekiz satin hüdiseleri ; i Blnciğe 4 Son haberler — İcmal —| ie dünye, yirie, Armavatluğu hatırla Anlayıl ver Ni yolar olmıyan Meşhur Alman kadın casu- | maş oldu. nl İ şeyleri değil, olan şeyleri mi e i sa: © Mavmaml Dokter “| dtinmden, Belgrsddan gelen he sü elek be Kine malini! pürebe. Mevla a Memlekee TAY — Sek | genlerle Paris gazetelerinin Atma gm Ta ear kes | ve Belgraddan aldıkları haberlere beyanatlarını oku- İle öper dayanan yazıları ve tahminleri, biz fem şa mel 2 incide; Sinema. ze ancak, Adriyatik'in şerk kıyıları iyeti reisi baya dönüp : Yagpcuda ; Kadın ve Mode Ba Yunanistan ve Yugoslavya ile or- TE stA iki gözüm. Gilmel bayuru ar eşin selenin takirk eden bu altıncı Balkan devle yorsan amma,eğer sivrisin »k yoksa, Mliride , Saiaheğin Güngörün yaz | tinin bir kargaşalığa sahne pda .İ 0 halde şa geceleri bendenizin eti 8x ; “İstanbul çok kötü eğ- | pu bildirebiliyorlar. Acaba bü karga mi ayağımı, kolumu boynumu, h e m galığın derecesi nedir? Basit ve der zümü ensemi ıstranlar kimlerdir? İecide » Hindimtandiki Terilir belen. | aj bastızılabilmiş bir kıyam ile mi GN pa ilme e Şuan imami YPAMARA | karşılaşmış bulunuyoruz; yoksa hâ- maktan kendimi alamıyo. İüncüğe; Kazan Hanlığınn son gün. | dise, geçen zaman içinde Büyümüş rum, Evet, eğer sivrisinek yoksa, 5 — Faydalı bilgiler — | bir ihtilâl nisbeti mi almıştır? niçin bütün ev halkı, kimi meczup- Hikâye, Bilhassa son altı ay içinde şu veya lar gibi başını kese hâğıtlarına Miüncüde «İzmirliler Sizin bu sergerdenin itastsizliği, filân ka Yolculara Kolaylık Gümrüklere dün tebligat yapıldı zel aytarımız kO esiye memleketlere giden yolcuların. gümrük merhalelerinde İkgayonelerinde beraberlerinde 2 li- kizla para bulunduğu takdirde kaçakçılık kanunu” tatbik küiyor ve yolcular müddelurumili- riliyordu. Gümrükler Genel di- lüğü birçok yolcuların yanla - 25 liradan fazla para bulunma- kanunen memnu olduğunu bil- lerini nâğarı dikkate almış ve klere bir'tamim yapmıştır. Bu göre, sön gümrük merhale- Yin, © Eümrük memurları yolcuları rında bulunan para mikdarıı hşcaklar ve yolcuda söylediği kadar bay Şıktığı takdirde 25 liradan far- Hi, Bümrükte alıkonularak yolcuya tay, akbuz verilecektir. Yolcu, bu pa ilg ydetinde alabilecek, vey, Ve maşarifini veri ceği adrese gönderilecekti Ün çuğu halde yanında söylediğin- İşy azla para çıkan yolcular haklan vaa takibata eskisi gibi devam tır, ia EİEğ ii İversite gençleri hakkaleye gittiler ? Ma > > bi Türk Talebe Birliği Çanakka- ha Miili tertip etmiş ve gençler Müş Tünaki, bareket etmişlerdiğ. Genç » çile savaşının yirminci dö: yen kutlulayacak ve kahraman MY&ılarını sunacaklardır. Yu z Büz incircileri Tİ yapıyorlar zel aytarımız bildiri. | Mata incircileri, Yunan inin İN mazsnin, yani alt milyon içe isi, Almanyanın in- diler, Şe, Müşkiller çıkardığını Migl tedi, Ayri Üzüm işi de ayni ön, sın Pirgos'ta üzüm- Yapacaklardır, İ dün Istanbula inmiştir. bile reisinin kafa tutması veya her- hangi bir jandarma zabitinin sinirle nip dağa çıkmış olması kabilinden birtakım hâdiselerin biribirini kova Tamasr gösteriyor ki, Arnavutluğun bazı mrmtakalarında iktisadi buhrs - nın şiddeti silâhir müdahalelere se - bebiyet verecek içtimai tezahürler yapmaktadır. . Son hâdisede İtalyan dostu eski bir beşvekilin adr anılmaktadır. Lâ- kin Italyanın Zoğu 4 y ziyaret ederek Sağlık Bakanı Refik ve Kültür Ba- kanı Saffet Arıkan, dün sabah Anka- radan şehrimize gelmişlerdir. Celâl Bayar bugün saat 2 de Kös- | tenceden Romanya vapuru ile şeh- rimize gelecektir. Bakanlar heyeti, yarın, Floryada Atatürkün başkanlığında şehrimizde ki ilk toplantısını yapacaktır. Adada istirahat eden İsmet İnönü, D:ş Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanı Refik, Tüze Bakanı Şükrü Saraçoğlu || ve İç Bakanı Şiikrü Kaya Başbakanı ziyaret ederek kendisile görüşmüşler- dir, Şükrü Kaya, dün akşam üzeri il | muştur, konuştum. TAN için şunları söyledi : alanda birçok yeni işler başurmışlardı, Sovyet Rusyadan sonra Viyanaya kamı almak içindir, i Kral Zogo askerleri teftiş ederken ,, Arnavutlukta isyanın çıktığı mımta kayr gösteren harita emuiyetsizlik derecesi pe olursa ol sun Habeşistan macerasının bügün (Arkası $ incide LER RMA YARINKi BAKANLAR TOPLANTISI ————— A OrLANTISI Bakanlar Yarın Atatürk'ün Başkanlığında Toplanıyor Dün vekillerden bazıları Ismet Inönü'nü kendilerile görüştüler Saffet Arıkan, Refik Tevfik Rüştü Aras ta dün Sovyet Muhiddin Ustündağ ile beraber | sefiri Karahan, Bulgar sefiri Pavlof vilâyete gelmiş, bir müddet meşgul ol | ve Romanya sefiri Flotti'yi kabul ede rek kendileril le ayrı &yrr görüşmüştür. Celâl Bayar Bükreşte TAN'a Gezi Duygularını Söyledi (Ozel -aytarımız bildiriyor) Bükreş, 16 Rusyadan Viyanaya ve oradan da Tuna üstünden Bükreşe gelen Eko- #omi Bakanımız Celâl Bayar bu akşam Istanbula hareket etti. Yanında zevcesi, kızı ve Sümer Batık“ direktörü Nurullah Esat Tuna üstünden vapurla Ciyociyo'ya çıkan Ekonomi Bakanımızı otomo. bille oraya gelen Bükreş elçimiz Suphi Tanrıöver karşıladı. ve birlikte otomobille Bükreşe geldiler. Oğle yemeğini elçilikte y bulunmaktadır. ler, Kendilerile — Rusyada büyük bir sevgi” ve misafirpepverlikle karşrlandık. Sov- yet - Türk dostluğunun tezahürüne yeniden - şahit olduk. Sovyetler ber gidişim, orada tedevide bulunan refi- sokmuş, kimi sinema hayaletleri gi- bi beyaz çarşaflara sarılıp kefen- lenmiş ve niçin çocuğum kızamık çıkarmış gibi kızıl benekler dök- müş ve nicin bendeniz, her gece, şapkamı başıma değil de, yüzüme giyiyor ve bu cehennem sıcağında nefesimi şapkanın ortasından aç- tığım küçük bir delikten almağa ) Fenerbahçe; nköy taraflarında sivrisinek, ve yalnız sivri- sinek değil, münferit hareket etmi- yecek kadar zekâ ve feraset sahibi, fopla kıt'alar halinde taarruza geç mesini bilen, hattâ modern sivrisi- nek orduları vardır. Hele bir gece olmasın, önü ağaç» Lık, arkası bağ, bir yanı tarla, öbür yanı mandıra olan on dönümün or- tasındaki cv, sanki, demir pencereli, sivri kuleli bir Ortaçağ kalesi halini alır ve karanlık iyi, den iyi bastırınca, lâvantin tarhla- Ti a yaprakları ve duvarların biribirine girmiş sarmaşıkları ara. lan, düşman, yani sivrisinek, arka arkaya, yanyana, altalta sw ralanmış ilk tayyare kollarını, yani tatarcıkları hücuma geçirir. Bun- lar, gözle dahi görülemiyecek ka- dar küçük, şeffaf ve yeşilliğin bin bir girinti ve çıkıntısı içinde barı- nan sayısız haşeratın öncüleridir ki, lk keşif taarruzunu yapmak üzere, kaleye doğru ilerlerler. Ve ço; inanılır şey değildir?! — dev bir adamı, kendi evinde, yata- gının içinde, birkaç saatle, delik deşik eder, Ve daima, onlar galip gelir, Ve nihayet yerler, şişerler, .i derler ! Li Diyeceksiniz hi : — Çaresi ? Buçare, olsa nlsa, ben- ce.süncak bizim aş- çıbaşının hizmetçiye, hiçmetçinin çocuğa, çocuğun anasına ve ânası- nın da bana teklif ettiği, bir sır gi bi herkesin biribirinin kulağıma söylediği muthiş sevkulceyş pld- tunın tatbiki ile elde olunabilir. , Aşçının plân geye basittir ve sivrisinekleri öldürmek için bildi- ğimiz klâsik tedbirlerin tamtersi bir harp düzeni üzerine bina edil- miştir. Meselâ, şimdiye kadar siv- risinekler gelmesin diye tatbik et- tiğimiz usul, lâmbaları söndürüp pancarlar: kapamak mı idi? Aşçı. run plânı idir, bilâkis, lâömbaları alabildiğine yakacağız ve pancur- ları da artlarına kadar açacağız. Ve sonra, yataklarımıza girece- ğiz. Kulağımız kirişte, gözlerimiz ka- palı, ölüler i çıkmışlar bekliyeceğiz. Cibinliğin bir tarafını, şöyle, as- taca, kasten açık bırakacağız... | Sivrisinekler | gelecekler, döne- | | cekler, vızıldıyacaklar ve açık ge- | çitten, içeri girecekler. l istekleri Italyanın Habeşistana gönder- diği yeni askerler ve Habeşis- tanda vazife alan Mussolini'nin damadı Civani Paris, 17.A.A. — Üşler konferan- sı bugün, Roznanın istediği şeylerin genişliğini ve İtalyanın Habeşistan» da tatbik etmek istediği genel siya- sal nufuzun şeklini aşmıştır. Aleisi, ile aylamaya Şa konferansın başarı lanmasının esasmı teşkil ©- aydınlat. Paris, 17.A.A. — Üç devlet ara: sındaki konuşmalar tekrar 17.30 da başlamış ve 19,30 da hitmiştir. La- Aldırmayacağız. Onları fakabas- tiwmak işin, girdiklerini gör. , vel, yanında Eden ve Aloisi olduğu halde odasında gazetecileri kabul €- (Arkasi 13-üncüde) müyermuşuz gibi, uyur gibi yapa- cağız. Bu esnada, bizi, yemeğe başla” yacaklar, tahammül edeceğiz, ya- | macağız, haşınacağız, fakat ses çı- karmayacağız, Derken, liğin içi dolunca, birden, çibinliği alt kısmından iki elimizle boğup kendimizi yataktan dışarı atacağız! . Sivrisinekler, ne tekzipten kor ÜÇLER KONFERANSINDA Mussolini'nin asgari soruldu italyan delegesi Roma ile konuştu. Bu yüzden Habeş işini inceleyen konferans toplantısına aralık verdi BUĞUN 2 inci SAYFADA 6 INCI SAYFADA karlar, ne de beyanat dinlerler. Mücadele heyetinin o lenfavi ça luşma tarzından netice alınmı İğ ecza ile kimyasınır da maale- sef işe yaramıdığı anlaşıldığına göre, bu heyete, şimdi bizim aşçı- nın plânını teklif etmek sanıyo- rum ki, yerinde ve olur. Yani müthiş sivrisinek :..-öelesini kesip atmak için, yatağı terke'- mekten başka çare yoktur. Ali Naci KARACAN

Bu sayıdan diğer sayfalar: