29 Nisan 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

29 Nisan 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ilen nl silecek “de midir, aleyhinde mi? | İl ma . YENİ ASIR 29 Nisan 1937 İzmirin Genişleyen rae ihtiyaçları önünde... — Baş tarafı biline sahifede — atlerinde arayan, e ka- Bunlarını ona gör: m eden bir muazzam işler vardır. | yi li ee) in. mirası olan mler bene sus) Evlenme izelleşemezler,canlanamazlar. Bü- ” Gi ie en menfaatleri ilmühaberleri oldu! ii ekiz ek 2576 sayılı kanunun üçüncü benek jin enler ke e maddesinin son fıkrasındaki razı “ölüm, evlenme vak'aları ilmü- me eğ bunun küçük bir misli haberlerine pul yapıştırılmaz,, yolundaki kayitlere bazı nüfus çile, ilk del oarak mazini mea saa helin Yamuk alaz niyetine. Kars) ilmühaberlerinden nüfus kanu- belediye. reisi Dr, Behçet Uzi dur. 0, Bunun 42 inci ve 43 üncü mad- rünüğ üs bir N en ve yirmi kuruşluk harç ke | palamar tp eğ şehircilik görgüsünü arttran seya-| PA ci hatı ie edindiği kanaatlarla be- Dahiliye vekâleti mez yan- ri. duramıyacağı inter va bazı varile olduğu: na i< nanmıştır. Onun genç doğ an kis de bazı ca: ali inle şahid dak Meselâ şu parklar işine he acaip fi- kirlerle- karşılaşmıştı! Canım Beli park yaj mazdan evvel yapılacak iş mi Tak rlardı.. dile) le bu yi meni için- bir rn in seçkinleri 1 e a bir şehir halkının ek - kadar havaya, rahi eder) lara ö yan vardır. On hş olduğunu bildirmişi | Muallim ni ye Amerikan kolleji bina- açılaca| Kile yalnız diğ Era mekteplerindek © Vali dönü dönüyor Menderes kazalarını teftiş etmek üzere Ödemişe gitiniş olan vali Bay Fazlı Güleç Iplik buhranı var Denizli tacirlerinin İzmirden satın: faldıklarıipliklere fatura verilmedi mi? lik fiatlerini odalar tesbit ediyor Ip İplik Kemanları yeniden buh- ran olduğ unun için yine çok gküyeklerin yükseldiği ve alâkadarlarca yeni baştan bon çareler bulunmasına baş- Se ve malümdur. muharririmizi iplik bn bakin tahkikat ve ik, r- ipli ak numara- lardaki Bİ istihsalâtını artırdılar, Fak. na “rağmen alar e ia mişlei buhran başlamı: Buhranın ae mütea- kip Vekâlet elinde birçk teşebbüsler fakat bi elli — başlıyan Vk önliyememiştir. ü hava- piyasaya kâfi mikdarda iplik arz eyle- pm Bu ihtiyaç dolayısile ikinci ve üçüncü ek er iplik fiatlerin- gayri tabii tereffüler yap- mağa başlamışlaı Alia şikâyetlerini na alan Iktısat Vekâ- Jeti iplik in mahalli te caret odalarınca tespitini emret- miştir. Odalar yaptıkları ince- leme ilemi "nakil ve sair bütün masraf ve normal kârı da erek bir a ir mış ve alâkalı ti sike zleri tebliğ etmiştir. Ticare haneler şimdi bu listeleri ma- gazalarının dıvarlarna asmış bulunmaktadırlar. Odalar tetkiklerinin netice- erini, yrıca İktisat Vekâ etine ekme Diğ. bir yerden sipir ie e ik inin bile tarife çür'- e edemediği ii içtimai faciaların, insanlık cemiy: sinesine fır- latıverdiği «Babasiz»lara en ileri Garplılar bile mâşeri âlemde me- deni ve insani arımı az :esaretini göster miyet bunla teda lg lan, bine koca; leyip di duruyor.Babası dan avaz ayaz e ie di rıp duruyorlar. e bağı- dünyaya gelişi ne kadar eşru bir hâdiseyse, ada- perçinleyivezdiği kanım- ga letlerin lar da bazı Gemiye meşru vesine bürüni anın suzluklar © doğuruyorlar.. Ve. e ası belirsiz insan cemiyete rendik: eri Tl lerinde ib- İkarıştıktan a, bal belli dikâr unun İinsan kadar cemiyeti istifadelen- A ladığ cemiyeti (o heyecanlandı- iddia Keeie 1ddim edildiğine İrıyor, hâdiseler “ arasına | karış göre Adana havalisindeki fab- | tıktan akkıyle rikalardan iplik almak ii ve yahut satışı serbest ol ayni fabrikaların mamulâtından aput bezlerinden is- tedikleri fiatten mübayaa ettik- leri takdirde kendilerine o su- retle iplik verilebileceği söy- lenmekte imiş. Geçenlerde Denizli vilâyetin- den vilâyetimize vukubulan bir şikâyette İzmirden lilere fatura verilmediği bil- dirilmi ma alınan ip- tenlâkadarlarca > 5 iaşe eki halinde karşı- lk tm ŞE mal er rünahı Tayin Deri ve. tenasül hastalıkları dispanseri mütahassıslığına ve- kâleten hastanesi r Cevdet et tahkik dilsel dir. zyar tayin olunmuştur. ir ihtiyaç mıdır, Yoksa “ürün 2 bizim sosyal haya- Ki . cak yer söneremiyen zi i ii Şal igin emmi r. Bugü mn bi Trke Ti at 9Mayısta Alsancak stad- yumunda Bu bayram mevsimin en çok alâka uyandıracak bir günü olacak ei ide sila bere da e onun. pl ve ık Il kuvvet dı olmaz mı? deki muvmana bakınız. Hareketsiz- İşte Dr. Behçet Uz işe | ml Kürler kafasında bu düşünceleri : üzel bir şekilde canlandırmış olacak | fevkinde gi di vi ie i herşeyden önce parkları bol On iti bal inn A m ik defa Alsan- bi şehir haline koymağa azmetmiş- yerine ve Gin her 42 cak s a yapılan er- bı kek ine alm bayramı bu ni Kül ger bugün şel sesi yı zan mü İyi Da iri meş k-İbu en tabi ve medeni dan sene de 9 Mayıs pazar günü eyecan veriyor. Biz ii Mel » Genç liselile- yaram li eki sami hareketi, muvmanı boğan mar vali ir çok yerlerinde çocuk park-İ yeni iti; tiyadlar kaza; onur vaffakı k haklı olarak yet pe ola ik şilderlei ihtiyaç vardır. Çocuk-)kendi lehinde ve rr lu olan | alkışlanmış ve ele tak- mızı pısırık, neşesiz insanlar ol-|bi e Bir alnız eğlence| gi Jbetm maktan kurtaran parklar bize sağlı-| yerlerinden dönen inanlar in bie ie iğimizi, azmü irade kuv. El bütün gece şehri ığil leketi; ii atletizmin azandıracaktır. Belediye bulundurmak: 1 lözamdır. Nerede bal yayımı bakımından çok iyi da en ma em ee yan dü TR in hi li Belediyelerimizin faliyet ufak m ir e be) Be ve sarı gruplar ie dar tutmakta, kurtulmaları |h erhangi bir semtinde tenviratı kıs- inde spor “alanında & karşıla- : i şacaklardır. nçen senenin a a pi semtinde ai meclisi azaları bu mecburiyet-| galibi olan Morlar galebeyi Ei N afından sile baholbil yük vi ev ve te-| kaybetmemek. için ne kadar v ez mi ki İzmir halk l — Yel ksa m Di darsa, ıların da pi etin m mi hr eder 2 t Nr Tü We z bir puvan farkile kaybettik- belediye N serme E yeme kin Ti leri şampiyonluğu almağa çalı- *h |duymak isi şacakları muhakkaktır. nara taç oldı havayı, geniş ufukları ipli Sa Sırası gelmişken Sn bir zini- yet meselesine temas ödec ceğiz: Mücadele lilüiesi farzolan bir sev /KET BİLGİN k canlı bir tarih “ Meşrutiy. ciası, Hareket oi le, Ecnebi pe Sevr çağla Detillal savaşı, LOZAN, Cümhuriyet ve feyizleri, senelik ca mi W harp, Çanakka Yurdun kurtuluşu, Lise li bayramı her etizm bayramı yapılacak halde mevsimin en alâkalı bir spor günü olacaktır. Liseli Büstler bayramlarına i geçmesi için bir aydanberi kya af retmen leri —e t B. Sai ından pm mer Müzesi ri vette olan bu iki gruptan ba- kalım bu sene hangisi şampi- yonluk kupasına kavuşacak? emieaarmmazı Kadri Emre yetimiz tahsilât müdür- şlamak üzeri şa şehrimize gelmiştir. Baki vazi- fesinde çok muvaffak olan bu kıymetli arkadaşımıza yeni va- zifesinde de © muvaffakıyetler i dileriz. e 23 Nisan Milli bayram şerefin wi TAYYARE SINEMASINDA RK et, 31 mart facia; INKILABI nda Terakki rdusu - ittihadü terakki, Beşi, , Abdülmecit - Türk 2: hamleleri İskân kanunu mucibince e e Peşin tediyelerden ne suretle istifade edilir? 2510 op iskân kanu- nunun EA (pe Sİ lm üreme de elli tenzile Di peşin m si. ş ermişti anun mucibince orçlu - şrinder itibaren rii el a senelik mühlet hitam bul Ât koşuları , Pazar günü yapılacak husu- beön di it altı koşuya n iştirak edecektir. Bi koşularda di bin “lr ikramiye tevzi olunacak ve bu haftaki kak me ilk aki at yarışları sona ermiş olacaktır. 33h Türkçe sözlü milli filim inci Be ehmet, Balkan harbı, eri - İzmirin istirdadı. —KA ANGISTERLER ARASINDA maksızın borçlarını defaten ve tamamen ödedikleri takdirde bu aftan istifade etmeleri icap eder, 2 — cibince iskân olunanlar iskân- dan itibaren kanunen sekiz sene nihayetine kadar bir güna tediye ile mükellef tu- tulmadıkları ocihetle © henüz tediye mükellefiyeti kendilerine teveccüh etme sizin borçlarını tamamen ödedikleri takdirde b aftan istifade etmeleri lâ“ gelir. > ekmeyi bu iki hal ha-: ii di in tediyelerin yüz- de elli tenzile tâbi tutulması imkân yi e vi ur babamız o mütekait Mareşal Kölemenin vefatında ies se acı- mızı ve e töre- nine sie ni yi lili hrimiz büyüklerine, yakınları- olduğu: muhterem gazete- nizin tavassutunu rica ederiz. Gülizar Ulaş (o Fahrettin Ulaş EZEREK SA NER hi Halkevinde İ — Bügün saat 18 deKız li- zihniyet meselesi... S İzmir gbi İs ür şehrin aa ? Eddie Cantor'un en güzel, en heyecanlı ve insanı kahkahalara boğan, akıllara rik veren barikulâde filmi lis teriş midir, Mn Ayrıca Paramunt Dünya havadisleri film ii gün. insanları > Te bi gece yarısından son ME m adar bir eğlence Cuma, Meğer ve Pazar anslarında “ Türl SEANS SAATLAR ı günleri diem el ilke inkılâbı ,, filimleri göste, LR okalan - ir eğ nl —430—8 Fiatlerde zam yoktur. 30 — 40 0 kuruştur. — Bugün saat 16 da köy- vü, ve ep en ve 0 sayılı kanun mu- İm

Bu sayıdan diğer sayfalar: