29 Nisan 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

29 Nisan 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

E NLEYİZ) Bu: Şehrin tikri mi? Hayır... u Mühim Askeri tedbirler alınıyor ve memleket Rumen bildirdi ve müteheyyiç Ankara, 28 ( Tahran, 28 ( ekonomü bakanlığı neticelenen münasebetiyle ajansına” şu Romanya elçisi B; ) beynelmilel K. ERGÜNEŞ Muğlada Tütün ekimi bu Da mütehassis ve vw ranlıl Bu sergi belli ml Jânkel mi an sviçre üzerinde ( ) sergi me oldu. Bilbao şehri teslim olmazsa Muğl ) — Bu yıl içinde tütü yüzde on yirmi - nisbetinde fazladır. i z 5 E ye e — 8 9 3 > ğ “ 2 5 - z 5 i Kızının ölümünden mes'ul mudur? tedir. Şimdiye kadar ölünün yüzde ellisi ekilmişi tir, Vind dsor CE Bükreş, mektedir. Vakıâ. her iki Dükünün uhabiri taraf da bizhizee me mi r muharrir ira pie re dâvası İtalyanın Romanya ile bir anlaşma akdi için yaptığı is- bek Bükreşte ma iti bul- benziyor... Mamafih nba ğa mapyada Seri bir. havadan istifade etmek- temayüller göstermekte ise de annesinin Romanya ile İtalya: arasında Cemal oğlu Italyan - Yugoslav anlaşmasına müşabih bir iy yapıl- mevz bahi: Vaşington, bütçe encüm dolar olarak tit harbiy tedir. Salâhiyettar ir mabhafili Romanya ile arasında bişi ai ik sında mevcut değildir. * ir seal sn birinde Ital- yan Rum. iz lesine faa müzakereler an ettiğine dair müsbet bir ederse kitab piyasadan toplat- Ro-

Bu sayıdan diğer sayfalar: