21 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

öerecemeniye. Şeref Sökeh. TELEFON: 20520 Matbaai Ebüzriya, İstanbul [ Sabahları Çıkar Siyasi Gazete — ) Fiati Heryer 5 Kura (Şerbi 3 üncü sahitede) Yevmi makale Trakya komitesi b ee Meke #a | Avrupalı fabrikatörler Bulgarların meşhur Teakya/ komi- Hangısı “ahlâksız? Z Gazı Hz. ve Başvekll dün akşam Sovyetler Ankaraya hareket ettiler ) > İki devlet siyasi müna- c ; - sebat tesis ediyorlar TTT [ mi, Amerikalılar mı? D HĞA v e Kü ğt eRle Kai GZL b bEe ll İA | Te Soranller ” ada lll
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

€ Abone Şeraliti Hariş için iökl e —Ş Neracsmeniye, Şeref Sokağı, TELEFON: 20320 103 Matbi 'nasıl idare edileceğini de biliniz, zem; olmak isterseniz difa etmeyiniz. Servetin Franklin (Şerbi 3 üncü sahitede) Yevmi makale Trakya komitesi Dün gelen haberlere nazaran Bulgarların meşhür Teakyar/ komis tesi kendi kendini fechetmiş ve şim- iye kadar takip ettiği gayenin ta hakkuk etkirilmesini de Bulgar hö- kümetine terkeylemişti Bu komitenin ortadan kalkması pek gecikmiş almakla- beraber hayet feshedilmiş veya infisah ey- lemiş bulunması yine mucibi mem nuniyettir. (Görgiyet) hükümeti mevkii ik- idara geliryelmez, malüm / olduğu üzere, berşeyden evvel meşra ve gayrimeşru. siyasi teşekkülleri oru fadan kaldırmağa teşehbüz etmişti. yasi teşekküller içinde il mana en ziyade ehemmiyet verilen 'de / (Makedonya ) / komitesi /i Ba komitenin, Bulgaristanın te- gekkülünden beri — Bulgar — siyasi Bayatında oynadığı roll başaramıyacağına Fakat yeni Bulgar hükü. el siyasetinde herşeyden lavya ile uyuşmağa verdiği cihetle bu uyuşmağa iyük engel olan (Makedonya) komitesine karşı cidden büyük bir cidal açtı ve mihayet, Müsyü (Miha- ilof)unda Türkiyeye ilticasımdan anlaşıldığı veçhile, ( Makedonya ) komtesini dağıtmağa muvaffak oldu. Maamafih bu dağılma keyfiyetinin biraz danışıklı döğüş bir iş olduğu- u ve gimdi tamamen ortadan kaldırıldıkı — sörlenen — komitenin yakti merhununda yine meydana çıkacağını iddin edenler de vardı Bizim fikrimizce de bu iddial: büsbütün boş değildir. (Makedonya) meselesi, Bulgarlar için doğrudan doğruya — Bulgaristanın — mevcudi.. yeti kadar mü kamite, u zamanlarda — işlediği mütbiş cinayetlerden başka bizrat erkânı mi Telmişir, ki mayası bu kadar kan ve can ile*yuğurulmuş bir teşekkür düm öyke-bir (Gürgiyel) Hükür nin takibat ve — teşebbü ortadan tamamen ” Kalkıp - tarihe karışacağına inanacak pek az kle ge bulunur. — Maamafih — şimdi komite her halde resmen dağıtılnış bulunuyor. Bu da Bulgaristan ile Yögoslovya arasındaki / münasebatı takviyeye — Şöphesiz hizmet edi cektir. Trakya komitesine gelince, Bul- meseler gar hükümeti bunun fesi sündehakikaten çok ağır day daza gelirgelmez ” yalnız mevcul siyasi fırkaları değil, onl vi bülün gazetelerini bile İağvet, diği halde bu Trakya komitesinin aaliyet ve meşriyatına göz yur aakta idi, Nitekim dört beş gün evvelki nüshalarımıda Trakya ko milesi gazeterinin hâ'a devam el mekte olan şiddetli veşriyalımı mev. uu bahseylemiştik. Makedonya komitesi gibi kuvvetli bir teşekküle karşı bukadar şiddet göstermiş olan (Görgiyef) kabinci Bin, Teakya komitesinin faaliyetine ve bilhassa - küstahça - neşriyatına göz yumması ehemmiyetli” sürette nazarı dikkati celbe başlamıştı. u kendiside anlamış olan Bulgar hükümeti nihayet komiteyi, ancak uyuşmak süretiyle, feshetmiştir. Maamafik komitenin infisah kı rarını verirken şimdiye kadar kibettiği gayenin tabakkukunu Bul gar hükümetine terkeylediğini de Hüve etmesi bir” hayl “naaiderdir Komite bu sözüle, heyi murat © yor? “Trakyaya. İstirdat - İşini ben haşaramadım, bundan sonra bu işle hökümel uğraşsın Iç n demek İer iyor? Herbalde Bulgar - komşalarınız, herbangi noktai nazardan bakılsa, kendileriyle anlaşmak ve saml türette dortlük. tesis etmek cidden öç olan bir millettir.. Bulgarların canlılığını, dinçliğini her vakit taz- dik ve iliraf edenlerdeniz. Fakat bu Ganlılığın, siyaseten de mutlak sakim yollara gidilmesini icabet: türmesine de akıl erdirmek - bir güçtür, Bizim Balkanlarda — ve Avrupa- n bir köşesinde bugün. bi Soprağımız — var. Bunu Ebüzziya Zade Devamı 2 inci sahifede Hangısı Aklaleı? Avrupalı fabrikatörler mi, Amerikalılar mı? kullandık-| Amerikalılar, Avrupalı silâh tacirlerinin ları usulü taklide mecbur olduklarını söylüyorlar Amerikada baş- hiyan silk ve mübimmat ticax bim safhalar arz- etmekte, Ortaya yeni yeni ki gamaşırlar dökül- mektedir. O ka- dar ki silâh sat- mak için muhte- lif devletler me- murlarma rüşvet şant bazı hükü- e Ka testolarma leri mümessilleri e yapıyor- Buna mukabil tahkikat komis- | larsa onu taklide mecbur kal “yonu *biz milletlerin ahlâki va- dıklarını söylemektedirler. ziyeti değil, hususi silâh ticare. | — Para kazatimak — uğrunda tini tahkik ediyorur., diyor. dünyayı bir barüt fıçısı haline Amerika silâh kumpanyaları | getirmekten ve bunu yaparken 'eğer ortada bir ahlâksız. | de ea gayri meşru yollara sap> Jk varsa bunu Avrupalı silah | maktan çekinmiyen - Avrupalı kumpanyalarından / öğrendikle- | ve Aderikalı silâh tacirlerinden ünkü rekabet için Avru- | hangisi ahlâksızdır? pali mübimmat ve sildh şirkek | — Devamı 7 inci sahifede Almanyanm şüpheleri Şark misakı suya düşerse Fransa Rusya ittifak mı edecekler? “Berlin 20 (ACA) — Havap ajan- 4 bildiriyor: Yollar kongredni k: Barken iak akkige bir mürakra Mi Balera Üzekişe Nazrr M Von Falürat, siyateli hariciyeden babse ( derken demiştir ki: K Taz'lslay dazilr. T edildiği gibi bu Misak voya düşür SiLaKlar. Pa n ö İ yaradlr bir ülek ekdedeedli Trree li M aa ea 5Z eikkei yezk Küiy e eklir. Te hakde şak lekı pren: öltle çülikgik Ud a Sap et Telarkdi NLi slkkaşm föreer b yam Ki erin e . Va Nouraih 1919 müshede. destnkn "Gekidie pektocai 'be töliğin, eli etikten at Ber merdlesine geçmiş ve yapılaçak ver aei ea aa Ki Ün zereceği meklersin kime, Berp np sarira Bir kadını oniki yerin- den bıçakladılar Metresini vuran balıkçı Sadettin- yakalandı B ge ü Şişlide Ağırbir cerb TR tsapır ü “barkeinde ği babim B ti el SlmlE makd Temk” 8e ilil örlre Bd İz Fi ylü eti dlemş kaçaiştır intm gi ö güre B Sep lli kazmiş, döğrien On hi yerinden vurulan Falma hastadanede Fatmamın anasının evine gümiş Fatma, anlaşılan bir duha Sa- melresine eve dönmesini teklif ct | gdettine dönmemeği” tamamile kur- miştir. Muş olacak b Fatma ise aksi cevaplar vermiş | —— — Hayır, ben artık anamın evin- da oturmcağlm bün sen beniminiz Ben seninle artık alâkadar | kâhlım kocam değilsin ki bu derece glzmam ÜNeyaparsam / yaparın, | zorlüyorsun. Benim. arlık seninle | karışamazsın, demiştir. beraber yaşamama imkân — kalmı Sadettin bu. cevaba bütbütün | matır, demişti sinirlenmiş, Fatmayı kolundan tu. dettin bu Gözlerden büsbütün asabileşmiş, birkaç söz daha söye demükk Selmin galıiş ve liyeceğini “ileri sürerek - Fatmaya — Erine dbn sonra pişman olu cakmın | 'Son pişmenlik Talde ” çer. | beraberce yürümelerini teklif et | meri Diye aasihat kahkiı birkaç | ""it Fatma da buna inkiyat ederek Köz söylemiştir, Devamı 7 inci sahifede Arnavutluk ve Sovyetler İki devlet siyasi müna- sebat tesis ediyorlar Roma 20 ÇACA.) — Arnavutluk ile Sovyeller aranında diplomatik 've konsolaslk münasebetlerinin te- Bisini tazammun eden - motalar, ev. velri gün Romadap iki devlet mar- İahatgüzarları miştir. Rusyadaki heye- timize ziyafet Morkova 20 ÇAA ) — Sanayi Komiseri Vekili M. Kaganoviç Mow kovada bulunan Türk sanayi heyeti gereline bir ziyafet vermiştir. Bu ziyalette Türkiye Büyük Elçisi Va- mf Bey, elçilik erkânı, Hariciye müter vekili M. Krestesnki, Harict ticaret kömiseri M. Eiyaya, M. Su. Tari Nurullah Esat Bey inuks derdir. Parlâmentolar konferansı İngiliz murahhasları seçildi Londra 20 (ALA.) — İstanbulda toplanacak olan parlâmentolar a: 4 iltihadı konferansına iştirak ce cek olan İngilir murahhas heyetii “Park Doff,, intihap edilmiştir. Bu heyet Britanya — ittihadı. fahri kâtibi M “Boston,, İle “Geoffrey Peto,, “Filip Davson, ve “Geoffey Mander,, den mürekkeptir. İktısat Vekili Ereğlide Ereğli 20 (XA) — İktısat vekili Celâl beyefendi, halkın Coşkun tezahürleri arasında ve #at 12 de buraya geldiler. Ereğli 20 (ALA) — İküsat vekili Mahmut Celâl bey demir sanayii ile kimya $: y rini tayin için tetkikatta bu- Tunmak üzere'refakatinde yet ile birlikle şehrimize gel miştir. Vekil beye Avusturyada Leobende kâin yüksek maden mineroloji ve maden tı Profesörü M. Gre nik refakat etmektedir. Profe- #ör vekil beyin Ankaraya av- detinden sonra yapacağı seya. hate de iştirak ederek fenni Ereğli civarında yapılan tet kikat ile Zonguldak vi dahilindeki - tetkikler — tamam- lanmış oluyor. Vekil bey şehi mizdeki balık konserve imalât banesini gezmiş ve gördükle- rinden memnun olmuşlardır. Vekil bey Ankaraya dönmek üzere otomobille - Zonguldağa avdet etmişlerdir. Ispanyada büyük bir ihtilâl Madrit 20 (A A)— İepanyadı ti hazırlanmakta sedilmektedir. bir çok taharriyatta bulun- Darülfünun ade — mübir silâh ve infilak edici maddeler meydana çıkarımıştır. Kıyam erbabı gerek vilâyetlerde k Madritle umumi binalarr ele ekler ve Dahiliye ve Harici. ye nazaretlerile porla, — emniyeti umumiye binalarını berhava ede- ceklerdir. Bu ihtilâl hareketlerinin göyet Şumüllü olduğu / zannedil.. mektedir. Bugünkü Maç Saat 16,30da Taksim Stadyomunda Fenerbal çe -Galatasaray Şilt rüaçı| Reisicümhar — Hazretleri — sant 1730 da- refakatlerinde - Başvekil İsmet Paşa, Dahiliye Vekili Şükrü Vekili Zeküi, n Cavit, Nuri Bey- dürleri olduğu halde Söğütlü yakı ile Dolmabahçe sarayından Hay- İz | | | Eğirne 79 (l güni lnrıılı“h[r ve Trakya İkâi için İmmgelen tedbirleri - İetihaz Edececektir. İktunt / Vekâleti tancı arasında dö- şenem. yeni/ trame | tünameliyesi sonu: 'mn ermek üzeredir. Raylar tamamen dö- genmiş, güzergâha direkler dikilmiş ve elektrik tellerinin desisatına — başlar mmıştır, Bu şebekeyi takviye edecek olan kablolarda - döyen- mektedir. rilalı dek hatla Fenerbahçeye kadar - dayanmıştır. Kalamışla Fenerbahçe - arasındaki bu ikinci kısmın ikinci hattının dö- şenmesine de pek yakında baş Racaktır. Şirket, şimdiye kadar altı yeni 'araba daha getirtmiştir. Yolda bi Tunan ah araha iac, İf üç gün yarfında Haydarpaşaya gelmiş bu- hunacaktır. Getiri'mesi Ömükarrer - bulnan. diğer sekiz araba, önümüzdeki ay içinde teerübeleri yapılmış ve iş meğe başlamış bulunacaktır. | T Kadiköyle — Böstanei aramnda müntazam yölen nakliyatına 1 Tüş. rinlevvelde başlanması mükarrerdir. Geçen gün, İhlamara bir tecei- | be geferi” yapılmış, ve muvaffaki- ür. Bu. reğnn yetle netieelenmi | Betle halk, yeni, arabalara kavuy- manın zevkini: Saşkun - tezahüratla ten'it etmiştir. Kadıköyle Moda aratındaki hat. Gazı Hz. ve Başvekıl dün akşam Ankaraya hareket ettiler kalemi mahsus müz | Trakya ık!ısadıyah ıYarın *Edirne,, de bir f kongre toplanacak Bilhassa Edirne peynirciliğinin islâhı mevzuubahstır Bostancıya tramvay Bir Teşrinievvelde Kadıköyle Bostancı arasında tramvayla yolcu nakliyatına başlamılacaktır ! yaseticümhur vagor 1820 de Ankaraya — mütevcecihem hareket etmişlerdir. B B | Mebusu Hasari, İstanbal Valisi Mü- Te aLL BN B kize n BZ Trakga Iktisat Kongresinin toptanacağı * Edirne » ye bir bakış 'umum müdürü İsmail Hakkı, Sanağl tetkik heyeti reisi İlhami Nafiz ve teftiş beyeti reisi Hayrettin Beyler- den mürekkep bir heyetin kongres de bulunmak üzere buraya gelme leri bekleniyor. bi evamı 7 inci s ÇAna hattan öye — Guküdar - kadıköy Aötüna yeni getirilen tramvag Arabalarından diri n İaşasına ise gelecek hafta müs vi olunacaktır. bi f muhavvele mevkiind deşhizatın tesisatına başl, Bu tesisat, — kısa, bir zamanda sönü erdirilecek, ve- bütün şebes kenin cereşanı buradan temin olasil caktır. Düyük küşat resmi, tesbleril ilen yebekedeki. bütün hatların mal edilmiş bulunacağı 29 Teğe rinevvel Cümburiyet bayramı günü yapılacaklır. bu geniş şehekede yapıla-diğ u maleliyatısın ihtiyar olağ nan masrafları Şeçmiyeceğiz. İtanbal - ahalisi, senelerdenberi! tramvay hattının Eyipsultana kadal uzayacağı Şeklindeki vadin tahak | kukunu beklemekten bezmiştir. Devamı 7 inci sahifede

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler