13 Ağustos 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

13 Ağustos 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER Seçimler Kararlılar ve kararsızlar Geçen haftanın sonunda pazar günü, öğleden sonra Ankara Hava mey- danının alâkalı bir memuru mütema- diyen ve kesik kesik çalan telefonu kulağına götürdüğünde karşısında is- tanbulu buldu. Yeni Sabah gazetesin- den telefon ediyorlardı. Gazetenin sa- hibi Safa Kılıçlıoğlu uçakla hareket etmişti, acaba kendisine şehirden bir taksi çağırtmak kabil miydi? Tabii masraf Yeni Sabah gazetesine ait o- lacaktı Alâkalı memur Hava meydanı taksi istasyonu muy du ki? — Fakat Safa Kılıçlıoğlunun taksi aramasına lüzum yoktu, zira basın işlerini tedvire memur olup Başbakan Adnan Menderesin en ya- kın ideal arkadaşı bulunan Devlet 'Vekili Mükerrem Sarol yarım saat kadar evvel 0050 numaralı Chrysler marka siyah otomobiliyle meydana gelmiş ve Yeni Sabahın sahibini bek- lemeye başlamıştı. Safa Kılıçlıoglunu Ankaraya bizzat götürecekti. Ertesi gün Adnan Menderesin basın toplan- tısı vardı. Öteki gazeteciler başkente pazartesi sabahı gelece Basın toplantısının haberi ilk ön- ce Yeni Sabahta intişar etmişti. Hat- tâ Adnan Menderesin ne söyliyeceği de bildiriliyordu. Bu gazeteyi bir müddetten beri takip edenler bir kı- sım “"Ankara haberleri" nde selâhi- yetli bir zatın üslübunu seziyorlardı. Başbakanın projelerinden — malümat sahibi görünen bu zat Yeni Sabahı dudağını büktü.. kendi zaviyesinden mütemadiyen ha- berdar ediyordu, Adnan Menderesin Adapazarında millete bir daha şeker sıkıntısı yüzü görmiyeceğini vaad e- dip o mutlu günü Şeker bayramı di- ye ilân edeceğini evvelâ Yeni Sabah yazmış, aynı şekilde Başbakanın uzun bir yurt gezisine çıkıp nutuklar söy- leyeceğini de o haber vermişti. Basın toplantısıyla alâkalı son havadiste şöyle deniliyordu: "Bu toplantıda muhalif partilerin mahalli seçimlere girmeme kararları üzerinde durula- cağı ve bu partilerin sebebi teşekkül- lerine aykırı olarak kanun dışına çık- mış bulunduklarının izah olunacağı tahmin edilmektedir Cumhuriyetçi Millet Partisinden sonra Cumhuriyet Halk Partisinin de mahalli seçimlere girmeme kararı- nı vermesi iktidar için tam bir sürp- riz olmuştu. Halk Partisi içinde böy- le bir temayülün mevcudiyeti bilini- yordu. Fakat iktidar sanıyordu ki İsmet İnönü son dakikada partisini başka yola sürükliyecektir. Bunu tahmin ederken İnönünün iktidarday- ken Demokrat Partinin seçimleri boykot etme ihtimali karşısında Mec- liste sarf ettiği sözleri ve muhalefet- teyken partisinin son kurultayındaki gayreti göz önünde tutuluyordu. Hal- buki şartlardaki değişmenin İnönü- yü de değiştireceği hemen hiç hesaba katılmamıştı. Bu yüzden Halk Par- tisinin kararı kuvvetli bir şok tesi- ri yapmış ve şaşırtmıştı. Cumhuriyet- çi Millet Partisinin seçimlere iştirak etmeme kararından evvel Osman Bö- lükbaşı ile İsmet İnönü arasında İ- nönünün Taşlıktaki evinde yapılan PARTİ KONGRELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLİYOR (Gazetelerden)' P Serzeniş Çok mühim bir basın toplan- tısına daha, Başbakan Ad- nan Menderes bizi davet etme- ye lüzum görmedi. AKİS'in Başbakan Adnan Menderesin ic- raatından bir kısmını beğen- mediği ve bilhassa iç politika- sıyla mutabık bulunmadığı aşi- kârdır. Aynı şekilde Başbakan Adnan Menderesin de AKİIS'In neşriyatının bir kısmım tasvip etmediği ve rejim bahsindeki fikirlerini benimsemediği — tah- min olunabilir.. Ama Adnan Menderesin — başbakanlığı bu mecmuada asla münakaşa edil- memiş, kendisine daima bir başbakana gösterilmesi gereken saygı gösterilmiş, — başbakanlık makamını işgal ettiği hatırdan çıkarılmamıştır. Hattâ Allah şahittir ki - bizi artık hiç kim- se tabasbusla itham edemiyece- ğine göre söylemekte bir mah- zar gormuyoruz - şahsına kar- şı her şeye rağmen şu güne ka- dar devam eden bir sempati beslemişizdir. Gönül isterdi ki biz nasıl ic- raatının bir kısmını beğenme- diğimiz halde onun başbakan- lık makamını işgal ettiğini ha- tırdan çıkarmıyorsak o da neş- riyatımızın bir kısmını etmediği halde bizim bir gaz te olduğumuzu, bu sıfatla öteki gazetelerden farkımız bulunma- dığını' ve onlara yapılan mua- melenin aynının bize de yapıl- ması — gerektiğini unutmasın. Hele İzmirde vatandaşların e- şitliğinden bahseden o nutku verdikten sonra.. Allaha şükür istihbaratımız, davet edilmediğimiz bu toplan- tıda cereyan eden her şeyi taf- silâtiyle okuyucularımıza ak- settirecek kadar kuvvetlidir. Mesele omda değildir. Ama Ad- nan Menderesin, kendisini mem- leketin başbakanı olarak tanı- mak istemeyen bazı gazetelere Meclis kürsüsünden serzenişini hatırlıyor da şimdi aynı kimse- nin şikâyet mevzuu yaptığı şe- kilde hareket etmesini yadırgı- yoruz. Bugün çağırılmaya lüzum görülmediğimiz bir toplantının eşine yarın şartlar değiştiğinde ısrarla davet edildiğimiz halde gitmezsek, an Menderesin niçin böyle davrandığımızı ko- laylıkla anlıyacağını ümid et- mek isteriz. bir görüşmenin havadisi de muhale- fet tarafından iyi muhafaza edildi- ğinden pek geç ogrenılmış ve bir ışık rolu oynayamamı ükerrem Sarol ile Safa Kı- lıçlıoglu derhal şehre hareket ettiler. İlk fikir mübadelesi otomobilde oldu. Yeni Sabah yüksek olan tirajı dola- AKİS, 13 AĞUSTOS 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: