9 Haziran 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

9 Haziran 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Rusya Molotof Son yaprak Bir yaprak daha kapandı Rusyanın yenı kollektıf liderleri a- rasında evrinden kalma idarecilerin sonuncusu olan nihayet istifa etmiştir. Molotof, uzun zamandan beri göz- den düşmüş bulunuyordu. İşgal etti- ği Dışişleri Bakanlığı makamında Rus dış siyaseti bakımından aktif bir rol oynamıyordu. Daha doğrusu böy- le bir rol oynamasına imkân verilmi- yordu. Molotofun istifası bu duruma daha çok vuzuh kazandırıyordu. Parti kademelerinde en mühim mevkilere yükselen eski Dışişleri Ba- kam, zamanla Stalin'in sağ kolu ol- muş ve patronunun emirlerine uya- rak Sovyet dış politikasını idareye başlamıştı. Stalin hayatının son gün- lerini yaşarken, Kremimin kızıl çar- Iıiğına namzet olarak Beria ve Molo- tof gösteriliyordu Kendisini dunyaya meşhur "ni- et" leriyie - Rusça hayır demektir - tanıtan Molotof, Stalin öldükten son- ra da ön plânda kalmış, fakat gittik- çe kuvvetlenen ucef - Bulganin bunun tazyikleri karşısında ya- vaş yavaş mevkiini kaybetmeye baş- lamıştı. Geçen sene Pravda'da çıkan itiraf namesi, Molotofun harcanması- nın bir gün meselesi olduğu intibaını uyandırmıştı Fakat zud ol- duğu gibi adam ma hu unda da yenılık getıren kollektıf lıderler Stalin devrinin tam zıddına ola bu kadar ağır itiraflarda bulunan Molotof 18 Molotofu yok etmek veya Sibiryaya sürmek şöyle , bir müddet da- ha vazifesinde muhafaza ettiler. Molotofun da istifa etmesiyle Sovyet dış siyasetinin bir sayfası da- ha kapa nm aktadır. Bilindiği gibi, İ- ünya Harbini takip eden gün- lerde Rusya'nın tehdıt ve tedhiş po- çıkmazdan çıkmaza sürüklemek ve asla gülmemekle şöhret yapmış olan sabık Dışişleri Bakanı, son marifetini Cenevrede yapılan Dört Büyükler güler yüzlü olmakta hususi bir itina gösteren Kruçef ve Bulganınle tam bir tezat teşkıl etmiştir. Değişen ve barışçı "sızma" yolu- nu tehdide tercih eden yeni Rus po- Titikası için Molotof bir mani teşkil edıyordu Ruslar ne kadar iyi niyet- lerim ve barış sevdalarım öne sürer- lerse sürsünler Molotofun idare et- mekte olduğu bir dış siyasete batılı- lar şüpheci gönlerle bakmakta idiler. Zira ne olursa olsun altmış yaşına gelmiş bir insanın bu kadar kısa bir zaman içinde karakterim degıştırebı- leceğine çocuklar bile ınanmazdı Ni- tekim Batılılar Molotofun "niet" leri- ni daha unutamamışlardı. Talan ta- rihin her sallıasında böyle bir red ce- vabın. mak mümkündü. Simdi kollektıf lıderler tutmuşlar, sulh sev- aları sediyo: rlardı Halbuki bu sulhçu polıtıkalarını fiilen olma- sa dahi - idareyle görevlendirilmiş o- lan adam, sulh gayretlerini köstekle- mek hususunda sabıkası pek fazla o0- lan Molotoftu Bu duru! çok iyi kavrayan "B ve K" nıhayet Molotofu da işinden uzaklaştırmaya muvaffak olarak ha- fızalardan Stalinin kötü hatırasını silmeye çalışmaktadırlar. n ufak hadiselerden bile kendi- lerine menfaat temin etmeyi politi- kalarına şiar edinmiş olan Ruslar Molotofun istifasından da faydalan- manın yolunu bulmuşlar ve bu istifa- nın talihini Tito'nun ziyareti arefe- sine düşürmüşlerdir. Bu suretle Sovyetler Tito'ya iyi niyetlerini isbat etmek fırsatını bir kere daha ele geçiriyor ve Yugoslav Devlet Reisini nahoş bir oturumdan kurtarıyorlardı. Bılındıgı gibi Tito- nun Kominformda! tılmasım iste- yenlerın başında Molotof geliyordu. Tit minformdan atıldıktan sonra da Molotof bütün faaliyetini Yugos- lavyanın aleyhine teksif etmişti. Bun- ları Titonun unutacağını umm ak bi- ihtiyaç hissetmekteydiler. Zaten har- canacak olan Molotofun, harcanma tarihi ıle Titonun ziyaretini bağda: aş- başka bir şey temin etmezdi Sözü kısası Molotofun da istifası ile Rus siyasetinin bir sahifesi dana kapanmış olmaktadır. Yugoslavya Yeni roller nümüzdeki haftalarda — Yugoslav devlet başkanı Mareşal Tito'nun valizleri hayli yıpranacaktır. Zira Fransa seyahatini yeni tamamlayan Tito, şimdi Moskova'da bulunmakta- dır. Mareşal Rusya dönüşü Korfu a- dasına da uğrayacak ve orada Yunan Kralı Paul tarafından ağırlanacak- tır. Tas aylarında Suriye ve Lübnan'a yapılacak resmi ziyaretler de Tito'- nun seyahat programı içindedir. Tabii bu kadar çok gezen bir dev- let başkanının misafirleri de olacak- tır. Tito, gene önümüzdeki aylarda, Belgrad' da Nehru' yu, Nasır'ı ve En- donezya Cumhurbaşkanı Sokarno'vu Tito ile 'B ve K" Peki dost düşman olur mu? AKİS, 9 HAZİRAN 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: