12 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 10

12 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER faaliyette bulunan, Genel Başkanla- n idaresinde mustakar ve derli top- eren, mensuplarının birbirini atlatma yarışına çıkmadığı siyasi teşekküler oldugu hakikati göz- iydi. -Bunun gerçekleştırılmesının ılk yolu ise Ge- 1 Başkanın, çiftliğinin — akary: işini şimdilik bir kenara bırakarak karaya vazifesinin başına gelme- partide lüzumlu otoriteyi kurması, çalışmalara bır İnsicam ve bir istika- met vermesı, başıboşluk manzarası- nı yok etm Teşki latın ıkazları, hâlâ mı kaale alınmıyacaktır Gençlik Hedef : danslar u haftanın en komik hâdisesini bir gençlik teşekkulu yarattı. Te- şekkülün adı Milli Talebe Bir- liğidir.. Bunun başkam olan genç haftanın başında bir "bası eya- nat”" düşündü ve yaptı da. Rock'n Roll ve Streap-tease idi. Ge- nel Başkan Orhan Sakarya "Yüksek tahsil gençliğinin temsilcisi"' u iki dansın yasak edilmesini isti- yordu. Bu yolda ilgililere müracaat da etmişti. Bunlar gençliği deje- nere eden danslardı! (Gazeteler be- yanatı yayınladılar. Ustelık mese- lâ C.H. in organı Ulus yordu: "Bünyemiz için tehlike teşkil eden Streap-tease Roc a| danslarının - memleketimizde yayıl- ması gençliği haklı olarak endişeyı düşürmüş ve..." Ciddi gaze telerımız- en Cumhuriyet ise derhal bir anket tertipledi: Bu danslar yasak edilmeli Özcan Tekgül C 8 Dansözler kraliçesi Kapaktaki Büyük Elçi Fletcher undan aylarca evvel upuzun boylu bir Teksaslı CCentilmen, Turkıyeye ayak basıyordu. Centil menin adı Fletcher Warrı kelimenin tam manasıyla Teksas- ydı. Teksasta doğmuş, Teksas ü- nıversıtesınden , bilhassa Eisenhower doktrınınden sonra Orta Doğuda n Amerikan elçilerine olduğu gıbı Tukı ede de Ekselans War- ren'in omuzlarına üyü ir yük yüklenmektedir. Bu bakımdan Bü- yük elçi, dikkat nazarlarını üzeri- ne çekmektedir. 61 şındakı Fletcher Warren harıcıye meslegıne bundan 35 yıl evvel kseri vazifeleri- ni Orta ve Gıiney Amerikada al- mış, Amerikan politikasının bilhas- sa oralardaki gelışmesıne yakın- dan şahid olmuştur. Böylece genç hariciyeci meşhur "Bıg stıck ka- --- sopa" olitikasından "dolar" politikasına geçişi yerinden ta- kip edebilmiştir. Fletcher War- Washington'a dönmek da, Bara ren arada şartıyla Havanaı Fletcher Warren Türkiyede ol- dukça karışık ve bulunduğu Gü- ney erika memleketlerine ben- zemeyen bir siyasi hava ile karşı- laşmıştır. Bir defa rejım çok parti U d ksaklıkları- k şı çıkarılan tür- lu guçluklere, rağmen rejimin Türk miydi, edilmemeli mi? Onların yanın- da çeşitli muharrirler gençlik için haf- nın, son lerin bu en mü- h ve hayati meselesi üzerinde fi- kirler beyan ettiler. Mesele enine bo- yuna bütün halta boyunca incelendi. Zaten basınımız bahıs mevzuu ans- ları bilhassa son bas nu tadi- Birolunki takip ediyordu. Ee, dava böylesine ehemmiyet kazanmışken "Yuksek tahsil gençliğinin temsilci- si" elbette ki hareketsiz kalamazdı. Gençlik, göz göre göre dejenere edile- mezdi ya... Gerçi lııç kimse bu dans- Warren milleti tarafından benimsenmesi, hakiki kuvvetını yapmaktadır. B bakımdan erikada veya Orta Doğuda olduğu gibi şahısların dostluğunu kazanmak işleri yü- ü içi a değildir. Bi- Amerı anın temsılcılerı doğ- rudan doğruya milletin sempatisi- ni elde etmek mevkiindedirler. Bu- nun yolu ise hâdiselere tam doğru teşhis koymaktan ıbarettır Büyük elçi, meselesi çok bir mem- lekette olduguna hemen anlamış- tır. Ameril n Türki: y ye, bu me- selelerını halletm k için elini uza- tan bir dost olması Fletclıer War- ren'in vazifesini emmi- yetlı kılmaktadır. İlk na arı d Tür- iyenin meseleleri ekonomik gibi görünür. Büyük kitlenin zahiren, her yerde olduğu gibi bu mesele- leri ön plânda tutması müşahidler için ekseriya yanıltıcı netice ver- mıştır. Türkiyenin, gökten altın ya gan bir memleket de olsa, ha- kiki iç huzura Trejim —meseleleri halledildikten sonra kavuşabilece- ği hakikatli, küllerin arasından bulunup çıkarılması kolay olma- yan bir hakikattir. Ama esirgenmemelidir. Bılhassa 1945' den bu yana cereyan eden hadise- lere, sebebleri ve neticeleriyle bir- likte zekice bir konulursa meselelerin esasına daim ziyade kolaylıkla varılabilir. Zaten uzun pek uzun yıllardan beri her Ame- rika Büyük Elçisinin Türkiyede ulduğu "milletten — millete ki Amerikan dostluğu Warren'in bugünlerde bilhassa e- hemmiyet kesbeden vazifesini ko- laylaştıracak bır uns rd Üsti hay ata Sagırlar Okulunda talebe müfettiş- liği ile atılmış olması, iç politika- mızdaki sağırlar diyalogunu anla- masına çok yardım edecektir. ları yapmaya, hatta seyretmeye kim- seyi mecbur etmiyordu. Bir dansın kanun kuvvetiyle nasıl yasak edilece- ği, yapılan dansın Rock'n Roll mu, yoksa lduğunu tesbit için kabarelere ehlıvukuf heyetlerı- nin gönderilip gönderilmiyeceği he- nüz meçhuldü. Ama, her halde bun- lar "gençlik ahlâkım ifsad eden gençlik hükümetin Streap-tease ile Rock'n Roll'u kara listeye almasını istiyordu. Bu beyanatın gazetelerin mutena sütunlarında çıktığı alet B k: Pr Gökii AKİS, 12 OCAK 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: