12 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 6

12 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER derece haklı olarak taksimin müşki- kısmını elinde du. Böyle bir vazıyette taksim nasıl yapılabılırdı" doğruydu. malıydı" Cumhuriyet Hukumetınm son üç senelik politikası ir "lehimizde hal çaresi" bırakmamış- tı. Son üç seneyi bazan aşırı sessiz- merikalılaı'a değişik temayüller ilham edebi P yi gelmıştık kı taksim den başka lehı— abul ettırebı ahi garanti sayılamazdı. adetı veçhıle bulundu. Kib- risin Yunan halkı Batı Trakyanın ve Oniki Adanın Türk halkıyl değişti- rilsin, Kıbrıs da bize verılsın' Fikri alkışlayan tek adam, Barlas oldu. Fa- kat buni tahakkı edebileceğini sanmak için a ırı zımdı. iyimser olmak lâ- t- leler nasıl transfer olabilirdi ve bu- nu kabul ettirmenin imkânı mı var- Bir açıklama bekleniyor e Ingiltereye yapacağımız tekliflerin, bu haftanın sonunda veya en geç önümüzdeki haftanın başında hükü- met tarafından Büyük Meclise açık- lanması bekleniliyordu. Açıklamanın müzakereye yol açması mum u. O takdi d C.H.P. nin .M. n hükümeti mazideki tu- tumundan dolayı şıddetle tenkid et- meleri, fakat a çare görmedik- lerinden taksımı desteklemeleri akla en yakı gelen ihtimaldi. Buna mu- bıl . P. likrınnı uldu Zıra part duğundan, orada, herkes aklına gele- ni söylüyordu. Hükümet Şenlenen sokak eçen haftanın ortasında birgün Istanbulda, Cağaloğlundaki Hal- kevi sokağı k şenle! dı lik 0073 plâka numarası taşıyan siyah bir Cadıllac ın sokağa girmesiyle baş- okakta Cumhuriyet gazetesi . Fakat otomobil onun önünde urmadı. Biraz dahailerledi ve Yeni Sabahın binasına yanaştı. Ar:; Ş Menderesin İstanbul- dayken kullandığı resmi otomobildi -o plâkayı vaktile Bayan Peker kul- anırdı- ve bahi ıs mevzuu gün Cadil- lac pek dolu Adnan Menderes ile yeni ideal ar- kadaşlan, gazetede haylı zaman kal- dılar. antıda bulunanlar Emin Kalafat. Hasan Polatkan ve Nihad rimdi. Ev sahibi ise Sefa Kılıçlıoğ- uydu. Birçok memleket meselesi vu- kufla ele alındı, kıymetli fikirler soylenıldı. Başbakan, araları açık bu- an san Polatkan ile Sefa Kı- lıçlıoğlunu dost hale getirmek istiyor- u. Nı ekim Sefa Kılıçlıoğlu "hatır için" dostluğunu Maliye Bakanına bağışladı. Yemekten sonra gazetenin sahibi misafirlerini kapıya kadar u- ğurladı. Bilhassa Menderes - Kılıçlıog— lu - Erim arasında cereyan eden görüş teatisi çok ıstıfadelı olmuştu. Zaten bu neviden ri arak hükümet Başka- nım — bilgilerinden, — tecrübelerinden ve tahlillerinden istifade ettiriyorlar- dı. İhtimal ki o gün Ad nan Mel dere- sın otomobiline endi. Ama Başbakanın yüzü, ha zıyade kıs kıs gülen bir adamın üydü. Buna mukabil ev sahibi de temastan mıştı. Gazeteci olmadığı alınca Babıâliye bir hava ve cani irmeye muvaffak olan Sefa Kılıçlıoglu, for- masyonu ıcabı büyük m sahiple- riyle artık oturup kon uşabılmekten, onlarla arkadaşlık etmekten pel lanıyordu. Bu, senelerin bınktırdıgı bir çok duyguyu hakikaten tatmin e- diyordu. Menderes ve arkadaşları Yeni Sabah'tan ayrılıyorlar İlk inen: Menderes, ikincisi: Kalafat, Merdivendeki: Kılıçlıoğlu, Hazıroldaki: Polatkan, Eğğilmiş çıplak baş: Erim 6 AKİS, 12 OCAK 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: