12 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

12 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER temsilcileri, İngiltere ve Fransayı Mısırdan derhal çekilmeye zorlamış— lardı. Sam Amcanın dolar ve petrol vermeme tehdidi de buna eklenınce olan prestijleriyle birlikte Mısır toprağını mışlardı. A- merikanın bu mevzuda Rusyaya kar- sı tek hareketi, Rus nüllülerinin Orta Doğuda boy gostermelerıne mü- saade edemiyeceğini sertçe bildirmesi olmuştu Mr H'ın büyük yükü rta Doğunun — mukadderatının lerine bırakılmıştı. lik küçük ordusuyla ne yapabilirdi? Bırleşmış Mılletlerın buyuk devletler dışında, il bir sıyaset takip et- mesi mumkun müydü? Buna rağmen İngiliz, Fransız ve İsrail askerlerinin Kanal bölgesinden çekılmelerı ve statükonun kısmen ia- desi işle mümkün olmuştu Fa kat statukonun iadesi Orta Doğu süküna — kavuşturmaya kafî degıldı Esasen bu bölg de 1947'den beri de- eden uzluktan statüko mesul değil mıydı" Bırleşmış Mıllet— ler, İsrail devleti kurulduğ yana, İngiltere, Fransa Ve Amerıka— nın bunca gayret sarfıyla becereme- diği çetin işin ından gelebilir miydi? Birleşmiş Milletlerin ancak büyük devletler bir mesele etra a hemfıkır oldugu hallerde muessır 01— uğu — şimdiyı adarki lecrubelerle anlaşılmıştı. Bu teşkilâtın tek başın müstakil bir siyaseti yurutebılmesı imkansızdı. — Başlangıçta — müşterek hareket eder gibi görünmelerine rağ- men, Rusya ve Amerika şimdi Orta Doğu meseleleri dolayısıyla çarpış- mak için karşı karşıya geliyorlardı. Rusya, eli kolu serbest. Nasırın ar a— sına gizlenmiş, siyasetini yurut du. Bu hal karşısında Amerikanın ha la Birleşmiş Mılletlerın gerisine sak- lanması, sol yanak tokatlandığı za- man sağ yanağı da uzatmak, kadar tuhaf olacaktı. Orta Doğu gibi stratejik bir bölge- de Rus nüfuzunun gittikçe kselme— sine müsaade edilemezdi arlık zamanından beri besledıklerı emellerine, Batıran gevşekliği yüzün- den, mi erişeceklerdi. Batının petrol kaynaklarının üçte ikisi Or- ta Doğuda bulunuyordu. Bu böl- genin Rusların eline düşmesi, Doğu- Batı arasındaki kuvvet muvazenesi- ni kökünden sarsabilirdi. İşte Eisenhower plânı, bu mülâha- zanın eseriydi. Rus nüfu- zunu Orta Doğudan kovmak hiç de- ğilse durdurmak için ha rekete geçi- yordu. Amerika, Komünizmi yenmek için iki eski çareye başvuruyordu: Dolar ve silâh.. Bir polıtıkanın devamı usu istenilirse — Eisenhovver doktı'ını 1947 nin Truman dokt- rininin bir evamından aşka şey değildi. 1947 senesi Doğu ile Batının birbirlerine resmen kılıç çektikleri yıl- dı. O zamana kadar Amerika Ruslarla uyuşulabileceği tezini gütmüştü. Ama Dış İşleri Bakam Byrnes'ün Birleş- miş Milletlerdeki, Almanya meselele- rindeki, Uza Sovyetleri.malik bulun- sahasından dışarı çı- leri açılmıştı. dukları tesir Amerikan Kongresinin toplandığı bina Karar oradan çıkacak Guy Molle Sahneden — kulise karmamak lâzımdı. Bunun içinse A- merikanın, Rusya tarafından göz di- kilen sahaların kendilerini müdafaa imkânım kuvvetlendirmesi — lâzımdı. haftanın sonunda Başkan Eisenhower 3200 kelimelik mesajını okurken insanın hatırına gayrııhtıya— S keri yardım yapılabılmesı yon dolar istemişti. Bu memleki "krıtık"bır Vazıyetteydıler kendileri- ni koruyabilmek için desteğe ihtiyaç- ları vardı. Truma Kongrenin hayret- ten açılan gözleri önünde bir başka rakam vermişti: 341 milyar dolar! Bu, Birleşik Amerikaya İkinci Dün- ya Harbinin patladığı meblağdı. Tru- man basit konuşmuştu: Eğer bir 341 kiben istiyeceğim paraları verirsiniz. Hakikaten Başkan bir başlan- giç olduğunu bılhassa tasrıh etmiş, ba zı memleketleri ismen zikretmişti. Po- lonya, Romanya, ulgaristan Demir | in arkasına gitmişlerdi. Şimdi âynı tehlike İtalya, Fransa vı an- İ Tru harp- yayı tehdit ediyordu. en ve asker kullanmaktan bahset- memişti. Ama herkes anlamıştı ki 1947'de Rusya Türkiye' ve Yunanis- tana tecavüz ederse, Batı Avrupa memleketlerinin reJımlerını zor kul- lanarak devirmeye kalkışırsa Ameri- ka Amerikan askerini kullanmaktan çekınmıyece tir. Ya Potsdamdaki cömertlik- lerınden sonra Amerikalılar nihayet Rus tehdidinin mevcudiyetini idrak etmişlerdi. Hakikaten Yunanistanı komünist tehdidinden tamamiyle kur tarmak için altı aylık bir zaman ka— AKİS, 12 OCAK 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: