12 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 27

12 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir "tweed" elbise Bahar — havası anlamıştr Kmı sokakta rahat ra- parçalı, dört parçalı takımları daha elverişli bulmaktadır. ne olursa olsun, yeni bir mev- simi karşılamağa hazırlanırken gi- yim hususunda hayal kurmak zararlı bir şey di sevk aksesuarları ve önünde — bulundu- rursa neticede kârlı çıkar. Neye ihti- yacı olduğunu, en az masrafla ne şe- kilde şık olabileceğini iyice düşün- mek fırsatını bulur. ir de kumaşı vaktiyle alıp, masrafı ikiye böler ve bu sayede iyi bir terziye gidebilirse, eden rahat rahat onu diktirebilirse cidden iyi bir iş yapmış sayılır. Tayyörler aharda insanın en çok işine yarı- yacak kıyafet muhakkak ki güzel bir tayyördür. Güzel bir tayyör sık sık dikilen bırşey değıldır, masraflı- dır. Bu bakımdan mkün mertebe iyi bır kumaşa ve bılhassa iyi, çok iyi bir dikişe ihtiyaç gösterir. Mas- raftan kaçınmaktansa tayyörden vaz- geçmek çok daha akıllıca bir hareket olur. Tayyör yapınca ıyısını yapmak şarttır Çünkü bir n az altı sene rahat rahat gıyılebılmelı- Tayyör yapmaya karar vermiş dn dükkân vıtrınlerıne asıl bir hayat yaşadığı- nı düşünmelidir. Çalışıyor ve ayrıca AKİS, 12 OCAK 1957 faal bir cemiyet hayatı yaşıyorsa üç parçalı güzel bir tayyör onun fevkalâ- de işine yarayacaktır Çok seyalıat e- tayyör onun için biçilmiş Evinde oturuyor, sık sık kokteyllere gidiyor, yemeğe çıkıyorsa koyu renk- li, güzel klâsik kumaştan yapılmış çok sade ve şık bir tayyör uzun sene- ler, birçok vaziyetlerde, can rta- ran gibi onun imdadına yetişecektir. Fantaziyi seven bir kadın tamamiy- sı şayanı tercihtir. Sık sık toplan- tılara gıden bır kadı 1956-57 kış mo- d favor olan kadife bir tay- u, a doğrusu kadife bir takımı tercih edebilecektir Ekseri kadife tayyörlerde, grogren kurdeleler ve- set kurdeleler biye olarak kul- iy kadife bil dadır, Ka dıfe tayyörlerle giyilen ekseri aynı adifeden olup haffletilmiştir veya şap- dir ve kadife — bir kurdele ile ağırlaştırılmıştır aten bütün tayyörlerle şapka gi- yinmek şarttır, tabii eldiven de. Güzellik Bir tip yaratmak Oyle kadınlar vardır ki, güzellik- leri ile meşhur oldukları halde in- san onlarda fevkalâde hatlar, fevka- lâde bir hal göremez. Hatta insan onları yakından görünce adeta suku- ı beğenmekten, onları "hoş", "cazip”" ve “değişik" bulmaktan kendini ala- Bunl aslında tiplerini bulan ve olduklarından da daha güzel ol- masını bilen kadınlardır. İşte bu ba- kımdan "her n — güzeldir" sözü pek yabana — atılmamalıdır. nu bir misali de, itinasızken hiç güzel olmayan birçok kadınların, — biraz makyaj ve süsten onra tanınmıya- cak derecede güzelleşmeleridir. Her kadın hatıralarını biraz y olsa hakikaten güzelleştiğini hisset- tiği günler olduğunu söyliyecektir. Güzelleşmek arzusu lmak ıçın ilk şart, güzel bazı fedakârlıklara katlanmak- tır. Oturduğu yerde güzel olmak is- teyen kadın duaya yatıp, hiç çalış- madan Allahından ekmek isteyen bir insana ben Tipini bılmek isteyen her genç kız veya her kadın, zekâ ve dikkatle ken- disine bakmayı bılmelıdır Yalnız du- dak boyamasını ya boyaması- nı bılmek guzelleşmek ıçın kâfi de- ği Tecrubeler unun için kadın aynanın karşısı- na geçip bazı tecrübeler yap- KADIN malıdır. Meselâ önce saçlarını dök- meli, sonra tepede toplamalı, daha sonra düşük bir topuz — yapmalı, ol- rini almak lâzımdır. rübe muhakkak evde ayna karşısın- da başlamalıdır Gaye, sade fakat cazip, neş'eli fa- kat ölçülü, canlı fakat mazbut ol- maktır. Ga siz" olarak kalmak, fakat sız"den daha güzel bir "siz" olmaktı Bakışlar mühim Tro daha dogru- uyandıran zannedildiği ip yaratmakta ıkıııcı özler, ye kalem kullanabilirsiniz. Gözü büyütmek ye ona şefkat ifade- si vermek için, üst kapağı, dış taraf- tan başlıyarak burun kenarına kadar bir çizgi çekmek lâzımdır. Dudaklar udaklar çok itina ile boyanmalı- dır. En iyisi onların kendi hudut- larına sadık kalmaktır. Yalnız üst du- dak boyanırken uçlara gelıııedeıı bo- ya hattını hafifçe devam etmek iyi , indirmek ve öyle olur. Makyaj yapan kadın Göz boyamak kâfi değil 27

Bu sayıdan diğer sayfalar: