12 Ocak 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 31

12 Ocak 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 31
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eserde tenkitçilerin işaret ettiğine göre Marilyn Monroe dişiliğiyle bir- ye pte e di ile yıllardan son- ra ilk defa bir Amerikan filminde rol almaktadır. üsselerinden çok konularıyla, ele aldıkları meselelerle ehemmiyet ka- -anan filmler zengin rakiplerinin ara- sından sıyrılıp alâka toplamaktadır- I b se' rejisörlüğünde çevrilen "Somebody Up There Likes Me - Beni seven biri var" boksör Rocky Grazıano nün hayatını anlat- makta, yetiştiği kötü muhitin ondaki tesırlerını göstermektedir. Bu bal an- dan "Somebody Up There Likes Me'" daha Öncekı yıllarda çevrılen "The Wild One - Kanlı "Rebel Without A Cause - Ası Gençlık" ve "The Blackboard Jungle - Kara tah- suçlarını ele aksülâmelle karşılanmış, ortaya koy- duğu meseleleri büyüttüğü iddia e- dilmiştir. Maamafih "Rebel Without önünde tutulursa filmi için de kulak Vermek gerekir. 1955'de "The - Kan Asla Kurumaz adlı filmıyle Hollywood r toplarını orduya çevirmiş Hücum" ile Amerikan ordusunda da korkak ve becerıksız subayların bu- lunduğunu göstermekten çekinme- yen harp aleyhtarı bır fılm meydana getirmiştir. ia an'ı "Bab Doll - Taff Be dan zor merika Güney Eyaletlerindeki ve cahil toplulukların tipik ınsanla- davranışlarını gösteren "Babi Doll"dakı sevışme sah eleri, Ameri - kadaki dini cemiyetler tarafından ahlâka aykırı ilân edılmış, kefillik va- tandaşların bu filmi görmemeleri tav- siye edilmiştir. Yukarda sözü geçen filmler yanın- da Amerikan — sinemasının karakte- ristik eserlerı olan kovboy ve gangs- earc rı" ile kızılderili hıkayelerını yem- den ele almıştır. m Wyler ise “FriendIly Persuasıon - Dostça İk- na"da kuze savaşı sırasın- da Indiana'lı bır çiftçi ailesinin yaşa- yışını işlemi ş Richard Brooks'un "The Las Hunt - Son Avlanış"ı western' lerde üzerinde pek durulma- yan avcılık meselelerine dairdir. Alfred Hitchcook her zamanki tek- nik ustalığı ile iki film çevırmıştır "The Man e o Muc Çok Bilen Adam" ve "Th Wrong Man - Lekali Adam"da Hitchcock'un AKİS, 12 OCAK 1957 S. Hayward Dehşet Meydanında Beyaz perde üstünde şiir tehlikeyle karşılaşan kişileri seyirci- leri gene heyecanlandırabilecekleridir. Başka bir sinema ustası Fritz Long "While the City Sleeps Şehir Uyur- ken" de siyah - beyaz cinemascope denemesine girişmektedir. Nıhayet Killin genç bir sine- macının yaratıcılığını ispat etmek- tedir. Kubrick 320.000 dolara çıkan ılmiyle milyonluk "spectacle"ların daha başarılı bir film orta- ya koyabılmışı Filmler, "Dehşet Meydan" Nicholas Ray'in Amerikanın büyük rejisörleri arasına girişi "Rebel Without A Cause - Asi Gençlik"le ol- du. Maamafih bundan önceki film- leri teknik ustalığını, sosyal kaygı- larını, insanları beşeri taraflarından ele alışım şiirli üslübunu ortaya ko- yabilmektedir. "The usty en - Dehşet Meydanı" da bunlardan biri. Boğa güreşçiliği; otomobil yarışçılı- ğı, canbazlık kadar tehlikeli bir iş olan rodeo - yabani at ve boğaların sırtında düşmeden durabilme hüneri- müsabakaları dekoru içinde, Ray SİNEMA Amerıkalı kuçuk çıftçılerın ezeli der- di, ev sahibi asını ışlı- yor. teinb roman arından ir çoğunun konusu olan bu ana fikir, ustalıkla — yaşatılan kahramanlarla samımıyet ve canlılık kazanabiliyor. |küçük ve eski atik yapının gü- dünü azaltıyor. Buna Trağmen y rodeo'cuların sıkıntılı, korkulu, hiç de özenilmiyecek hayatlarını gerçek n r inzimam edince "De şevkle seyredilebilen bir film oluyor. Ustaların azizlikleri V ahşiler — Hüc!ı Ediyo diye ısımlendırılen bır filme giden se- yirci pek tabif kızılderililerle kov- boylar arasında kanlı bir savaş sey- i beki kızıldenlılerı her savaşında yenen o 'ord bu sefer onları beyazlar- la birlikte bir i da kolkola dans ettiriyor. Film a rında seyirci tavlamak için başvu- rulan aşırdıklar "Wagonmaster"e ta- kılan adla yal ncılık derecesine v: mıştır. Ge şı güzel sebeblerle deger- li fılmlerın gösterilm lal sansürün bu düpedüz hakkında ne düşündüğü pekçok kim- senin haklı olarak merakım çekmek- tedir. “ nmaster" Ford'u bıiyı'ik ülmlerınden, hattâ üzel filmlerin- den bile değil. Batıya göçü halk şar- kıları yardımıyla - anlatmak İsteyen film hareketli' olsun diye araya bir takım lüzumsuz olaylar n büyül duygulu ve ustalıklı anlatışı "Wagon master"in zevkle seyredılmesını sag- Öbür yandan "Bengal Kahraman- ları - Bengal Brigade" Laslo Bene- k hayranlarını hayal — kırıklığına D h uğratıyor. "Satıcının Ölumu of a Salesm n' ve 1 Hüc he Wild One" gibi eserler verebılen Benedek'in Hindistan'da İngiliz peryalızmını destekleyen bu filmi çe- vırmeye nasıl yanaştıgını tahmin e- debilmı Maamafi yaptıgının farkında olacak ki işi ta- mamen bir m: mur rejisör zıhnıyetıy- Wild lerle alay edercesine şahneye koyuş teknığını filmin konusuna uygun dü- şürmeğe gayret etmiş.. 31

Bu sayıdan diğer sayfalar: