9 Mart 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

9 Mart 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FİKİRLERİNİ ANLATIYOR diğer alâkalılara, içeri girip çıkan herkes, bilaistisna, dıkkatla aranacak diye.. Ben girdikten sonra, ret günlerinin harıcındekı görüşmeler gene b tısna kalktı. 12 Şubattan beri mahpushanenin kapı- ında Birinci Şubenin bir memuru nöbet bekliyor. Res- mi ziyaret günlerinde üç ziyaretçimden başkası alın- mıyor ve akika konuşturuluyor. atımla reis beyfendi, avukatımla tel perde arkasından goruşurken yanımda bir memur bulunduruluyor. b hü- cumlara cevap mahıyetınde yazı yazmak ıstedım dedildi. AKİS ne elıme içinde Yeni Sab h a yor diye karıma zdığım bir mektup sıyasetı âlet etmek" sayıldı ve gonderılmedı Mahpushanenin o rarını da ilişik olarak takdim ediyorum. Bana gelen ve benden giden mektu lesine — kontrol edılıyor ki, kimyahâneye de gonderılmedıklerı hususunda, doğ rusu elimi ateşe sokamam. Buraya, yükse mahkeme- nizin huzuruna ise kralların ağzının suyunu akıtacak bir refakat altında getirilip götürülüyorum. Her tara- fim sarılıyor, kırmızı mahpushane arabası nezaretin tahta kapısına tamamı tamamına yapıştırılıyor. req— Şikâyet nlardan şikâyetçi degılım reis beyfendi. te veril- u maksadıyla da değil, AKİS i masıma imkân mediğini belirtm ek için arzedıyorum Bulunduğum yer elbette ki sayfiye mahallı degıl mahpushanedır Ama, insan biraz fesat olsa ünmemesi elde degıl m" di- ye bahsettiği Metin Toker hakkındaki kendisi AKİS'ten uzaklaştmlabilsin diye olmasın? düşünülmüş ün bunlara rağmen, işte son iki AKİS! AKİS'in ilk ıkı sayısından ne farkı var? Demek ki beni değiştir- ek, AKİS'in neşriyatını değiştirmiyor. alde, neş- riyatı değişmiyor diye AKİS'in sahibi Metin Tokerdir demek, saçma değil mıdır" Bir hususun iyi bilinme- sinde fayda Vardır AKİS zihniyettir. O zihniyeti yaratan amiller ortadan kalkmadıkça, sahibinin adı şu veya bu olmuş AKİS hiç degıştırılebılır mi? Buna imkân var mıdır? Savcılığın son delili şudur: Metin Toker AKİS'i Ba- sın Kanunu tadil edilince ve yeni kanun mevkute sahip- lerine de ceza teşmil edince satmıştır; onun için bu bir muvazaadır. Metin Toker AKİS'i cezadan kaçmak için satmıştır. Bir an için AKİS'i cezadan kaçmak için sattığımı farzedelim. BEee, Cezadan kaçm cezayı müstelzim suçlar arasına girdi? Bu mulahazayı ilk, defa işittiğimi acizane itiraf ederim. Üstelik, ceza- dan kaçmayı cezayı müstelzim suç sayan da kim? Bizzat savcılık. Sonra, gene insaf edilsin, cezadan kaçan bir halim var mı? — Evimden iyorum reis pushaneden geliyorum. Bu saçlarım, gür çıksınlar dıye değil, mahpushane nizamı onu icap ettiriyor diye sildiler. Ustelık mahkum edildiğim dâvanın duruşma— sı boyunca cezadan kurtulmak imkânım daima elim- de tuttuğumu bizzat şıkayetçı Dr. Sarol belırtmek bü- yüklüğünü gösteri Pek âlicenap şikâyetçi "eğer Me- tin Toker bir an nedamet gösterseydi, onu derhal af- federdim" demiştir. Ben bunun böyle olduğunu daima bilmişimdir; ama bir işi vazife sayarak yapanlar sı- kıya gelince nadim olurlar, dâvalarını terkederlerse cemiyet için onların yüzüne okkayla tükürmekten baş- ka yapacak ne kalır ki? Bu bakımdan cezadan kaça- cak adam olmadığımı, şu arkamda duran iki jandarma ıspat etmıyor mu savcının son delilini de onlar çü- ütmüyor mu size AKİS'i nu hatırla- Am m ki bu bir itiraf saatidir, niçin sattıgımı soylıyeyım Basın Kanunu AKİS, 9 MART 1957 dıgınızı ümid ederim. Son tadilâtla bu kanun, mevku- te sahiplerine cezai mesuliyet tahmil etmiştir. Bu bir. Ikıncısı altı aydan fazla hapis cezası yiyenlerin, gaze- sahibi olmalarım men e miştir iki. Birinci madde, eğer istenilirse, bir mevkutenin sa- hibini, yazı ışlerı mudu rünü ve muharririni aynı anda, savcılıgın talebi üzerine bir Sulh Ceza hakiminden ka- rar alarak tevkif etmek imkânını vermektedir. Yani hasın dâvasının sonunu beklemeden.. Eğer bu türlü yıldırım tevkiflerin misalleri bulunmasaydı - haksız tevkiflerin - mesele yoktu. Ama Bedii Faik mi- sali, Cüneyt Arcayürek mısalı ortadayken AKİS'i gü- nün birinde üç kişiden birden mahrum bırakmak tehli- kesini göze alamazdı akımdan sahiplik ile yazı işeri müdürlüğünü aynı şahıs üzerinde bırleştırmekte . Sahip yazı işleri müdü hibin, yani mez görünen bir dâvam vardı. Altı Aaydan fazlaya mahküm edildiğim takdirde sahiplik — vasfim ortadan kalkacaktı Bir insanın, adı Metin Toker de olsa, malı— nı istediği zaman, iste dı i şahsa devrine mani nun bulunmadıgından mukavele mua üzerinde en ufak hakkım kalm para getirsin diye çıkan bir gazete olsaydı bu devrın yanında hemen notere koşar, bir de gizli mukavele par, AKİS üzerinde haklarımı muvazaa yoluyla mu— hafaza ederdim. Ankara Savcısını ve Türi bü- tün savcılarını böyle bir mukaveleyi bulup çıkarmaya davet Savcı böyle bir mukaveleyi ortaya koymadığı muddetçe benim — nazarımda elinde delil bulunmadan şerefli vatandaşları mahkemeye sevkeden bir kimse olarak kalacaktır. Vazifesinin bu olmadığına kaniim. O kendine bunu iş edindikçe, biz de AKİS'i kapattırmamak için kanunların verdiği bütün imkân- ları kullanacağız. Savcı bir mecmua olan AKİS'e bir dinamit fıçısı muamelesi yapmaktan — vazgeçmelidir. Şu elinizdeki iddianameye lütfen göz atınız iz hâkimlerinin emekliye sevkedılmesını bütün memleket tenkıd ediyor. Biz de mıştık. Biz mmeyi heyecan ve telâşa vermek" olmu biri bu. Milletvekillerinin 2800 lir: aleyhinde. Bin "2800 ler indirilmelidir" sınıfları birbirinin aleyhıne hakaret olmuş. tamir Bavcısının bir iddianamesinde kelimesine ve vir- gülu kadar vcut bir cümlesini Başbakana teca- vüz mahiyetinde saymak maharetim göstermiştir. Be- şinci dâvaya gelince B.M. nin, A ye- di milletvekilinin hususi tahsilli olduklarının bildirildi- ğinin AKİS'te yazılması savcı için dâva mevzuu sayıl- mıştır. İşte bizi bunun için muhakeme ediyorsunuz. r şey gosterıyor kı savcı AKİS'in kapatılması- nı temin vazifesini yüklenmiş. Bir defa bunu başara- mayacaktır. Böyle yazılardan dolayı hepimizi teker te ker mahpushaneye atar, hepımızın yerine yeni sahıp— ler, yeni neşriyat muşavırlerı yeni muharrirler nacaktır ve onların hepsi bizim gibi yapa bu topraklar üstünde müstakil yaşamak için nası meye razı insanlar çıkmışsa, hür yaşamak için boyle suçlardan hapsedilmeye razı insanlar daima çıkacak- ın, ÂKİS'in bugün maruz bırakıldığı mu- ameleler devrimizin asın hürriyeti mefhumunun da, adalet istiklâii mefhumunun da ne olduğu hususun- da fikirlerin an mükemmelini verecektir. e AKİS çkıyor Hem aynı şekilde çıkıyor. Lüt- fen takdim ettiğim mecmuaları tetkik runuz ve savcının bahis mevzuu dört delilinden başka delili yok- sa benim hakkımda alâkasızlık kararı veriniz. benim zaten görülmekte olan, bitip tüken-. 11

Bu sayıdan diğer sayfalar: