9 Mart 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 7

9 Mart 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu da İz- mirde birer konuşma yapmayı lüzum- lu görmüşlerdir. İnönünün tzmir kongresinden gele- cek sesinin partiler arasında iyi mü- nasebetler bahsine birçok yenilikler kazandırması beklenmektedir. İnönü- nün İzmir konuşmasının da şimdiye kadar yaptığı diğer konuşmalar gibi meselelerin derinlerine nüfuz eden, fikirleri büyük bir vuzuhla ortaya döken bir konuşma olacağı muhak- kaktır. Bundan b Inonunun bu lerinden ve İktidar halefet munasebetlerındekı son gelış— melerden bahsetmesi de gayet tabii- dir. Fakat Bütçe müzakereleri sıra- sında, her sahada İktidarla Muhalefet arasında görüşülen iç politika mese- lelerinin her. biri üzerinde İnönünün ayrı ayrı durması enmemelidir. Ama C.H.P. liderinin bu meselelerin en mühim noktalarına temas si mümkündür. Partiler arasında ve bilhassa İkti- darla bütün muhalefet partileri ara- sında herkesin alâkadar olduğu cid- di meseleler meydana çıkmıştır. İnö- nünün bu meseleleri tahlili; bu mev- zular hakkındaki görüşleri konuşma- sında mutlaka yer alacak ve belki YURTTA OLUP BİTENLER de ©, H P lıderınm İzmir seyahatinin en faz adisesi- ni bu mevzudaki beyanları teşkil ede- ktir. İnönünün Meclis konuşmalarının istikameti, C.H. P. liderinin İzmir ko- n çıkarmak gibi büyük bir gayret şüphesiz telâkki edılebıl Son günlerde teşkılatından ahenk- sarfedeceği PARTİLERİN VAADLARI uhalefetteki partilerin demok- ratik bütün memleketlerde se- çim menfaati zaviyesinden avan- tajlı vaziyetleri vardır: Hallerin- an anlar ve zayıf sosyal tabakalar için kentli prepsiplerini daha tertip ve tanzim edebilirler; ilerisi için kolaylıkla daha ümit verici şe- ilde konuşabilirler. Peşin icra is- temeyen vaatlar muhalefellerın bır avantajıdır. iktidardakiler de seçim — menfaati zaviyesinden daha çok reklâm vası- ta ve imkânlarına tasarruftaki ko- laylıktan faydalanırlar. Ancak de- mokratık memleketlerde ne iktidarı tetmek ve ne de iktidarda çen- gellenıp kalmak için aldatıcı vaat- lar düşünülemez; fiiller ve hareket ler önceden kabul ve ilân edilen e- saslı kanaatlere dayandığı için hiç bir parti sonradan kendi prensiple- rine ihanetle politik yolunu m olan mezarlarına düşmeği göze alamaz. Bunun teminat cazıp şekillerde bili masıdır. eveccühünü elde etmek için tatlı, mübalâğalı vaat- lar nasıl genel oy usulünün bir vakı- ası ise vaatlarını yerine getirmeyen ve taahhütlerini bozan partinin ha- kimiyetine son vererek onun yerıne diğerini getirmek de umumi rey sulunün tabit bir neticesidir. Halkı emeyen ve usandıran gi- diyor! Ve fiili realite de odur ki iktida- ra geçmek için yüklenilen taahhüt- lerin yerine getirilmesine sıra gel- diği zaman halkın teveccühünü mu- hafaza etmek de kolay olmuyor. Çünkü defa uzun vadeli vaatle- rin cazıbesı çabuk kayboluyor. Kit- leler kendilerine vaadedilen cennet- lerin saadetinden evvel hayat sevi- yelerinin ıslahına doğru peşin aile bütçelerinde ferahlandırın — istih- aklara makta sabırsızdırlar. Sonra da talepler mütemadiyen art- tığı için gerek müşterilerin yani AKİS, 9 MART 1957 kendi seçmenlerinin mübalâğalı ta- leplerı yüzünden gerek menfaatle— rin çarpışmaları veya men- faatlerin gizli tesirleriyle siyasi par- tiler vaatlarını tahakkuk ettirmek- te çok defa bocaladıklarından do- layı demokratik memleketlerde seç- menlerin rey verdikleri partilerden memnun kaldıkları nadir oluyor. Devamlı memnun kalmaları ise im- kânsızdır. . Ahlakiyı undan La Bru- yerın dedıgı gibi "Oh Bir tek a- mdan her zaman memnun olmak muşkuldur de onun için . n olmayınca da rey ver- dıklerı partilere bu defa ders verme- ği hiç bir âmil seçmenlere unuttur- muyor. unun en meraklı ve demok- ratik hayatın örneklerine bizim gi- bi muhtaç ve teşne olanlar için en- teresan bir misali, Churchıllın lı— derliği esnasında rtisine kaz dırdığı sonuncu seçimi muteakıp urduğu kabinede ilk — Ulaştırma Bakanının ilk iş olarak şimendifer ücretlerine üzerine, İngilterede cereyan etmıştır Aslın— şimendiferlerin zarar kt olması sebebiyle hükümetin aldığı karar İngiliz efkârın gazap an- dırarak gazetelerde ve. yer yer top- lantılarda yapılan şiddetli tenkitler- den başka halkın bu yüzden hisset- tiği gayri memnunluğun en müessir ihtarı, o sırada gelıp çatan belediye seçımlerınde partisinin namzetlerine en kuvvetli sayıldık- ları intihap dairelerinde rey verme- mek olmuştur. Belediye seçımlerını bil yüzden kaybettiğini gören Mu- hafazakâr Parti hükümetinin, efkâ- rın bu sert ve zihinlere ışleyen tep- kisi karşısında reaksiyonu ne ol- muştur dersiniz? a Baka- nının derhal ıstıfasıyla yapılan zamların taliki! * Batlı vaatlerin uyandıracağı şup— heler karşısında teminat için - racaat edeceğimiz, politik teşekkul— lerin kendileri değildir. Parti prog- Faik Ahmet BARUTÇU ramlarının ve sözlerin ehemmiyeti ğa kâfi gelmedikleri ve asıl tutum- ların ve tarzların i duğu bir realitedir. Politikacıların sözleri tutmak vecibesini kendilerine seç- men öğretecektir. Demagoji zanne- misiniz yalnız - olgunluk derecesi ileri sev yede olmay n memleketlerde geçen i kçedir. Demokrasinin lyılıklerı yanında iç- tinapsız olarak bir dereceye kadar doğuşunda mündemiç sayılan dema- gojinin zarar ve tahriplerini önli- yecek esas vasıta, politikacıların kafasında yerleşecek olan seçmen korkusudur Seçmen korkusu politika adamla- rının uykuya mukavemetlerini art- tırır.. Demokratik partiler, halka ilân eyledikleri prensipleri azami ihlâllerle seçmenlerin reylerini hiçe saymalarının kendileri için ilerdeki seçımlerde bedbahtlığa müncer ola- cağını yakinen bilirlerse uyanık bu- . lunmağa mecbur olurlar Aziz gençler! Hangi parti ve kola anız olunuz sizlerin lo- kallerinize asacağınız, fâni levhalar olmamalıdır. Rejimin işlemesini se- lâmete çıkaracak,olan seçmenlerin umumi islerle alâkasını arttırmak- tır. Demokrasinin tatlı meyvalarını toplayabilmek seçmenler heyetinin neme lâzımcı olmamalarına ve rey- leı'ıyle partiler üzerinde ağır bas- ağı ihmâl etmemelerine vabeste- dir. Sen uyanık olmazsan, demokrat tanınan devlet adamlarının dahi uy- kuya mukavemeti güçleşir. Seçmen uyanık olacaktır Yoksa Şeyh Sadi'nin dedıgı gıbı "Uyuyan uyuyanı uyand ırakırsanız hastalık kendiligin— i maz. ırakırsanız basıt bır nezlenın bronşıt şeklinde dejenere olması mukadder olur. Bırakmıyacaksnız ki sonradan daha doktor ve ilâç parası ödemeye- siniz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: