19 Mart 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

19 Mart 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RADYO Ankara Bir tâyin Geride bıraktığımız hafta perşembe günü, saatler 14.30'u gösterirken kısa boylu, saçları dökülmeye başla- mış, gözlüklü bir genç adam AKİS binasının merdivenlerini hızla çıktı ye Yazı İşleri Müdürünün kapısını vu- rarak, cevap beklemeden içeri gir- di. Acelesinden "Merhaba" demeden geç kaldığı için özür dileyerek söze başladığı zaman nefes nefeseydi. Saçları dökülmeye başlamış olan genç adamın ismi Mahmut Tali Ön- görendi ve uzun bir süredenberi A- KİS'in radyo yazılarını hasırlamak- taydı. Mahmut- T. Öngören bu yazı- larında mümkün olduğu kadar taraf- sız bir görüşle Türkiye Radyolarının eksiklerini ve aksaklıklarım ( belirt- meye çalışmış, yapılan hataların sa- hiplerine pek haklı olarak amansız bir kalemle hücum etmekten de ka- çınmamıştı. Ne var ki bu yazılardan çekinenler yalnız hücumlara mâruz kalanlar değildi. Aynı zamanda AKİS mensupları da sık sık Korktukları ile karşılaşıyorlardı. Çünkü Mahmut T. Öngören yazılarını her hafta ya son dakikada, yahutta vaktinden çok sonra Yazı İşlerine getirmekle ün sal- mıştı. AKİS'in şimdi elinizde tuttu- ğunuz sayısı için o perşembe günü en geç sabahleyin beklenen yazı, öğ- leden sonra zar - zor 14.30'da sahibi- nin eliyle yerine ulaştırabilmişti. Fa- kat bu yazının basılması mümkün ol- madı. Çünkü Mahmut Tali Öngören cuma günü Ankara Radyosu Müdür- lüğüne tâyin olunmuştu ve pek tabii, artık AKİS'te radyo eleştirmeleri yapması söz konusu edilemezdi. Ankara Radyosunun yani müdürü kimdir? Radyo Müdürlüğüne getiril- mesi yerinde bir hareket midir? Mart 1931'de İstanbulda Kadıköyde dünyaya gelen Öngören, 1951 yılında İstanbulda Robert Koleji bitirdi. Bir yıl sonra Amerikaya giderek New- york'taki Columbia Üniversitesine girdi. 1955'de bu üniversitenin Tiyat- ro Okuluna bağlı Radyo ve Televiz- yon Programcılığı Bölümünden me- zun oldu. Newyork'ta NBC Radyo ve Televizyon şirketinin programcı- lık kurslarına da katıldı ve Birleş- miş. - Milletler Radyo Servisinde ça- liğini Ankarada yaparken Ankara Radyosu ile ilk temasını Genel Kur- may tarafından radyoda hazırlatılan . Askerliğinden sonra Ankaradaki Amerikan Haber- ler Merkezinin Radyo Kısmı Şefi ola- rak çalışırken Ankara Radyosu için çeşitli programlar hazırladı. 1959 yı- lında da radyoya Program Müdürü olarak girdi. Ankara Radyosunda programcılık bakımından çeşitli ye- nilikler yapmaya çalışırken, radyo- nun birbirinden farklı devirlerde düş- tüğü durumu gördü ve çok şey öğren, di. Hiç bir partiye mensup olmadığı ve radyoculuğun ancak tarafsızlıkla başarıya ulaşacağına inanarak çalış- tığı için devir değiştiği halde, göre- maktadır. Yeni Radyo Müdürünün i* kulis faaliyetçileri için birer sayıldığı ortadadır. İşi daha da ileri götürenler bu tâyinin bir komplo ol- duğunu ve Mahmut T. Öngören har- candıktan sonra yerine başka birinin getirileceğini iddia etmektedirler. Ye- ni Radyo Müdürünün kendini harca- tacak cinsten olup olmadığını zaman gösterecektir. Herşeye rağmen Mahmut T. Ön- görenin bir iki gün sonra teslim ala- cak olduğu radyo hiç te iyi bir du- rumda değildir. Yönetimi, o çalışma sistemi ve programları her bakımdan onarılmaya muhtaçtır. Ayrıca Anka- ra Radyosu, Basın - Yayın ve Turizm Mahmut Öngören Program yapıyor Kolay gelsin! vinden alınmayan tek yönetici o oldu. Ankara radyosunun Program Müdür- lüğünü yaparken, yöneticilikten baş- ka, sırasına göre programcılık, spi- kerlik ve röportajcılık görevlerini de yerine getirdiği için radyo mensupla- ıma dertlerini, eksikliklerini ve is- teklerini çok yakından öğrenmek fır- satını elde etti. Bu arada kendi eksik- liklerini ve hatalarını da görmesi mümkün oldu. Müdürü bekleyen işler Buna rağmen Mahmut T. Öngörenin Radyo Müdürlüğüne getirilmesi ba- zı kimselerin dudak bükseine yol aç- maktadır. Bugüne kadar, 31 yaşında lıştı. Yurda döndükten sonra asker- Bahar çeşitleri Yeni KARAMÜRSEL'de AKİS -19191 AKİS, 19 MART 1962 bir Türkiyede Radyo Mü- dürlüğü yaptığı görülmemiştir. o Du- dak bültenlerin başında, çeşitli kulis faaliyetleriyle yetkisiz kimseleri iş- başına getirmek isteyenler (o bulun- Bakanlığında herkesin uzaktan ya- ından yönetmeye kalktığı bir (Oku- luştur. Durumu yemi Radyo Mü- dürü de gayet iyi bilmektedir ve işin, radyo eleştiriciliği kadar kolay olma- dığını da herhalde anlamıştır. Rad- onun bir düzene girmesi ve - ramların başarıya ulaşması ah Öngörenin değil, okısım şeflerinin çalışmalarına bağlı ola- caktır. Bu sebepten ötürü kısım şef- lerinin seçiminde de Basın- Yayın ve Turizm Bakanlığının titizlikle durması gerekir. Yanlış atılacak bir adımın eskiden meydana gelenden çok daha şiddetli bir tepki yaratması mümkündür. 5 © yalnız Deri Ceket ve Mantolar eni KARAMÜRSEL de AKİS — 192 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: