3 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

3 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. £ Nizan 1929 n AN AKRŞAMA Allah afiyet versin Allah afiyet versin Masa başma olurup mevm düşünmeyi hiç sevmem... Sabah- leyin elime kalemi aldım nıydı, yazacaklarırı zihaleade aleste ol- eaenaleyh, vapurda, trende, atobüste, tramvayda, tünelde, yolda, fikren, günün işlerini » Şayet tıraşçının ttar kapı açarsa, eskiden, avare olu- yordum; - halbuki şimdi, kendisi asla dinlemiyor; dudaklarımın ve kenarına sun'i bir te- iştirerek, derimi âlemimel dalıyorum. Sade, mihaniki / bir sürette, arada sırada, onun sözünü kesiyor; ve muhatabıma,- o an, ne anlatmakta olursa olsuı — Allah afiyet versin, efendim, Allab afiyet versin! - diyorum. Amma, o, çocuğunun doğdu- gunu naklediyormuş!... Zarar yokl. “ Allah afiyet versin!, fena mı?.. Çocuğuna sıhhat, zindelik temenni ediyorum demek! Yahut, anasının hastalığından dem vuruyormuş... Gene pek &l ya işte.."Allab afiye versinl, bi- çilmiş kaftan! Yok, hayır! İşlerinin fena gitti- 'Allah afiyet versinl, şu manaya- gelir: — “Canım, paraya, — mala ehemmiyet — verilir mi? — Esas mesele - sıhhattır.,, O da değil, İşlerinin iyi git anlatıyormuş. «Allah afiyet versin» in manası, bu sefer, tamamiyle değişir: “Oh! Ohi memnun oldum!,a gelir. Hahilı, bu. sihirli cümle, muz gibi, ber niyete kullanılabiliyor. Hattâ —kirk yıldabir; —mevrua-| aykırı düşse bile, öyle çelebice, İstanbulluca, öyle şirin bir hali var ki, alay makamında istimal edilmiş tesirini yapıyor; kimseyi kızdır- Sanı, gene, selâmete “Allah afiyet versin!,, i, her hangi bir suale karşı da söy- lirsiniz. Sual sahibi, bu mev- zua dair, neler de neler bile fakat, her hangi esrarengiz bir sebepten dolayı cevap vermek istemediğinizi sanır. | Cemiyeti belediye | işleri mecli: inden bahsediyormuş. Bu takdirde | | Bir kaç güne ka- dar içtimaa davet ediliyor Sabık cemiyeti belediyenin kabul i 1929 butçesinin basılması bu hafta sonunda ikmal olunacak bütçe belediye dairelerile #air alakadarlara tebliğ edilecektir. Cemiyeti belediyenin kabul ct- tiği bu bütçede geçen seneki bütçeye nazaran, büyük bir ta- sarruf vardır. Yeni Belediye azası kanunen Mayısın 15 inde toplanacaklardır. Yalnız, mübrem ve müstacel zaman- larda vaktinden evel meclislerin toplanmaları kabildir. Askerlik ine Emlak takdiri kıy- met heyetlerine şehir mümessille- rinin de iştiraki kanun iktizasın- dandır. Eski azanın kanuni temsil hak- darı kalmadığından bu zavatın yerlerine diğerlerinin intihap e meleri zarurdir. Bu noktai nazar- dan yeni Cemiyeti Belediye bir kaç güne kadar içtimaa davet edilecektir. Cemiyeti belediye içtima ettik- ten sonra, Emanet 1929 senesinde yapılması zaruri ve bütçeye ithal edilmiyen bazı tahsisat taleplerin- de bulunacaktır. Emanet şimdiden bu yeni taleplerini hazırlamağa başlamıştır. Servet Ef. Enkaz altinda kalan b N l ailesine yardım Beyoğlunda Aynalı çesmede yıkılan “apartıman enkazı altında kalan zabitai belediye memuru Servet Efendinin ailesine muave- net edilmesi takarrür etmiştir. Zabitai belediye memurları ar- kadaşlarının ailesine müracaat et- mişlerdir. Zabıtai belediye me- murları birer, muavinler birer Keşfimden pek — memnunum | Artık tıraşların her nevine karşı sigortalı gibiyim. “Allah afiyet | versin,i, - ifrata vardırmamak ve ancak sıkıya girdikçe kullanılmak | şartıyle, - bütün karilerime tavsiye ederim. Mükemmel tahlisiye simi- didir. Mubadillerin borcu Malın altın kiymetine mukabil | Kaç para verilecek Tedeyyün suretiyle kendilerine potekli mal verilmiş olan muba- illerin hangi esas üyerinden borç: | memurları da buçük, — zabitai belediye — baş ikişer lira tediye edeceklerdir. Bundan başka bütün Emanet memurları maaşlarından — yüzde | yarım terkedecekleri gibi Emanet | bütçeden ayrıca S00lira verecektir. | — Servet Efendinin validesi, hem- | şiresi ve kimsesiz olan bir zevcesi vardır. Bunlar bu paradan mütesa- viyen istifade edeceklerdir Yunus Emre ihtifali Halk bilgileri tarafından Halk | şairi Yunus Emre hakkında bir | müsamere - verileceği yazılmıştı. larını verecekleri hakkında şim- | Müsamere 15 nisanda Darülfünun diye kadar emir gelmediğinden | *alonunda yapılacaktır. olunacak — muamelede ediliyor, taksit bedeller miyordu. Bu kabil eşhas ta verecekleri paranın miktarını / bilmediklerin- den Üzüntü içinde bulunuyorlardı Bu hususta alâkadarlara emir gelmiştir. Bunlar hakkında muva- zenci umumiye kanununun üçün- cu maddesine tevfikan muamele Wfa olunacaktır. Yani kendilerine ipotek suretiyle mal verilmiş olan- ların tahtı. tasarrufundaki — malın kaymeti altın para üzerinden kaç lira ise şimdi bunun 3 misli üz. rinden kağıt para verecekler Meselâ200 altın liralık mal almış olan mübadilin borcu, 600 liralık evrakı kdiye olacaktır. toplan- tereddüt | Aynı gün Yunus Emre ihtifali | Türkiyenin her tarafında yapıla- caktır. Bu hususta dernek tara- fından Maarif emanetlerine mü- racaat olunmuştur. Her orta mek- | tep bulunan şehirde ihtifal ola- | caktır. | İhtilâl için hazırlıklara başlağmış- | mıştır. Köprülü zade Fuat B. in ri- yasetinde bir heyet bu işle meş- gül olmaktadır. Evvelâ halk su alacak Hamidiye ve sair iyi su ceşme- lerinden su almak için sakaların halka sıra vermemeleri bir çok şikâyetleri mucip olmakta idi. Emanet evvelâ halkın, sonra da sakaların su almaları için polise, | belediyelere keyfiyeti bildirmişti | kuruşa satılıyor. Halbuki bunlar her, İstifade etmesine imkân bırakmayor. | satılıyor. Bu sene İstanbulda yoğurt ateş pahasınadır. Her sene bu mevsim silivri yoğurdu. 50 - 60 kuruşa satıldığı balde Bu sene -90-100 kuruşadır. Yağı alınmış yoğurtlar bile 50-60 sene 30-40 kuruşa verilirdi. Bu pahalılık fakir halkın yoğurttan Hayvanat meşheri madığı için ara sıra bir kaç hay- vanla herifin biri gelir, bunları beş, on kuruş dühüliye mukabi- linde seyrettirir. Son günler zarfında gene böyle bir canbaz. gelmiştir. Resmimiz canbazı kolları arasında bir ayı yavrusu ile gösteriyor. Kuzu kestanesi İlk bahar şelince kestane mev- simi bitti, tsbih balinde kuzu kestaneleri — satılmağa — başladı. Hayat — paldılığından — mütessir olmayan yegine madde — budi bir dizisi, ekisi gibi S kuruşa Yat Hübü heyeti Yat klübü geneli kldoryan - bitasında aktetmişti aa Trabton mebusu Hasan B. riyaset —etmitir. — Meclisi idare tarafından Beyete bir senelik faaliyet hakkıda izahat verilmtş. tir. Yat külükü şirketinin idare mer aynen ibka edilmiştir. Riyasete Hasan Bey âzalıklar- e de Ünyon siğorla müdürü M. Pos intihap edilmiştir. | name müsveddesi Şeker fahrikası Alpullu şeker fabrikasının senelik içtimar Alpullu şeker fabrikası senclik içtimanı aktetmiştir. İçtimaa Edir- 'ne mebusu Şakir B. riyaset etmiş- tir. Heyeti umumiye içtimanda idare meclisi — raporu okunmuş, fabrikanın bir sene zarfında ki faaliyeti izah olunmuştur. Şirketin sermayesi 750 bin lira-, dır. Şirket bir sene zarfında an- cak 1362 lira kazanmıstır. Daha fazla kâr edememesine — seben Trakyada geçen sene kuraklık çektiği için az pancar istihsal edilmesi ve şeker istihsalâtının da az olmasıdır. Bundan başka şirket yeniden bazı tesisat yapmış, elde ettiği varidatın bir kısmını bu tesisata sarfetmiştir. Yeni tesisat meya» nında ispirto fabrikası vardır. Meclisi idare raporunda şirke- 'tin az kâr etmesine şeker fiatle rinin tenezzülü de sebep olarak gösterilmektadir. Halbuki piyasa- da şeker fiatleri azami derecede bulunmaktadır. Ankara postası dAıılnvı ostası filimıni Darülbe- a) artistlerinden — seyahatten letinden sonta ikmal edecektir Eilimin son kısımları bir iki evel Ramiz sırtlarında çekilmi; Emanet memurları Komisyon bir nizam- hazırladı Emanet memurlarının ” devlet memuru - olmadıkları hakkındaki karar üzerine emanet, kendi me- murlarının ne gibi şartlara tabi tutulmaları lâzım geleceğine dair emanet muavinlerinden Şerif Beyin riyasetinde bir komisyon teşkil etmiş, bu komisyon, bazı esaslar bazırlamıştır. bu esaslar, şehret Muhiddin Beye takdim edilmi; Muhiddin Bey, hazırlanan esas- | harı tetkik edecek ve bir karar verecekti Emanet, memurlarının haklarının muhafazası için bu esasların bir nizamname balinde kabulu fikrin- dedir. Muhiddin Bey bu fikri terviç | ederse nizamname dahiliye vekâle- tine takdim edilecektir. Vekâlet te emanetin fikrine iştirak ederse o zaman nizamname heyeti vekileye sevkedilecektir. italyada tahsil gören gençler Banka komerçiale hesabına İtalyada tahsilde bulunan genç- lerden altısı staj müddetlerini bitirerek İstanbula avdet etmiş- lerdir. Bunlardan imtihanda birinciliği kazanan Mübarek Emin bey An- kara Ziraat bankası italyanca tercümanlığına tayin olunmuştur. Tiftik ve yapağı borsası tiftik ve yapağı | renmek için Londraya bir talebe gönderecektir. Ticaret sinde Avrupadaki — alıcıların istediği gibi tiftik ve yapağı tas- nifi yapan mütahassıs pek azdır, Piyasada bu işle meşgul kimslerin bu işe olan vukufları kâfi adde- dilmiyor. Bu sahada yegâne mü- tahassıs ziraat müsteşarı İhsan Abidin beydir. İlkodu Puvason davril Malum ya düm nisatin biriydi. Fitnat Hanım kocasına bir puvas- Son davril yapmağa karar verdi. Telefonu açtı. Saim Beyi buld ve dedi ki: — Saim ben bu gece annemde kalacagım. merak etme... Fitnat Hamım ogünü akşama kadar gezdi, dolaştı nibayet fam saat sekizde eve geldi... Maksad kocasına görünmeden içeriye gir- mek, soyunup dökündükten, pija- masını giydikten sonra Saim Beyi karşısına çıkmak ve onu birdenbir şaşırtmaktı... Kendi anahtarı şitti. kendi utu.. Çığırtkan bir ses bozuk bir rum şivesi ile ba- ğıra bağıra adi bir sokak türküsü söyleyordu: Turnam. Turnam.. Ben buralarda durmam.. Fitnat hanım fena halde şaşırd bu saatte kendi utu ile bu şarkıyı söyleyen kimdi? Misafir salonuna girdiği zaman az daha hayretten küçük dilini Yütacaktı.. İşte Fıtnat Hanımı bu kadar Şaşırtan manzara.. Misafir salodü- 'nun tam ortasında kocaman bir masa üstünde mezeler, rakı şişe- leri, bardaklar, kadehle Masanın yanında kocası, koca- sının dizlerinde hizmetcisi Marika.. İkisi de bulut gibi sarhoş.. Utu çalan da Marika.. Puvasson davril dediğiniz işte böyle olur.. Dedikoducu Sahil demir yolları Heyeti umumlye hattı hükümete satılmasını kabul etti Samsun sahil demir yolları şir- keti dün umumi içtimamı aktet- miştir. İçtimaa Maliye vekâleti namına Defterdar Şefik B. de iş- tirak etmiştir amsun sabil demir yolları şir- ketinin sermayesi bir milyon lira- dır. Elyevm şimendüfer Samsunla Çarşamba arasında işlemektedir. Tren nakliyatı işletme masrafını kapatmaktadır. Fakat / şirketim maliyet fiatile istihsal edilen ser- mayesi arasında 350 bin lira fark vardır. Bu fark bir istikrazla ka- patılmıştır. Bu borcun bir sene zarfında 40 bin liralık faizi vardır. u vaziyet karşısında — hattın hükümete satılmasına zaruret ha- sıl olmuştur. Dünkü / hissedarlar içlimaında bu nokta kabul edil- miştir. Şirketin murakibliğine - Şehre- muavini Hamit B. intihap İsveç grubu fen mü- şaviri Muhtar B. idare meclisin- 'den çekilmiştir. Salihlide istifalar Hizmet refikimiz yazıyor. Salih- lide Kaymakam beyle mahalli te- şekküller arasında bir ihtilâf baş göstermiştir. tilâf — gittikçe şiddetini artırmış ve nihayet mü- İhtilâfın bir mahalle ihtiyar heyeti intihabıdır. Kayma- kam bey mahalli teşekküllerin arzusuna muhalif cephe almış ve intihabı dilediği gibi yaptırmıştır. Türk ocağı he- Ticaret odası, Borsa, Ziraat 'ahrir. müsakkafat hey- len ve bilittifak istifa heyet etmişlerdir. Dün de belediye heyeli istifa etmiş ve memleket teşekkülsüz kalmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: