3 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

3 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 5 Nişanlılık Nişanlılık hayatın en hoş dev- residir diyenlerin mübalağası yok- tur. Hatta en mes'ut izdivaçlarda bile bu böyledir. Bu hakikati takdir eden gençlerimizden bazı larının bu tcerübeyi sık sık tekrar iyor. O derecede ki olan “Allah n temenisi tahakkuk ediverse adeta canları sıkılacak gibi. Her ne hal ise valden bahsedeceğiz. Nışanlılık — esnasında sonraya hiç bir yenilik — bırakmayacak kadar vasi bir teklifsizli kadar, mütekabil — kusurları — gizlemek, birbirinin her halini körkörüne beğenmek, sonradan tecviz edil- meyecek şeyleri müsamaha ile karşılamak da muzurdur. Hayat arkadaşı - olmağı zet iki gencin aylarca misafirlik ve ya saklanbaç oynayan çocuklar gibi yaşamaları kadar mantıksız- hık olamaz. meselâ hesaptan im- tihan olacak bir kimsenin resme çalışması gibi. İmtihanda muvaf- fak ehliyetname — almak maksut ise evvela hesaba çalışıp meleke hasıl etmek daha doğru olmazmı? Evlenmek, bir şirket aktetmek demekse şürekânm her dürüst müamelede olduğu gibi bu işi getin esasata istinat ettirmeleri, bidayetten hiç bir su' — fehküme bırakmıyacak sürette hare- etmeleri şarttır. Senelerce yiz ciddi ah- ki için kendilerlac ihzar — ettikleri müşkülâtı tahmin keramete müte- vaklaf değildir. Faideli bilgiler Amonyak — Renkli basma ve kröponlar yıkandığı zaman son sularına ilâve edilirse renkleri sol- maz, hatta daha parlak ve güzel olur. Kırmız mürekkep, meyva ve çayır lekelerini çıkarır. Bir az sünğer taşı tozu ile karıştırlırsa | soba ve ocak kenarlarındaki is lekelerini — temizler. — Vazolarının guyana ilâve edildikte çiçeklerin ömürlerini uzatır. Saç boyalarına bir kaç damla karıştırılırsa boya daha kuüvvetli tutar. Boraks — Çay lekelerini çıka- çır. Acı suya katılılsa yumuşatır. Ses kısıklığında bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı ilâve edilip gargara edilir. Cam, bakır, emayı cilâli ve boyalı eşyayı temizler. Paslanmış - kaplar konup kaynatılırsa pası giderir. Soğuk çay — Elleriniz soğuk- tan kizarır. ve ya sebze ve meyva soymaktan lekelenir, uzun Yürüyüş ve ya dar ayak kabından Ayaklarınız sızlarsa hemen soğuk çaya batırıp ” iyica — oğalayınız Yorğun ve kızarmış gözler. içi banyosu ( Maun - ve ceviz | eşyayı temizler. Renği atmış ten renk çorapları yeni gibi yapar. Bcür ni — İlşeken ve ssir | erilere sürülüp ertesi gün sıkıca silmeli ve buru bez ile parlatma- lıdir. Deriyi besleyerek - ömrünü uzalır. Beyaz düşeme tahtaları temizler düne kaynar bezir döküldüğü —takdirde iki gün bırakılarak sonra adi parke gibi Yeni bir tezyin tarzı Yeni demekten maksadım ilk defa olarak şapka ve tuvaletlerde istimal edildiğini işarettir. Yoksa bu zinet robdöşambr ve matine- lerde öteden beri alıştığımız bir şeydir; yukarki köşede gördüğünüz şapka ve aşağıda irae et gezme tuvaletleri hep dadılarımızın giydiği hırkalardan muharref ve musanna şeklinde dikişlerden iba- rettir. Tafta ve ya krepdöşinden ya- pilan tüvaletlerin çoğu böyle kişlerle tezyin ediliyor ve yüz ile astar arasına yumuşak ve tüylü bir kumaş konularak adi hırka ve ya yorgan gibi dikiliyor. Bir az sabırla evde bile yapılması mümkün ve yeniliği itibarile hoş bir moda. Şapkalar için şifon ve ya jorjet kullanılmaktadır. Yazda bedava sayfiye Amerikalı tüccarın bulduğu usul Amerikada büyük bir ragbet kazandı Bu adamın arazisi 5000 dönüm- dür, adada geniş ormanları da vardır. Lâne mağası burada bir ctel, balo verilebilecek büyük sa- Jonlar deniz hamamları, tenis, golf yerleri inşa ettirecektir. Bir seneden beri magazamın müşter volduğunu ispat edenlere hiç kirâ vermeden bu adada geçire- ceklerdir. T Detrovitten adaya gidip gelmek için günde bir kaç defa motörle tir. Burada yazı geçire- işleyecekti yumurtaları tere yağları ile mey- valarından istifade edeceklerdir. Amerikalı — tüccarın — bulduğu usul bütün Amerikada büyük bir hayret ve takdir uyandırmıştır. Bir çok kimseler bu ticaretha- 'genin daimi Mmüşterisi - sırasına geçmek için mütemadiyen muba- yaatta bulunmaktadır. Zengin olmak!.. Amerikada Miyamide Meri İn- gret isminde bir kadın bir çok | kimselerin şikâyeti üzerine dolan- dncılık cürmiyle tevkif edilmiştir. “ Meri ,, falcılıkla şöhret bulmuş bir kadındır .— Ek- seriyetle kendisine müracaat eden gençlere, şirin görünmeleri zengin dlmaları için bir muska vermekte- | dir. Bu muska içerine muhakkak müracaat edi , bir mücevheri dövülüp toz halinde konması şart Lâne ticarethanesi sahibi 'M. Lâne Avrupa ve Amerikada her kesin yaz mevsiminde 4-8 hafta tatili vardır. Halk bu tatil müddetini sayfiyede geçirir. Zenginler deı kenarındaki eğlence yerine gide- rek orada zevku sefa içinde vakit geçirirler. Orta halliler sahildeki | daha küçük şehirlere, kaplıcalara | çekilirler. Nihayet fakirler de tatil | müddetini köylerde istirahat ede- rek geçirirler. Yaz yaklaşınca her tarafta o sene tatil zamanını verede geçir- | iniş. Şimdiye kadar müracaat mek daha muvalık olduğuna dair | cdenlenlerden kimi yüzük, broş, müzakereler başlar. bir çok dü- - bilezik, küpe, kimi de şüncelerden, hesaplardan — son | | saat kördon, yüzük, kravat iğnesi ra nihayet bu hususta bir karar | gibi mücevherini Meriye teslim verilir. | etmişlerdir. | Amerikanın Detrovit şehrinde — Günler aylar geçtiği halde, | erkek ve çocuklara hazır | kadın sevilmediklerini zengin olmadık- elbise satan büyük bir mağaza | larım gören sadedillerden ba- yardır. Bu mağazanın sahibi olan | zdarı — üzerlerinde — taşıdıkları M. Lâne müşterilerini bu düşun- | ceden kurtarmak için bir çare muskayı açmışlar ve içinde yaldız tozu olduğunu görerek verdikleri bulmuştur. M. Lâne müşterilerine | elmasların - çalındığını — anlamış: bedava sayfiye hazırlamıştır. —— | lardır. Tüçcar bir seneden beri | — Bunün üzerine Polise haber bütün ailesinin elbiselerini, ayak | verilmiş, Meri İngret tevkif edilmiş kaplarını, şapkalarını Lüne mağa- | ve müşterilerden aldığı elmaslar | zasından alanlar için, Detrovitin | sattığı — elmascidan — müsadere büyük göllerinden birinde bir ada | edilmiştir man — elmaslarin satın almıştır. kiymeti 42.000 dolardır. Korku, dehset ve heyecan... Bir gece içinde saçları beyazlaşan genç kız Bütün bu hale sebep küçük bir farenin kapıyı sarsması imiş! Amerikada Rut Vitney isminde bir genç kız pek korkak oldu- ğundan geceleri odasına girdiği zaman her tarafı araştırır, sonra kapıstı kilitleyerek yakırmış. Börgece Rut aşlmeda li tıkırdıyla uyanır doğrularak elek- triği yakar ve oda kapısının sal- landığını, tıkırdının devam ettiğini dehşetle görür. Korkudan dili tutulur, gözleri delşiile sçılır İti yütüek b sıza karşı kendini nasıl müdafaa edeceğini bir türlü tayin edemez. Kanlmdün “ vevi — ommladeni sabaha kadar bu vaziyette kalır. Sabah ortalık ağardığı zaman Rut kendine gelir, yataktan kalkıp çehresini aynnda - gördüğü vakit düşüp bayılır... Gürültüyü işiden ailesi erkânı — odasının kapısını kırıp içeri girdikleri zaman Rutun saçlarının keten gibi beyaz oldu- ğunu hayretle görürler. Celbedilen doktor - korkudâı sıkıntıdar şaçlarının bu. hale gelliğii söylemiştir. AA kabakimz di Haa beyaz olan Mis Rut Vinay kemiren bir farenin sebep olduğu anlaşılmıştır. Erkek gibi bir kız Mahçup âşikını geceleyin evinden kaçırdı, bir köyde evlendiler İtalyada Napoli civarında küçü- cük bir kasaba vardır: - Sen S Cenaro di Palma. Buranın — sakinlerinden Marıyo Senteri çok mahcup fakat oderece de yakışıklı bir delikanlıdır. Maryo Senteri ayni köyde oturan Anto- nita Sorrillo isminde bir genç kıza âşıktır. Antonita da Maryoyu çılgıncasına sevmektedir. İki genç bu vaziyet karşısında elenmeğe — karar — vermişlerdi: Lâkin Maryonun annesi bu. izdi- vaca razı olmamıştır. Buma da sebep Antonitanın çok cerbezeli, çok çenebaz bir kız olmasıdır. Kadın bu erkek gibi genç kıza diş geçiremeyeceğini anlamış ve: — Kendi gelinimi ben kendim intihap edeceğim.. Diye ayak diremiştir. Antonita bunun üzerine âşıkını bulmuş ve: — Annen evlenmemizi istemi- Gel seninle buradan kaça- Antonita Sorrillo İlâ genç saatlerce yürüdükten | sonra bir kasabaya gelmişlerdi Antonita derhal papazın evini bulmuş, nikâhlarını kıydırmıştır. Yeni evliler bir kaç gün sonra Sen Cenaro di Palma kasabasına dönmüşler , beraber yaşamağa başlamışlardır. yor.. lim., Demiştir. Lâkin annesinin nufu- zu altında bulunan Maryo, Anto- nitanın bu tekliline ret cevabı ver- mişfir. Genç kız sevdiğinin anne- sine izdivaçlarına razı olması daha epice yalvarmışsa da para et- memiştir. Nihayet bir gece Anto- nita Maryonun evine gelmiş ve hay- Otel kapıcısı bir kadın Kadınların her meslekte erkek- lere rekabet etmekte - oldukları malümdur. Pariste bir çok kadın şoför olduğu gibi tramvaylarda vatmanlar, ve biletciler ekseriyetle kadındır. Son günlerde — Pariste yeni açılan muhteşem bir otelin kapıcısı kadındır. Otelin bir çok uşakla. vanmı bir ağaca bağladıktan sonra kendisi — pencereden — Maryonun odasına girmiştir. Mahcup delikanlı gece yarısı Antonitayı — karşısında — görünci fevkalâde şaşırmış ve heyecandan tirtir titremeğe başlamıştır. Genç kız bir hamlede Maryonun üzerine atılmş; — Seni kaçırmağa geldiml. Demiştir. Antonita bunu söyler söylemez — delikanlının — cevabını | rının vazifesini, pantalon ve caket beklemeden âşıkmı kucaklamış | giymiş genç kadınlar görmektedir. tekrar pencereden atlayarak atına | Bu otelin hizmetinin digerlerinin- kinden daha söylenmektedir binmiş, yıldırım gibi köyden uzak- çok eyi olduğu laşmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: