3 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

3 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Nisan 1929 Dantos diş macunlarının, en mükemmelidir asan Ecza deposunda ŞU h Direksiyon başında kocamış olanlar bile yeni Buicki kullanmakla yeni biT zevk ve haz buluyorlar. Ânlayanların dediği: Kullanması ne kadar kolaytv, İREKSİYON başında kocamış 'olanlar bile 1929 Bulekini kul- danmakta yeni bir zevk ve haz duyayorlar. Üçüncü viteste 5, 50, 55, 60 ve az bir zaman içinde iki misli sür'at elde etmek Öi a e e Masrafı kal'lyen arlmamıştır. Bu küvvet ve kabil et hei :âm-maııııı elde ©. e dilmistin GA eT l 'min neticesi olarak motör öyle bir. * tekemmül etmiştir ki kuvveti arte , , tığı halde benzin sarfiyatı aynıdır. andir için işten bile değildir. Senelerce tecrübe göre müş olanlara göre bunda bulunan Sür'at tezayüdü ve kabiliyet şim- diye kadar hiç bir arabada görük —— — yişine nispetle 17*/, MEçEE. daha kuvvellidir. Bulek mühendislerinin mütemadi sayü gay- tetlerinin semeresi nihayet yeni Bulcki mey- dana/ çıkardı: Tepeden Supaplı motörü eski- Sine nispeten 17'7, daha kuvvetlidir. En çe tin yollardan bile yılmayan bir kuvveti Sa- iğ ee y n BUTOK 125 kilometro yapacak kabiliyet- GENERAL MOTORS MAMULÂTI , Bir çok tanınmış. otomobilcie lerin fikrine nazaren kuvvetinim artması işbu otomobilin idaresini daha koliylaştırmıştır. » Yenl Butekin meşhur mötorü Vites değiştirmet kolaylaştırılmış.” sür'at tezayüdü o kadar serleştirilmiştir ki kalabalık. bir yolda, veya uzun yollarda olsun Bulcki kul. lanmak cidden büyük bir zevk olmuştur. — — * Buick acentasını teşrifle bir tecrübe ge zintisi krtip ettiriniz, ve” gaç yet elveişli şeraiti tediyeyi sav cunuz. — tedir. OT.TAS. Otomobil Ticareti Eyup sulh mahkemesinden: T kiye ziraa_t irk Anonim Şirketi. istinyede kiralık köşk Eyupte oyncakçılar caddesinde | gekerci dükkânında şekerci Ziya ğ , . ! Jeıd in İkametgahı Meçhul bu- ı__ İstinyede Büyııkdeıe cad- B ” e a Vsdüş tarafından ih 1 ugkagmdg desine müntek barnamenin dahrına yazılan meş- n ü linde 15 odalı, ruhattan anlaşılmış olmağla tarihi Yeniden alınacak müfettiş namzetleri içih ilânla ||i bağçe içinde, havadar bir ilândan itibaren bir mah zarfında eyup icrasına müracaatı aksi tak- köşk tamamen ve ya yarısı, tesbit olunan (1)Nisan 1929 tarihi, son mürataat gü- () Xö yemaman ve ya yansı, — Hirde mahcuz bulunan eşyaların | Nüdür. Bu tarihten sonra yapılacak talepler nazarı (| mevsimi için kiraya verile- Furuht olunacağı ikinci ihbarname | itibare alınmayacaktır. Müsabaka (7) Nisan 1929 da ")Ş:îehnh Beyoğlu — 1160 w mekamına kaim olmak üzere ilân ü 'nümaroya müracaat edilmesi. Ankaradan başka İstanbul ve İzmirde de yaplacaktır. İstanbul icra dairesinden: Kadıköyünde İbrahim «; koşuyolu zükerrer 3 numerolu mukaddema köşk ve elyvem tarla ile Üsküda- da Altuni zade mahallesinin ko- şu yolu caddesinde 68 numerolu bağ mahallinin ve Caddebostanın- da sahrayı cedit sokağında 1 nu- merolu rıhtım mahalli ve Büyük adada nizam caddesinde 14 nu- merolu arsa ile yine Büyükadaı fabrika sokağında atik 24 cedit 60 numerolu bir bap hanenin 24 de 21 hissesi Muhsin paşa ile Necibe ve Aide hanımların borç- larından dolayı 45 ğön müddetle müzayedeye - vazolunarak 3 no. tarla yüz lir, 68 no. bağ yüz lira 1 numlerolu rıhtım yüz İira, Tâno, 0 no. hane yüz lira ber uhdesindedir. Bedeli müzayede haddi lâyıkında görül- mediğinden müzayedenini 20 gün müddetle temdidine karar verik rallesinin 3 No, tarla hududu: bir. tarafı seyit Ahmet deresi, bir tarafı Ö- mer bey baği, bir tarafı Rıfat bey bağı, tarafı rabii tariki am ila mahduttur. Mesah: tahminen 3 dönüm mil dır. Elyevm mühteril” köşke ait bir hamam mahalli ve bir mikdar temel taşı vardır. Derununda 30 kadar eşcarı müsmlre ve ğayri müsmire, bir kuyu vardır kiyme- ti muhamminesi tamamı 2000 lira- dır. 68 No. bağ mahallinin bududu bir tarafı seyit Ahmet deresi ,bir tarafı Ömer beyin bağı, bir tarafı — | sahibi senedin köşkü ve- bağçesi, - bazen camcı Mehmet efendi küş- |kü bağçesile mahduttur. Mesahai sathiyesi “tahminen 10 dönğm mıkdarındadır. Derumunda * " 1 kuyu ardir. Kiymeti v amminesi 2500 ÜN0 rıhtim mahalli: ” Şarkan tarık, garben lebideryaya muttasıl olan Ali paşa bağçesi, şimalen tarik, cenuben lebiderya ve kısmen seyrisefain — binasile mahduttur . Mesahai sathiyesi 2200 zira mik- darındadır . 2500 liradır 14 No. arsanın hudur içi hane ve bağçesi, madam — Vradoviç — ve Nikoli efendi haneleri. Mesahasi sathiyesi tahminen 1365 arşundun Kıymetimuhaminesi 3000 liradır. 60 No. hanenin hududu: bir tarafı Ayşe Güzide hanımın köşkü ve bağçesi , bir tarafı Nurettin bey arsası, bir tarafı lebiderya , bir tarafı tarik ile mahdut. Mesahai- sathiyesi tahminen 526 ziradır. Bina 160 arşun terbünde olup mütebakisi bahçedir. Kapıdan gi- rildikte toprak bir avlu, bir sofa, bir aralık, bir helâ, bir matbah zemini çimento ve kısmen topral tır. Bir merdiven altı, bir de önünde harap bir rıhtım mahalli. Birinci katta ahşap merdivenle yukarıya çıkldıkta bir sofa üze- rinde 3 oda, ikinci katta bir tava arası ve bir oda olup derunund: Ali baba sâkindir. Hane muhtaci tamirdir. Babçede bir kuyu ve bir dut ağacı vardır. Kıymeti muhammenesi 2000 liradır. olanlar kiymet menelerinin - yüzde | tinde bey al 33271520 numaralı dasyasile 25- 4-929 trihinde tem ihalei kat'iye müzayedesi icra kılın: gel at 14 den 16 ya kadar İstanbul — icra- dairesi müzayede şubesine bizzat ve ya bilvekâle müracaat eylemeleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: