12 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

12 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Mayıs 1929 Maaş kanunu tetlîika.tı Encümen henüz tetkikatı ikm&demedî Bütün müşkilât küçük memurların maaşları meselesinden çıkıyor Ankara, 10 (Hususi) — Barem maaş kanununun - tetkik ve 'ntacındaki müşkilâttan dolayı bütçe encümeni henüz işini bitiremedi. Millet meclisi sırf bu kanun yüzünden intizar halindedir, ve başka bir işe bakmayarak mütemadiyen bekliyor. Kanunun geçen perşenbe bitmesi ve heyeti umumiyede müzake- esine başlanması mukarrar iken çıkan müşkilât yüzünden ancak yazartesi, hatta daha sonra müzakeresine başlanacağı tahmin ediliyor. Bütçenin müzakeresi için maaşların yekünu malüm olmak lâzımdır. Zundan dolayı bütçenin müzakeresi de geçikiyor. Meclis bayramdan donra da devam edecek ve bayramı tatili yapılmayacaktır. ü Barem kanununun / encümen tarafından - tetkikinde tesadüf edilen müşkilât , şundan ileri geliyor. Bütçe encümeni en az maaş olarak ti teşkil ettigi ve kırk bine baliğ im milyonlarca yekün tutmaktadır. istemektedir. alduğu için bunlara yapılacak Encumen ise küçük memurların - terfihini dolayı yapılan tertipler bozulmakta yeyi yeni hesaplar yapılmaktadır. İşin biran evel intacı için bütçe encümeni reisi Şakir, Maliye vekili Şükrü ve maliye vekâleti muvazenci umumiye müdürü beylerden mürekkep bir encümen yeni bir şekil aramaktadır. Kat'i neticenin bir iki güne kadar elde edileceği ümit olunuyor. S MA K aa AA a bütçe ile gümrük tarife kanunlarının ay sonuna kadar bitirilmesine çalışılacaktır. Dünkü futbol maçları ( Baş tarafı birinci sahifede ) dit ettirdi. Bir buçuk saat sahada — çırpınan, uğraşan Galatasarayın bu zafer pek tabii hakkı idi. Maçını ilk sayısını Nihat Fene- 'vin bütün müdafaasını ” yararak kuvvetli bir şütle yaptı. Bu ara- lık Fener kalesine yapılan mü- temadi hücümlarını neticesiz kal- dığı bir sırada serbest kalma- sından istifade eden Alâeddin Fenerin yegâne sayısını yaptı. İlk devrenin bidayetinde sakatlanan Kadrinin oyunu — terketmesi tek müdafile ofsait çaresinden istifade eden Feneri muhakkak bir kaç | gölden kurtardı. | “ - İlk devreyi on kişile oynayan | Fener, ofsayit sistemile bir hayli | muvaffak oldu. İkinci devrede Calata Saray canla başla çalışı- yor, senelerden beri Fenere karşı | İlk anlarda Zekinin müthiş bir 'tekmesile sakatlanan — Mehmet Nazif sahâyı terketti. Her iki 'takım on oyuncu ile oynıyordu, çok geçmeden Necdet hakem tarafın- dan oyun harıcı birakıldı. 9 kişi kalan Galata Saray azimkârane — çalışarak maruz kaldığı bütün tedbirlere — rağ- men gayret sarfediyordu ki Alâed- dinin sebebiyet verdiği bir patırdı sahada mühim bir kavgaya sebep oldu. — yeniden başlıyan oyun artık çığrından - çıkmıştı. İki tarafın müteitadi gayretine | rağmen bir. sayı yapamıyordu. Bu sırada hakem Galatasaray aleyhine bir penaltı icat etti. Fenerli oyuncular karar tatbik edilinceye kadar yerinde sıçrayor. tuhaf bir tolam. nümayişler yapı- yodlardı. Halbuki ra. ctin şütü at masile Rasimin topu Yakalaması he-| men aynı zaman içinde eldu Artık Galatasaray haksızlığın g;ı_ kemü_ ni kolay kolay ma; lüp edm]yeç_v D eğini isbat îjiıı Müthiş hücumlara | İrande zelzele üç bin kişi telef olmuştur Paris, 10 — İran zelzelesi hak- kında Tahrandan gelen haberler pek müthiştir. Zelzele halâ devam ediyor, 2,000 kişinin telef olduğu teeyyüt ediyor. Şikago Tribün muhabirine göre 20 saniyeden 5 dakikaya kadar süren sademeler Horasan vilâye- tinden Hazer denizine kadar devam etmiştir . Şirvan, Bögaran, Manleyı, Ban- darğaz - şehirlerinde — yıkılmamış tek ev kalmamıştır. Şirvanda telefat 10001 müte- cavizdir. Nehirler ve sular zelze- leden kuruduğu cihetle halk su- suz kalmıştır. Piyanko bugün çekiliyor Tayyare piyankosunun dördün- cü keşidesi bugün öğleden sonra çekilcektir. -Yapacağımız — ikinci tabıda bugünün talililerini karile- rimize bildireceğiz. başladı ve son dakikalara kadar devameden bu gayreti Lâtifin bir sayısile şampiyona yolunda sarı kır- mızı rengi yükseltti. Üç dört dakika sonra maç Galata sarayın parlak zaferile hitam buldu. Galatasaray heyeti umumiyesile çok güzel oynadı bilhassa Nihat, Mithat Suphi, Kemal Şefik ve Kemal — Faruki — tarafeynin —en küvetli oyuncuları idiler, Fenerden Sabih, Fikret, Muzaffer çok muvaffaki oldular. GalataSa- raylların bu zaferi yenilmez az- mının en parlak bir delilidir. Veta - Beşiktaş Vefa Beşiktaş maçı çok güzel oldu. Son dakıkalara kadar galip olan Vefa üst üste yediği sayı- dan sonra berabere kalmıştır. Bu netice Beşiktaşın kıymetinden bir hayli kayibettiğini gösterir. |lardan . vergi | tarafından Bekâr mebuslar Verginin reddi için faaliyette bulundular Ankara, 10 (Hususi) — Bekâi alınması hakkında üleyman Sırrı B. edilen kanun Yozgat mebusu teklif Tâyıhası maliye encümeni tarafın- dan da reddolundu. Genç bekâr mebuslar encümene giderek hak- larını müdafaa etmişlerdir. Manisada bir istifa Manisa 10 (Hususi) — Memle- ket hastanesi sertabibi operatur Orhan bey istifa etti. istifası sıh- hiye vekâletine gönderildi. iki şimendüfer şirketile itilâf (Baş tarafı birinci sahifede ) Şark demir yolları ile nafia vekâleti arasında da itilâf l olmuştur. Bu itilâfmamede de iki esaslı hüküm vardır. Evvelâ maziye ait bütün hesap- ların hükümetle şirket arasında tasfiye ve ibrası vardır. Buna na- zaran şirket, hükümete 6,5 mi- yon altır. fırank verecek ve | hesaplar tasfiye edilmiş olacaktır. Saniyen readaptasiyon usulüne tevfikan kilemetro başına 12,000 altın frank hesap olunacaktır. Alpullu, Kirklareli şubesi ve Edime Karağaç hattı üzerinde eski tarife , ibka edilmiştir. Bu itilâfnamede eskisinden farklı ola- rak hükümetin gerek Alpullu ve gerek Kırklareli şubeleri üzerinde mukavele — mucibince — mübayaa zeminine girerse altın frank tabi- rinin nazarı dikkate alınmayacağı ilhassa tespit edimiştir. Alpullu - Kırklareli — hattının takviye edilmesi, traverslerin sı- kıştırması ve sair fenni işler hakkında şirketten mektup alın- Şirketin hükümetle müzakere- sini “idare için ankaraya gelmiş olan meclisi idare ikinci reisi M Dovvi İstanbula gitti. Aldığım - malümata — nazaran M. Dovvi “Ankaradan hareketin- den evel hükümete ayrıca - bir mektüp vermiştir. — Şirket — bu mektupla Türkiye bududu — dahi- dinde asıl demir. yolunun bir naktasından ayrılarak Edirneye yeni dir şimendüfer hattı inşasını kabul ediyor. Bu hat ile Edirne yolu yunan arazisinden geçmekten) kurtulmuş olacaktır. Yeniden yapılacak olan bu hat üzerinde şirket esaslı bir taahhüt olarak hattın imtiyazının, hatt aşlının imtiyazı ile birlikte hitam bulmasını kabul - ediyor. Asıl hattır / imtiyazının hitamına — 28 sene kalımıstır. Bu - şekli hal, hükümetimiz -için mühim — bir muvaffakıyettir. Bu yeni Edirne hattımın inşa şarait ve eşkâli 3 sene zarfında hükümetle şirket arasında müza- kere ve tespit edilecektir. Şark demir yollarile tespit edi- len bu itilâfname bu günlerde imza edilerek Meclise sevkedile- cektir. Her iki şirketle aktedilen itilâfnamelerin bu sene Millet mec- lisinden — çıkarılması iltizam edilmektedir. bulunduğumz senei maliye zarfında | hazinenin nakten üç milyon lira kadar bir para almasını ediyor. temin hükümetçe | Edc':biyatı_mızr ne halde (Baş tarafı d sanatı ile, dar us kalan şürimize hiç bir kayda tabi olmıyan ziyanın işliğini getirmiştir. Onun şürine edilen yegâne itiraz ifadesi cihe- tindendir. Halbuki, Haşimin eser- | derini, ve zaman düşünmeden, | edediyatı cedide ve fecri âtiden | | malzemeden vücuda gelmemi; doğrudan doğruya şiirr mefbumu ile tetkik edersek hakiki değer- lerini vermiş oluruz. Celâl hir, en güzel yazılarını, sonra verdi. Bu ceryanların hari- cinde çalışanlardan Mehmet Emin beyde fikir, Mithat Cemal beyde hadisat, ilk defa olarak, birer şi kiymetini aldı. Samih Rıfat bey, âlim olduğu zaman bilmem, fakat şair olduğu zaman baş dö cek bir kaç eserin sahibidi — Bundan sonrakiler?... — Edebiyatımızla uzaktan alâ- kadar olanlar bile bizim neslin nasıl bir inhilâli takip ettiğini bilirler. Bu günkü sanat, dünkü Asırlarca devam eden bir edel yat bize yalmız türkçe edatlar bırakarak ortadan çekildi ve yeni şair yeni edebiyatı ancak şirden uzak birakılmış bir lisanla yapma- ğa uğraştı. Bu işin ne kadar ağır olduğunu bu yükü omuzuna ab- mış olanlar bi Bu sözü, milli edebiyatçıların maruz kaldıkları haksız hücumları düşünerek söyliyorsa, daha on,on beş sene evel, basit bir düşünce türkçe bir mısraa kalbetmek için çekilen eziyeti o zaman aymı safta çalışanlarımız. hâlâ unutamazlar. Bu gün kolay yazanlar varsa, eyi yazanlar varsa,tereddütsüz söyliye- bilirin ki, bu çekilmiş müşkilât ile hazır buldukları lisandan pek çok istifade ettiler. Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Enis Behiç ve Halit Fahriden bahset- miyeceğim. İster muhit onları ihmal etsin, ister onlar sanattan uzaklaşmış bulunsunlar, edebiya- tımızın tekâmül tarihinde birer isimdirler . Onları takip eden nesil, hazır bir malzme ile, şöhret ve şahsiyetlerini bina ediyorlar. Bu eserde bizim harcımız var. — Daha yenilerden bahseder misiniz? — Nazım Hikmeti ilk okudu- ğüm zaman — şiirini, ilk tanıdığım zaman dostluğunu sevdim. Onun bu gün sanatte yaptığı — inkılap deği İdır. — İhtilâl — sürekli olmasa da heyecanlıdır. Bu fırtı- 'nadan en fazla yedi meşale mü- teessir oldu. Kemalettin Kâminin güzel şüirlerinden niçin bahsedil miyor? Ali Mümtaz neden bu kadar çabuk unutuldu? Anlaşılan muhit, orkestradan ziyade bando sesine kulak veriyor. Necip Fazıl, ruhunu uzaktan aydınlık bir şehir gibi' seyretmenin hasretini duyan muzlim, içli bir şair... Sonra, kaymetli gençler var: Ahmet Kutsi, Necmettin Halil, Ömer Bedrettin... Kadın sanatkâr- larımıza gelince, Şüküfe Nihal ve Halide Nusrat Hanımlardan başkasını bilmiyorum. Eskiden kadın şairlerimiz er- kekcesine yazarlardı. Bu iki san- atkârla edebiyatımızda yeni bir kadın işiri vücut buldu. Birinci- le mebzul şüir, — ikincisinde kuvvetli “ şekil var, Bu - fırsatla İhsan Raif Hanımı yadetmemek, | hatırasına hürmetsizlik 6lur. nin bu sene mer'i olması içinde | — Hikâye ve romancılarımız? — Bizde hikâye ve romanın bugünkü şekli Halit Ziya ile baş- liyor. Ben üstadın edebiyatımızdaki düşündükçe onu oturta- | cak kürsü bulamam. Sanat âle- | mimizde pek az şöhret Halıt kadar hakkı ile kazas mlmıştır. Onun mevzularını çok garplı bulan nesiller, daha fazl” | garibeler göstererek, üstadın kür- süsüne birer basamak daha ilâve | ettiler. Yakup Kadri, cümleni menin kıymetini bilen bakil sanatkâr ... O hikâyede, seneden beri - başlıca üç istihale geçirdi. Fakat her üçünden de Vemsalsiz muvaffakıyetle çıktı. Keşke yukarıda Yahya Kemalle Ahmet Haşimden — bahsederken Yakup Kadriyi de söyleseydik... Onun, “Erenlerin bağmdan,, yaz- dığı parçalar şiirden, musikiden başka ne dir? Aka Gündüz, sınıf farkı gö meden, bütün halka hemen tek başına eserler yetiştiren bir mu- harrir... — Velötlğu — nisbetinde Reşat Nuri, sevimli ifadesi ile etrafına en çok kala- balık topliyan bir edibimizdir. Reşat Nuride - kusur aramak bizde, cemiyetin zevkini inkâr etmek demektir. Halbuki hepimiz ona - istinat ediyoruz. Mahmut Yesarinin şöhreti ile eserleri bir derecede. Ömer Seyfeddin ise, bu gün öldüğünden daha genç... — Şair ve hikâyeci olmayanlar. — Falih Rıfkı, keskin görüş, keskin bir ifade ile hikâyeden, nesirden daha mükemmel bir şey yapıyor... Onun — yazdığı fıkralar şuunun en kuvvetli akisleridi Seyahatnamesi, yepyeni bir eser.. Ruşen Eşref gözden gönüle inti- kal eden ayrı bir edebiyat meydana koyayor. Fazıl Ahmet, bir çok fani yazılara yaptığı nazirelerle Ülâyemut eserler yarattı. Daha...dahe saat bir buçuk, derse yetişe- . Zaten söyleyeceklerim de Aklıma fazla bir yanınki edilen 5 Komünist de diğerlerile beraber muhakeme edilmek üzre İzmire gönderilmişlerdir. * Bebek - Rumelihisarı tram- vayı — Bebek - Rumelihisarı tratvay için ibtidai ameliyata başlandı. çocuklara - bayramlık eşya — Dün 400 çocuğa merr- simle bayramlık elbise ve sairç tevzi edilmiş, çocuklar parkta eğlendirilmiştir. * Fen fakültesi talebesi — Fen fakültesi talebesi dün Mal- tepe vapurile bir. tenezzüh yap- maışlardır. ** Verem dispanseri — Yere- batan caddesindeki yeni verem dispanserinin inşaatı hitam bul- i bazı nok- sanları da ikmal ve müteakiben bu yeni dispanserin küşat resmi icra edilecektir. * Hudut haricine — İstanbulda bulunan Beyaz Ruslardan Mari isminde bir kadınla kardeşi Yor- ganun komünist —propagandası yaptıkları ve - vaziyetleri şüpheli olduğu anlaşılarak hudut haricine çıkarılmaları takarrür etmiştir. * Gazi Mustafa Kemal vapu- vu — Seyrisefain idaresi bu sene Gazi Mustafa Kemal vapurunun siparişine çalışılacaktır. Muazzam ve asri terkibatı ihtiva edecek olan bu vapurun yeni ola- rak yaptırılması düşünülmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: