12 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

12 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Mayıs 1929 Haşaratı öldüren bütün müstahze- rat arasında Flida birinciliği kazanmış Sahife 7 ve Fransa Hariciye Nezareti ve Türkiya Şehbenderliğince resmen tastik edilmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz ve tes yüzde yüzdür. FLİDA- ismine ve mar- Yelkenci Vapurları İzmir sür'at postası Tâl ismet paşa | Pazar ** 5' Galata zıhtımından doğra ör e p İatekei izmire 'i derece mükemmel, matedildir. KARA DENİZ POS Anadolu llya 4 PAZar. Günü akşamı sirkeci rıhti- mından hareketle doğru (Zon- guldak, İnebolu, Samsun, Or- du, Gireson, Trabzona gelde- ektir. b Tafsilât için sirkecide yelke- vapuru 2Mayis günü saat edecek- Servis nei Hanında kâin — acentasına müracaat. Tel, İstanbul 1515 ve Galatıda Merkez Rihtim hanında Celipidi ve Stafilo. pati — acantalığına — müracaac “Telefon Beyoğlu 854 Sadık Zade Biraderler Vapurları KaraDeniz muntazam ve Lüks Postası . inönü SRs e Pazar Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Sinop, Ordu Giresun, Trabzon, Sürmene, ve Rize) iskeleler- ine azimet ve avdet edecektir. Z ât için Sirkecide Mes- adet hanı- altında 'ta Mmüracaat dajres İstanbul 2134 acanlalığır Telefon SF eyrisefain Merkez — Acentası: Galata Köprü başında. Beyoğlu 2362. Antalya postası ( ANAFARTA ) vapuru 12 Mayis Pazar 10 dagalata rih- tamından — hareketle — İzmir, küllük, Rodrnm, Radas, Fet- hiye, Finike, Antalyaya gide- dönüşte merkür İske lelerle birlikte Dalyan, maris, Sakız, çanakkale, geli: (CÜMHURİYET) vapuru 13 mayis pazartesi 12 de gala- ta rıhtımından hareketle İne- bolu Samıstın Gireson Trabron Rize Hopaya nüşte p: Si izmir-Mersin sür'at postası (M.S, Pa; n hareketi Alâiye timind VERESİYE 6 iüâ B ay vade ve Fi Kendi işi için kendi me l Semti — Mahallesi Kadıköy , Caferağa —atık: Nisi Müştemilâtı : fazı her nevi yerli ve İngiliz - kumaşları İstanbal Eminönü / Köprübaşı 1616 Karakaş: elbise mağazasın Buglla kesip müracaat, ediniz. Türkün en büyükzevki kullanmasıdır Perçin fabrikası mürekkepleri Bütün yazı işlerinizdeki ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir mükemmeliyettedir. Bütün kırtasiyecilerden arayınız Emvali metruke ilânları üç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki halâ odunluk ve kömürlük ve hava gazi ile kumpanya suyu tertibatı vardır. Bâlâda evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzere 10,000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 28-5-929 tarihine müsadıf Salı günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. kasına dikkat. Fenbi mallarızın fevkinde ganu, bir tecrübe ile anlayabileceğiniz Sokağı No Nevi ” Mühammen kiymeti biye cedit hacı şükrü — 21 — Kâgirhane — 10,000 sekiz taksitte kapu No. 37 Yardım Sandığı Birinci ve ikizci derece ipot | dük üzerine para yerilir. Gümrük eaddesi Ada sekiz taksitte tediye edilmek a Vskil Han Te Boygulu: FLİT. FLİDA. FLİTOKS Semti Mahallesi — — Sokağı No. Nevi Hazineye ait 38/120 tam ve Toptan ve perakende satış sülüs hissenin kıymeti mahalli Eminönü — Şeyh geylâni — Peynirci — atik cedit |kâgir mağazalar| — muhammesi Zaman St ve inyat ğ 11 9-1l (Lira 6,400) sekiz taksitte deposu Bahçe Müştemilâtı: 9 numerolu dükkânın iki kat üzerine dört odası olup bu dükkânın Lüleci sokağında birde methali vardır. 11 numerolu dükkânın havası yoktur. Balâda evsafı muharrer emlâkin hazineye ait 120 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de teklif zarflarının küşadı mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu hesabile 480 lira teminat akçeleri ve ya muteber banka mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. e itibarile 38 tam ve sülüs hissenin bedeli üzre 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 3/6/929 AD | günrüği ni 1 AH T SS Demir kıskaç geç CM gı - Yülü pamuklu mensucat 4 Balya DA 900 — — Müstamel elbise 1 Sandık VK — 390 ., Araşı pamuk yün telâ T VS — 3446 — , Pamuk kadife F iklnez ” eli 3 . Gramofan 1 Bajya TEMH 306 Pamuk mensucat 1 Sandık BT 20 Pamuk ipliği yumak halinde Y Bilâ g S y " » ÜR ü A [ŞI 13 8 K oli ahi B ” DT 10 Sardalya balığı Üo 11T m Boyalı mühendis masası 4 . İ|SİB 350 . Karamclü şeker P 3 SURs3 BGD . aS İ Çizgili defter 13 Baya — (3ğl4 — Giz2 Müceddet tehi kanaviçe çuval | 1 Sandık F VV 55 Örme sun'i ipek kıravat Balâda muharrer eşyaların 13 mayıs 929 tarihine müsadif pazartesi gününden itibaren İstanbul ithalât gümrüğü 6 mumaralı anbarında bi müzayede satılar n olunur. Yakıf Paralar Müdürlüğünden: Ahmet Şükrü B. ile Zevcesi Fatma Süreyya hanımlar tarafından | (20890) No-lı deyin senedi mucibince istikraz olunan mebaliğ muka- | bilinde idaremize vefaen mefruğ olup korcun verilememesi hasebi mukaddema müzayedeye çıkarılmış olan Veznecilerde Camcıali mahalle- sinde Pepemehmet Paşa sokağında atik () mükerrer cedit (20,22)No | ve sağ tarafı Cemal B. arsası, sol tarafi Rauf B. arsası, arkası Med- | rese Bahçesi ve ön tarafı cadde ile mahtut ve yeni yüzü (14,27) metre olmak üzere (280) metre terbünde bulunan (1461) lira kiymeti muham- meneli bir kıt'a arsası (1120) lira bedel ile talibi uhdesinde takarrür 'etmiş ve (27) Mayıs (929) tarihine müsadif Pazartesi gününe kadar tekrar müzayedesi icra olunarak tekarrür edecek bedeli muvafık görülürse o gün saat on beşte kat'iyyen ihalesi mukarrer bulunmuştur. Taliplerin yüzde on pey akçesi vermeleri ve ya kendilerinin ve yahut musaddak vekâletname ile vekillerinin müracaat etmeleri müza- | şartlarındandır . Müzayede Bahçekapuda Dördüncü Vakıf han | i katta No (17-18) vakıf paralar Müdürlüğünde icra olunacaktır . Taliplerin vaktinde müracaat etmeleri ve evvelce pey vazedipte ihale zamanında bulunmayanlardan son talipten madasının vaz geçmiş addolunacakları ilân olunur . Henlâk ve Eytan hankası İstanıl şabesinder: Satılık çayır otu Veli efendide Koşu mahallinde çayır otu 15/5/929 tarihinde bilmü- İ zayede satılacagından taliplerin yevmi mezkürda saat on altıda Ban- Devlet demir yolları ve limanları Umumi idaresinden: İdaremize lüzumu olan asetilen lâmbaları münakasası 3-6-29 'tesi günü saat (15)de Ankarada Bolu palasta malzeme dairesinde — icra edilecektir. v Münakasaya iştirâk edeceklerin teklif mektuplarım ve (450) liralık 'teminatı muvakkatelerini yevmi mezkürda saat (14,30)a kadar Umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada mubayaat komisyonun- dan tedarik edebilirler. Devlet demir yolları ve limanları umumi idaresinden: İdaremize lüzumu olan font boru ve teferruatı münakasası 8/6/298. Cumartlesi günü saat (16) da Ankarada, Malzeme dairesinde icra edilecektir. münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve (1350) Türk Bealik temlanti mevakkölölürüü yevii medkürda saai (15,90)a kadür umum idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lâzımdır, Talipler mü- nakasa şartnamelerini (500) kuruş mukakbilinde Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik edebilirler. Devlet demir yolları ve Himanları Umumi idaresinden: İdaremize lüzumu olan kalay ve antimuvan münakasası 13-6-929 Perşenbe günü saat (16) da Ankarada malzeme dairesinde icra edile- cektir. Münakasaya iştirâk edeceklerin teklif mektuplarını ve kalay için (1200) antimuvan için (150) türk liralık teminatı muvakkatelerini | yevmi mezkürda saat (15,30ja kadar Umumi idare yazı işleri müdür- lüğüne vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (300) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik Karaağaç Müessesatı kâtibi umumiliğinden: Karanğaç Mücosesati -paymoakallk. abılatiyle” müsbalığı kuneatdiki ahırlarda 1 haziran 929 dan 1 Haziran 930 tarihine kadar teraküm edecek bil'umum hayvanat gübreleri şeraiti muayyene dahilinde mü - zayedeye vaz edilmiş ve 31 Mayıs 929 tarihinden badezzeval saat ikide ihalesinin icrası mukarrer bulunmuştur Talip olanların şartnameyi görmek üzere kâtibi umumiliğe müracaat eylemeleri ve yevmi mez- kî'udı teminat akçelerini hamilen müessesede hazır bulunmaları ilân İstanbul ithâlât gümrüğünden: andık SALC 120 Kilo Porselen elektirik edevatı bi 4 5; ; SACL Vidala lüstirin-çocuk ayakkabıs | SERze G ş CM Yünlü pamuklu mensucat SA İ eei İpekli pamuklu'm a 1 KH 47 , Pamuklu ipel Cumartesi günü İstanbul satılacağı Balâda muharrer eşyanın 11 Mayıs. 9 ithâlât gümrüğü 6 numaralı satış anbarında bilmüzayede | kamıza müracaat etmeleri. ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: