July 11, 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

July 11, 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Temmuz 1929 e Akşam Sahife 11 DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal DOLCA nın iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) zengin MÜSL&ŞAKALARINA iştirak € üial citiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. ı E Ş ilgeri itlü (Mor etiketli) dir. Fevkalâde İezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketmi Dirrel fındıklı olup Sadık Zade Biraderler Vapurları KaraDeniz muntazam ve Lüks Postası Sakarya iüce, Put L 14 teminuz Galata rıhtımından - hareketle (Zongulduk, İnebolu , Sinop, Samsun, Ordu Giresun, Trabzon, Sürmenc, ve Rize) iskeleler- ine azimet ve avdet edecektir. "Pasilât için Sirkecide Mes- adet hamı - altında na mürütaat Tristino — dairesi İTelefon : İstanbul 2134 ROMANYA HÜKÜMETİ İDAREİ BAHRİYESİ edecek acantalığı- Limanımızdan - hareket vaporl: (PRENCİPEZA MARİA ) va- puru D1 temmz Perşembe 12 de (Köstence) ye (RECEL KAROL) vapiira 13 'Temmur cumarlesi 14 de Pire ve İskenderike)ye (DACYA ) vapuru 16 Temmmz salı 12 de ( Köstence )ye Aileler, seyar memurl ler ve seyahin Şrupları için hu Susi denzilât. “Avdet biletlerinde 4025 tenzilâtla aileler “için her sımıf azimet ve avdet biletleri. 3 genç için avdet biletlerinde */.30 ve 4 galıs için o 35 tenzilât ve köstencede bütün —avropa — için hareket eden lüks ve seri trenler ile aktarma yapılır. Oryan Eks- pres lüks treninin yataklı vagonu Köstence ye kadar gelir. Romanyanın bötün vilayetleri ile merkezi ve şimali ” Avrupa paytaktlari için doğru bilet v. Hir. Konşimento — üzerine bi Romanya vilâyetlerine emtiai tüca- riye sevk edilir. farla tafsilât Galata merkez rihtim Haninda kâin umumi acenteliğine caat. telefon Beyoğlu 2034 Türkiyedeki faaliyetine nihayet vererek müuamelâtını tasfiye et- mekte bulunan (Ankr sigorta şir- keti) bu kere müracaat ederek türkiyedeki hayat cüzdanını mü seccel sigorta şirketlerinden (Fe- niks dö Viyana Hayat) sigorla girketine — devretliğini ve diğer taraftan Feniks dö n hayat sigorta şirketi de müracaat ede- rek keyfiyeti kabul eylediğini bil dirmiş ve lâzım gelen kâğıtları göndermişlerdir. Ankr sigorta şir- ketile alâkası bulunanların Feniks dö viyan hayat sigorta şirketine İzmir bayii İzmirde Şamlı sokak 32 numarada — gazeteci Hüseyin Hüsnü efendidir. "| tep idaresine müracaat etmeleri. eyrisefai tası: — Galata Hanı altında, Trabzon ikinci postası (ANKARA) vapuru geldak İnebolu Sin>p Samsun Ünye Fatsa Ordu Gireson Tras bzon Rizeye gidecek ve Of Tra: baon Polathane Gireson Ordu Fatsa Samsun Sinop İnebolaya uğrayarak - gelecektir. izmir sür'at postası (GÜLCEMAL) vapuru 12 Temmuz cama 14/30 da Gala- ta rahtımından yarda mükemimel örkesira ve carbant mevcuttur. VERESiY eli 75 kuruş KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDİR LEKE YAPMAZ İLE oNZAR/ÖL DÜRÜMÜZ / FL!T'Ş_ S ,Z’ BBÜTÜN HAŞARATİ ÖLDÜRÜR. pire, tahtakurusu,ha- mamböceği, karınca. KS Eminönü köşede UĞURLU GAZİi KiŞESİi İsmarlama her nevi yerli ve İngiliz Kumaşları H'L"İ;."Ğ”f"î»ı B İî. Muhterem müşterilerine altıncıncı keşide perşembe günü saat hj el B K ” 9 da çekiliyor. İşbu dakikaya kadar muhterem müşterilerimin biletlerini saklıyorum. Gazi Cemal Galatasaray lisesi müdürlüğünden: Kampa iştirak edecek olan 10, Yi, 12inci ve ticaret birinci ve ikinci sınıf efendilerinin temmuzun İlinci perşenbe ve 13 üncü cuma- ertesi gönleri sabahleyin saat ondan akşam onaltıya kadar mek- Maarit DiKiŞ METEBİ müdürlüğü 1926 senesinde küşat edilen mektebimiz haziran 1929 seneninden itibar TURK KADINLARI BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi İsmine tebdil edilmiş ve talebe kaydına başlanmıştır. Tahsil müddeti: 2 sene, 1 sene, 6 ay ve 3 aydı. Satılık otomob lükemmel bir halde altı silin- . Adres: Beyazıt Türk kadınlar biçki dikiş mektebi dirli bir Kraysler otomobili 1800 ça <e eeT liraya satılıktır. LM. rümuziyle | Emniyet sandığı müdürlüğünden İstanbul 176 — posta kutusuna | gça — Müzayede — kiymeti Merhunatın —— Medyunun tahriren müracaat olunmı No. — bedeli — muhammenesi — cins ve nev'i ismi Sultan Abanet Sulh icrasından: | 10,583 — Lira h 790 Ahmet Nafiz, Galip, Ahmet Selâhattin Beylı Bakırköyünde kartaltepede Aksu caddesinde cedit 320 mükı ibu temmuzun 14 düncü numaralı ve 164 arşın arsada imalâthane ve 200 arşın arsada kâ; inü saat 14 de Sandal bedestanında furuht idileceğinden i cinsiyetin elektrikle kat'i SATILIK ELE Simens fabrikası mamulâtından bir elektrik motörü resistan- sıyla birlikte satılıktır. vatlık, devri dakikada 1430. Galata - Perşembe pazarı Yanık zade han altında Mehmet Vasfi Bo Pastahanesi Lüks şekerlemeleriğ| haz UFUK BiÇKi Üç aylık kurslara dahil 'olacakların dikiş bilmesi şarttır. | at son metot üzerinedir. Arzu edenlere matbu şerali ğön- bir oda ve yüz on yedi arşım arsada zemini kârgir üzeri ahşap ahır 've 4 arşın arsada kireç yakmağa mahsus ocak ve 6332 arşın araziyi olanların yevm mezkâ Han ll ürael yulararda | havi kâreç imalâthanesinin tamamı vadesi bhitamında borcun verilme- e W "i | mesi hasebile müzayedeye çıkarılarak 790 lira bedel mukabilinde B müşterisi uhdesinde olup 17/7/929 tarihine mi'ı&adhıf çzdmnıb]a günü saat on altıda kat'i kararının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip DOKTORTaşçiYAN | Sinlann mezkir günde saat on altıya kadar Sandık idaresine müra- | Parin- Seririyatından me'zım ve ylemeleri ve on altıdan sonra vuku bulacak müracaatların kabul | 28 iyeceği ve mezkür emlâke evvelce talip olan zatm kat'i karar iğnelerle belsoukluğu, idrar darlığı | esnasında hazır - bulunmadığı ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki talibin müzayededen çekilmiş addolunacağı lâzumu ilân olunur. Model R 71-1500 110/190 volt, 3 kilo- ğ Daima “yalnız KODAK Fotograf makinelerile filimlerini kullanmak menfaatınız icabatın- dandır. Aün aflar için Minoteros || Kartlarını kullanınız Her yerde satılır. HER NEVİ EŞYA 6 ay vade ile yeresiye almak- isterse Beyoğlunda Tünel pasajında aümerolu DİTO müracaat ediniz. ee » veyoğlu 1891 BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi ToDAM,NDA İltiyat akçı ı eri İdare: Mİa aca şehirlerimle widesi Karakçy ll > Alalemciyan hanıda Telet. 2891. Beyoğlunda caddesi Telef, 1Odü, Ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: