August 5, 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

August 5, 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Telefon haberleri Gazinin teşrifleri Hususi vagon bugün — | Ankaraya gidiyor — | Ankara 4 (telefon) — Gazi | Hazretlerinin vagonu bu gün ge- lecektir Gazi Hz. ne zaman ha- reket edecekleri henüz kat'i surette | malâm degilse de yarın akşam ha- reket etmeleri çok muhtemeldir. Re- fakatlarında kâtibi umumi Tevfik, ser yaver Rüsühi, Recp Zühdü, Kılıç Ali beylerle daha bazi zevat ve kalemi mahsus müdürü Hasan Riza — beyler — bulunacaklardır. | Fırka — kâtibi umumisi — Saffet beyin de Gazi hazretlerine refakat etmesi muhtemeldi Ankarada bentler yapılacak Ankara 4 (Telefon) — Çubuk | civarında bentler yapılacaktır. Bu bentler 700 bin İiraya mal ola- cakdır. Diğer —ameliyatın yapılmasını tezekkür etmek —üzere — mafia vekilinin riyasetinde nafaada top- lanan komisyon mssaisini bi miştir. Pek yakında — inşanta başlanacaktır. Cevap gönderildi Ankara, 4 (Telefon) — Yunan hükümetine verilecek cevap dün | gece Atina sefirimize gönderil- miştir. Müddei umumi vekile izahat verdi Meselenin temyiz hakimleri tarafından tetkik edileceği asılsızdır An'sara, 4 (Tlefon) — Istanbul müddei umumisi Kenan B. İstan- “buldaki irtişa tahkikatı etrafında Adliye vekilini ziyaret ederek iza- hat verdi. Bugün tekrar görüşe- cektir. Kenanbeyin —bu akşam avdet etmesi muhtemeldir. Burada temiz Feislerinden mü- | rekkep bir komisyonda meselenin tetkik olmacağı, İstanbul hakim- | lerinin irtişa maznunları hakkında | men'i muhakeme kararı verdikleri doğru değildir. Mimar Yansen tetkikatını e Ankara 4 ( Telefonla ) — Mi- | mar Yansen buradaki tetkikatını bitirmiştir. Hafta sonunda- Alman- | yaya dönecektir. | Meclis matbaası Ankara, 4 (Telefon ) — B. M | Meclisinin yanında inşa olunacak yeni meclis matbaası mütalahhide Kibrit inhisar idaresinin ufak kibrit kutuları getireceğini yaz- mıştık. Yeni kutular bu. hafta içinde şehrimize gelecektir. Yeni kutularda 40 kibrit bulu- | nacak ve 2 kuruşa satılacaktır. —| Tramvaydan düştü Dün Ayasofyada Salih isminde 'bir adam tramvaydan Düşerek yaralanmmıştır. Motosiklet kazası | Lazaro isminde bir adam dün B ada Tade di çç | çerken Mirkado isminde bir kadı- 'na çarpımıştır. Amerikalılar şerefine Iıılıı Şehrimize gelen Amerikan da- Tülfünunu — talebesi şerefine bu Perşembe günü Türk ocağında büyük bir balo verilecektir. Akdemz filosu Dört Ingılız dretnotu Bahrı atlasıye alındı Londra 3 (A. A.) — Bahriye mazareti Malaya, Guen Elizabeth, Barham ve Valant nammdaki cesim hattı harp gemilerini akde- niz donanmasından ayırarak Bah- matlası donanmasına rabtetmeğe karar vermiştir. Bahrisefitte ancak — Werapit dretnotu kalacak ve orada 2 gemisi vazifesini ifa edecektir. Bu tedbiri istilzam eden sebep taraftan — Malta — limanının dolması diger taraftan hükümetin mürettebotı eskisinden ziyade ka- ra sularında çalıştırmak isteme- Kitabeler akademisi reisi Paris 3 (A.A.) — Kitabeler akademisi reisi M. Hena Goelzer ölmüştür. Yunanistan ve tamirat Londra 4 (A.A) — M. Veni- zelos yunanistanın Lahey konfe- ransında umumi borcunun faizini | ödemeğe kâfi tamirat tediyatında bulunmağı istiyeceğini söylemiştir. Lahey'da italya murahhasları Roma, 3 (A.A) — M: Mosconi M. Grandi bu gün Lahey'e gide- ceklerdir Feci bir cinayet Amcasının karısını öldüren katil yakalandı Rize 4 ( Hususi) — Kocasını istiklâl harbında gaybederek iki çocuğu ile yetim kalan bir ka- dının zavallı ve kimseden himaye halde — çocuklarını iken Zkocasından müdahale ve hududa tecavüz ve bu süretle | hakkı tasarrufu işkâl edilerek | hayat vasıtasının ihlâl edilişinden | bizar kalan kadın, adalete muraca- atla ihkakı hak ettirir. Fakat | | adaletin, kararına kocasının amce- zadesi razı olmayarak — muğber olur: Bir ay evvel kadın tarlasında çalışdırdığı ameleye desti ile su getirirken mısır. fidanları içinde çömelerek saklı duran bir karartı görür, yaklaşıp tanıyınce ; Burada ne bekliyor? der .Seni vuracağım. cevabını alır almaz tüfeği patla- tır. Kadın aldığı dört kurşun yarasından kan damlıya damlıya canhiraş bir feryatla katilin üze- rine atılır ve katille epeyce bo- goştuktan sonra feci bir şekilde . Katil kaçar; şehre yarım saat mesafede olan bu hadise o zaman halkta acıklı bir. tesir husul getirmişti. Bu — hadisenin failile beraber altı ay evvel bir ârağile kocalı hemşiresinin gayri meşru münasebeti yüzünden çirağı kandırıp şehre bir saatlik | yere getirerek biçakla öldüren bir şehirde jandarma K. beyin ittihaz ettği kati tedbirler sayesinde her iki katil yakalanıp adliyeye teslim edilk isviçre seyyahları Paris, 5 (ALA.) — İsviçreden Fransa toprağına girmek isteyen- lerin pasaportu hamil olmaları hakkındaki kayt Fransaya seyyah celbini teshil için kaldırılmıştır. İngiltere - Mısır Makdonald mahut dört şarttan feragat ediyor Londra 4 (Hususi) — Deyli Telgraf gazetesi cereyan eden müzakerat neticesininde İngiltere ile Mısır arasında bir itilâf hasıl olduğunu yazıyor. Bu itilâf mucibince - İngiltere Mısırın Cemiyeti akvama girme- sine muvafakat — ediyor. — Bun- dan başka İngiltere Suveşten askerlerini - çekmeği, — Misırdaki akalliyetlerin - himayesinden — vaz geçmeği, Sudanda bir İngiliz- Mısir. idaresi “müşterekesi tesi etmeği, konsoloshane mahkeme- lerinin ilgasını kabul ediyor. Seylâpzedeler Bayburtta iskân edilecekler Trabzon 3 | Hususi | — Hilâli ahmer heyeti seylâp sahasından döndü. Seylâp sahası için mühim bir rapor ihzar Felâketzedelerin Bayburtta is- kânı kararlaştırıldı. Bu hususta lâzım gelen tedbirler ittihaz edil- miştir. Bayburt havalisinde bu Sene mahsul çok iyi Şarki Anadoluda bolluk Trabzon, 3 (Hususi) — Bu yal | iç vilâyetlerde mahsul fevkalâde | iyidir. Vıuıu ni fıkdanı dolayı- mahsulün ihraç edilemeyip çürümesinden korkuluyor. Bu sene iç vilâyetlerde üç milyon tütün olduğu tahmin edilmektedir. köy- dü bolluk dolayisile - sevinç için- dedir. Fındık piyasası Trabzon 3 (Hususi) — Sür- meneden Trabzon piyasasına yeni fındık mahsulü getirildi. Top ola- rak alevra 24 kuruşa verildi. Telgraf umumi müdürü Trabzon 3 |Hususi) — Telgraf umum müdiri Trabzona ıuııvııılelW etti. Trabzon avcıları klübü Trabzon 3 ( Hususi ) — Avcılar klübü yıl dönümünü tesit etti. ve erkânı hukümet iktisat komisyonu Trabzon 3 | Hususi ) — İktisat heyeti tetkikatına devam etmek- tedir. Heyet yakında Erzuruma hareket edecektir. Poincare ne halde? Paris 3 (A.A) — M. nin sıhhi vaziyeti çok iyi reti 36,8 dir. Müşteri — Yahu bu ne tuzsuz yemek? Garson — Tuzsuz mu?.. Aman efendim bir defa fiyatım okusa- z al. Alman Vbalunu | Bugün Nevyorka vasıl oldu Berlin 3 (Hazsi) — Zeplin balonu son defa olarak saat 5te Asor adalarının cenubunda görün- müştür. Hava pek berrak idi. Balon ağlebi ihtimal pazar günü leden sonra Nevyorka vesil ol istasyonu —Amerika istasyonlaile temasa girmiştir Balon Amerikaya, vasıl olduktan sonra Amerika şehirleri üzerinde dolaşacaktır. Washington 3 ( AA ) — Kont Zeppelin dün saat 71 de doğru- dan dogruya gönderdiği bir tel- sizde Asor adalarının cenubunda bulunduğunu, 45 mil sür'atle ha- reket ettiğini bildirmiştir. Balonun Pazar sabahı saat ön buçukta Lakehurst'te bulunması lâzım gek- mektedir. H 47 işaretli tahtelbahir faciası Londra 3 ( A. A.) — Divam harp geçenlerde batan “H. 47, işaretli tahtelbahir kaptanı mülâ- zım ,Gardner, i ihmal ve tesey- yüple ittiham etmiş, kendisine 'eğır bir takbih cezası vermiştir. Orman yollarınm isimleri Paris 3 (ALA) — Bolonya or- | manındaki muhtelif yollara Mare- şal Petan, Jaffr Fayoll, Mannoury, | Liyotoy ve Frachet d'Espereynin | imleri verilecektir. Dün gece bu yüzden iki komşu düğüştü Dün gece meşhur “ voyyol » nidası yüzünden iki komşu ara- sında bir hadise olmuştur . Fatihte oturan Eyip efendi dün ğece — penceresinden — dişarıya “Voyvol,, diye bagırmıştır. Eyip efendinin komşusu buna gene “ Voywol , ile mukabele etmiştir. Gece yarısı iki ev arasında voyvolar teati edilmege başlanmış ve nihayet iş kavgaya dökülmü, Kavgacılar gece - yarısı fena halde hem döğüşmüşler, hem de bütün mahalleyi ayağa kaldırmış- | lardır. Garsonlar v:îmi'ıîninhesıhıtı Ticaret müdiriyeti esnaf cemiyet- | leri (Garsonlar ce- miyeti muamelâtını tetkik etmek- tedirler. Verilen malümata göre cemiye- tin eski idare heyeti zamanındaki hesabatta suüstimal görülmüştür. Ruslar dört Türk vapurunu kiralamışlar Ruslar İskenderiye Pire liman- | larına mal sevketmek için vapur- cularımıza müracaat etmiştir. Bu hafta içinde dört türk vapurunu | kiralamışlardı | Konyada müskirat fabrikası Müskirat — inhisar — idaresinin Anadolunun muhtelif ” yerlerinde fabrikalar açacağı yazılmıştı. Fab- rikalardan biri Konyada açıla- caktır. Müskirat inhisarı müdür muavini Hüsnü müffetiş Cemil beyler çarşamba günü bu iş için Konyaya gideceklerdir. Hüsnü B. ve arkadaşı Cemil B. Konyada tetkikatta — bulunduktan — sonra Ereğliye gideceklerdi | Ması mübtemeldir. Telsiz telgraf | 5 Ağustos 1929 — a Nikel para Bazı vilâyetlerde tedavülde müşkülât çıkarıhyor Bazı vilâyetlerde, bilhassa Diya- rabekir havalısinde Nikel paral güç geçmektedir. Afyonda çıkân Sonhaber gazetesi diyor ki: Geçenlerde nikel paraların teda- vülü müşkilleştiğini ve buna bir çare bulunması çok lâzım oldu- | ğunu yazmış ve hiç olmazsa (500) ve ya (1000) liralık nikelin resmi daireler vasıtası ile İstanbula sevki esbabının düşünülmesini temenni eylemiştik. Bu gün bir kariimiz- den aldığımız varakayı dercede- rTek bir kere daha nazarı dikkati celbediyoruz: “ Tahtı tedavülde bulunan nikel mağşuşeyi tütün ve pul bayileri almadığı gibi çarşıda dahi ağır alnmaktadır. bu yüzden ahali müzayakaya maruz kalıyor, buna bir netice verilmesini alâkadaran- | dan istirham eyleriz. , Ziraat 'odalarınm faaliyet dere- celeri, vilâyet dahilindeki miktarı, hanği tarihde teşkil edildikleri, heyetidare teşkil eden zevatın isimleri sorulmuştur. Ziraat odalarının en kısa bir fazası vekâletin 'gönderdiği emir- de bildirilmektedir. Anadoluda dünkü ha- raret 42 derece idi Yeşilköy rasat merkezinden aldığımız malümata göre bugün hava ekseriyetle açık olacak, ruz- /gâr cenubi garbi istikametlerinde hafif surette esecek, sıcaklıkta bir tebeddül olmayacaktır. Dün geceki hararet asgari 19 derece bu sabahki sıcaklık ta saat 9 da 23 e baliğ olmuştur. Dünkü harât ret azami 30 dereceyi bulmuştur. Anadoludaki dünki — sicaklık tahavvülati şöyle idi: Cenubi şarki anadoluda 42, Adanada 31, Akdeniz Adalar, Trakya ve şarki kara denizde 30 dereceyi bulmuştur. İzmirde yakalanan kaçakçılar İzmir 2 — İstanbulda — sureti mahsusada imal edilerek iki motorla şehirmize gelen dokuz. kişilik bir grup İtalyadan 117 teneke benzin ve ispirto kaçınrlarken yakayı ele vermişlerdir. Bunlar İstanbulda imal etti leri motorlarla kaçakcılığa mut- tazam bir surette ve yakayı Üle vermeyecek / bir surette — imal ettirdi klerini beyan ve burada yakayı ele verdiklerine hayret edmektedirler — dokuz — kişidi ibaret olan bu gurup hapıshaneyt verilmiştir Birinci — ifadelerinde | başkaca arkadaşları - olduklarinı söylediler, tahkikata devam edi- mektedir. Hem yüzügü almış, hem de nişanlısını dögmüş Hasköyde — oturan — Abdı efendi — bundan — bir — müd, evel Ayşe isminde bir kızla tanışmıştır .- Abdullah nişanlısı ile bıraz gezmek ist: ret cevabı alınca mişan yüzüği çıkarıp atmış ve nişahlısını fena halde dövi

Bu sayıdan diğer sayfalar: