5 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

5 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam 5$ Ağustas 1929 Sahife 8 Şeker ve petrol ve Benzin müdiri- yetinden: Bazı tüccar ve esnaf tara- fından petrol ve benzine Kolza, Mo- torin ve emsali yaglar karıştırıldığı anlaşılmıştır . Kaçakçılık kanunu mucibince bu hareketin faillerinin tecziyesile mallarının müsaderesine tevessül edildiğinden muhterem hal- kın da aşağıda alâmetleri yazılı olan karışık petrol satan mahal ve dük- kânları idaremize bildirmeleri rica olunur. Karışık petrol alâmetleri şunlardır. 1-Donuk sarımtrak renkte olur. 2-Fitili çabuk yakar ve siyahlandı- rır bunun için sık sık kesmek mecbu- riyeti hasıl olur. Çok is yapar. 3-Alevi parlak değildir ve gayrı muntazamdır. AZim mevrudat Yazlık son siparişler vürat etmiş ve gümrükten çikarılmıştır. Mevsimin ilerilemiş olması hasebile hanımlara mahsus köstümlük ve mantoluk safi yün Ve hakiki İngiliz kumaşlarından gayak müntahap bir parti esasen tenzilâtli olan üzerindeki fiatlardan ayrı olarak yüzde 10 tenzilâtla mevkii füruhta vazedilmiştir. Bu her vakit el geçi at kaçırmayınız ve menfkatiniz icabı Olarak her halde Galalaıla Topçular caddesinde Bebek tranıyayları durak mahallinde 53 numarada YAYİHMAN İngiliz kumaşları tücarelhanesini ziyaret ve istifade ediniz. HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI MÜCADELE Galatada, Voyvada caddesi köşesinde 19-21-23 nümerolu GALATA BAZARI ticarerethanesi hayat pahalılığına karşı şedit bir mücadele açınış- tır. Bu hususta hakikaten tenzilâtlı fiatlarla, büyük mıktarda tuha- fiye, ayakkabı, şapka, elbise ve sair çeşitler satış etmektedir. Fırsattan istifade ediniz ! Eskişehir nafia baş mühendisliğinden: 500 metro mik'abı Eskişehir - Çifteler iltisak şosesine mütebakisi Eskişehir - Çifteler yolunun başından altıncı kilemetrosuna kadar yol kenarında muntazam fiküre edilmek ve gösterilen ocaklardan çıkar- mak şartile 5000 metro mik'ap ham taşın beher metro mikeabı 250 kuruşdan 29/7/929 tarihinden 17/8/929 Cumartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur; taliplerin bedeli keşfin *,7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçası veya bu mikdarda istikrazı dahili tahvilâtı veyahut banka mektubu vermeleri, teklifna- meler usuli vechle ihzar olunarak vakti muayyeninde Encümeni Vilâ- yete verilmesi lüzumu ilân olunur. Eskişehir nafia baş mühendisliğinden: Eskişehir - Çifteler yolunun başında müceddeden inşa olunacak silindirler ğaraji 7640,71 lira bedeli ve kapalı zarf - usulile, * 30/7/929 tarihinden 19/8/929 Pazartesi günü saat on beşe kadar münakasaya vazolunmuştur; taliblerin bedeli keşfin */,7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçası ve ya istikrazı dahili tahvilâtı veyahut Eş banka mektubu itasile beraber teklifmamelerinin usuli dairsinde ihzarile vakti muayyeninde Encümeni VERESİYE nn haftalık ZEZEZAZASA IZ & BB İE ERKAERRHAE B OB z İZ & B 2 ocuk elbiz leri HB -Bz l ve her nevi İngüz kumaşları İstanbul Eminönü — Köprübaı No, V1Ğ Karakaş elbise mağazasında bu ilâni kesib müracaat ediniz. Battal 5782 ebadında 12 ki- doluk (1056) top kâat pazarlık suretile mübayaa edileceğinden itaya talıp olacakların pey akça- lariyle birlikte 5/8/929 tarih pazartesi günü saat on beşte piyango müdürlüğünde müteşekkil tayyare mübayaat komisyonuna müracaatları. Doktor A.kutiel Umaya iştirak eylemeleri " ehem- İstanbul Defterdarlığı ilânları Galatada deniz kenarında satılık arsa Satılık denizden dolma mahal: Galatada Yoni cami mahallesinin Hacı Foti ve Fermeneciler sokağında bir tarafı Müskirat fabrika- sının yeri, bir tarafı Rali hanı, bir tarafı Şirketi hayriye binası, bir tarafı Haliç denizile mahduttur. No. 90/18, 90/20, 100 arşın 21 parmaktır. Muhammen bedeli 10, 088 lira, müzayede kapalı zarf usuliledir. Talipler 757 liralık teminat makbuzlarile teklifna- melerini 12 Ağustos 929 pazartesi günü İstanbul Defterdadlığın- daki komisyona vereceklerdir. — (680) — SATILIK İSTİMBOT - muhammen bedeli 1500 liradır. müzayede -8 agust: günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. — (779) KİRALIK DÜKKÂN — Divan Yolunda Sıhhıye Müzesi altında No 146 senelik kirası 144 lira, müzayede 14 Ağustus 999 çar- şamba günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 397 ) KİRALIK TARLA — iz vakıf bahçe yanmda 16 di fundalık arazisi ceman 25 dönümdür. Senevi muhammen bedeli B8 lira, üç sene müddetle kiraya verilecektir, müzayede 18 ağus- tos Pazar günü Defterdarlıkta yapılacaktır. (701) KİRALIK ŞERBETÇİLİK MAHALLİ — Rusumat müdiriyeti umumiyesi alt katında, senelik kirası 74 lira, müzayede 18 ağustos 929 pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacakır. (700) Cinsi mülk kaymeti muahmmene 15500 pıda gümrük mahallesinde Ne 5 Numarası Semti meşhuru - Mahallesi ” Sokağı Büyükdere Evsaf iştemilâtı : Zemin katı odunluk ve kömürlük 1 inci kat 2 oda 1 abdesthane 2 inci kat 4 oda 1 abdethane 1 matbab 1 çamaşırlık 1 daraça ve bahçeyi havi. Bâlâda evsaf ve müştemelâtı ve muhammen kıymeti muharrer apartıman ve altındaki dükkân 4 ağustos 929 tarihinden 24 ağus- 'tos 929 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle müzayedeye vazedilmi: alenin mafı peşin ve nısfi di- geride tarihi ihaleden bir sene sonra almacaküır. Talipler müzaye- de ve münakasa ve ihalât kanununun 10 uncu maddesi mucibince tel rini bir zarf derununa vaz ve temhir ederek ve Üüzerine isim ve hüviyetini yazarak işbu zarfı yi uçuk teminatı muvakkate ve ya banka mekt 4 koyarak ve temhir ederek (Büyükderedeki apartıman ve ibaresini yazarak müzayedenin son günü olan 24 29 cumartesi günü saat on dörde kadar le müteşekkil satış komisyonu riyasetine le tevdi eylemeri lâzımdır. Talipler müzayede lât kanunu ahkâmiyle bu baptaki satış şartnamesi mevadını kabul etmeğe mecburdur. Evrakı matbua tab'ı Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Idare için müstacelen tab'ı lâzım gelen 3330 adet defter ile 54,500 yaprak 10/8/929 cumartesi günü pazarlık surelile ihale edilecekt | Talip olanların yevmi mezkürda */, 7,5 teminatı muvakkatelerile G: latada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve nümuneleri görmek üzere her gün müracaatları. Emniyet sandığından: Halka her türlü kolaylık göstermeği Sandık vazife bilir. Emlâkini İpotek göstererek Sandıktan para istikraz edecek müşterilerden işlerini bizzat görmiyenlerin dellâl ve komisyoncu gibi hariçten bazı kimselere müracaatla fuzuli masraf ihtiyar etmekte oldukları nazarı itibare alınarak bu kere Sandık bu gibi müşterilere kolaylık olmak üzere mahsus ve muvazzaf memurlar tayin etmiştir. Vergi ve bele- diye ve Tapu idarelerindeki bu İpotek muamelesini bu memurlarımız vasıtasiyle yaptırabilecekler ve kendilerine ücret ve aidat namile bir şey vermiyeceklerdir. Alâkadarların malümu olmak Üzere ilânı- keyfiyet olunur. d A — SAA SN FAOAD AMAİA Devlet demiryolları ve Limanları umumi idaresinden: 4 30 ağustos 1929 taribinde Diyarıbekirde açılacak olan milli serğiye —— iştirik etmek üzere azimet ve avdette Devlet demiryollarında seyahat edecek yolcu ücretlerinden yüzde 30 ve sergiye teşhir edilmek üzere sevkedilecek yerli mamulât ve mahsulât ücretlerinden de esas tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilât yapılacak ve bu tenzilât 15 ağustos 1929 tarihinden 30 eylül 1929 tarihine kadar devam edecektir. Fazla tafsilât için istasyonlarda ve Diyarıbekir sergi heyetinde bulunan mufassal ilânlara müracaat edilmelidi |UMUM BAKKALLARA | Bakkallar cemiyetinden : Cemiyete mukayyet bakkalların 9/8/929 cuma günü saat onda | Beşiktaşta — karakol karşısında Cumhuriyet Halk fırkası sında yapılacak umum - toplan- Büyükderi B. dere - Dükkan 305 2 Apartıman ; Dr. CEMİL PAŞA -Dr. DJEMİL PACHA - Avrupadan geldi. Hasta- larıni Kadıköyünde Çitte- havuzlarda hanesinde ka: bul eder. Teleton : 33 Erenköy miyetle rica olunuz

Bu sayıdan diğer sayfalar: