9 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

9 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam 9 Ağustos 1929 Bahri teslihatın Haftalık siyasi icmal tahdidi - Lahey konferansı - İngiliz - fransız zıddiyeti - Dretnotlar ilga ediliyor Geçen hafta cihan tarihinde büyük inkilâplar vücuda getirecek mühim vakalar cereyan etmi; Harbi umuminin mirası olan mesaili tasfiye edecek diplomatlar konferansı Laheyde toplandı, İn- giltere ile Amerika umumi terki teslihat meselesinden esaslı surette itilâf ettiler ; İngiltere ile Rusya arasında diplomasi münasabatın yeniden — tesisi içik Londrada cereyan etmekte olan müzakerat inkitaa oğradı. Lahey konferansı Avarupanın hakiki sulhü mi lemete kavuşmasını can ve gönül- den arzu edenler gözlerini bu Bütün Avru- panın en meşhur ricali siyasiyesi burada - toplanmıştır. - Felemenk hükümetinin paytahtı, ilk terki teslihat konferansına mahalli iç- tima olmak ve” sulühperverane Vdiğer içtimalara dahi sahne bu- kunmak itibariyle tarihte hoş bir hatıra bırakmış bir yerdir Eeynelmilel daimi divani ada- letin Laheyde bulunması bu şehre) sulhperestlerin —nazarında - daha başka bir kıymet veriyor. Bilhassa| gelecek eylulda İngiltere bu bey- nelmilel mahkemenin hükümlerini mecburi bir surette kabul etmek taahhüdüne gireceğinden divani adaletin ve dolayisiyle Laheynin ebemmiyeti bir kat daha artıyor. Konferans büyük umitler içinde toplanmış olmakla beraber müza- keratının neticesi hakkında nik- binlik gösterilemiyor. Filvaki bu konferansın netice- lenmesinde iştirak eden devletle- rin ve bilhassa Fransa ile Belçi- kanın maddi / cihetten büyük istifadeleri vardır. Pariste toplanan mutahassıslar komitesinde kararlaştırlan Yung planı, - Fransanın - ve Belçikanın tamirattaki bıssalarını kat'i surette temin ediyor. Almanyanın ahvali iktisadiyesinin temevvücatına tabi olmayan miktarın kısmı azamını bu iki memleket alıyor. İtalya dahi planda kendisine gösterilen İsseden memnundür. Fakat Almanya (hiç olmaz ise memleketini ecnebi işgalinden ve mürakabesinden kurtaracak müsaadat olmadıkça Yung planın tayin eylediği ağır yükün ve bir asır devam edecek taahhüdün altına girmek istemiyor Fransa ise (Ren) arazisini tah- Hiyesine mütemayil olmakla bera- ber bu araziyi Almanyanın huku- ku hükümranisine münafi bir su- rette daimi bir murakabe komis- | yonunun nezareti altında bulun- durmak hususunda israr ediyor. Sar havzası meselesi Fransanın işgali ve idaresi alb- tında bulunan Sar kömür hav- zasının tahliyesine Fransa hiç yanaşmak istemiyor. Almanya ise Versay muahedesinde tayin olu- 'nan tarihten evvel Saar havzasın da halkın arayı umumiyesine mü- racaat olunarak Fransanın lâzım gelen tazminatı alarak buradan çekilmesini şiddetle talep ediyor. Almanyanın bu metalibini kabul edilmedikçe Yung plânını kabul etmesi çok şüphelidir. Kabul etse bile zoraki bir şey alacağından —sulhü müsalemetin atisi hakkında hayırlı olmayacaktır. Lahey konferansının atisini ka- ranlık gösteren cihet bunlardan ibaret değildir. İngiltere - Fransa zıddiyeti Fransa ile İngiltere arasında geçen senenin sonlarında gizli bir itilâfı bahri yapılmak teşebbi de bulunulmuş ve lâkin akim kab mış idi. O tarihdenberi İngiltere — ile Fransa arasında bir soğukluk pey- da olmuş idi. A Makdonald hükümeti iktidar mevküne geldikten sonra İngilte- re Fransadan büsbütün yüz çevir- miş ve siyasetinin merkezi sikle- tini Fransa-İngiltere dostluğundan Amerika - İngiltere dostluğuna nakletmiştir. Bundan dolayı Amele hükümeti biperva Fransaya karşı bukukunu ve matalibini müdafaa ediyor. Binaen aleyh konferansta İngiltere Fransaya karşı muhalif bir vaziyet alacak ve İngiliz ma- liye nazırı Ayıng planı menafü hakikiyesinin Fransaya hasredil- mesine itiraz edecektir. İngiltere, Yung planının nakdi olmıyan teslimatını İngiliz iktis: diyatı için bir kâr değil belki ayni zarar olduğu kanaatındadır. İngiliz — murahhaslarının — ibtimal İtalyanları dahi sürükliyerek Fran: sanın aleyhinde ve Almanyanın lehinde bir hattı hareket ittihaz etmeleri muhakkak gibidir. Bu takdirde Lahey konferansı diplo- matlar arasında ve daha doğrusu devletler arasında muharebei lisa- niye sahnesi olacaktır. Drednotlar ilga olunuyor İngiltere ile Amerika arasında terki teslihat meselesinin halli Siyah incilerin güzelliği! ... Bunların içinde vücut tenasübü itibarile beyazlardan çok güzel olanları varmış! Güzelliklerile marut üç Afrika incisi Mütemadiyen Avrupa güzellerinden bahsedip duruyoruz: Halbuki ayni kıt'a kadar geniş bir âlemde yaşayan siyah incilerden ve bunların tüaletlerinden, eğlencelerinden haberdar değiliz. Yukarıka gördüğünüz üç resinı, Cenubi Afrikada güzelliklerile maruf kadınların fotoğrafileridir. Afrika incileri bu tualetleri altı saatte ikmal etmektedirler. Sa, olan bu tarzda tualetleri yaş yapabilirler. Resimde gördi mütebessim görünen ( siyah inci ) tenasübü endamı ile meşhur Afrika larının, yanı kamış şeklinde ince iplerle örülmüş k için hususi arap sanatkârlar vardır, bunlar ancak günde iki kadın başı kadının boynundaki zinet halkalarının sıkleti beş kilodur. Ortada izellerindendir. mütemadiyen ilerliyor. Evvelâ bu iki devlet kuvvei harbiyelerinin - müsavatını kabul etmişlerdir. Bu esas kabul edik dikten sonra İngiltere 1928 senesi inşaatı bahriye programının yarı- A giliz Hiralık inşaatın yarısı tatil edilmiş ve hususi ve beylik tez- gâhlarında binlerce mühendis ve işçiye yol verilmiştir. Şimdi bu iki devlet dretnotların ve bin tondan büyük safıharp gemilerinin büsbütün elgasını dü- Şünüyorlar. 1922 senesinde Va- şingtonda aktolunan mukavelci bahriyede mevent hattıharp sefi- nelerinin tarihi inşalarına yirmi sene geçmeden yenilerinin yapı- maması kararlaştırılmış idi. Bu mukavele 1931 senesinde hitam © tarihten itibaren devleti — bahriye süper drednotlarını tecdit etmek mecburiyetinde kalacaktır. Böyle bir mecburiyet olduğu takdirde İngiltere ile Âmerikadan her bir yüzer milyon ve Japonya seksen milyon İngiliz lirası sarfet- mek zarureti karşısında kalacak- lardır. Bu müthiş masarif iktisa- diyat noktai nazarından bir felâket olacaktır. Bunun için Amerika ile İngiltere büsbütün safhı harp gemilerinin ilgasnı müzakere edi- yorlar. Bunun için 1931 senesin- den evel mukavelei - bahriyenin tadili tasavvur olunuyor. Her halde safhi harp gemileri- 'nin akebeti şüphelidir. Bütün dün- yada altmış kadar drednot ve emsali hatti harp zırıhlısı ve kru- | vazörü vardır. Fransa ve İtalya | razı olduğu takdirde " bunların | İga edileceği muhak- kaktır. İngiltere ile Amerika ordu | ve hava kuvvetlerinin dahi tenki- sini ve ordularını Almanya ordusu derer lmesini de dü - şünüyor, Lâkin hakiki - tasarruf donanmalarının ilgasından bekle- | niliyor. İngiltere « Rusya İngiltere ile Sovyet hükümeti arasında diplomasi münasebatın iadesi için Londrada İngiltere hariciye nazıriyle Sovyet murah- hası ve Paris sefiri Dagavleski arasında cereyan eden müzakera- tın munkati olması hiç beklenil en bir vaka olmuştur. Bu hadise Sovyet siyasel mü- essir bir zarbe olduğuna şüphe yoktur. Diğer taraftan İngiltere amele fırkası hükümetinin siyaseti için bir muvaffakiyetsizliktir. Bu- 'nun için tarafeyn büsbütün ipi köparmamışlar ve ağustos içinde tekrar müzakeratta. bulunabilmek için açık kapı bırakmışlardır. | büyük bir şeker kavanozuna çarp- Gecelikle hırsızı takip! Potsdam sokaklarından birinde gece yarısı garip bir vaka Berlinde geçen hafta gayet | gayet garip bir vaka olmuştur: | Berlin civarında Potsdamda bir pastacının dükkânına gece yarı- sından sonra hirsız girmiştir. Dükkânın sahibi Müller ile karısı Grete derin uykuda - oldukların- dan hiç bir şey işitmemişlerdir . Hırsız bir çok şeyler aldıktan sonra dükkândan çıkacağı sırada raktığı zaman kaçmakmış. Fakat © esnada Berlinden Potsdama ge- len son tramvay görünmüş, Müller imdat istemiştir, Tramvay durmuş, yolcuların yar- dimiyla hirsiz. tevkif edilmiştir. Tramvayda bulunanlar şahit sıfa- fıyla hırsızın ve gece gömlekle- rile garip bir kıyafette bulunan Müller ve karısının arkadaşları sıra ile karakola gitmişlerdir. Güzel ayaklar Müsabakaya 2000 kadın iştirak etti Sanfransıskoda, amerikanm en güzel ayakları müsabakası yapı mıştır. Müsabakaya 2000 kadın iştirak etmişti Ayakları bi mış ve kırmıştır. Hasıl olan gü- rültüden uyanan karı koca yatak- tan fırlayarak aşağı inmişler ve kacmaya başlayan hırsızı Takibe koyulmuşlardır. Beş dakika kadar süren takip- ten sonra Müller hırsızı yakala- mıştır. Tutuldüğünü gören hırsız kurtulmak için Greteye saldırmış, ve kadın yatagından çıkarak i, renği, ve boyu hırsıı takibe gece gömleği n Bi SEL H R LA geldiğinden, kadının " gömlegini | balem olank bi bazdaran Gd parçalamak itemiştir. a | Peşikür ve “bir heykeliraş bülan ganın maksadı, Greteyi; mustur; Birinciliği Min Ana:Fr tarmak için Müller kendisini he | kazanmıştır. iR SN Ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: