3 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

3 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Teşrinievel 1929 Akgam AKŞAMDAN AKğAMA Boccace'ın hikâyeleri Hikâyelerini bugünden itibaren tercümeye başladığımız Boccace simli italyan muharriri hakkında, değilse bile babasıdır. denilse hata edil 1313 senesinde, Paris'te, doğ- muştür. — Floransa'lı — bir. tüccar ailesinin oğludur. Darülfünun silini bitirdikten sonra Napoli gelmiş; bir yandan ticaretle meş- gul ken, diğer yandan da kıral Ro- bert'le münasebet temin etmiştir. | Kralın / gayri meşrü kızı âşık ol- muş; ve, en güzel eserlerini bu aş- kının saikasile yazmıştır. Boccace, bütün servetini edebiyat uğruna sarfetmiştir . — Kurunu — Ulâ'nın en büyük —dâhi edibi olan Haomer'in — İliade ve — Odyssde' ü buldurmuş; bunları, Kurunu Vüsta âlemine tanıtmıştır. Boccas- ce, ke de ihliğini etmiş ve onun fikirle- rini edebiyat kürsüsünden neşr- etmiştir. 1375 de — ölmüştür. serlerini lâtince yazardı. Şaheseri * 21 addedilmektedir. 15 - 20 ye baliğ olan eserleri hemen hemen artık okunmamağa başlanmış- tır. Lâkin, Boccace'ın 100 adet hikâyesi vardır ki, ticaretle işti- gal ederek dolaştığı Kurunu Vüs- ta memleketlerinden - mevzuları toplanmıştır. Bu hikâyeler bütün dillere tercüme - edilı ir. Pek aşıkane, pek zekice şeyler olduğu içir rağmen hâlâ okunmaktadı Karilerimiz, Boccace'ın hikâyeleri okurken hem Kurunu Vüstada yaşamış gibi olacaklar, hem de pek cazip mevzularla eylenecek- lerdir. ( Akşamcı ) Hamiş : Erenköyünde — Sıddık Fehmi Beye — Gönderdiğiniz hikâye belki güzeldir. Fakat, arap harf- lerile yazıldığı için okuyamadık. V. N) AKŞAM Yevmi, Siyan yazete İDANERANE — acımusluk sokağı Telgraf adresi: “Akşam, itanbul, Telefon £ yazı: İşleri içini isti YG Telefon 1 idare işleri işi ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içini Seneliği 1700, at — ğ aplığı 90), üç aylığı 500 kuruş, Eenebi. emleketler için : Seneliği 3000 aplığı 1000; Eç aylığı 900 kuruştur. — aradan altı asır geçmesine Beyazıt havuzu Dün havuzda bir çocuk boğu: luyordu Dün Beyazıt havuzunda - ilk defa olarak bir kaza olmuştur. Yedi yaşlarında bir çocuk havu- | zun kenarında gezerken ayağı kaymış ve içine dü ü Çocuk- suların içinde çırpın- mağa ve bağırmağa başlamıştır. | Havuzun - etrafında fıstık satan bir ihtiyar vaka — mahalline koşmuş çocuğu / kurtarmıştır. Bu vaka esnasında herkes havuzun etrafına toplanmıştır. Neden sonra vaka mahalline bekçi gelmiştir. Liselerde tatbikata fazla ehemmiyet verilecek | Aki mekteplera menşe eden liselerin bu seneki teşkil ders programı geçen seneye- nazaran tensik ve ıslah edilmiştir. Labaratuvarların vücuduna ihtiyaç gösteren dersler mümkün olduğu kadar ameli surette okutulacaktır. Liselerin son sınıflarında evelce olduğu gibi yalmız malümat ver- mekle iktifa edilmiyecek, ilmi taharriyatta — bulunabilmek — için tecrübeler yapılacaktır. Kahveci esnafı cemiyeti Bugünlerde kahveci esnafı ce- miyeti faaliyetini artırmıştır. Şim- diye kadar bu cemiyete pek az aza kaydolmuştu. Cemiyete - İstanbulda bulunan kahve, gazino sahipleri ve çırak- ları dahil olacaktır. Şimdiye ka- dar cemiyete aza olarak 1800 kişi dahil olmuştur. Fabrikalar " İptidaf mevattan gümrük resmi isteniyor Şehrimizde bulunan fabrikalar btidai maddelerini hariçten ge- |türdikleri zaman gümrükte bazı müşkülâta tesadüf ediyorlar. Teş- viki sanayi kanunu mucibince ib- tidai mevat gümrükten muaf olarak geçmektedir. Fakat eşyanın güm- rükten muaf olup olmadığı her vakit İktisat vekâletinden sorul- maktadır. Bu müddet zarfında | sanayi erbabı gümrüğe depozito | vermektedir. Bu yüzden - sen: sermayelerinin mühin bir kısmını gümrükte — bırakmaktadırlar . Bu gibi malların gümrükten geçerken tereddüt edilmemesi için ticaret odası İktisat vekâleti nezdinde teşeb büsatta bulunmuştur. müesseseler ŞEHİR HABERLERİ | Ticaret odaları Beynelmilel yedinci kongrel şehrimizde toplanacak Beynelmilel ticaret odaları kon- gresi Amsterdamda / toplanmıştı. Türkiye namına kongreye Ams- terdam ticaret mümessili Kurt oğlu Faik bey iştirak etmiştir. Faik B. kongrenin müzakeratı hahkında İstanbul ticaret odasına bir rapor göndermiştir. Bu rapor- da kongrenin kararlarından bah- sedilmektedir . Kararlar arasında tacirlerin hile yapmaması, gayri meşru ticaret- lere nihayet verilmesi gibi mad- deler vardır. Ticaret mümessilimiz kongrenin gelecek sene Türkiyede aktedil- mesini teklif etmiştir. Bu teklif kongrece hüsnü kabül görmüştür. Fakat İspanya murahhası daha evvel bu teklifi yaptığı için usu- len teklifin kıdemi nazarı itibare alınmıştır. - Kongre — beynelmilel yedinci ticaret odaları ” kongre- 'nin İstanbulda olmasını da kabul etmiştir. Amsterdam ticaret mümessili- miz Faik B. beynelmilel kongre | hakkında İstanbul ticaret odasının hazırlıklara — başlamasını — bildir- mektedir. Bunun Türkiye — ticaret odalar birliği teşkilâtına ihtiyaç ilmektedir. Birlik teşkili için bir karar yoktur. Bu mesele tetkik edilmektedir. Piyasada karışık sade yağlar çoğaldı t Trabzon ve havalisinden son günlerde pek az sade yağ geli- yor. Bu sbeple pıyasada yeniden mağşuş yağ çoğalmıştır. Emanet mağşuş yağ imalini ötedenberi şiddetle men Ve takip ediyor. Son günler zarfında hileli yağ sarfiyatı çoğaldığından ema- 'net mağşuş yağların şiddetle ta- kibile alâkadarların cezalandırıl- masını emretmiştir. Topkapı - Çekmece yolu asfalt olarak yapılıyor Vilâyetimizin en mühim ve ana caddelerinden biri de Topkapı ile küçük Çekmece arasındaki yoldur. Uzun müddetten beri tamir yüzü görmiyen bu yoldan vesait pek büyük müşkilâtla geçiyordu. İda- re hususiye bu taddeyi yeniden inşa etmek üzere tahsisat ayır- mıştır. Yolun keşfi yapılmıştır. Bugün- lerde — münakasası — yapılacaktır. | Yol asfalt olarak inşa edilecetir. Nihayet yapılıyor Emanet yağ fabrikasını bu sene zarfında açacak Şehremaneti, hayvan leşlerin- den sanayide kullanılacak yağ istihsâl etmek üzere kara ağaç mezbahası yanındaki bir arsaya fabrika tesi uğraşıyor. — Binanın arsa için ciheti Aaskeriye —ile müzakere | yapmış, fakat tam arsa em: nete — devredilecegi sırada, ciddiyetle takip edilmediği için, kasap esnafı daha evel davran- bu arsayı satın almışlardır. emanet fabrikayı tesi etmek için yeni bir arsa aramağa başlamıştır. Bu maksatla Avrupaya sipariş edilen aletler senelerdenberi Berlinde emanet hesabına duru- yor. Emanet daha fazla gecikme- mek için bu sene içinde beheme- hâl bir arsa bularak Almanyadaki | makâneleri getirtecektir. | Trakyaya buğday gönderilecek Bu' sene Anadoluda, son bir kaç seneden beri görülmemiş de- recede mebzul miktarda buğday çin harice ihtiyaç tahmin — olunu- yordu. Ancak Trakya mahsulü, iolmadığından Trakya ihtiyacını temin edemiyecek, buraya Ana- doludan buğday gönderilecektir. ay zarfında gelen vapurlar Geçen ay zarfında İimanımıza 682 vapur girip çıkmıştır. Bun- lardan 138 tanesi Türk bandıra- sını hamildir. 12dü İtalya, 109'u Yunan, Mi İngiliz, 43 ü fransa bandrasınıs hamildir. Bundan başka bir İran, iki Lehistan, üç Yogoslavya bandrasını hamil vapur gelmiştir. Yalova kaplı;alan Radyo aktivite nokt nazarından tetkikat — | Sıhhiye vekili de Yalova sula- | rım tetkik ettirmeğe karar vermiş ve tetkikat için Tıp fakültesi müderrislerinden — rontken müt, hassısı Şevki beyi memur etmi tir. Şevki B. geçen cuma Yalovaya gitmiş, kaplıca/ suyunu radyoaktivite noktai - nazarından | tetkik etmiştir. Şevki B raporunu — hazırla- makla meşğuldür. Şevki B. rapo- yunu bir kaç güne kadar ve- kâlete gönderecek , bir suretini de Tıp fakültesi reisliğine vere- cektir. Şevki B. evelce de veki letin emrile Bursa kaplıca suları- ni tetkik etemi; Hep söylerler: — Yahu niçin bu telefonlar- dan şikâyet ederiz bilmem ki. Avrupanın, Amerikanın hiç bir yerinde, en medeni şehirlerde bile telefonlar bizde olduğu kadar mükemmel, muhaberat bizde ol- duğu kadar muntazam deği iz gidin de Viyananın telefon- larını görün.. Vallahi çalarsınız, çalarsınız, çalarsınız da saatlerce cevap vermezler... Nerede bizim telefonlardaki sürat neredeeeee?.. Yahut — Efendim herkes otomol retlerinden şikâyeyet ediy vakıa biraz fazla para veriyoruz amâ en lüks otomobillere biniyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde kira otomobilleri bu kadar lüks, bu kadar şık, bu kadar güzel değil- dir.. Bir kere Paristeki taksi oto- mobillerini görseniz şaşarsınız... Bindiğiniz zaman her tarafı dökü- lüyor zannedersiniz... Nerede bi- zim kira otomobilleri neredecece?. Yahut şimendüferlerimizin elliğine cıhanın hiç bir tara- fında — tesadüf — edemezsiniz ... Vaporlarımızın — yeniliği zerafeti emsalsizdir... Paris - Marsilya hat- tındaki trenleri gördünüz mü Vagonlar adeta lime lime olmuş gibidir. Nerede bizimkiler nerdeee? Yahut ta: — Ya tramvaylarımızın zerafe- tine ne buyurulur? Hangi şehirde tramvaylar bizimkiler kadar yeni, bizimkiler kadar güzeldir.. Roma- nn tramvayları / manzuru aliniz oldu mu? Eski, avuç içi kadar tramvaylardır.. Nerde bizimkiler neredecce?.. » Bittabi bizim otomobiller Parisin “otomobillerinden — daha yeni, daha güzel olacak, bittabi şümendülerler Paris - Marsilya bat- tındaki trenlerden çok daha yeni olacak, bittabi telefonlarımız Viyana telefonlarından daha — muntazam olacak, bittabi Romanın tramvayları bizimkilerden çok eski ve modası geçmiş olacak... Biz şömendöleri, tramvayı ,” otomobili , — telefonu kullanalı ne kadar Onlar aldıklarını eskitmişler de yenilerini alacaklar, bizimkiler az kullanıldığı için hâlâ gıcır gicir, pıril pinl.. Cicilerimizi gece yar tarken koynumuza alıp da — öyle uyumadığımıza şükür!... Hikmet Feridun Çocuk bahçesi Gülhanedeki Çocuk bahçesinin tanzimi ikmâl edilmiştir. Bahçede çocukların eğlenmesi / için icap eden her türlü terlibat yapılmış- tır. Bu eğlencelerin - başlıcaları tahtaravalli, salıncak kum havuz- larıdır. tefrikası No: 14 (2 inci kısım J PALABIYIĞIN MACERALARI!. Falabıyık ep yüvaya yakın Şayı bağla. Tekr İse buldü - tir geçirerek maşar d Artık Tzi derini ol | kal | sikışı kiy heniz. geçirmişti Ki birden ları “arasında gi keyfine diye: | 1 müyatıkıyedle de e Tolldan Palab b heme Kü yediğin tavukları burnundan - getireyim d0 gö

Bu sayıdan diğer sayfalar: