24 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Ankara tapu müdürü Ankara 23 (Telefonla) — Işten el çektirilen Ankara tapu müdürü Niyazi B. yerine Istanbul kadastro...
 Bursanın iki köyünde siyah kehribar bulundu Bursa, 22 (Hususi) — Misi ve Demirci köylerinde bir siyah kehribar damarına...
 Urla soygunu Üçüncü haydut ta yakayı ele verdi Izmir 24 (Hususi) — Urla yolunda otomobilleri soyanlardan ikisi yakalanmış,
 -Ankara otobüsleri Otobüs şirketinin tasfiyeye karar vermesi muhtemeldir Ankara 24 ( Telefon ile ) — Anadolu otobüs şirketi
 1400 lıranın macerası İki musevi terzinin başından geçen garip vaka Squuncu kürt Hasan ile iki arkadaşı yakayı ele verdiler
 Grip salgını Acil tedbirler ittihazı lâzımdır Grip salgını bütün şiddetile devam etmektedir. Her tarafta öksürükler,...
 Bursa fransız konsolosluğu Bursa 22 (Hususi)— Ikinci sınıfa tenzil olunan Bursa Fransız konsolosluğuna sefarethanenin birinci
 Osmanlı borçları Pariste Şükrü beye gönderilecek dosyalar Ankara, 24 ( Telefon) — Düyunu umumiyeye müteallik bazı dosyalar
 Terki teslihat Cenevreye gidecek heyeti murahhasamız Ankara 24 (Telefon) — Hari ciye vekili Tevfik Rüştü beyin hafta sonuna
 Kaçakçılıkla mücadele Istanbulihtisasmahkemelerinin faaliyet sahası Askeri ihtisas mahkemeleri de Cebelibereket, Urfa ve...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hariciye vekili, bu hafta sonunda Irandan Anka- taya avdet ediyor. Istanbul ihtisas mahkes melerinin sahayi faaliyeti tespit olundu. — Sene 14 — No: 4775 — Fiatı her yerde: 5 kuruş PAZAR — 24 kânunusani 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 —— Kaçakçılıkla mücadele İstanbulihtisas mahkeme- “lerinin faaliyet sahası Askeri ihtisas mahkemeleri de Cebeli- bereket, Urfa ve Mardinde iş görecekler Ankara, 24 (Telefonilee — Istanbul ihtisas mahkemelerinin faaliyet mintakası kanunnamede şöyle tesbit &edilmiştir: “İstanbul vilâyeti, Zonguldak merkez kazası Ereğli Bartın kazaları Kocaeli vi- iâyeti, Bursanın Orhangazi kazası Mudanya ve Karacabey kazaları,, üç askeri ibtisas mahkemelerinin mıntakaları Cebelibereket Urfa ve Mardindir. Mardin mahkemesi dairei kazasına Maraş ve Gazi- antep ( vilâyetlerinin bir kısmı dahildir. Faaliyet sahaları tastike iktiran etti Ankara 23 — Kaçakçılık dava- larını görecek ihtisas: mahkeme- lerinin iş görecekleri mıtakaların cetveli âli tasdike iktiran ederek adliyeye tebliğ edilmiştir. Listeye bir haritada merbut bulunuyor. Üç askeri ihtisas mahkemesi, cenup vilâyetlerinde iş görecek- lerdir. Bu mahkemeler numara sırasile tasnif edilmiş ve kararnamede ona göre mıntakaları ve faaliyet merkezleri (o tesbit (olunmuştur. İstanbuldaki mahkemelerin numa- raları 8 ve 9 dur. Kararnameye göre adli ihtisas mahkemelerinin faaliyet merkezleri ve numaraları şunlardır: 1 Diyarbekir, 2 Siirt, 3 Van, 4 Kars, 5 Trabzon, 6 Sivas, 7 Sinop, 8,9 Istanbul, 10 Lüleburgaz, 11 Balıkesir, 12 Izmi, 13 Muğla, 14 Antalya, 15 Adana, 16 Ma- latya. Intihap encümeni tarafından seçilen adli ihtisas mahkemeleri- nin hâkim, müstantik ve müddei- umumilerine dair olan liste Reisi- cumhur Hz. nin tasdiklerine arze- dilmiştir. Askeri ihtisas mahkemeleri için de 3 askeri adli hâkim ile 6 as- keri aza ve 3 askeri müddejumu- mi ile 3 müstantik milli müdafaa vekâletinden seçilmiş ve milli iradeye arzolunmuştur. Ankara otobüsleri Otobüs şirketinin tasfiyeye karar vermesi muhtemeldir Ankara 24 ( Telefon ile) — Anadolu otobüs şirketi hissedar- lar hey'eti 4 Şubatta içtimaa davet edilmiştir. Bu içtimada şirketin tasviyesine karar verilirse şirket otobüsleri işlemiyecektir. Belediye Ankara şebrini vesaiti nakliyesiz bırak- mamak için hükümetten aldığı imtiyazı derhal istimal Oetmek üzere acil tedbirler alacaktır. Bursanın iki köyünde siyah kehribar bulundu Bursa, 22 (Hususi) — Misi ve Demirci köylerinde bir siyah keh- ribar damarına tesadüf edilmiştir. Madenin imtiyazı: alınmış ve Is- | tanbula gönderilen o nümuüneler | beğenilmiştir. | Hafıa vekili Ankara, 23 — Nafia v»'ili Hilmi bey hastalanmıştır. Urla soygunu Üçüncü haydut ta yakayı ele verdi Izmir 24 (Hususi) — Urla yo- lunda otomobilleri osoyanlardan ikisi yakalanmış, biri kaçmıştı. Bunun çallı Halil olduğu tesbit edilmiş ve bu haydut ta Salihlide yakalanarak İzmire etirilmişlerdir. Bu da yarın Urlaya diğer arka- daşlarının yanına gönderilecektir. Eski baydutlardan olan Halilin diğer ismi de Uşşaklı Süleymandır. Ankara tapu müdürü Ankara 23 (Telefonla) — Işten el çektirilen Ankara tapu müdürü Niyazi B. yerine Istanbul kadastro reislerinden Talât B. tayin edilmiştir. Maarif vekili avdet etti Ankara 23 — Maarif vekili Esat B. dün akşam tetkik tından avdet etmiştir. vekâleten seya- 4dana ve garhi /.nadolu vilâyetlerinde teftiş seyahatine çıkan cep bey, Ankara istasyonunda maliye vekiiile görüşürken | tenzil olunan Bursa Fransız kon- Osmanlı borçları Pariste Şükrü beye gönderilecek dosyalar Ankara, 24 ( Telefon) — Dü- yunu umumiyeye müteallik bazı dosyalar hazırlanıyor. Bunlar, Pariste dainler vekillerile müza- kereye memur edilmiş olan Saraç oğlu Şükrü beye gönderilecektir. Düyunu umumiye meclisinin son mektubuna hükümetimiz cevap vermemiştir. Bu mektup münde- ricatı da omüzakere esnasında mevzuubahs edilecektir. Terki teslihat Cenevreye gidecek heyeti murahhasamız Ankara 24 (Telefon) — Hari- ciye vekili Tevfik Rüştü beyin hafta sonuna kadar Ankaraya avdeti bekleniyor. Tevfik Rüştü beyin avdetinden sonra heyeti vekile toplanarak Cenevre tahdidi teslihat (o konferansına (gidecek heyeti murahhasamızı seçecektir. Heyete, hariciye vekili riyaset edecektir. Cevat paşa ile riyaseti cumhur umumi kâtibi Tevfik beyin murahhas intihap edilmeleri mukarrerdir. Hariciye (umum müdürlerinden Abdülahat beyler kara, hava, deniz zabitlerimizden üç zabitimizin de heyete müşavir sıfatile tefrikleri muhtemeldir. Grip salgını Acil tedbirler ittihazı lâzımdır Grip salgını bütün şiddetile devam etmektedir. Her tarafta öksürükler, aksırıklar, tıksırıklar.. Grip salgınından sonra mektepler hemen yarı yarıya boşalmıştır. Talebe ve hocalardan bir çoğu hastalandıkları için mektebe ge- lememektedirler. Birçok köy mek- tepleri tatil edilmiştir. Maarif o idaresi (o mekteplerin asgari bir hafta müddetle tatiline lüzum göstermektedir. Lâkin sıhhiye müdürüyeti tatile lüzum olmadığı kanaatındadır. Bugün bu hususta kat'i karar verilecektir. Sıhhiye ile maarif arasındaki bu ihtilâf; devam ede dursun bir taraftanda hastalık günden güne etmektedir. Iki daire arasındaki bu ihtilâfın hallile hastalığın sirayetine mani olacak acil tedbirlerin ittihazı zamanı gelmiştir sanırız. Izmirde de grip salgın bir şekil aldı Izmir 24 ( Hususi) — Burada tevessü i grip gittikçe salgın bir hal almak- hasta itibaren tadır. Talebenin ekserisi olduklarından dünden mektepler tatil edilmiştir. Hastalık şimdiye kadar misli | grülmemiş bir şekilde etrafa | st etmektedir. Bazı evlerde halkı yatağa düşmüş, ayasta kimse kalmamıştır. | ev Bursa fransız konsolosluğu Bursa 22 (Hususi) — Ikinci sınıfa solosluğuna sefarethanenin birinci sınıf tercümanlarından M. Grol tayin edildi. M. Grol iki gün evel şehrimize gelerek işine baş- ladı, 1400 liranın macerası Iki musevi terzinin başın- dan geçen garip vaka Soyguncu kürt Hasan ile iki arkadaşı yakayı ele verdiler Polis 2 nci şube müdüriyeti 3 üncü kısmı uzun zamandan- beri — faaliyette bulunan bir dız- dızcı şebekesini meydana çıkar- mıştır. Bir muhorriri- mizin yaptığı tahkikata nazaran bu garip soygun- culuk (o hâdisies şöyle olmuştur. Gümrükte bekliyen mallar Terzi Refail ve Naftalin isimlerin- de iki musevi bundan bir müddet evvel dükkânla- rında çalışırken Fenerde terzilik yapmakta olan terzi Niko is- minde birisi dük- kâna girerek ken- disinin de Fenerde terzilik yapmakta olduğunu söylemiş ve demiş ki, — Biz gayet fazla miktarda kumaş sipariş etmiştik, şimdi kumaşlarımız geldi, fakat gümrükte bekliyor, paramız olma- dığı için kumaşları gümrükten çıkaramıyoruz. Halbuki bu işte çok fazla ticaretimiz var, dehşetli para kazanacağız. Eğer şimdi bize yardım eder de malları güm- rükten çıkaracak kadar para ve- rirseniz paranızı üç gün sonra iade ettiğimiz gibi üç gün için 300 lira da kâr veririz. Evde ilk içtima Bu teklif Rafail ve Naftalin Hanım — Sen çıldırdın mı ayol?.. Yukarda dızdızcı kumpanyasının makinesi, aşağıda sağda terzi Niko, ortada Karamarlt yani, solda kürt Hasan efendilerin hoşlarına gitmiş, terzi Niko efendi ile. uyuşulmuş ve bu iş için diğer ortaklarilede yörü- şülerek meseleyi daha iyi tesbit etmek üzere Niko efendinin ort- gı Yani oefendinir evine gidik mesi kararlaştırılmıştır. O akşam terzi Rafail ve Naf# talin efendiler “Niko ile berabep Fenerde Yaninin evire gitmişlerdi. Bu sırada eve gene terzi olduğu söylenen Hasan isminde diğe# bir adam daha gelmiştir. Evde bir müddet konuştuktan sonra Rafail © ve Naftalin oefendilere sahifede ) diye salona esmini ne asıyorsun?.. Ya misafirler gelince asalet meslesi konuşulursa ?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: