9 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Lindbergin oğlu ne oldu? Bir kaçakçı vapurunamı bindirilmiş ? Lindbergin oğlu Nevyork 8 — Lidnbergin oğlundan el'an haber...
 Ekmek 12 kuruşa çıkarsa hayat pa İıalıîığı aüacak%w eC mâ*"“ı** VA Buğda lesi — etrafındaki münakaşalar devam ediyor.E atini
 Floryada plâj yapılırken.. Yemış cıvarındakı sokakların hali C Mllle Istanbulun en işlek ve ticaretgâh yeri olan Yemişte,...
 Manisada gizli âyin yapanlar Manisa, 8 (Hususi) — Bu gece Dış mahallede bir evde on bir kişi toplanarak bektaşi âyini...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonya Çine ültim tum verdi, harp yeniden başlıyor. Buğday meselesini halletmek için düşünülen çareler. Sene 14 — No: 4818 — fiatı her yerde: 5 kuruş ÇARŞAMBA — 9 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Ekmek 12 kuruşa çıkarsa hayat pahalılığı artacaktır O zaman köylü eline geçen paradan gene istifade edemiyecektir Buğday meselesi etrafındaki münakaşalar devam ediyor.Ekmek fiatini 12 kuruşa çıkarmak suretile bu meselenin halli için ortaya sürülen teklif hiç kimse tarafından kabul edilmemiştir. Umumiyetle bu teklife itiraz ediliyor. Filbakika ekmek fiatini 12 kuruşa çıkarmak fayda yerine zarar verecektir. Çünki: 1 — Köydeki buğday işini dü- zeltelim derken şehir ve kasaba- lardaki ekmek işi bozulacaktır. Memleketimizde ekmek, halkın vegâne ( gıdasıdır. Bunu kabil olduğu kadar ucuz temin etmek lâzımdır. Bugünkü şerait altında şehrimizde işçilerin kazancı vasati olarak 50-60 kuruştur. 50 kuruş alan ve günde bir kaç ekmek sarfeden bir aile reisi ekmeğe beş kuruş daha fazla veremez. Esasen Ankaradan gelen haber- ler orada da bütün yükün şehir ve kasabalara yükletilmesi muvafık görülmediğini bildirmektedir. 2 — Ekmek fiati arttırılınca diğer eşya fiatlaride bunu taki- ben. yükselecektir. Bu suretle köylü mutaç olduğu eşyayı paha- lıya alacak ve fiatin artmasından hiç bir istifade oedemiyecektir. Köylü istifade edemediği gibi suni surette hayat pahalılığı vü- «uda getirilecektir. Şu halde buğday meselesini halletmek için ne yepmalıdır ?... Bazı kimseler Balkan memleket- lerinde tatbik edilen usullerden istifade edilmesini teklif ediyorler. Meselâ Romanya, buğday ih- racatı için prim vermiş, bu primi ekmek fiatlerine zammetmişti. Fa- kat bu mesele büyük sui istimal- lere sebep olmuştur. Bir çok ek- mek fabrikaları da kaçak suretile ucuz ekmek satmışlardır. Bu su- retle beklenilen netice elde edi- lememiştir. Bize kalırsa buğday işini bugün için halletmek üzere Türkiyenin iktisadi bünyesine ve şeraitine muvafık bir sistem bulmak lâ- zımdır. Bu sistem ne olmalıdır?.. Buna cevap vermek için etraflı tetkikatta bulunmak lâzımdır. Bu tetkikatı da ancak bir buğday kongresi (o yapabilir. | Kongrede buğday eken toprak sahipleri, ihracat tacirleri, ziraat fen me- murları, ticaret borsa reisleri, iktisatçılar hazır bulunmalıdırlar. Burada cereyan edecek münaka- şalardan sonra bir karar verme- lidir. Mamafih bu karar bugün içindir Buğday meselesini esaslı surette | halletmek, dün de yazdığımız gibi istihsal masrafını azaltmak, buğ- dayı daha ucuza mal etmekle kabildir. Bu hususta şu noktaları nazarı dikkaie almalıdır; 1 — Toprağın verdiği mahsul azdır, bunu arttırmak icap eder. Senelerce (o Anadolu'da (ziraat memurluğu, yapan zevatın fikrine | bakılırsa, bir çok yerlerde mahsul bire iki verir, en feyizli toprak- ların randımanı bire sekizdir. (Devamı ikinci sahifede) Buğday yüklü bir mavna “Açıkgözler derhal faaliyete geçtiler Değirmenciler, tacirler Anadoludan mütemadiyen buğday getirtiyorlar Ekmek fiatinin 12 kuruşa çıka- rılacağına oOdair devran eden şayialar üzerine (değirmenciler, tacirler hemen faaliyete geçmişler- dir. Bunlar Anadoludan mütema- diyen buğday satın almakta, şeh- rimizdeki buğday stoku gittikçe artmaktadır. Son dört gün zarfında gelen buğdayın miktarı evvelce gelen buğday mikdarının bir mislin- den fazladır. Haydar paşaya her gün buğday yüklü vagonlar gel- mektndir. Bunlar, ileride buğday fiati arttığı zaman istifade edil- mek üzere depolara yerleştiriliyor. Istanbula buğday akını o derece artmıştır ki bu hal bir müddet daha devam ederse Anadoluda köylünün elinde pek az mal ka- lacak buğdayların büyük bir kısmı değirmencilerle tacirlerin eline geçektir. Ekmek fiaiğnin 12 kuruşa çıka- rılmasına en ziyade değirmenciler ve tacirler taraftar bulunuyor. Bunların neden bu derece hara- retli taraftar oldukları şimdi anlaşılınaktadır. Lindbergin oğlu ne oldu? Bir kaçakçı vapurunamı bindirilmiş ? Nevyork 8 — Lidnbergın oğlun- dan el'an haber yoktur. Çocuğun kaçırıldığı zamandanberi beş gün geçtiği halde yapılan araştırma hiç bir netice vermemiştir. Zabıta takip ettiği izleri birbirini mütea- kip bırakmaktadır. İlk zamanlar çocuğun tayyare ile kaçırıldığı tahmin edilmişti. Şimdi bir kaçakçı vapuruna bin- dirildiği iddia olunuyor. Herkes ortaya bir fikir atıyor. Lindbrege, 50 bin dolar para istemek üzere gönderilen mektubu (yazdıkları zannedilen iki erkek ve iki kadın tevkif edilmiştir. Fakat henüz bir ip ucu yakalamak kabil olama- mıştır. Bu mesele bütün Amerikayı meşgul etmektedir. Gazeteler Çin vekayiini, iktisadi buhranı ikinci safhaya ( bırakmışlardır. e Hepsi Linbergin Oğlunun kaçırılması meselesile meşgul olmaktadır. Floryada plâj yapılırken.. Istanbulun en işlek ve ticaretgâh yeri olan Yemişte, rıbtımsızlık yüzünden, ekseriyetle deniz, sokakları kaplar, buralardan geçmek kabil olamaz. Dün de Yemişte Soğan iskelesi civarını sular kaplamış, sular bir çok dükkânların içine kadar girmiştir. Resimlerimiz su altında kalan sokaklardan bir kaçını gösteriyor. Manisada gizli âyin yapanlar Manisa, 8 (Hususi) — Bu gece Dış mahallede bir evde on bir kişi toplanarak bektaşi âyini yaparlarken polisçe cürmü meşhut halinde yakalandılar. Müddeiumumi muavini Nadir, polis merkez memuru Mehmet Ali beyler sabaha kadar yakalananların isticvabile meşgul oldular. ananın naam Odun tüccarı — Eyvaaah!.. Havd çok fenal.. Çocuk — Gene soğuyor mu?.. — Isınıyor yavrum asınıyorl..

Bu sayıdan diğer sayfalar: