9 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUSHASI $ Hububatın fiatın | i Yükseltecek miyiz? | | ANKARA, 8 (Telefonla) — Hububatım fiatını yükseltecek miyiz? Hükümet mahafilinin ve Matbuatın son günlerde meşgul olduğu meselelerden biridir. Mesele üzerinde Ankarada esas İı tetkikler yapılmaktadır. Her gün tezahürlerini görüyoruz: Hemen her memlekette beynel milel mübadeleye taallük eden Meseleler üzerinde idari ve teş- rü birçok tedbirler almıyor. Bu aaliyetin gayesi; memleketin ütçesi ile idhalât ve ihracatını tevzin etmektir Bu umumi hö- | Teket; umumi buhranden değ- İ Muş bir neticedir. Kontenjan sistemi bu gayeye ermek için her memlekette revaç kulan bir sistem oldu, Bu 8is- temde isabet var mı, yok mu? Maatteessüf bunu; e neti- £elerile ölçebileceğiz. Binaena- h bir zaman meselesidir. Tatbikattaki tezahürat şu- dur: Vakıa bir taraftan beynel- | milel iktısadi tesanüt prensibi, rumak için iktısadi bir cüz'ü tam olmak, başlıca ihtiyaçları nı bizzat kendisi tedarik et- mek yolunu aramaktan hâli kal Miyor. Bütün memleketlerin Mesaisi bu gayeye müteveccih- tir. Bunun tabii bir neticesi ola- | Yak, sanayii tekemmül etmemiş | memleketler; geniş muafiyetli teşviki sanayi kanunlarile bu ga Yeyi temine çalışıyorlar. » Şüphe yok ki, gerek konten- Jan sistemi ve gerek teşviki sa- Mayi politikası umumi hayatta Muhtelif tesirler yapmaktan li kalamazdı. Bu tesirlerin baslıcası şu oldu: Memlekette Sthlâk edilen sanayi eşyası” Ban fiatı; himaye ve teşvik ted- irleri © nisbetinde £ yükseldi. ürkiye; beynelmilel müvaze- Nede idhalâtımı; arazi mahsulâ- adan olan ihracatile karşılaş- tirmak mecburiyetindedir. İhra fat eşyamızın fietlerini hariçte İ piyasalarda yükseltme Müstahsillerin elinde değildir. Çünkü bu fiatler; daha ziyade dünya istihsalâtma ve bu s6 Depe dünya fiatine tâbi bir $€Y dir. Diğer taraftan ayni müs- tahsiller; memlekt dahilinde 8- nan muhtelif tedbirler yüzün en istihlâk eşyasını yüksek bir pitle almak mecburiyetindedir r. Bu demektir ki, iki sene eV- Vel bir metro kumaşı on kilo beüday parasile tedarik edebi- i © köylü; bugün ayni metro umaşı yirmi kilo buğday para tile bile tedarik edemiyor. Mü- gzenesizlik burada başlıyor. ğer taraftan yalnız fazla is- ihsel etmek kâfi değildir; hat- İ me fiatle olursa olsun, istih- İ *lâk satacak harici pazarlar yemek ta ayni derecede mü- m bir iştir, İşte ihracatçı müs tahsillerin vaziyetini için birler aranırken, bütün bu etelelerin teşviki sanayi ve kontenjan tedbirlerine müvazi tedbirlerle mütalcasına zaruret büst oluyor. Tekrara lüzum yok ki; araziden istihsal yapan- arm ve umumiyetle köylülerin ira ve tediye kabiliyetlerini Tttrmak için en evvel akla ge- len çare, hububatı. biraz daha kıymetlendirmektir; çünkü bu r, ayni zamanda Varidat faslın da biraz kuv- Vetlenmesine yarar. Şu noktayı bilhassa tebarüz #ttirmeliyim: Bir taraftan hü- 'ümet, diğer taraftan fırkanın tetkikat komisyonu; vakıa bu Meseleye temas etmişlerdir; at ortada henüz verilmiş bir karar yoktur, Hububatın finti- 5: yükseltmek için hangi yol an gitmeli, hangi tedbir ve va- at etmeli; bugü »e kadar müsbet bir karar ve teklif tesbit edilmiş değildir. Siirt Meb'usu MAHMUT ÇARŞAMBA 9 MART 1932 7 nci sene, bütçede | içi No. 2183 KURUŞTUR ETEM Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü İZZET Changhai'da yeni bir muharebe alâmetleri tekrar belirdi Çinli Mareşal Chang Kai Chek cepheye gidiyor Bir taraftan Japon kuvvetleri gelirken, diğer taraftan Çin kıtaatı Changhai'a tevcih edildiler LONDRA, 8 A.A, — Salâhiyet- tar bir menbadan öğr me gö re, Çinli mareşal Chiang-Kai- Chek, yakında cepheye hareket edecektir. Şanghaydaki vaziyet NGHAY, 8 A. A. — Vaziyet deği müpbemiyotini muhafaza edi- yor. Japon kuvvetleri gelmekte de- vam ettiği gibi, diğer taraftan Yang Tsze'nin ve e nin imelimde. lunan kuvvetli Çin kıtaatının ya doğru tevcih edilmiş ol dukları da söylenmektedir. Çinli halk mütemadiyen Şanghay daki Japon tebaaları tarafından ta- arruza uğramakta ve maalesef bu- mun neticesi olarak da birçok kişile- rin yaralanmasına sebep olmaktadır. Japon bahriye erkânı vaziyet sa- lâh kesbetmediği takdirde lâzum ge- len tedbirleri ittihaz edeceklerini be- iL —— ”" “Hafif müsademeler ŞANGHAY, 8 A.A. > Luibo” mun şimalinde bir Japon etmişlerdir. Bir Japon tebli- imperatoru Puyi dün öğleden sonra tanrruz , i Mançuri devletinin merkezi 0- üdalan | YEN em zn ğine nazaran kıtaatı müdafaa | han Chang Chun'a gelmiştir. vaziyetinde kalmak için emir akış. | yancuri hükümetinin reisi sfati. tr. yi le işleri resmi ve kat'i surette deruh İmparator iş başında te elmesi merasimi yarın yapılacak- TOKYOY, 8 A-A. — Sabık Çin| tır. Mütemadiyen beynelmilel mıntakaya taşınan sivil ahali ile cepheye gideceği haber verilen Chan Kai Chek mi » CHUN, SAA. — Sa- imperatoru Puyi'nin Chang- Chun'a gelmesi münasebetile şehir ek emniyet ve imi temim için ih- tiyat tedbirleri almaktadırlar. (Devamı $ inci sahifede) MAR RR ARİ DDDDDRRRELESRRERRRRRRDRRRM RU Istanbula mütemadi- yen buğday geliyor Köylünün elinde buğday kalmazsa vaziyetin değişeceği şüphesizdir Büyük bir buğday konferansının toplanmasına ihtiyaç var “ e dirler. Her gün gelen müvare- dat bir gün evvelkine nazaran biraz daha fazladır. Bir taraf- *an köydeki buğday azalırken, diğer taraftan şehirdeki stok pek az zamanda köy elin- de buğday kalmayacağını mu- hakkak #ddetmektedirler, Bu takdirde verilecek her hangi bir karar müstahsilin işine yara. maktan uzak olacaktır, Alâka. darlar buğday siyasetini tesbit edecek ve tetkikten ziyade icrai bir proje çıkaracak bir konfe. ransın toplanması lüzumunu hissetmektedirler. Çünkü şahsi mütalesların metlüp neticeyi vermekten (çok uzak kalacağı kanaati vardır. Türkiye - Lehistan VARŞOVA, 8 (ALA.) — Matbu at geçen sene Ankarada parafe edi. len Türkiye - Lehistan ticaret mua Buğday meselesi gittikçe €- hemmiyeti büyüyerek devam © diyor. Hemen Ve işin a- W şekli, varlı neticeyi ve örilecek kararı merakla ve sabırsızlıkla bekliyor. Diğer ta men eme iş bi mı başlamış- ma an Kadir fazla stok heme ari için yakında bulundurmaktan, çok müvare. | diyet medisine tevdi edileceğini bil dattan içtinap eden tüccar Vel” VARŞOVA, 8 (A.A). — Diyet deyirmenciler, $on üç & meelisi ikinci ve üçüncü kıraatlerin ellerindeki stoku fazlalaştırmak | de Türk - Leh ikamet muahedena- i sarfetmekte | mesini tasdik etmiştir. Mektebi Mülkiye talebesinin dün Yokatlıyanda verdiği çay ziyafetinde., Bütçede Muvazene Bina iratları vergisi artırılacak mı?, ANKARA, 8 (Tekifonla) — 1932 senesi bütçesinde muvaze nenin temini için tetkikata de. vam edilmektedir. Bazı filde bina iratları © vergi Yüzde 10 nisbetinde, arazı ver- gisininde bir miktar artırılaca ğı söylenmektedir. Öğrendiğime bükümet 932 mali senesi içinde 38 mil. yon lira taahüt etmiş bulunu. yor. Bu yükü hafifletmek için, taksit müddetlerini temdit et. mek suretile, hükümetin alacak hlarile anlaşması ihtimalr ileri sürülmektedir, akil bir Sene sonra! Yeni teşkilât tecrübe için bir sene burada kalacak Dünkü müshamızda, inhisar idaye- lerinin tevhidi ile Ankara'ya nakline dair İnhisar ida releri umum mü- ida kara'ya HÜSNÜ BEY sene için tehir edilmiş - develeri tevhit edilerek lecek yeni teşkilât tec- ul üzere bir sene müddetle İstanbul'da kalacak. tır. İnhisar idareleri tevhit edilince, bir inhisarlar umum müdürlüğü teş. kil edilecek ve son karara göre bu müdürlük bir sene için İstanbal'da ifayı vazife edecektir. İnhisar ve Gümrükler vekileti de tevhit hak. kında evvelce verilmiş olan raporu bir kere daha tetkik ve yeni şekle göre tadil edilmek üzere komisyona ia müskirat, barut ve tuz in- hisarları umum müdürlerinden mü. .tanbulun bazı semtlerinde bir ,kısım evlerin camları kırılmış, | kiremitler uçmuş, maamafih nü | İpaşadan işlemek suretile sefer- letmiş, Fırka grupu | | Toplandı Maarif vekilinin izahatı Adliye ve iktisat ve- killeri 75 bin lirayı hazineye terkettiler ANKARA. 8, (AA) — C.H. Firkası Meclis grupu bugün reis vekili Tekirdağ meb'asu Cemil Be yin riyesetialtında toplandı. Adliye Vekili Yusuf Kemal ve İkusat Vekili Mustafa Şeref Beyle rin icra vekilleri bulunmadıkları sı rada hükümet talebi ile müdafassı- mı deruhde ederek sulhen Devlet le hine kazandıkları Haydarpaşa inti- lâkı sigorta tazminatı davasından dolayı mevzuu bahs olay 75 bih kü sur Jiralık - vekâlet ücreti üzerinde tahakkuk eden haklarını müşterek bir ibraname ile vebilâ ivaz hazine lehine bıraktıkları, Kütahya meb'u- su ve C.H. Fırkası umumi kâtibi Recep Bey tarafından tâkrirle bil- dirilmiş ve bu hareketleri grup he- yetinin umumi teşekkür ve takdi- Tile karşılanmıştır. Bir muallim ve üç (sınıflı köy mekteplerinin, bir muallim ve beş sınıflı bir hale ifrağı | hakkındaki Cebelibereket meb'usu Hasan Basri Beyin takriri üzerine müzakere ce- teyan etmiş ve Maarif Vekili Esst Beyin verdiği izahat kâfi görülmüş tür. Şeker Dün sulhceza ki davaya dün Sultanahmet sulh birinci ceza mahkemesinde devam edilmiştir. Muhakeme tam saat 14 te başlamış ve on İ altı buçuğa kadar devam etmiş tir, Trakya şeker şirketi umumi mü dür muavini Haydar Beyle ve- illeri avukat Salih Zühtü ve İsmail İsa Beyler hazır bulun- muşlardır. Evvelâ 1513 nume- | ralı kanunun ikinci maddesi mu Hava bugün de Yağmurlu Dün sabah şehir bir fırtına geçirdi Dün lb Düz bak lt Bir amiri esen kuvvetli bir rüzgür siddetli yağmurla başlamıştır. Rüz- Hür bir aralık sür'nti saniyede 15 tr. Bir er evlerin kiremitleri sokak lara dökülmüştür. Fırtına ile başlayan yağmur muh- telif fasılalarla dün akşama (okadar Evlerin camları kırıldı Dünklü ertma dolayısile İe- fusça zayint olmamıştır. Bü- tün bunlardan başka, Hye a ve Kadıköy hattma ilk se| o Dün sabah limandan Mudanyaya erleri yapacak vapurlar işleye | hareket edecek olan Asya | vapuru memiş, bilâhara ancak Haydar | #*viP bir vak'a geçirmiştir. Asya e mutat olduğu saatte ler temin edilebilmiştir. Bu inti | fakat esasen dar olan rıhtım bu zamsızlık öğleye kadar devam lâyıkı veçhile manevra ya- ancak öğleden sonra | Pamadığı için sularm cereyanma muntazam postalar temin edi. | lebilmi Adliyede Tebeddülât Hâkim ve müddei- umumiler ara- sındaki yeni tayinler ia Son haberleri- rekken komisyon dün de toplanarak müzakeratta bulunmuş ve Taporun yeni şekle göre tadili ile mesgul ol. mustur, mizdedir.. Muhakemede İstanbul ve | İL Ri ve e Asya ve Cümbhuriyet vapurlarının denizdeki vaziyeti ve kırılan baca. , Avukatlar mahkemede görüşüyorlar. . davası! mahkemesinde davaya devam edildi.. Şahitler celbedilerek dinlenecek, Haydar Bey mahkemede kuvvetli ve mukni beyanatta bulundu Alpullu şeker fabrikasının | cibince teşekkül eden vilâyet sahibi bulunan İstanbul ve komisyonunun raporu okun- Trakya şeker şirketi aleyhinde | muştur, Bu raporda İstanbul ve Trakya Türk anonim şeker şir. ketinin bayramın dördüncü gü. nüne tesadüf eden 11 şubat gü- nu birdenbire satışı durdurdu- ğu kaydedilmekte ve hülâsaten şu izahat verilmektedir: “Her ne kadar şirket umumi müdür muavini satışın şirketin hüküm met, belediye ve askeriye mücs seselerine vaki taahhütlerini i- fa için muvakkaten (Devamı $ inci sahifede) Asya vapurunun başına gelenler! Limanda bir çarpışma oldu ve Asya vapuru kazaya uğradı. kapılarak rıhtamın iki numarasında bulunan Cümbhuriyet vapuru üstüne düşmüştür. Cümhuriyetin balta bur. nu Asyanın bacasını ve bir çok yer. lerini hasara uğratmıştır. Bu vaziyet karşısında Asya Mudanya seferini yapamamıştır. Ruslar Sibirya hududunda tahşidat yapıyorlar Japon “— Bir de bu çemberi atlayabilsem!. . .

Bu sayıdan diğer sayfalar: