9 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

9 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ef a “İran mektupları: 72 İran halkınasıl eğlenir, eğlence yerleri nasıldır Iran milli tiyatrosunda bir şöhret: Masume Hanım.. Tahranda tarihi bir medrese TAHRAN, (Milliyet) İranda modern eğlence yerleri mahduttur halk,» daha ziyade kendi aralarında tertip ettilde- ri meclislerde hususi olarak eğ lenmeği tercih eder. Bu hususi eğlenti yerlerde, |. rivayete göre rakıslar yapılır, çalgı bilenler, klarneteye andı. ran sazlarını tıngırdatır, güzel sesliler çok cazip şarkılar söy- | 5 ler ve bu suretle geç vakitlere kadar cümbüşlü bir âlem yapı- İm. Tahranda ecnebilerin ailele rile devam ettikleri bir kaç dans salonu vardır. Bu salon || larda cazbant bulundurulur. Bu | (5 nun haricinde bizim Sirkeci bar larını andıran bir iki çalgılı eğ- | İenti yeri mevcuttur. ji Masume H. Tahranda dans, henüz umu. | vaffakıyet gösteren bu artisttim mileşmiş değildir . Maamafih | takdirkârları çoktur. yüksek içtimai mevki sahibi kimselerle, Avrupa tahsili gö- renler ve kor diplomatik erkâ. nı arasında çok güzel danse- denler vardır. Barlarda İranın nefis şarap lârı mebzulen bulunur, Bundan maada, Arak denilen bir nevi içki satılır. Arakın bizim rakı- ya nazaran gradosu çok yüksek tir. alışmayanlara ağır gelir. Şimali İranda en çok kulla. nılan içki votkadır. İranlılar ga yet iyi votka çıkarıyorlar. Şa- rap ve rakı ticareti şimdilik er. menilerle yahudilerin elinde gi bidir. İranda, müslümandan gayri unsurlara öteden beri iyi nazar la bakılmaz. Hattâ kendilerile yakın zaman kadar temasta bi- le bulunulmazdı. Meselâ bu ka dar sokulgan olan ermenilerin adedi, son zamana kadar 4—3 bini Azerbaycanda olmak üze- re bütün ( İranda (10) binden fazla değillerdi. Kimse ermeni ve yahudiden alış veriş etmez, halk bunların kestiğini yemez, diktiğini giymezdi. Hattâ, bir İranlı, bir hiristiyana el sürse, slini yıkamağa o mecburdu. Bu Abbas vazetmiştir. Gayesi İ- randa gayrimüslimlerin hâkimi yetine mani oolmaktı, Bu dini boykotaj yüzünden İranda ya- şayan ermeni : ve. yahudiler, camcılık ve marangozlukla şa. rapçılıktan başka iş tutamamış lardı, Son on beş seneden beri, hiristiyan ve yahudilere karşı gösterilen bu huşunet, bir par- ça gevşemiştir. Tahranda güzel sesli mu gannilerin mevkii pek büyük- tür. Tahranda şarkıları plâkla- ra çekilen Mülük Hanım ismin de bir hanendenin bizim para- muzla âşağı yukarı günde 150 lira kazanç temin ettiğini söy. lüyorlar, Bu hanımm rivayete göre, 100 bin © tümen serveti varmış, Yüksek tabakaya mensup kimseler, Mülük Hanımı, ko. saklarmda tertip ettikleri â- lemlere davet ederek kendisine şarkı söyletiyorlar. Bundan maada, İran milli kp artistlerinden Masu- me Hanım da genç bir şöhret olarak zikredilebilir. Deruhte ettiği rollerde mu. Milli kıyafet İranda her sınıf halkın mu- ayyen bir kıyafeti vardır. Köy- Tüler, kalın bezden yapılmış el- bise giyerler. Ayaklarında ye- meni, başlarında keçe külâh vardır. Tüccar sınıfının kıyafe- ti, Avrupa kumaşından şalvar biçimi bir pantolonla etekleri dize kadar inen ve göğsü bir İİ ya zıddiyetle, fakat herhalde ciddi- İİ dan evvel Fransa ve Almanya aras yelek gibi sıkan (Kaba) ve ya- | hut pardesü gibi uzun (Abdes) bele sarılan şal ve omuzlara a- tınlan (Aba) dan mürekkeptir. Yüksek tabaka ise, Avrupa kıyafeti ile gezerler, Serpuşları kuzu derisinden veya siyah ka- difeden yapılır. İran kadınları tesettüre çok riayet ederler. Mini mini kız- lar bile, yakın zamanlara kadar çarşafsız dışarı oçıkmazlardı. Şimdi ise, belli başlı şehirlerde, kadınlar erkeklerile birlikte ti- yatrolara, sinemalara yüzleri a çık olarak gidiyorlar. Çarşaf âdeti, henüz hiç bir ta- rafta kalkmamıştır: Avrupai kısım aileler müstesna... V.N. Avukatlar isticvapta hazır Bulunamaz mı? da isticvap olunurken, hezir ola bilir mi? Olamazlar mı? Böyle bir hâdise cereyan etmiştir. Mühim bir sirkatten maz Bun sabikalı eşbastan biri bir po lis merkezine çağırılmıştır. Bu maznun, yanında avukatı oldu ğu halde Polis amirliğinin yanı na girmiştir. Zabıta amiri, avu kat beye nezaket! —Siz teşrif ediniz, maznun isticvap” edilecektir, demiştir. Avukat bey de: — Ben bu maznunun vekili umumisiyim. Ancak benim hu zurumda isticvap etmenizi İste rim. Demiştir. Polis âmiri de, eski sözünü kat'iyetle tekrar etmiş ve ilâve ten demiştir — Böyle maznunun isticva- bında ancak kapitölâsyonlar za manında konsoloslar bulunmak isterlerdi. Diye ihtarda bulun- muş ve avukat bey odadan çıka rılmıştır | | | i Mihri HARiICi HABERLER | M. Briand'a milli cena- Çocuk hâlâ MAR İd ze merasimi yapılacak Bütün dünya gazeteleri ihtiyar Bulunamadı Beş gündür bulunan izler hep terkedildi Nevyork, 8, (A.A.) — Lind bergh'in çocuğu henüz bulunamamış tur. Bütün izler, birbirini müteakip diplomatın vefatını rapılacak İ yiş ve methiyatı M. Tardisu söyliye Avukatlar, maznun karakol | li derin bir teessürle karşıladılar | Şükrü Kaya B.in Makalesi ANKARA, 8 A.A. — M. Briand in ölümü münasebetile Hariciye Ve- kületi Vekili Şükrü Kaya Beyefendi, Hakimiyeti Milliyede (BRİAND) serlevhası ile şu makaleyi neşretmiş- ö iand'ın öldüğü havadisini öğ. leden sonra aldım. Bu beklenilmiyen ansız haberin benim üzerimde yaptı ğı teessürleri hulâsa etmekte azap ve müşkilât çekiyorum. Briand, bir ide. | alist idi, İdealist, bu dünyanın mad- diliklerinden âzade olmıya | çalışan bir insandı. Briand, sulh, insanlık is- tikametlerinde son zamanların mü- temayiz siması idi. Briand, idealist- lik, insanlık farklarından evvel be- nim devamlı mü: i göre koyu bir Fransiz © vatanperveri idi. Briand'ın siyasi, alemşümul telkin ve iddiaları arasındaki çok i- e tena- kuzları ve boşlukları ona kusur sa- affetsinler, kusur zannettik leri görüşler, onun Fransız vatanper verliğinin kendi hususi şeraitine gö- re kabili içtinap olmıyan tezahurla- radar. Milletlerin mukadderatında mücs sir olmak davasmı güdenlerden Bri- and, bütün beşeriyetin muhabbet ve yetle meşgul olmağa mecbur olduğu bir şahsiyet ve bir mevzudur. Fran- | sada ve Almanyada kimse Brandi» da dostluk fikrine müstenit bir mü- nasebetin tasavvurunu ortaya koya- mazdı. Panörop fikrini telâffuz etme ğe gülünç olmak tehlikesini göze al maksızın kimse cesaret | edemezdi. Muhakkakdır ki M. Briand, milletle rin münasebatını bir satranç oyunu vuzuhu ve sühuletile kavramış olan nadir beşeriyet timsallerinden biri- dir. Ve pek nadirlerinden biridir. Briand'ın bugün tenkidi nazık 'düşmiyecek olan batıralarma ait mu ışıklarından biri olan Briand'ın 4ön- düğü günde güzelin ve yükseğin â- şıkı olen Türk vatanperveri Brand” turmalıdır. Ben bu noktadan hare. ket ediyorum, Bütün dünyanın zu- Tüm ve akılsızlıkla kendini kaybetti. ği günlerde Fransız millet meclisin- de 89 evladı Briand'ın sözlerini işi- iiyorum: Kemalist “brigand” diyorlar, biz, böyle adamlara vatan. perver denildiğini biliyoruz. Briand'ın ebediyen gözünü kapa- dığı bugünde Türk valanperveri ve Türkiyenin harici siyasetinde mes'- ul olarak benim özün özü hatırladı- ğun budur; arkadaşın ve hükümet şefim İsmet Paşanm'da hatırladığı budur. Şükrü KAYA Milli alay yapılacak PARIS, BA.A, — M. Briand'a yapılacak olan milli cenaze merasimi cumartesi saat 14 de icra edilecek- tir, Gece olmasına rağmen büyük bir balk kütlesi ehemmiyetli bir inzibat heyeti tarafından muhafaza edilen bulunuyordu. Pariste bulunan meb'uslardan bir çoğu müteveflanın evine gitmişler ve taziyet beyan etmişlerdir. M. Briand ıstıra, çekmeden öldü PARİS, 8 A.A, — M. Briand'ın cenazesi başında yı olan sita cektir, Müteveffanm tabibi müdavisi, mu maileyhin dimağı ve risvi bir ödem neticesi vefat etmiş olduğunu beyan etmiş ve demiştir kiz “Sabahleyin yevmi şrımgamı yap- mak için geldim zaman ( kendisini her günkünden daha fazla bitap gör düm. Odada, bir koltuk üzerinde 6- turmuş ve dalgın bulunuyordu. Maamafih, saat 12 de bir defa da- ha melekâtmı iktisap eylemiş ve şah si dostlarından birine telefon elmiş tir. Bundan pekaz sonra saat 13 te hiçbir ıstırap çekmeden ölmüştür.” Fransız gazeteleri M. Briond'ı methediyorlar PARIS, 8 A.A. — Bugün in. bütün gazeteler, M. Brünnd'ın .— rasını yat ve tezkâr ediyorlar. Le Petit Journal şunları yazıyor: Fransanın ve bütün dünyanm zi- yama ağladığı adam, yalnız zamanın büyük bir devlet adamr olmakla kal mmaıştır. Ayni zamanda sulhün de en müşahhas bir timsali olmuştur. Le Matin gazetesi diyor ki: “Beynelmilel siyaset perdesi üze- vinde çehresi bu kadar kevvetl te. ressüm etmiş bir insan bulmak çok iel M. Briand. simdiye kadar görül müş olan en hayretinver bir diple- maşi mesleğinin hatıralarını kendisi- le birlikte mezara götürüyor. Lloyd Georgs'unkilerini bile fersah fersah geçen muvalfakiyeilerinin sırı, asri diplomasinin gayretlerinden müm. kün olduğu kadar azametli çıkarmak yolunu bilmesi idi. Petit Parisien gazetesi şunları ya sıyor: “Fransa M. Briand'ın şahsin da en mütekâmil, en meşhur hadim. lerinden birisini kaybediyor. Beşeri- yet te ba ziya ile uzlaşma ve sulh mefküresinin sebatlkâr bir mücahidi- Bi ve yorulmaz bir şampiyonunu kay betmiş oluyor. Briana'dan sonra Brian- cılık yaşayacak PARİS, 8 A.A, — Havas Ajansı bildiriyor: — M. Briand'ın dostları, Briand'ın öldüğünü fakat kendisin. | den sonra “Briandisme” Brianclık mesleğinin yaşayacağını söylemekte ir, Müteveffanın eserlerini milli nok tai nazardan münakaşaya şayan gü- renler bile, şahsımın büyük kıymeti ve sarfettiği gayretleri takip etme. sinden âmil olan imanın samimiyeti karşısında eğilmekte ve ölümünün icap ettirdiği hürmetle eserini tetkik mü vermeği bırakarak hariç. te Fransaya sullperverane bir çehre vermeğe muvaffak olduğunu kabul ve tasdik etmektedir. M. Briand ve İngiliz matbuatı LONDRA, 8 A.A, — Bütün mat- buat, (Sulh mücshidi, Büyük Avru- palı, İngilterenin büyük dostu, zin bütün dünyanın teessürünü celbeden Fransanın ruhu, . harpten sonraki devrenin büyük diplomasi çehresi) ismini verdikleri M. Briand hakkın. da heyecanlı hissiyat ile hürmet iz- har eylemektedir. Briaf'ın ölümü ve Cemiyeti Akvam CENEVRE, 8 A.A. — Havas A- jansı bildiriye: Cemiyeti Akvamın dünkü heyeti ühümiye ve umumi komisyon. si esnasında ve Umu- vereceğim. Bu haberin benim gibi sizler de müthiş tesiri altında şiddet- li bir heyecana ine Emi nim. M. Briand, Pariste öldü. Müte- veffn sulh mefküresinin, n yakınlaşma fikrinin mücessem ve müşahhas bir timsali gibi Cemiyeti Akvam eserinin en kudret- mnilerinden biri idi. adeta görür gibi oluyoruz, kendisini bem. seviyor, hem de takdir ediyorduk. Müteveffin Fransanın milli ve şah. zaferlerinden birisi olduğu gibi, boyama ştep odarkıan, ierlisin ma tem alâmeti olarak celsesini bir çey. pe sant kadar tatil etmesini teklif M. Paul Boncour, ayağa kalkarak, beyocanla teşekkür etmiş ve şunları söylemiştir: N “Briand'ın kalbi bir tarzda mem nun edecek yegâne hissi ihtiram o- devam ettirmemiz olacaktır. Mevsimsiz açılan bu taze mesa önünde Fransız heyeti marahhasası- nın bu eserin temadisine çalitacağı. | 'na dair en kuvvetli teminatı verme. ğe müsaraat ederim.” 'Celse bir çeyrek saat kadar tatil edildikten sonra tekrar başlamış ve umumi müzakere devam etmiştir. Alma» 0 İntihabatı Neticeler radyo ile neşredilecek BERLİN, 8 A.A. — Reisicum- hur iotihabatının icra edileceği gün. lere tekaddüm ve takip eden günler de Prusya polisi, hem takviye edile cek hem de daimi surette harekete mübeyya bulunacaktır. İnzibat işle rile alâkadar olmıyacak © olan polis ilk emre icabete amade Tecemmülere mâni olmak © için telsizle neşredilecek olan intihabat neticelerinin gazeteler © tarafından nesredilmesi men'edilmiştir. bile, | mu beyan etmiştir. Dün merkı ük” | şarta tabi olarak tahliye edildiğin. terkedilmiştir. Polis, çocuğun sür'atli bir kaçak gı vâpuruna alınmış ve Jersey sabil- İ eri açıklarına götürülmüş olduğunu | zannetmektedir. |, NEVYORK, 8, (A.A.) — Lind bergin küçük oğlunun kaçırılmasm İ dan beri 8 gün geçtiği halde yapılan İ bütün taharriyat ve teşebbüslere rağ İ son çocuk hakıknda sarih hiçbir ma | Kümat alınmış değildi New-lersey val cuğun hayat İ ta bulunduğuna dair kat'i hiçbir iz olmadığını beyan eylemişti İ NEV-HAVEN “Connecticut, 8, (A.A) — Lindbergin kaybolan ço- ni beyan edem Tony Meslo ismindeki şahıs polis tarafmdan tevkif olun- muştur. BRİSTOL, 8, (A.A.) — Çocu- İ gun indesi için 50.000 İ necat istemek üzere Lindherg'e gön tertip müşler ve tevkif olunmuşlardır. | TRENTON, 8 ALA, — Lindberg" sara mindeki şahsın hâlâ hapiste olduğu- tm den bahsalunuyordu. NEVYORK, 8 A.A. — New Jer- İ sey valisi, bundan böyle Lindberg'e | gönderilecek olan mektupların polis tarafından açılmıyacağını beyan ey- iştir. Tuna © i Projesi İtalya Fransız noktai nazarına iştirak ediyor ROMA, B A.A. — Havas Ajansı bildiriyor: Italya hülcümeti, F: mın Tuna projesi için gönderdiği > | Nevşehir mü a ken, | Adana ağır ceza azasından Ali Şadi, Adliyede tebeddülât Hâkim ve müddeiumumiler ara- sındaki tebeddülâta dair karar- name âli tasdika iktiran etti ANKARA, kim ve mü Eskişehir asliye mahkemesi azasın dan İbrahim Hakkı, Erzurum ağır ceza reisliğine Bordur müddelumu. | misi Mehmet Sadık, Ankara asliye ce reisliğine Ankara azasından Mus umumiliğine Raşit Beyler, üddciumumi muavinliğine Mü vet Hamım, İzmir müddeiumumi m avinliğine Şevki Bey, Ankara m Gi vi muavini Fuat, İzmir ağır ceza azalı- ğına Muğla müddeiumumisi İsmail Birde, Talk Ge yo gedek. Abmet Fafra hukuk hâkimi Mustafa Celi, leddin, Muğla müddeiymumiliğine liğine İsmail Hakkı, Adapazar a3 mülâzimliğine Ahmet Tevfik, Antep aza mülâzimliğine Cemal, B ye müddeiumumiliğine Talât, Mecit Özü müddeiumumiliğine Erin, Ul burmu müddeiumumiliğineBesim. rem, Bursa müddelumunsi muavinli” Kine Ali Rıza, Çerkeş müddeiumurti liğine Kemal Ömer, Tokat müddeiv " mumi muavinliğine Zinnur, Cöl Mm ma mm yi alm musvinliğine Mehmet hâkimi Mahemet Al, Maia imilldek | Olen içilen e e e umumiliğine Aydın müddeiumumisi sadık, Beyler tayin edilmişlerdir. An kara müstantikliğine Ankara ara mü lâzimi Ferhat Refik, Ankara müddei umumi muavinliğine Adapazarı müd deiumumisi Mehmet, Trabzon müd. | deiumumiliğine sabık adliye müfetti | şi Ekrom, Bursa urmumiliği ne Ürfn asliy, Sakip, Balıkesir müddeiumumiliğine sabık adliye mü Fettişlerinden Süleyman Faik, Nevşe hir asliye reisliğine Maraş sulh hâki ini Cemil, İstanbul azalığına Ankara aza mülâzimlerinden İsmail Hakkı, Şuhut sulh © bâkimliğine hu: kuk © mezunlarından o Edip, Ci hanbeyler müddeiumumiliğine Çorum mi umumiliğine | Bairke- Mehmet Saffet, İçel hâkimliğine Ömer Kaya, İğdir miğ tantikliğine Adliye meslek mektebi mezunlarından Hakkı, Kelis müsta3 tikliğine İrfan, Gerdus müstantikli” miliğine Hüseyin Hilmi, Beyazıt Hayri, Cezre rif Hilemet, ine man müstantikliğine Hasan Tahsin muhtıraya vermiş olduğu covapta, | bu husustaki Fransız noktai nazar na tamamen iştirak ettiğini o beyan eylemektedir. Mezkür cevap, İtalyayi Tuna mem leketlerine bağlıyan iktisadi rabıtala İn: hatırlattıktan sonra, Avusturya ve Macaristanın müstakar ve devamlı bir ticaret muvazenesi elde etmesi- | min en birinci ihtiyaç olduğunu der İ meyan ve İtalyan Avusturya © ve | Macaristanla mutabık kalmak sure- hil edeceği iktisadi rabıtaların tahki- | mi şekillerini tetisik eylemekte bu- lunduğunu zikretmektedir. İtalyan cevab, rüçhanlı esaslara müstenit terkiplerin tetkikinin yal. nız Tuna memleketlerine terkedilme sinin lüzumunda şüphe göstermekte ve işbu erin şiddetle muh | taç oldukları mali muavenetin yapı. ması imkünmin tetkikinde itilâf © j dilmesi icap edeceğini söyliyerek ni- ! bayet bulmaktadır. | ingilterede i Bahri inşaat Galiba eski hızı almak üzere.. LONDRA, 8 A.A, — Daily Tele- graph, dün Avam kamarasında bah- riye birinci lordu nilen sözleri, İngiltere'nin bahri sat- vetini mühim sürette tehdit etmekte olan siyasete artık devam odilmiye. ceği mânasına almaktadır. Bundan sonra bahri inşaat pro. yramları daha şayanı o memnuniyet bir mahiyet iktisap edecektir, Bu gazete diyor kiz Filhakika, bu işte geç ta tabak mk ilkan e mal yeti deruhte etmekte kusur etmiye- ! Fas'ta bir müsademe RABAT, 8 (A.A.) — Cebe- li Zamora civarında kâin Draa İ vâdisinde tezgâhların muhafa- İ zasını temin eden polis müfre. zeleri, bir takım serserilerin a- | teşekkülleri, kışlalarda bulunacaklar | teşine maruz kalmıştır. Müte | Muhalefet reislerinin şimdiki vaziyet karşısındaki tavir ve hare ve hükümet tarafından vuku bulacak | çcavizler, sür'atle dağıtılmış ve | ketleri ayni mahafilce ehemmiyetle kaydolunmakta, e “ağır zayiata düçar edilmiştir. Fransızlar tarafından ise bir yerli ölmüş ve beş yerli yaralar 4 miştir. ii Beyler tayin edilmişlerdir. za müliimliğine Hüzeyin Ra | Beyler tayin edilmişlerdir. Malatya ve Van belediyeleri ANKARA, 8 (Telefonla) — Malatya, Van, Erciş, Siirt ve Bişir Belediye reisliklerinin vali ve kaymakamları tarafından ida resi takarrür etmiştir, Tapu müdürleri arasında mişlerdir, İzmirde şiddetli yagmurlar başladı, 3 ev çöktü İZMİR, 8 (Milliyet) — Dünden beri başlıyan fırtına bugü şiddetini kaybetmiştir. Şiddetli yağmız başladı Uç” maz “er Bir katil idama ve şeriki de 24 seneye mahküm edildiler IZMİR, 8 (Milliyet) — Cuma Ovası civarında iki ameleyi öl ükten sonra kulaklarını keserek nişane olarak üşevvik Molla Osmana götüren Hamit idama mahküm edilmiştir. Karaf tefhim edildiği zaman mahküm zangır, zangır titreyordu. Müşevvik Molla Osman 24 seneye mahküm edilmiştir. Mol la Osman karar tefhim edilirken iki defa bayıldı, Memleket dahilinde hava' katlarının tesisine doğru ADANA, SA. A. — Yüzbaşı Zeki Beyin kumandasında üğ zabit ve üç pilot ve bir Amerikalı tayyareciyi hâmil biri askeri biri sivil iki tayyaremiz dün Konyadan şehrimize gelmiştir. Tay- yarecilerimiz tayyare meydanında karşılanarak misafir edildi ler. Yarım hava müsait olduğu takdirde Diyarıbekire hareket ede* ceklerdir. 4 Bu seyyahat tesis edilecek olan hava hatlarını ve istasyon” larının tesbitile alâkadardır. Tayyareciler yere inmeden evvel şehir üzerinde dolaşarak tayyare cemiyetine yardım için halka propaganda beyannameleri atmışlardır. Yunanistan'da buhran mı, kabi- neyi kim teşkil edecek ? ATINA, 7 A.A. — Atina Ajansı bildiriyor: Kabine reisini9 dünkü beyanatı bütün il olunmaktadır. Yunanistanın istediği mali muavenet meselesinde Cemiyeti Akvam mali komisyonu tarafından ittihaz © olunacak kararlar hakkında siyasi mahafilde nikbinlik U gösterilmektedir. gazetelerin kanaatına göre şayet Yunanistanın talebi is'af edi miyecek olursa demokrat ittihadı fırkası reisi M, Papanastasyu. yeni kabineyi teşkile memur edilecektir, Kendisi tabii bu husust diğer fırkaların müzaheretine muhtaç olacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: