9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BADKIN GÖZÜ HATKIN #KULAĞI HALCKiN. DİEİ Yamı ı.ı.-ı'—ı_ıı- İstanbul — 20203 ÇARŞAMBA — 9 Mart 1932 Derhal Bir Konferans Toplanmalı Ve Buğday Siyaseti Tespıt Edilmelidir Buğdıy fiatlerini kıymetlen- dirmek için şimdiye kadar örtaya Atılan - tekliflerin indi oldukları anlaşıldı. Bu tekliflere istinaden karar vermek mümkün değildir. Nitekim ekmek Hfiatlerinin artt- tılmasını teklif eden Yunus Nadi Bey de, dünkü gazetesinde, “ Bi- zim — teklifimizi beğenmiyenler ortaya yeni bir teklifle çıkmalı- dırlar ., diyor. İşte biz sarih bir teklif ya- Piyoruz : Ankarada derhal bir buğday konferansı aktedilmeli ve her- Şeyden evvel hükümetin buğbay #iyaseli tespit edilmelidir. Şimdiye kadar mütalea yürü- ten, teklif yapanlar, bu işin yalnız bir tarafını görüyorlar.Nadi Beyin tazarında en mühim mesele bütçe meselesidir. Bütçe açığını kapa- yacak bir membai varidatı olarak buğdayı bulmuştur. Meszelenin diğer kaısımları onu alâkadar ttmiyor. Tüccarın verdiği fikir, nihayet, bir mütehassısm kendi ufkunu Aşmayan mahdut bir sahaya mun- hasırdır. Tüccar yalmız - kendi tenfaatini düşünür,ve buğday me- Teklifler, bugünkü şekillerile ancak değirmenlere kazanç temin edebilir selesinin hallini bu zaviyeden görür. (Devamı 4 üncü sayfada ) Şeker İhtikârı Alpullu Şirketinin Muhakemesi, Diğer Maznun Tüccarla Birleştirildi Şeker ihtikârı yapmak cür- mile maznun Alpullu şeker şir- keti aleyhine açılan ihtikâr da- vasına ,dün Sultanahmet sulh ceza mahkemesinde bakıldı ve diğer — suçlularla beraber — 15 martta davaya devam edilmek Üzere celse talik edildi. O gün, sorguya çekilecek suçlu şekerciler şunlardır: Agop İzmitliyan, Mütevelli G. D., K. Samuelides, Saporta, Hamlapulos, Simonides Safoides, Harito, Hayk, Teodoridi, Hacı Süleyman zade Hayrettin, Ak Osman zade Hüseyin İzzet, Ni- met Tevfik, Vehap,| Deli Kara zadeler, Faik, İsmail Hakkı, Mehmet Lütfi B. ve Efendilerdir. ( Devamı 8 inci sayfada ) | Alpı la İkinel Müdürü Hükime cevap veriri an ...an Komünizm Son Yakalananlar Da Ad- liyeye Verildiler Evvelki gün. yeniden, gizli komünistlik faaliyeti yapmakla Mmaznun olan üç kişi dün Adliye- I: verilmişlerdir. Maznunların mleri şudur: Fatihte oturan Arap Muzaffer, Horhorda sakin Nuri, Sirkecide Şeref otelinde misafir Edirneli Vehbi efendiler. Bunların, imzalı | M. Nadolni Alman Sefiri B:;ka Yere Tayîıî Edğliyor Berlin 8 (Hususi) — Tahdidi Teslihat Konferansında — Alman Heyeti Reisi olup asıl vazifesi Ankara Sefareti olan M. Nadolni- nin Moskova veya Londra sefa- retlerinden birine tayini mevzu- bahstir. c mahzarlar vücuda getirten maz- nunlarla alâkaları yoktur. GEDEEETEENNEERAEREEDEREE AA AAAAGeeGEyLaİCENENDADaNS Bir Adam Altı Kurdun Elinden Güçlükle Kurtuldu Evrenyoe ( Huıuıl ) — Kahveci polis namile maruf olan Salih Ef. akşam Üstü kahvesini kapayıp evine giderken önüne (6 ) tane azılı kurt çıkmıştır. Zavallı adam fena halde korkmuş hemen orada bulunan bir ağaca tırmanmıştır. Salih Ef. ağaçtan kurtlara ateş etmiştir. Silâh sesini işiten halk ta kurtların bulunduğu yere gel- miş onlar da şiddetle ateş ederek aç kurtları güçlükle kaçırmışlar- dır. Salih Ef. bu tesadüfün ver- diği korku tesirile hâlâ hastadır. Yunus Nadi . . Limandaki Kaza İki Kaptan Biribirini İtham Ediyor Dün limanda bir kaza olmuş, bir vapurun güverte kısmı hayli hasara uğramıştır. Hâdise şöyle geçmiştir : Mudanyaya gitmek üzere Ga- lata rıhtımından kalkan (Asya) vapuru manevra yapacağı sırada suların cereyanından — kendisini kurtaramıyarak — biraz — ileride (Cümhuriyet) vapurunun üzerine şiddetle düşmüştür. ( Cümhuriyet ) in balta bur- nu ( Asya) min — güvertesine gömülmüş — ve neticede As- ya vapurunun bacası yıkılmış, direği kırılmış, diğer birçok yer- leri delik deşik hasara uğramış ve tabil sefere çıkamamıştır. Asya süvarisi hâdiseden Cüm- huriyet vapurumu —mes'ul tut- makta, Cümhuriyet kaptanı ise Asya kaptanını suları bilmemekle itham etmektedir. Mesele tahkik edilmektedir. Bir Avukat Hizmetçisini Vurdu Bursa 8 (Husus!) — Gemlikte bir avukat hizmetçisi 18 yaşında bir kızı tabanca ile göğsünden Çin topraklarında cereyan wden yaklaşır — gibi muharebe hazırlıklarına alt ma- lümat üçüncü, bu meselenin Ce- miyeti Akvamda görüşülen saf- basının tafsilâtı da beşinci say- falarımızdadır. Çin — vukuatını lütfon o sayfalardan takip ediniz. Soön Posta —— ——— ——— lı...ı.ı-ıı.ı-.ı..- İıııııbd 3020.! Fintı Shım | Duzce Facıasının Azılı Katilleri Tutuldu Tütüncü Hakkı Beyi Öldürenler Üç Kişidir Ve Hepsi De Abazadır Düzce, 7 (Hu- susi) — Bundan dokuz ay evvel Düzcede feci bir cinayet — yapıldı we “Son Posta,, kaydetti. Hacı Kasap' Zade Hakkı Bey, kar- deşi Ziya Beyle beraber İzmitten Düzceye otomo- bille — giderken meçhul — şakiler tarafından öldü- rüldü, — cesedi, alçakça — delik deşik edildi ve cesedi, köprü- den aşağı atıldı. Kardeşi Ziya B. de üç yerinden yaralandı, öldü zannile — terke- dildi. O zamandan- beri aranan,fakat bulunamıyan ka- tiller nihayet ya- kayı ele vermiş- lerdir. Datemi SüzüraĞİN Yakalanan katillerden Zekeriya ve Feyzi Eskişehir ( Hususi ) — Teahhurla gelen Konya treni, tam “Defter- ler Değirmeni,, —mevkünin yanındaki —geçitten geçeceği esnada uzaktan önüne bir atlı araba çıkmıştır. Trenin mütemadiyen düdük çalmasına rağmen araba hattan çekilmemiş ve o sırada trenin tevki- fi kabil olmadığından arabaya büyük bir süratle çarpmıştır. Loko- motif her iki atı altına ak parça parça etmiştir. Bir mucize kabilinden olarak, müsademe esnasında arabanın üstündeki köylü fırlamiş ve bu suretle muhakkak bir ölümden kurtulmuştur. Köylü başından biraz ağırca yaralanmıştır. Köylü sağır ve gözleri de az gördüğünden bu kaza vukua gelmiştir. Kendisile görüştüğüm köylür — Oğlum benim kulaklarım sağır, gözlerimde de aklık var treni göremedim, demiştir. Bu geçide bir bekçi konması ve bu suretle müstakbel kazaların onünün alınması llıımdır BAHAETTİN — Eyvah, bir adam çiğnedim, ne yapayım şimdi? — Ne bileyim ben! Her zaman ne yapıyorsun? Âdetin nedir?

Bu sayıdan diğer sayfalar: