10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ HALKIN “KULAĞI HALPKIN.DİLİ ' ”Son Posta Sene 2 — No: 584 — ——— n ae — e Yazı işleri ıı.ü—ıı Tetaöbul — 20203 PERŞEMBE — 10 Mart 1932 ——— n aa Biran Evvel Bir Konferans Toplanıp Buğday meselesi etrafına ya- pılan — tekliflerin hiçbiri kabili tatbik değildir. Evvelâ: Ekmek fiatini arttır- makla köylünün kesesine parâ gireceği ve köylünün istihlâk ve istihsal — kabiliyetinin — artacağı şüphelidir. Köylü istihlâk ettiği mevaddı buğday Fiatinin birkaç misli iken, bu para eline geçse bile, hayatında büyük bir deği- Şiklik vücuda getirmiyecektir. Köylü bir vakit, bir okka buğdayına mukabil bir okka şe- ker ahrken, büugün on okka buğday mukabilinde bile bir okka şeker alamıyor. Bütün ihtiyaçları da © nispette yükselmiş bulu- nuyor. Binaenaleyh ekmek fiatini arttırmak buğday meselesini, ve köylü meselesini halletmiye kâfi değildir , İhracatçılara prim vermek tek- lifi ise bütün bütün abestir. Bir defa Türkiye buğday ihracatçısı değildir. İki senedenberi buğday istihsalâtımız fazlalaşmış ve ihra- gatımız, istihsalimizin yüzde ya- Aç Bir Adam Dört Gün'îyecek Bula- madı, Halk. Yardım Etti Lüleburgaz, (Hususi) — Ka- raağaç köyünde oturan Hüsmen isminde bir fakir, dört gündem beri yiyeceksiz ve aç kalmıştır. Bu köyde, Hüsmenin vaziyetinde bulunan daha bazı kimseler var- dır. Belediye bu vaziyetteki fa- kirlerle alâkadar olmalıdır. Tüc- carlardan Kâzım Ef, delâletile dört gündenberi aç kalan adama ekmek ve erzak, iki lira da pa- pa verilmiştir. M. Nuri Bir Hintli Hudut Harici Oluyor Elinde hiçbir vesikası olma- dığı balde her nasılsa huduttan girerek İstanbulda dolaşan Hintli Kerim oğlu Fahreddinin bhudut haricine çıkarılmasına karar ve- rilmiştir. Fahreddin dün jandar- maya teslim edilmiştir. Sişli Yangınında Kast Varmış Geçenlerde İbrahim zade Lüt- fi Beyin sigortalı olan Şişlideki evi yanmıştı. Müddeiumumilik bu yangını şüpheli bularak tahkikatı derinleştirmiye lüzum görmüş ve Mmuavinlerinden — Salâhattin Be- yİ memur etmişti. Evvelisi gün yangın mahallinde keşif yapılmış ve aymca tahkikat da ilerlemiş- fir. Salâhattin B. yangında kast bulunduğu neticesine varmış ve #vrakı — Müddelumumiliğe — ver- Mmiştir, İşe Koyulmadan Mesele Halledilem Tumturaklı sözlerle bulunmuş gösterilen formüller bu adamların cebine metelik sokmaz rımını bile geçmemiştir. Dünya piyasasında boy ölçüşmek ise şimdilik haddimiz değildir. İhra- catçılara prim vererek ihracatı arttırmıya muvaffak olsak bile yapacağımız ihracatı nihayet is- tihsalâtın yüzde onunu geçemez Bu miktar ise buğday meselesini halle kâfi gelemez. ( Devamı 14 üncü sayfada ) Ka(;lmahküm ]ındarmalâr_aATeslim OlL madığından Öldürüldü Aksaray, 8 (Hususi) — İki ay kadar evvel hapishanenin damını delerek kaçmıya muvaffak olan idam mahkümu Tilki Ali oğlu Güzel Yusuf, kendisini taki; eden - jandarmaların teslim ot masına — dair — verdikleri emri dinlemediği — için — öldürülmüş- tür. Kadınlı, ekli dört kişiyi öldürmüş, olan bu katilin kararı Millet Meclisince tasdik edil;iştir. eki Harold Loid De Bu çocuğu Bulanlara Mükâfat Verecek Maruf sinema artisti Harold Loid ( Yazısı 19 laci saylamızdadır. | Bugün Sayfa E;n Iiler__ Zaferden Bahsediyorlar Londra 9 — Şanghaydan Tay- mise bildiriliyor: Çin gazeteleri, Japonlara karşı kazanılmış bir takıım muzafferi- yetlerden, milliyetperver orduların mütemadi mücadelelerinden bah- setmektedirler. Hükümetin müca- deleye devama karar verdiği, Pti İdare işleri telefona: — İstanbul — 20203 F"ııtı ş 5 kuruş Fransızlar, Borçlar Mü- -- zakeresini Baltalıyorlar Pöti Parizyen gazetesi yazı- yor: 1928 senesi haziranında Türkiyenin Paris Sefiri Fethi Beyle Türk Düyunu Umumiye hâmilleri arasında imzalanan ve hâmillerin alacaklarından takri- ben yüzde altmışını feda etme- leri esasma istinat eden itilâfna- meyi Ankara hükümeti bir sene tatbik etti ve sonra bu mukave- lenin kendisince kabili tatbik o- Türkiyeye Para Vermiyeceklermiş. Tütün İnhisarını Da “Lütfen,, Alırlarmış madığını bildirdi. Bugün, Osman- | h borçlarının yeni bir tevhidi için birtakım —müzakereler — cereyan etmektedir. Bu müzakereler, Pa- riste, Sabık Türkiye Maliye Ve- kili Saracoğlu Şükrlü Beyle Os- manlı Borçları meclisi arasında cereyan etmektedir. Saracoğlu Şükrü Bey, bu münasebetle Ce- nevreye gitmiş ve cereyan eden müzakereler hakkında Türk Ha- riciye Vekili (Tevfik Rüştü Beyle görüşmüştür. Osmanlı borçlarına ait hisse- lere malik olanların kendilerine yapılacak teklifleri tetkik husu- sunda büyük*bir ihtiyat göster- meleri kendi menfaatleri iktızası- dır. Türk hükümetine para ikra- Haâmillerle müzakerede bBuluna Saracoğlu Şükrü Beğy zi meselesine gelincet Memleke- tin iktısadi inkişafından gayri sa- halarda kullanılması düşünüldüğü takdirde, böyle bir muamele ic- rası mevzu bahis olamaz. Bu münasebetle kaydetmek lâzımdır ki Türkiye Tütün İnhi- (Devamı 14 üncü sayfada) Devlet Borçları Hükümet, Bu Seneye Ait Borç Taksit- lerinin Tecilini Alacaklılarından İstedi Ankara, 9 — Hükümet, mali buhran dolayısile, 932 mali senesi zarfındaki taahhüt barçlariını tediyede müşkülâta uğramaması mülâ- hazasile şimdidan alacaklılarına müracacaatte bulunarak bir hal surçeti teklif etmiştir. Alacaklı grup ve şirketlere yazılan birer mektupta 932 taksitinin mukavelelerde musarrah son taksiti takip eden seneye nakli talep edilmiştir. Yani, 935 senesinde bir muka- vele mucibince, hükümet son taksiti verecekken bu 932 taksiti de 936 senesine geçmiş olacaktır. Hükümet bu muamele münasebetile alacaklıların hukuk ve menafiini sıyanet maksadile mutedil bir faiz tediyesine de amade bulunduğunu mezkür şirketlere yazılan mek- taplarda işaret etmiştir. ıi Şang Kay Şekin bütün emirleri vermek salâhiyeti ile ordu encü- menine reis tayin edildiği söy- lenmektedir. Kiyangsm iki fırkasının 19 uncu orduya Müavenet etmek üzere Şekiyang eyaletine girdiği hükümetin — gönderdiği takviye kıtaatının cepheye muvasalat et- mek üzere olduğu haber veri- mektedir. Şanghay 9 — Dün akşam neşredilen Japon bültenine naza- ran Nanziyag ve Kiyating mm- takalarında sükün hüküm sür- mektedir. Liyohuda bir takım imüsade- meler olmuş, Vosungta sivil Çin- liler tarafından yağmacılıklar ya- pılmıştir. Fransız mıntakası yakı- nında Manto ismindeki Çin şeh- rinde komünistlerin yaptığı tahri- kâttan Japonlar şikâyet etmek- tedirler. Frasız, — İngiliz, — Amerikan elçilerile İtalya — maslahatgüzarı hergün içtimalar yapmaktadırlar. ( Devamı 14 üncü sayfada| l Dilencinin Gözleri I YAPAADA ü W Ü : ly'ıı?ı:.' | l //"/ı'f'f görmüyor, bana bir sadaka, güzel hanımcığım! m... Fakat gözlerin pekâlâ görüyor galiba, “ güzel

Bu sayıdan diğer sayfalar: