10 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sinema, Çocuk Akbaba sayıfaları -6, 7, 8 ve 9 uncuda - Tuna Devletleri Birliği Merkezi Avrupa devletleri ara- | rak beş devlet arasında ve tabii sında bir Tuva birliği teşkili | gene kendi siyasi nüfuzu altında ri son günlerde yeniden can- | bir Tuna kirliği yapmak istiyor. lahdı. Bu yeni hareketin ilkmüte- | Ondan sonra Bulgaristanla. Yu- şebbisi - Fransadır. Almaayayla | nanistanı da cenuptan bu züm- Avusturya arasında bundan yedi | reye bağlıyarak Tuna biriği va- | sekiz ay evvel bir gümrük otti- sılasiyle merkezi Avrupada tesis hadı mevzu bahs olduğu ve Fran- edeceği siyasi nüfuzu bütün Bal- Sanın şiddetli protestolarıyle akim ! kanlarda ve yakın şarka teşmil kaldığı günlerden sonra muka- | etmek malisadını takip ediyor. bil bir tedbir olmak üzere ilk | Bunun içindir ki Fransanın Bul- *seri meydana (çıkmıştır. Niha- | garistana ahiren bu maksatla ik- Yet bu defa Fransada Tardieu | raza muvafakat eltiği, Yunanis- | hükümeti iş başına geçince mer- | tana da para verirse ancak bu kezi Avrupa devletleriyle Fran- | maksatla vereceği gibi şayialar sa, İtalya ve İngiltere arasında | vardı bu zemin üzerinde ehemmiyetli Fakat tabii bü gün resmi şe- “Yasi müzakereler ve muhabe- | kilde mevzuu bahs olan Tuna Tatilğkürdü —— Ankarada Temmuzda açılacak Ankara, 9 (Vakıt) Temmuzun ilk haftalarında Ankarada Maa- rif Vekâletetineş bir Tarih kursu açılacaktır. Bülün muallimler bu kursa çağırılscaklardır, Vapur kazası —— Saadet vapuru karaya olurdu Istanbul, 9 (A,A) — Tavil za- delerin Saadet vapuru bu sabah Ayvalık civarında Sarımsak ada- | sı sığlıklarına oturmuştur. | oldukça Vapurun o rahneleri mübimdir. Türk gemi kurtarma şirketinin Sezar tahlisiye vapuru kazazede geminin derhal imda- dına şitap etmiştir. reler cereyan etmiye başlamıştır. | birliği projesiyle bu maksat açık- Merkezi Avrupada Fransanın © ça ortaya konmuyor. Mademki Siyasi emri ve idaresi altında | Avusturya ve (Macaristan ayrı oslavakya, Yugoslavya ve ayrı iktisadi buhrandan çok anyadan mürekkep bir kü (müğtariptirler. Her iki memle- sük itilâf zümresi bulunduğu ma- | ketde yalnız başlarına yaşamıya lümdur. Fransa şimdi bu zümre- Mehmet Asım ye Macaristanla Lehistanı kata- 2 inci sayılada m MM Ekmek tıyatlarının arttırılması doğru değildir Ne zam, ne prim! Kendi iktısadi şartlarımıza göre birsistem ve bir usul bulmak mecburiyetindeyiz e A , Eşya fiyatlarını indirelim Ekmek fiatlarına zam yapılması » lan odğru olamıyacağım yazmıştık. Dün buğdaylarımızın nasıl kiymet - lendirilmesi mümkün olacağı mevzu. u üzerinde muhtelif mütehassıslarla konuşmıya başladık, Belediye iktisat Müdürü Asım bey şunları söyledi: Ak taraf — Memleketimiz çifte; memleketi olduğundan zürra: mümkün olduğu kadar refaha kavuşturmak ve bunun için de toprak mahsullerimizin ba - şında gelen buğdayın fiatını yükselt- mek iktisadi hedeflerimizin en mü - | heykeltraş Mu- | hittin SebatiB. M. M. sus! takriri Bulgarlara satılan kıymetli evrak Işine oldu? Ankara, g ( Vakıt) — Yarın mecliste Refik Şevket B. in Is- tanbul hazinei evrakından Bul- garistana satılan kıymetli ve ta- rihi evrakın iadesi hakkındaki müfettişler raporunun ne safhaya girdiğinine dair sual takriri var- dır. : Bu takrire Maliye Vekili ce- vap verecektir. © Acıbirölüm Kıymetli bir san'at- kârımızı &aybettik Teessürle he ber aldığımıza göre genç ve kıymetli san'at- kârlarımızdan dün hastane köşesinde göz“ lerini (o hayata yummuştur. Ce- nazesi bugün himmj; olmalıdır. Bu maksada nasıl varabiliriz? Bunun için matbuatta bugüne kadar belli başlı iki fikir te- bellür etti, !— Ekmek fitama beş kurus 7*m- İBrtadiye iktisat müdür. “< — Asım Süreyya B. Alttarafı # üncü sayıfadı kaldırılacaktı: Muhittin 5. bati beyin ha: Muhittin bey yalım, sân'alını, eserini anlatan bir makale beşinci sayfamızdadır. —— — Ikinci mektübunu bugün gazetemizin içindeparasız takdimettiğimizAkbaba'da okuyunuz, sizi çok eğlendirecek sadece VAKIT karii olm birinci, 60 kupona ikinci, 90 kupona üçüncü, 210 kupona mukabil dört veya VAKIT başlığının sağ tarafında yarından itibaren bulacağınız İ MEZE RR A REZ Darülfünun meselesi Garp cephesinde sükünet bökümlermadır 3 üncü yazı bugün 5 inci sayıfamızda anız kâ kuponları Seneler var ki söylerler: “— Efendim devlet bu şi- mendiferleri . işletemez. Gelsin bir ecnebi şirket işletsin! Bir za- manlar gazete sütunlarında ba- ğıran bu fikirler şimdi sinsi, sin- si ancak kulaktan kulağa söyle- niyor. Halâ devletin-iktısadi bir müesseseyi idare edeceğinden şüphe edenler vardır. Onların şüpheleri © içlerinde mütemadiyen parlamaktadır. Gözlerini kaparken, işittiği lo- komotif düdüğürü son lokomo- tif sesi sanan sabahleyin insanlar var ki uyandıkları ozaman | işliyen Devlet trenlerini hayretle biriktiği Nasıl işliyor, ne kaza- nıyor , dünya şimendi- ferleri arasında vazı- yeti nedir ? | seyrederler. Ve şüpheli, şüpheli | başlarını sallarlar: | . — Haydi bakalım bugün de. | Derler.. Vesveseli adama, söz kâr et- mez ve şüphesiz ki (kendisine inanmıyan, Avrupalıdan gayrısı- na çhemmiyet vermiyem—adama bir şey söylemek istemem. nümde kırk devletin son üç senelik şimendifer işletme neti- celerini gösteren rakkamlar var. | Bu rakamların arasında Türki- yenin Devlet (demiryollarının İ manzarasını daha berrak, daha olgun görüyorum. 3 senelik ii (Lütfen saylay çeviri; İş kanunu mecliste İş müddeti günde sekiz haftada 48 saattir Ankara,9 Iş kanunu lâyıhasını, Heyeti Vekile meclise sevk et- miştir. Lâyıba, şu ahkâmı ihtiva et- — anana I mektedir: 1 — işçi ücretleri: Ucretler muayyen müddetlerde ve mutla- Alt tarafı 10uncu sayıfada | Geçenlerde Laypziğ sergisinde Türk pavyonu büyük bir mu- valfakiyet gösteriyor, kazanmıştır. Resmimiz bu pavyondan bir kısmını i

Bu sayıdan diğer sayfalar: