10 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

10 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAKIT 10 MART 1937 iş em mecliste ( Uis taralı Lin sciayfada | ka para olarak verilecektir. Ma- den ocaklarındaki ameleler azami ücret alacaklardır. | 2— Işçive iş sahibi 15 gün | evvel çıkacağı veya çıkarlaca- ğını bildirecektir. Bildirmeden çıkan veya çıkarılanlar, tazminat vermekle mükeNef tululacak- 3 — Müesseseler, işçilerin ça- İaştarılmaları ve saire hakkında bir dahili talimatname vapıla- caktır. İş müddeti günde | esammemenamensaamasısanaasaaanansanımena sense pemereneer yasaktı. Maamafih ba vahsi âdet, şim di tamamiyle kalkmıştır. | Picililer bahık vurmakla pek ustüs dırlar, Hele tahta üzerinde pek zevk) | vevici oyma işler yaparlar, Şarkı söy. * lerler ve ruksederler, Buyramların - da aleş Üzerinde yaptıkları Janslara! bütü kabile iştirak eder. Dünya yüzünde Insanların yaratıl- masına dnir garin bir itikatları var- dır: Güya allahları olan (o Dejej yılan şeklindeymiş ve kuyruğunun nihayeti de taşlanmış. Bir gün, kırda gezer- ken Ki yumurta görmüs. Pek hoşunn gittiği için, :srfmış ve nihayet bunkr-! dan bir oğlan ve bir kız çıkmış. Dejej bu çocukları büyütüp terb- ye ederek avlanmayı, ateş yakmayı öZ retmiş. Çocukler büyüyünce birbir - Teriyle evlendirmi: Dünya yüzünde ilk inse olan bu çocuklardan böyük hir resil dünyaya gelmiş ve gel zaman, şii zaman ilk » eekek ötüvermiş. 'Tahii oilesi toprağı kazıp cenaze - yi gömerler: fakat tam w sırada al - lahları Deiei eikagelir. toprafı kazıp - ölüyü çlkarmalarını isterse de âldı- » ran €maz, Buna fean halde kızan Dejei, bundun sonra hiç bir ölünün » toprak Üzerinde kalmamasını emre - der. İşte bunun içinmis ki bugün her millet ölülerin; gönmiye meçbur olu- yormuş, Yukarıdaki ribinin resmidir. »sim bir Fici muha» ..—ş. 0000 İ sında sekiz o Saat olmak haftada 48 saat olarak olunacaktır. tesbit 4 — Kadın ve çocuklar da | aynı suretle çahşacaklar, yalnız wece mesaisinde bulunamya- caklardır 5 Mesai zamanları kazaya meydan © veriimyecek surette tertip edilecek ve mesai esma- kazaya uğnuyan işçiye müessesesi tarafından tazm'nat verilecektir 6 — Belediye, £ vilâyetlerde işçi yerleştirme evleri tesis ede- cek ve açıkta bulunan işçiler buraya müracaatla iş istivecek- lerdir. 7 — İşçilerin sıhatte o'ması temin edilecek, hasta oldu'ları veya kaza geçirdikleri takdirde meccanen tedavi edi eceklerdir. İşçilerin çalıştıkları yerierin sıhhi o!- masına azami itina gösterle- cektir. 8 — Tabsiii olmıyan işçiler için kutslar açvacaklır. 9 — İşçiler, mesleki mena atlerini müdafaa hususunda mes- teki birlikler teşkil edebilecek: lerdir. 10-7 ula vücuda ge len ış ihtiâfı ve grevlerin halli için, işçi, iş sahibi ve hükümetin göslereceği şahıslardan mürek- sep uzlaşma komisyonları ve ha- kem heyetleri yapılacaktır Il — Alâkadar resmi daire wümessil'eri ile işçi ve iş sahibi mwurahhasların iştirâkile Ikbısat vekilinin riyaseti aitında bir “Yük- sek iş istişare heyeti, teşkil olu- nacak ve bu heyet, memlekette Üse tırnfı sinerma sayfasında | üzere | fevknlâde bir heyetin zeleceğini ha- ber alıyor, Fra Diyavolo heyete hücuma karar! veriyor ancak metres; Anitanın ken« disini hundan vazgeçirmek hasusun- | daki ısrarı esasen ötedenberi Fra Di- vavolonun dimağında Anitunım Viya- l ninin Oo mefresj olduğu (hakkındaki şüphesine müspet bir şekil vermiş ol - ması hasebiyle Diyavolu hem metre. sini kevuyor, hem de kıral tarafından gelen heyete hücum ediyor. Gelen he yeti esir eden Diyavolo heyetin elinde» ki evrakı benimsiyerek Kendisini Pes kara valisine takdim ediyor. Valinin karısı o Diyavoloyu hakiki mürah - has zannederek ona | tutuluyor. Fra! Diyavolo getirdiği evamiri tahrif et- miş ve bu suretle bütün — istibdadın zulmüne uğrıyanları kurtarmanm yo) lunu bulmuştur. Ancak bu esanda Di- yavelenün taarruzu esnasıhda nasil - sa hayatını kurtarmıya muvaffak o- labilmiş bir askerin çıkıp gelmesi te şebbilsatı akamete uğratarak Diyavo. lonun ele geçmesine ramak birakiyor. Fakat Anitanm yerdımiyle bu sefer de yakayı kurtarmıya muvaffak olu yorlar. Artık bundan sonra geçen hadisat bütün bir milletin kendini istibdat boyunduruğundan kurtarmak içi” çi riştiği mücadeleyi canlı bir surette! canlandırıyor. Halka istinat eden kuv veti sayesinde Diyavolo hükümeti virerek cümhuriyeti tesise muvaf fak oluyor. — az — Halk hatipleri Fırkamn ocak nahiye ve kaza merkezleri, mıstakaları dahilinde tetkikat yapmakta ve Halk ha- tibi olabilecekleri tesbit etmek- tedir. Pu husustaki Histeler vilâ- yet merkezine bildirilecek ve Cevdet Kerim beyin Ankaradan İş hayatım yakinen takip ederek | dönüşünden sonra hat'p'er kal'i amele iş ve maişet şartları hak- kında tetkikatta bulunacaktır. 12 — İş kanununun tamamile tatbikinin teftişi iktisat vekâ'eti olarak secilscektir. Yaıadan yüplacaktır. 3 — Gece messileri işin ma hiyatina wire tesbit er tecehtir. As. mk. Sa. Al, komisyonu ilânlerı Askeri Baytar mektebi için muhtelif eczayı baytariye aleni münakasa suretile satın alına” caktır. Mümakâsası 20-Mart-932 pazar günü saat 16 ya kader Harbiye mektebindeki satın ak ma komisyonunda tera kılınacal- tır. Taliplerin şortaamesini gör- mek için komisyona müracani- ları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır bu- lunmaları. (224) (693) 27 takım elbise. 58 adet yün fanila, 27 Çift fotin Yukarda yazılı malzemeler Ha va Makinist mektebi için ayrı ay“! rı pazarlıkla satım alınacaktır. Pa- zarlığı 12 — Mart — 932 cumar- tesi günü saat 16 ya kadar Har - biye mektebindeki satın alma ko- misyonunda icra kılınacaktır. Ta- liplerin nümunelerini görmek için. komisyona müracaatları ve pazar lığa istirak için muayyen vakitte hazır bulunmaları. (234) (870) ... Maltepe adet kısa fildikos don talibi uh - desindedir. e Münakasası 12 — Mart —932 cumartesi günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebinde ki satın alma komisyonunda icra aakeri lisesi için 1400) edilecektir. Taliplerin şartnamesi! ni görmek için komisyona müra : caatları ve iştirak için de vakti muayyeninde hazır bulunmaları. (235) (871) ... Eyüpte Dikim evinde mevcut muhtelif köhne eşya aleni müza- yede suretile satılacaktır. Müzaye desi 20 mart 932 pazar günü saat 16 ya kadar Harbiye mektebin- deki satın alma komisyonunda ic Manisa'da gizli ayin Manisadan bildiri'diğine göre dış maballee bir evde İl kişi toplanarak Bektaşı avini yapar- N vakalanmışlardır. İ ra kılmacaktır. Taliplerin namesini görmek için komis; köhne eşyaları görmek için Dil evine ve münakasaya İştirak de muayyen vekitte komisye hazır bulunmaları. (229) (71 ... Askeri baytar mektebinde m 1802 adet alâ haytariyenin yap miaması pazarlıkla (o yaptırı Pazarlığı 14 mart 932 pazartesi £ saat 16 ya kadar Harbiye mekte” i deki satm alma komisyonunda edilecektir. Taliplerin o galvaniz! nacak alâtları görmek için & Baytar mektebine ve pazarlığa rak için de muayyen vaktinde kı İ yonumuza müracaatları. (238) (9 2 Levazım teçhizat ambarında n cut olup tamire muhtaç 13 kalem zıka alâtı pazarlıkla tamir oettiriiğ cektir, Pazarlığı M mart 932 paz tesi günü saat 16 ya kadar Hari mektebindeki satın alma komis nunda icra kılacaktır. Talipli mızıka alâtmı görmek için Tophan ; Teçhizat ambarma ve pazarlığa râk için de mzayyen vaktinde kon yonda hazır bulunmaları, (237) (© “3 Konya askeri orta mektebi 250 adet yün fanilâ aleni münaki suretile satm akmacaktır. Münak: 81 2 nisan 992 cumartesi günü saat”. ya kadar Harbiye mektebindeki alma komisyonunda icra kılınacak! Taliplerin şartname ve nümüni ni görmek için komisyona müracif| ları ve iştirak için de muayyen vi tinde komisyonda hazır bulunmali (209) (911) ». Maltepe Askeri lisesi için 2 215 yatak örtüsü aleni münakasa sur le satın alınacaktır, Münakasası 2 san 992 cumartesi günü saat 16 kadar Harbiye mektebindeki satın #) ma komisyonunda iera kılmacakt! Taliplerin gariname ve nün görmek için komisyona müracaat ve iştirak için de muayyen vaki Momierai. hazır bulunmaları. € 2) 2225555455555 555.5... rm ÖĞ mumun TARİH EL KİTABI mama bir rol oynamak İgiyordu. Fakat Senatoda (Veres) rezalatini (*) ortaya attıktan sonra KuıMü ül intihap olundu. Fakat kendisi derhal asilzadelerle birleşti. Teklif edilen zirai ıslahat kavun lâyihasının kabul edilmesine ma- ği oldu. Bir aralık halk fırkasıma temiyül etmek istedi. Konsüllükte, muha tifi olduğu helde rey alamıyan Ketil'anın sutknetto- wee Paket onu Romayr terke meocbwr etti, di; Katilina hükümet ordusile mezbuhane döğüştü. Mağlüp oldu ve inti- etti. — Sezar — Katilinanın ortadan kaldırılması kâfi #elmiyordu. Tehlikeler devem ediyordu. Pompe, Krasüs, Sezar cümhuriyet için Birer tehlikeydiler, Bu adamla- rm hepsi mahirdi, hepsi muktedirdi.Hepsi de muhterisli. Jül Sezar Aristokrat bir aileye msnsup olduğu balde (Halk) fırkasına taraftarlık ediyordu. Ve nihayet Sezar bu fırkanm reislerinden biri oldu. Sezar bir çok meziyetlere malikti. Bilhassa çok iyi bir kumandandı. Evve lâ, Pretör, sonra da İspanya valisi oldu. Romaya döndüğü zaman, Konsül olmak istiyordu. Krasüs ve Pompe ile anlaştı. Bunlarm ikisi de Senatodan meranun değildiler. Sezarla Krasüs ve Pompe arasında yapılan ittifaka birinci (Triyomvira) denir. Bu ittifaktan sonra Sezar Romada konsül se - cildi. (M. E. 59) Sezar Konsül olduktan sonra bir ziraat kanunu yaptırdı. Üç çocuk ba- bası olan aile reislerine Kampanyada bak”msız kalan araziden bir kısmı- nı verdirdi. Şövalyelerin vergilerini indirdi, Ve reyi âmla kendisini Gol vilâyeti valiliğine tayin ettirdi. Gol kıtası | Gol muhtelif zamanlarad istilâlara uğramıştır. Gol kıt'asının ilk ahali N Ligürlerden mürekkepti. Nihayet İberler de geldiler Ligürlerle karıştı- ar. Milâttan evvel 6 ıncı asırda Foçalılar geldiler, Marsilya müstemlekesi mi tesis ettiler. Gene milâttan evvel 6 ıncı asırda şarktan gelen Keltler de Gol kıt'asını işgal ettiler Bunlar birbirlerine yabancı kavimler değildiler. Siteler teşkil ettiler, Ve aralarında vahdet husule getirmek için mücadeleler yaptılar. (©) Veres meselesi: Veres dehili harpler esnasında bir ordunun o Kestörü idi, Ordunun kasasını çaldı. Bu çaldığı para ile bir çok memuriyeller satın aldı. Ni. hayet Sicilyaya vali tayin olundu. Çicero oreda meliye memuru idi, İhtilâsları meydana çıkardı, Sui istimale alışmış bir çok hâkimlere karşı iddiası tevsik eta i k liği” * Çe 2 ği e er y e nn TARİH FT. KİTARI — Roma fütuhatının neticeleri — Içtimal hayatta,ahlâkta,âdetlerde,tikirlerde, idarede değişiklikler il Roma, İspanyayı, şimali Afrikayı Makedonyayı, Yunanistanı, küçü Asya sahillerini süratle zaptettikten sonra Rom acamiası fevkalâde geni lemişti. Bu hal Romanın hayatında hissedilecek derecede tesirler ger mıştır. Roma müelliflerine göre bu fütuhat Romanın mâne nbozulm sebep olmuştur. Asalet : Romada vatandaşların sayısı pek çok arttı. Siyasi haklara sahip o ların miktarı 4 milyona kadar çıktı. (Senato) ya zenginler hakim old B uzenginler servete dayanan yeni bir esalet sınıfının meydana çıkı na sebep oldular. Orduya süvari olarak iltihak eden zenginler bu ku istinat ederek kendilerini bir smıf O halinde kabul ettirdiler. Bu yeni fın adı (Şövalye) ler sınıfıydı. Pleplerin şehirlere gelişi : Plepler orduda askerlik ettikten sonra köylerine döndükleri topraklarını işliyemiyecek bir halde buluyorlardı. Hayatlarını kı: için şehirlere indiler. Esirler : Esirlerin sayısı da çoktu, vaziyetleri pek berbattı. Çok defa çalışm 3 kazanırle bu kazandıklarını efendilerine vererek hürriyetlerini satın lardı. Bunlardan zengin olanlar da vardı. Kölelikten kurtula nzengii den bir çokları Pleplerin boş bıraktıkları yerleri satın aldılar. Fikirde değişikli! g Di nfikri yavaş yavaş samimi olm ıktan çıktı. alelâde bir resmiyet M lini aldı. Apollon ve Venüs Yunanlılardan Mom geçti. i Edebiyat : Yunan edebiyatının tesiri altında (M. E. 200 — 250) arsamda edebiyatı teşekkül etti. Odise Latinceye tercüme edildi Dram ve kom serleri yazılmıya başladı. Umumi hayat : Lüks hayat sefahat derecesine geldi. Eski Roma ailesinin Evvelce Şi O LAN namma çer gene dpi gk sekil Sİ ei “al vi Li

Bu sayıdan diğer sayfalar: