10 Mart 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

10 Mart 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 — VAKTT 10 MART 1932 3. K. O. SA. AL Ko. dan i Mahkeme ve Icra ilânları 'VAKITın-— Beyoğlu İkinci Hukuk Hakimliğinden: Nuri beyle Yervant EF. ve sai- Tenin şaiyen ve müştereken mu- tasarrıf oldukları Beşiktaşta, Ci- hannüma mahallesinde, Serence- bey yokuşunda, kâin Hazinedar Söleyman ağa vakfından eski (30) yeni (36) numaralı bir kıta arsa ile derunine cari rubu ma Sura tatlı su şuyuunun İzalesi zımmında satılığa çıkarılarak bi- rinci artırma neticesinde arsaya Dört yüz ve suya elli Liraya ta- | lip. çıkmışsa da kıymeti muha- Minesini tecavüz etmemesi hase- bile ikinci açık artırma suretile satılmasına karar verilmiştir. 1 - Arsanın kıymeti (4630) Li- ra ve derunindeki rubu masura tatlı suyun kıymeti (100) Liradır, Halen ipotek ve haczı yoktur. 2 - Mezkür arsa halen sebze bağçesidir. 3 « Tapuca müseccel ve gayri müseccel hak sahipleri tarihi ilândan itibaren yirmi gün zar- fında evrakı müsbitelerile satış memuruna müracaat etmeleri lâ- zımdır. Aksi takdirde gayri mü- seccel hak sahipleri satış bede- linin paylaşmasından hariç tutu- larlar, 4 - Müzayedeye iştirak ede- bilmek için kıymeti muhaminenin Yüzde yedi buçuğunu depo et- mek mecburidir. 5 - Gayri menkul arsa su ile birlikte tamamı en fazla bedel veren zatın üstüne 4 Nisan 1932 tarihine müsadif Pazartesi günü sa'at On beşde ihalesi icra kı- hmacaktır. Ihalesi üstüne icra kılınan zat | bedeli müzayedeyi beş gün zar- | fında Mahkeme veznesine depo edecektir. Aksi takdirde ihale fesh ve bundan mütevellit farkı fiyat ve zararuziyan ve faiz on- tazmin ettirilecektir. 6 - Fazla malümat almak iste- yenlere 1932.6 numaralı Dosya- sı her kese açıktır. Talip olanların tarihi mezkürde Düracaatları ilân olunur. (2597) Istanbul 7 inci icra memurluğundan: Kâzim efendiye borçlu Ismail Hakkı beyin bacz olunan Fatihte Hoca Veis mahallesinde dede sokağında 5 N. lu kayıden arsa ve halen üzerinde 5-13 N, lu bir bap hanenin üç hisse itiba- tile bir hissesi tarihi ilândan İtibaren 30 gün müddetle birin- ©i ihalesinin icrası için müzaide- Ye vaz olunmuştur. talip olan- kıymeti muhammenesi olân 672 liranın yüzde onu nisbetin- de pey akçası vermeleri lâzm- ir. Birinci ihale 14-4.931 tari- de saat 16 da dairemizde kılınacağıdır. Hududu sağ tarafı Arif efendi hane ve bağ- Sesi sol tarafı Tahir bey hanesi arkası dede Ostanı cephesi De- onlan sokağı ile mahdudtur, esahası 46 metro terbiinde Srazide 18 metro iki katlı bina 2 metro bir katl << metro bir katlı oda ve 16 İ ve Cemal Susen efendilere ait Tütün Inhisar Umumi Müdir- liğinden: Keşfi ve şartnamesi dairesinde; > Idarei merkeziye evrak odasına kapı inşası ve Dördüncü ile amuhasebe kalemleri arasındaki tahta perdenin yiikseldilmesi; — Behariye levazım ihtiyat ambarına döşeme ve tavan inşası; | pazartesi, 3 — Şartnamesi dairesinde 100 kilo pirinç ve 1100 kilo font Ökümünün imali pazarlıkla ihale olunacaklır; 17-3-932 perşembe. | | rumdur. i nin etrafı adi taş dıvarla muhat | bir incir fidanı metro bağçe ve evsafı hane ab- şap ve iki kattan ibaret olup zemini kırk malta bir taşlık sağda yüklü bir oda altı bodu. ve zemini taş döşeli bir mutbah bir kuyu ve bir katlı olda bir helâ ve aralıktan bağçeye methali vardır. Bağçe- mevcuttur. Üst kat bir sofa üzerinde şabniş ve yük dolabı bir oda olup müşa- here suretile ayda 6 lira bedeli icarla Sıdkı bey kiracıdır. Alt kattaki bir odada hissedar sa- kindir. Talip olanlara bu işe ait 38-176 dosya irae ve izahat dahi verileceği ilan olunur. (2589) | İstanbul dördüncü icra memurlu - ğundan: Tamamına üç bin beş yüz lira kıy! met takdir edilen Galatada hacı Ama! mahallesinin Çeşme meydanı soka -| ğında cedit 12, 14, 16 mumarâh moza » ik imalâthanesini müstemil maa ara-, Zİ bir bap ahşap hanenin tamamı açık arttırmıya vaz'edilmiş olup 24 mart 992 tarihinde şartnamesi divanhane - ye talik edilerek 7 nisan 992 tarihine! müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık arttırma suretiyle sa» trlacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci arttır; mada en çok bin üç yüz liraya talip çıkmış olup bu kerre en çok artıranm üstünde bırakılaaektır. Ve gene tamamma iki bin beş yüz! lira kıymet takdir edilen Galatada| Azapkapısında o Yulen zade mahalle-| sinin Yeni kapı sokağında atik ve ces| dit 1, No, Tu hanenin tamamı açık art tırmaya vaz'edilmiş olup 24 mart 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye ta» lik edilerek 7 nisan 932 tarihine mü -| sadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dai resinde açık arttırma suretiyle sati- lacaktır, Artırma ikincidir birinci artırma - da en çok yedi yüz liraya talip çek»! mış olup bu kerre en çok artıranm üs zerinde bırakılacaktır. i Artırmalara istirak icin yüzde ye- dişer pey akçesi alınır, omüterakim vergi, belediye vakıf icaresi müşteriye aittir, İcra ve İflâs kanununun 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu si cilleriyle sabit olmıyan ipotekli ala - caklılarla diğer alâkadaranın ve ir « tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair o - Jan iddialarını ilân tarihinden itiba» ren 20 gün içinde evrakı müsbitele - riyle bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmiyanlar (o satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddej kanu- niye ahkâmma göre teyfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat al - mak istiyenlerin 931 - 900 dosya nu « mârasile memuriyetimize müracaat - Tarı ilân olunur. (25: 30 ikinci teşrin 330 tarihli ka- | nun hükümlerine göre tescil edil- | miş olan ecnebişirketlerden Fran- | sız tabiiyetli (Berliye - Berliet) şirketi bu kerre mür: tla şir- ketin Türkiyedeki o muamelâtını tatil eylediğini bildirmiş olmakla mezkür şirketle alâkası bulunan- ların şirkete ve icabında İstan bul mıntakası ticaret müdürlü- güne müracaat eylemeleri ilân | olunur. .. .. çi il a l ii i Küçük ilânları| MN — 10defâsı yüz kuruştar azmi Memur istiyoruz — Taşrada, kazalarda imal satacaktır, hangi kazadı sınş yapacaksı o kazanın yerli ahalisin mektupla müracaat; | hanesi 400 Cığaloğlunda satılık mü- kemmel hane — Cıpaloğlunda kt- i et kattan ibaret on oda, bir salon, bir cihannüma, bir mutfak, bir kiler, bah- çe ve müştemilân salreyi havi mükemmel hane satılıktır. Talip olanların Galatada Mehmet Ali paşa hanında (41) nemaraya müracaat eylemeleri, Satılık kâgir hane - yolunda iamvay caddesinde k katan ibaret dört oda, bir mudak, bir sarnıç, bit kuyu, daraçayı havi munta- zam ve nezsreti fevkalâdeli kâgir hare satılıktır. Talip olanların Galatada Meh- met Ali paşa banındı (41) numsraya müracaat eylemeler Divan: ir dört Ucuz ve acele satılık otel ve kahvehane ve garaj — Sir- kecide Salkımsöğütte tramvay caddesinde (19) oda, İki salon, ve müştemilti reyi havi otelle altındaki kı ittiselindeki garaj ucuz satılı! olanların Galatadı Mehmet Ali paşa ba: nında (#f) numaraya müracaat eyleme! Sağlam ve kelepir irat tın almak istiyenlere — İstanbu- Tun gerefli ve eğlenceli bir mevkiinde senevt (7.000) lira kira getiren emlâk satılıktır. (Bedeli için bir kısmı peşin ah- narak mütebaki mükasseten ve yahut iki sene sonra verilmek üzere kolaylık gös- serilir) fazla maldmat ve tafsilât almak Is- tiyenler Gulatada Mehmet Ali paşa ha pında (#1) mumaraya müracaat eylemeleri ai Acele satılık hane ve fırın— Rumelihismrinda > Alitorlak mahallesinde çeşme sokağında bir katı kâşir bir kav ahşap iki kaan ibaret dört ods mutlak, bir hâmam, bir kuyu, bi elektrik ve müştemildy salreyi havi hane le firin satılıktır. Talip olan ların Galatada Mehmet All paşa hanında | (#İ) numaraya müricsat eylemeleri. Satılık dükkân — Mahmutpa- şadn Kürkçü hanı alt kannda ayda (14) ön dört lira kirası olan bir dükkân sa- tılıktır. Talip olanların Galatıda Mehmet Ali paşa hanında (41) numaraya müre- | İN Tapu Başmemurlu- Beyoğlu ğundan : Küğtbanenin Kasapl caddesinde eski 22 ve yeni 54 numaralarla murak- | kam bir tarafı (asan atanın menzili ve bir tarafı Sofu Emin ağı zevcesi men- zili ve bir tarafı kasapbaşı caddesi ve tarafı rabii te âm ile mahdot sırf mülk 29 TTeştinisani 308 tarih ve 42 numaralı Tapu senedile rüsumat memur- larından Mehmet Efendi ibni Ali zevcesi Ümü Gülsüm Hanım binti Ahmedin tab- ti sasarrollarında bulunan maa bahçe bir bap hanenin vergi İdaresinden müdevver defterinde müruru ve mahiyeti gayri malüm 18 Teşrinlevvel 310 tsrihli bir bacz işareti mevcut bulunduğu görülmüş ve alâkadarlar tarafından muamele yapıl- wak üzere bulunmuş olduğundan bu suretle alâkadar olanların bir ay zarfında Sultanahmet'te Defterhane binasında Bey- Oğlu Tapu Başmemurloğuna müracaat etmeleri ilân olunur. (996) ZAYILER | 2243 Belediye numaralı Doç markaotomobilin hakkı mülkiyeti ve hakkı tasarrufu Taksim Doç garajı sahipleri Esat Abdürrahim olduğu ilân olunur, (2588) $ 331 senesinde Çamlıcainas sultanisinden aldığım tasdikna- hememi zayeyledim hükmü yok tur. (2590) Kadıköy Nevzemin sokak 3 Merzuka $ Zayi eldiven 7-3-32 pazar- tesi günü saat 17- 18 arasında Suadiye Fener yolu arasında Bagdat caddesi üzerinde bir tek kadın eldiveni bulunmuşlur. Sa- bibinin adrese müracaatla aldır- Taliplerin 96 7,5 teminat akçelerini hamilen yukarda göste- N günlerde saat 10 1/2 da Müracaatları, (576) 0 ç Galatada Mübayaa komisyonuna masını rica ederim, Kızıl: toprak çifte havuzlar Cemil paşa sokak 3 numarada amma Hava krtaatı ihtiyacı için 29 lem muhtelifülcins çelik münakasayı konmuştur. İhale tarihi 12 — Mart — 92 cumartesi günü saat 4 tür. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbulda ITIL K. O, ve Ankarada merkez satın alma (komisyonlarına her gün münakasaya iştirak edeceks| lerin ise teminatı muvakkate ve tek » lif mektupları ile birlikte ihale tari - hinde Ankara merkez satın alma ko- misyonuna müracaatları, (21) (114) *,.. İslâhiyede bulunan kıt'alar hay- vanatının ihtiyacı olan 227.800 ki- lo arpa kapalı zarf usulile müna - kasaya konmuştur. İhale tarihi 20 —3 — 932 pazar günü sâat 10 dur. Taliplerin şartnameyi gör mek üzere her gün münakasaya iş- tirak edeceklerin ise ihale tarihin- de İslâhiyede (o Dağlivası Sa. Al, Kom. nuna müracaatları. (95) (733) ... Yerli fabrikalar omamulâtından 100.000 metre çamaşırlık bez (kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İha- lesi 14 — Mart — 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat M tedir. Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün Ankara merkez satın alma komisyo » nuna müracaatları ve münakasaya İş- tirak edeceklerin o gün ve saatinden evvel teklif ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde mezkür komis - yon riyasetine tevdi eylemeleri, (88) (603) .. K. O. için 80 çift 13 tek atlı a- raba koşumu kapalı zarfla müna- kasaya konmuştur. İhalesi 23 — 3 — 932 çarşamba günü saat 15 te komisyonumuzda icra kılma - caktır. Taliplerin şartnamesini al mak ve eşkâlini görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak ede - ceklerin de vakti muayyeninde te- minat ve teklifnameleriyle komis- yonumuza müracaatları. (107) (822) . | | 90,000 kilo çimento muştur. İhale tarih; 15 — Mart «— 992 salı günü saat 15 tir, Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul ve Erzurum satın alma komisyonlarıan her gün münakasaya iştirak edecek» lerin ise ihale tarihinde Erzurum sa tn alma komisyonunü müracaatları. (53) (584) .. Istanbul levazım dikim evinde bu « lunan yün, pamuk, İplik, post kırpın- tılarile kayış kırpıntıları, 30 mart 932 çaraşmba günü saat 15,5 ia aleni müs zayede ile satılacaktır. Taliplerin mau- ayyen gün ve saatte komisyonda bü - lunmaalrı ve şartnamesini almak isti yenlerin her gün komisyona ve kır - pıntıları görmek istiyenlerin de Def» terdarda dikim Evine müracaatları, (1271) (928) ! La i Muhabere alayınm bulunduğu Kaş « la ile, süvari bölüğünün bulunduğu pavyondaki elektrik tesisatı tamir © dilecektir. P lığı, 16 mart 932 çam şamba günü saat 14 te İcra edilece « ğinden taliplerin o gün ve saatte ko misyonda bulunmaları ve keşifname « sini almak istiyenlerin her gün ko « misyona müracaatları. (122) (929) ... İstanbul levazım eşya ve teçhizaf ambarı ihtiyacı için satm almacak 650 adet tahtanın, 15 mart 92 ek günü saat 14 te komisyonda pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin o günü ve Sw atte komisyonda bulunmaları ve şart» namesin; almak İstiyenlerin komisyo « na müracaatları. (120) (927) Asker ihtiyaer için satın almacık zeytin tanesinin pazarlığına devam © dilecektir. Pazarlığa iştirak edecek» lerin, 12 — Mart — tarihinde cumartesi günü saat 14.5 ta komisyos numuzda bulunmaları ve nümune ve şartnamesini almak istiyenlerin her gün komisyona müracaat etmeleri, (17) (902) - » İstânbul Gümrükleri Muhafaza Müdirliğinden: 1 — Gümrük Muhafa memurları için (Bir kasktle bir ceket ve pantolondan ibaret) 718 takım elbise pazarlıkla münaksaya konulmuştur. , 2 — Pazarlık 20 Mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümüneleri her zaman için Müdiriyete müracaatla görülebilir. 4 — Şartname nüshaları Ankarada Gümrükler umum Mu- hafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da Gümrük Muha- faza Müdiriyetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümuünelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve ”, 7,5 teminatlarile bera ber belli gün ve saatte pazarlıkta bu'unmaları. (914) Yüksek Ticaret e Iktısat Mektebi Müdürlüğünden: Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa- zar güdü saat İ4te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf usu- lile münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname ve şartnameyi olunur. (853) görmek üzere her gün mektebe müracaatları ilân Kiralık Kâgir Hane ve Dükkân Beşiktaş Akaratı Vakfiye Idaresinden: Beşiktaşta Akaretlerde 6, 14 numaralı baneler üçer 4l, 55 numaralı haneler birer sene 1/3, 7, İl nutwaralı dükkânlar birer sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinden itibaren Yirmi gün müddetle aleni müzayedeye vaz edilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Martın yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine kadak İstanbul Evkaf müdiriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (729) - Yüksek İktisat ve Ticaret Mek. tebi Müdürlüğünden: Mektep dahilinde yaptırılacak tamirat 29 Mart 932 tarihine müsadif Salı günü saat 14de ihalesi icra olunmak üzere aleni münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şarlname ve keşifnamey görmek üzere her gün mektebe müracaatları ve depozito akça- larmıda yevmi ibaleden evvel tevdi etmeleri ilân olunur. (878)

Bu sayıdan diğer sayfalar: