10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SON POSTA B!r Öİunuıı Hahra Pe/lermden : | HAİNLERİN İÇ yüzülE Yüz ElliliklerNasıl Gittiler, NeYaptılar ZEYNELABİDINW TEZKERESİ MUSTAFA ' SABRİYE GONDEIWNCE TELÂŞ BAŞLADI — 24— Ağa Müşavir, teselli: vazifesini || ihmal etmedi — Velinimetim! - dedi - vekili bulunduğunuz nebii zişan efendi- miz buyururlar ki, bayatı sevmek ve ölümden Korkmak çoğaldığı gün, herşey mübah olacaktır. Bu hadisi düşünüp müteselli olmalı- sınız. Maamafih şu tavuk masla- hatını kulunuz takip edeyim, aşçıbaşıyı utandırayım. Şaban Ağa, bu iki kaymetli söz- Terine ve hırsızlığm artık mübah görülmesi hakkında verdiği fet- taya mükâfatan Hazinei Hassa mü- fettişliğine tayin olunmuştu. Hâlâ koyun cebinde taşıdığı kartlarda bu sıfat yazılı idi. Maamafih tek- rar edelim ki Şaban Ağa, bütün yoldaşlarından akıllı idi., Daha zaferinin ilk — günlerinde saraydan ayağını - kesmişti, yol- culuğa bazırlanmıştı. Şevketmeap efendisinin ne halini soruyordu, ne hatırını. — Birlikte — yedikleri tavukları, — elmasiyeleri — çoktan hazmedip unutmuştu. Onun bir meziyeti daha var- dı: bütün yoldaşlarının içini iyi bilirdi. Herkesi, yanlışsız. bir görüşle, teraziye vurmuştu, kiy- metlerini biçmişti. Bu sebeple sadrazamlığı kendisinden başka kimseye lâyık görmezdi. Hürriyet ve İtilâf dolabı, saray beyulası, Anadoludan kopup gelen kutsi rüzgârlarla devrilip yıkılmasalar- dı, 6, muhakkak ki arkadaşları- n atlatacak, sadaret mevküne gelecek ve bir “ağalar kabine- si,, teşkil edecekti. Memleketten savuşurkeu taşıdığı yegâne hic- ran, işte bu idi; o mümtaz ka- bineyi teşkil edemeden gayyâla- ra düşmekti! Sadede geçelim; Kürt Zey- nelâbidin hayretle sordu ; — Ne tezkeresi yazacağız? — Hele sen kaleme yapış, vakit geçirme ! İstanbulun en süfli kahveha- nelerinde, babalarının adını bile öğrenmiye İâram görmemiş bir: takim 'biçareleri başına toplıyarak Kürt istiklâli için sözüm yabana propaganda yapan ve anlaşılmı- yan lisanla ilâhiler okuyup sada- ka topliyan dilenciler gibi bu propagandaların sonunda o zavallı- 'ardan para çekerek geçinen bu sütü bozuk genç, cebinden bir defter çıkardı, bir yaprağını kopararak Şaban Ağanın dikte ettiği söz- leri yazmıya başladı. Mevzu, ga- liba enteresandı. Çünki Zeynelâ- bidin, kelimeler tevali ettikçe ne- şeleniyordu ve mırıldanıyordu: — Ne iyi buluş, ne iyi buluş. Hiç olmazsa uykuları kaçar. Biraz sonra bu tezkere, bir kamarota verilerek Mustafa Sab- Fiye gönderildi ve okunur okun- maz da kamara yolcularında telâş Yyüz gösterdi. Süleyman Şefik, sararmıştı. Rıza Tevfik, diline felç gelmiş gibi lmızlenmışh, Hoca Sabrinin oğ- ? L ağlıyordu. —Elden 'ele gezen tzskere, her hücrede bir ıstırap halkettikten sonra kamara salo- Yalnız Haoaca Sabrinin damadı sesini çıkarmı- yordu. Karşısındaki ay- naya bakarak bıyıkların- da kaç tel beyaz bulun- duğunu görmiye çalışı- yordu. O, ressamdı ve resim fırçasile ak kılları- nı tel, tel boyamakta bü- yük mahareti vardı. nunun masasına konmuştu, bir bilmece hallolunuyormuş — gibi kelime kelime süzülüyordu. Bir aralık Rıza Tevfik gülüm- semek istedi, tebessümden başka her şeye benziyen karışık bir dudak — büküntüsile şu sözleri fısıldadı: — Kapitülâsyonları unutma- yın. Vapurlar hariçez memleket imtiyazını haizdir. Hoca Sabrinin oğlu, gözlerin- den şıpır. şipir. yaşlar dökerek inledi: — Kim dinler bu masalları? Süleyman Şefik, dalgın dalgın mırildadı : — Nihayet bir tarziye ile iş kapanir. Fakat bizim kellöler elden gitmiş bulunur ! Yalnız Hoca Sabrinin damadı Mehmet Ali, sesini çıkarmıyordu, karşısındaki aynaya bakarak br- yıklarında kaç tel beyaz bulun- duğunu görmiye çalışıyordu. O, reşsamdı. ve resim fırçasile ak kıllarını tel tel boyamakta büyük mahareti vardı. Şimdi de yüzün- de, san'atkârlığını tatmin edecek mevzu arıyordu. Şaban Ağanın teskeresi Üze- rine başlıyan bu müzakere, uzun sükütlar ve fasılalı mırıldanışlarla, belki yarım saat devam etti. Hepsi korku içinde idi ve hepsi- nin dudaklarında endişe titriyor- du. Hoca” Sabrinin oğlu, İilkin sessiz dökülen göz yaşlarına git- gide hıçkırıklar da ilâve etmiye girişince babası - ginirlendi: (Arkası var) İstanbul Evkaf Müdüriy—etinden: Kıymeti 448 Muhammenesi Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Kovacıdede mahallesinde Asiyehoca sokağında 12 No. tamamı satılmak üzere 20 gün müddetle ilân vazedilmiştir, ile murakkam arsanın Talibi olanlar 31 mart 932 martına müsadif perşembe günü saat on beşte kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesile bir- likte Istanbul Evkaf Müdüriyeti müracaatları ilân olunur. binasında Mahlülât kalemine Kullanılacak en sıhhi diş macunudur. Bu Akşam Radyodd Neler Dinliyeceksiniz 10 Mart 932 Perşembe Istanbul— (1200 metre, 5 kiloval) 18 gramofon, 19,5 Hayriye Hanım- la birlikte saz keyeti, 20,5 Selim Sırrı Bey tarafından konferana, 21 Belkis hanımla birlikte gaz heyeti, 22 orkestra. Hellsberg — (276 metre, 75 kila- vat) 19,45 şen musiki, 20,45 küçük 21,35 piyano konseri Brüno — ( 341 metre 36 kilovat ) 21,15 gülünç hikâöye — muhafrirleri, 2056 Pragdan vakik Mühlaker — (360 metre, 75 kilovat) 19,45 Frankfurttan nıkıl, 20,45 şen musiki, 21,45 musikili musababe, 22,50 dans havaları, Bükreş— ( 394 metre 16 kilovat ) 20 şarkı konseri, 20,20 #enfoni, 21 konferans, 21,45 günün hâdiseleri. Belgrat — (429 metre 2,5 kilovat 20 doktorun -tavsiyeleri, 20,30 milli şarkılar, 21,55 konser, Prag — (488 metre, 120 kilovat) 19,5$ keman konseri, 20,15 Progdaki A man tiyatrosundan naklen “toprak bu efendilerindir; 21,05 konser. Viyana—e (SI7 metre, 20 kilovat ) 19,40 gramofon, 20 şarkı konseri, 22,35 dans bavaları. Peşte — (550 metre, 23 kilavat) 20,10 yüksek muşiki Mmektebiüden konser. Varşova— (1411 metre, 158 kilo- vat ) 20 Rusyanın ÂAsyayı — ruslaştır- ması hakkında bir konferans, 20,15 salon örkestrası, 20,30 dans havaları. Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 19,30 Faust operası. V1 Mart 932 Cuma İstanbul — (1200 metre, 5 kilovat) 18 gramofon ilc — opera - parçaları, 19,5 Vedia Rıza Hanımın iştirakile alatturka — saz, h3 B be Molla tarafındam monoloj, 91 İnci Hanıman iştiraklle! alattırka saz, 22 tanga Orkestrası, Hellsberg — (276 metre, 75 kiles vat) 20 Hasta isminde bir komedi, 2110 genfoni; Brüno — (391 metre, 36 kiloyat) 19,30 Verdinin: Troubadour operası, 22 Prüğdan nakil. Mühlaker— (360 metre, 75 kilavatı 19,45 Frankforttan nakil, 20,30 tarfi kadınlar hakkında bir konferans, 21, rkestra, Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) 19,30 Romanya operasından nakil. Belgrat — (429 metre, 2,5 kile- 19,55 Sokol konferans, 22,30 konser, 21 musik karnaval 22,50 gramofon. Roma — (481 metre, 75 kilovat) 19,50 gramofon, — 20,45 — operadan naklen — Bufere Er Prağ — (488 metre, 120 kilovat) Prağ milli tiyatrosundan nakil, 22,20 gramofon. Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 19.30 operadan naklen “ Venedikte bir gece » ismindeki opera, Peşte — (550 metre, 23 kilovai) 19,15 opereti hakkında bir konferans 21 piyano konseri. Varşova—— (I411 metre, 156 kila- wat 19.35 Öramofon, 20 musikili mu- sahabe, 20.15 senfoni; Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 19,30 işçi saati, 20,20 Breslavdan makil, dans havaları. Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya - alt olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. İstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. Radium Superfine Traş Bıçakları Piyasada bulunan bütün traş bıçaklannrlan Üstün, rekabet kabul etmez derecede metin ve gayet keskin olup kullanıldığı vakit cilde yumuşaklık verir.Radium Superfine traş bıçaklarımız satışa çıkarılmıştır. Her Yerde Arayınız. Radium Tıcarethanesı Foto Ferıl .bralıım 1 LİRADAN kart kartonlu postal ** fotoğraf Diğer fotoğref ve boyalı resimlerde * 25 TENZİLÂT Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 48 Cilt ve zührevi haztalıklar Mütehassısı DOKTOR Ömer Abdurrahman İstanbul emrazı zühreviye dispanseri Sertabibi Ankara caddesi İkdam Yurdu kaşisında No. TI folojnı[ Tahlili Kuponu Tabiatinizi Söğrenmek İstiyorsınıı fotoğrafınızı 5 adel kapan ila bir- Nkas gönderinli Fatoğrafısız sraya kabidir ve iado edilmes. İskn, mesl veya san'at ? | | Hançi suallerin gevabı ? ; | Fotoycal İnlişar ik mi* Fo .ı—.ı... esiHkuruşlu'r pal mukabilinde gönderi'eblir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: