10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Sayfa Kİs e Halkın Sesi ı “Soldan Gericilik!,, İletine Dair Son zamanda, bazı gazetelerin garip neşriyatına tesadüf edis liyor. Bunlar, bit gün evvel kara dediklerine bir gün sonra beyaz diyorlar. Şu ihtiklir meselesinde de Töyle oldu. Bazı mücsseseleri — ihtikârla itham ettiler, ihtikâr ilk ko- misyoh tahkikatile sübut buldu. imdi İhtikâr yok — diyorlar. u garip soldan geri yapmak illeli hakkında dün halk ile görüştük. ' Bize dediler ki : Eaver B. (Fatih Servili Talebe Yurdunda| — Gıda maddelerinde ihtikâr var mı, yok mu? Bu da bir mu- amma oldu. Amma bize göre ani halka g:e değil. Gazete- Ln göre, tahditten sonra bilhassa gaz, şeker, benzin, limon ve maden kömürünü eskisinden çok fazlasına aldık ve hâlâ da alıyoruz. Bunlarda ihtikâr elle tutulacak bir hale geldi. Gazeteler de bir ağızdan bu ttiler. bilmem? Son gün- lerde ihtikâr yokmuş gibi bir vazi- yet aldılar, soldan geri yaparak * Rahim Bey ( Soltanahmet Narin uade apartımanı 35) — Tahditten sonra yalnız gı- d.ıd mıddelerl;l(îe H:ıegn. fv:jıt şeyde gayet &: at la- hığı, dîı doğrusu ihtikâr yapıldı. Bunu ilk evvel haykıranlar da gazeteler oldu. Allahiçin söylemek lâzımgelirse İstanbul matbuatı bu hususta vazifesini çok iyi yaptı. Nihayet — muhtekirler — adaletin eline verildi. Muhakemeleri ya- pıliyor. Fakat birkaç gündenberi gazeteler ortada birşey yokmuş gibi bir vaziyet aldılar. İhtikâr var diye bağıranlar sanki onlar değilmiş. Demek ki gazeteler tüccara iftira ediyorlarmış. * Selim B. Ortaköy Mazarlık vokak 78 — Gerek fertlerin ve gerek azetelerin en bariz alâmeti fari- înlnn seciyeleridir. Karaya ak demek, inat etmek ne kadar fe- ma bir huy ise döneklik te oka- dar kötüdür. Hakikati görünce kabul etmek te bir fazilet işidir. Dün bütün gazeteler gıda mad- delerinde ihtikâr vardır dediler. Şiddetli yazılar yazdılar. Ni- hayet beş on tücar da mahkeme- ye verildiler, Henüz muhakeme bitmeden, hakikat adalet cadde- sinden geçerek ortaya çıkmadan şimdi bazı gazeleler sözlerinden döndüler. İhtikâr filân yok de- meye başladılar. Artık hüküm- lerinizi siz veriniz azizim. Kaçakçı İmam Tevkifhaneye Gönderildi kışıkl a e nk l havan ve saire bulunduğunu yazdığımız İmam Ataullah fen- dinin muhbakemesine İhtisas Mah- kemesinde dün bitirilmiştir. Müddeiumumi, maznunun bir buçuk sene hapis, 71 lira para cezası vermesini talep etmiştir. Mahkema maznun imam efendiyi bir sene iki ay hapse ve pa- ra cezasına üm — etmiştir. Ataullah Efendi tevkif edilerek tevkifhaneye gönderilmiştir. Maznunun zevcesi Naile Kain- validesi Lütfiye Hanımların taba- kalarından zuhür eden kaçak tötün ve kâğıtların, kaçakçılık maksadile değil istimal için ta- şındığı anlaşıldığından serbest bı- rakıldılar. Mütecaviz Tutuldu Londra Gazinosu Sahibine Taarruz Eden Kimdir? Londra birahanesi sahibi Ziver Beyin evvelki gece Maçkapalasta- ki evine girmek üzere iken meç- hul bir şahsın taarruzuna oğradı- ğını ve başından ağır surette yaralandığını yazmıştık, Zabıta Pehlivan Hüseyin ismindeki mü- tecavizi yakalanmıştır. Maznun cürmünü inkâr etmişsede, kuv- vetli delâil karşısında itiraf etmek mecburiyetinde kalmıştır. Maznun tecavüzün sebebini söylememek- tedir. Ziver Beyin sihbhati iyidir, Tahrîk_ M_eselesi Yakalım Üç Kişi Serbest Bırakıldı İşlerinden — çıkarıldıklari — için Vilâyete ve bazı makamlara müracaatleri, tahrik eseri adde- dilerek Polis tarafından Müddei- umümiliğe verilen üç amele hak- kında Müstantiklik — tahkikatını yapmış ve bunların tahrik edici bir hareketlerini görmiyerek ken- dilerini serbest bırakmıştır . Kemal Cenap Bey İyileşti Tıp Fakültesi Müderrislerinden Kemal Cenap Bey, son zamanda tehlikeli bir zatürrec geçirmiş, şimdi tamamile iyileşmiştir. Kıy- metli daktorun bu münasebetle vefatına dair de bazı şayialar çık- mıştı. Daha çok zaman yaşayıca- ğınım bir alâmeti addettiğimiz bu rivayeti kaydederken sihhatının hergün bir parça daha iyileşmekte olduğunu ıEı memnuniyetle kay- detmek istedik. SON POSTA DAHİLİ HABERLER | Sanayiimizin Veçhesi İktısat Vekâleti, İS;ıiayii, Numara Al- tında Derecelere Ayırmak Fikrindedir Hükümetçe, sanayiimize yeni bir istikamet vermek — mevzu: bahstir. Bu mesele hakkmımda İktisat Vekâleti aylarca - tetkikat yapmış ve bazı projeler hazirla- miştir. Bu projelerin alacağı son şekiller henüz kestirilememekte- dir. Mamaafih bizim yaptığırmz tahkikat neticesi şudur: Şimdiki Teşviki Sanayi Kanunu, sanayii umumiyetle himaye etmek- tedir. Halbaki evvelâ memleke- tin birinci ve ikinci ve ilâ.. de- recede muhtaç olduğu sanayii tespit etmek lâzımdır. Meselâ bu tasnif şöyle bir esasa istinat edebilir: İptidai maddelerini ta- mamen memleket mamulât ve mahsulâtından temin eden sanayi birinci; muhtaç olduğu iptidai maddelerin nısfını hariçten geti- ren sanayi ikinci: iptidai mad- delerini tamamen hariçten ge- tiren sanayi Üçüncü diye ayrıla- bilir. ve himaye Şşekli de bu esas — dahilinde nisbetler alır. Bu şekilde bir tasnifte men- sucat ve gıda sanayii birinci de- recede olarak göz önünde bu- lundurulur. Bazı sanayiin tahdidi lâzım- | Di;ıîdi:nkbahar Havası Haftalardanberi devam eden karlı, yağmurlu ve sisli havalar dün ninçel buldu. Dün berrak bir güneş ortalığı ısıtmakta idi. Kıştan bıkan binlerce kişi sokak- lara ve parklara dökülmüşlerdi . Resmimizde güneşliyen küfecile- rin ılık havada tembel, tembel uzanışları görünüyor. dır. Çünki sanayiciler bazı kısım sanayii fazla inkişaf ettirmişler ve bundan milli sermayenin mahvolması neticesi doğmuşlur. İktısat — Vekâletinde teşkil edile- cek bir merkez şubesi memleke- tin ihtiyaçlarını gözeterek yeni fabrika - açmak — teşebbüslerini tanzim edecektir. Bu tanzim işinde, memleketin henüz fabrika açılmamış yerle- rinde de fabrika açılmasını temin edecek bir gaye takip edile- cektir. Yerli sanayiin maliyet fiatleri tesbit ve bu maliyet fiatine meş- ra bir kâr ilâve edilecektir. Bu meşru kâr miktarı hariçten ithal edilen eşyaya ( imalât farkı ) na- mile resim olarak ilâve oluna- caktır. Bu suretle mümkün olan sa- halarda hem yerli, hem de e- nebi malların ucuzca satılması temin edilmiş olacaktır. İptidai ınaddelerini ve maki- nelerini hariçten getiren sanayi bir miktar gümrük resmi vere- cek, bu gümrük resmi sanayi için tesis edilecek bir bankada top- lanacaktır. Bu banka bu para- larla sanayie kredi verecektir. ş Talebe Birliği | Yarın Umumi Kongre İçtima Edecek Hukuk Talebe Cemiyetinin teşebbüsü ile Milli Talebe Birli- S'mîn ihyası takarrür etmiştir. irlik kongresi yarın toplanacak, kongreye Hukuk, Tıp, Edebiyat, Fen Fakülteleri talebe murahhas- larile Mülkiye, Ticaret, Dişçi, Mühendis ve Orman mektebi ta- lebeleri murahhasları iştirak ede- cektir. Darülfünun — gençliğinin birçok ihtiyaçlarını temine vesile olacak olan Talebe Birliğinin teşekkülü sabırsızla beklenmektedir. Bir Aylık ihracat Geçen şubatta memleketimiz- den harice 1,923,716 liralık tü- tün; — 923,214 liralık pamuk; 339,832 1liralık üzüm; 260,397 liralık iç fındık, 218,744 liralık yumurta; 166,579 liralık zeytinya» ğu 113.953 liralık maden kömürü ve 66,292 liralık ceviz ihraç edil- miştir. —e 1: Komşu — Hasan Bey, şeker, gaz, ampul, çay, kahve, kömür fiatleri yük- seldi. osta'nın Resimli l Son P: i Hikâyesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Ekmek ! 2:Komşu — Halkın ucuzca yiyebile- ceği bir ekmek kalmıştı. fiatini yükseltmek istiyorlar. — F e Şimdi onun da | mek 3: Komşu — Ekmek fiatini yükselt- | istiyenler, anlamıyorlar, Hasan Bey ? halkın — ihtiyacını niçin Günün Tarihi Hariciye Vekili Bugün Sofyada Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. m Sofyaya muvasalat ede- cektir. Tevfik Rüştü B. Sofyada ancak 24 ve en fazla 48 saat kala- caktır. La Bülgari gazetesi bu mü- nasebetle bir makale neşrederek, Türk - Bulgar münasebatının son zamanlarda geçirdiği tekâmül safha- larını kaydetmekte, bu temasın yak- laşma hareketini takviye edeceğini yazmaktadır. Tevfik Rüştü Bey, Sofyada hükü- met erkânı tazafından — karşılanacak, şerefine bir akşam ziyafeti verilecek, sefir Tevfik Kamil Bey, Başvekil M. Muşanol, Türk - Bulgar Dostlük Cemiyeti, İtalyan sefiri de birer zi- yafet vereceklerdir. Bizim sefaret te son olarak 250 kişilik bir çay ziya- feti verecektir. İş Bankası İskenderiyede Ve Ham- burgda Şubeler Tesis Etti İş Bankası Umum Müdürü Celâl ve İdare Heyetinden Recep Zühtü Beyler yakında İskenderiyeye gide- eekler, Bankanın oradaki şubesini açacaklardır. lskenderiyo Müdürlü- ğüne Adana şubesi Müdürü Salt B. tayin edilmiştir. Hamburg Şubesinin hazırlıkları da bitirilmiş ve Müdür- lüğüne maruf bankacılardan Sadullah Bey tayin olunmuştur. Olimpiyat Maçları Istanbul, 9 (A. A.) — Olimpiyat Lig Heyetinden tebliğ olunmuştur : vaların müsnadesizliğine binaen tehir edilmiş olan maçlara bu hafta- dan itibaren başlanacaktır. 3 - 932 bu cuma günü saat 16 da Galatasaray - Pera takımları karşılaşacaktır. Bektaşi Ayini Yapıyorlarmış! Manisada evvelki gün bir. evde Bektaşi ayini yapan (11) kişi yakalanmıştır. Hava Postaları Memleketimizde hava postaları tesisi — teşebbüsleri — ilerlemektedir. İstanbu-Ankara yolu tetkik edilmiş- tir. Tetkikat bütün memlekete şamil olmak suretile yakında bitirilecek ve müteakıben de tayyare seferleri başlıyacaktır. Hukuki Bir İhtilâf Birz. maznunun polis tarafından isticvabı esnasında avukatının bulu- nuüp balunamıyacağı — şeklinde bir ihtilâf çıkmıştır. Vali muavini bulunamıyacağı kanaz- tini izhar etmiştir. Lüzumlu Bir Müessese Himayci Etfalin Ankara çocuk Sarayında bir çocuk Bakım Evi açıl- miştir. İngiliz Yükseliyor İngiliz lirası ton günlerde yükset- miye başlamıştır. Dün 773 kuruşta açılmış, 800 kuruşta kapaumıştır. Hamduilah Suphi - Bey Bülreş Sefiri Hamdullah Suphi B. bu sabah Ankaradan şehrimize gel- miştir. Yakında Bükceşe gidecektir. Fakirlere Kömür Verildi Hilâliahmer Cemiyeti Bakırköy şubesi, dün (900) kişiye (3) bin kilo kömür dağıtmıştır. 4: Hasan Bey — Onların bunu an- lamaları için, her birinin kırk fırın ek- , mek yemesi lâzım da ondan, komşu :

Bu sayıdan diğer sayfalar: