10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KCo ar T w SON POSTA Mart 10 IG Sıyfı * GRİPE *« ASPİRİN Taklitlerindensakınınız. Komprimeleri - Kullanınız İnsanı güldüren, bayıltan Merak ve heyecan veren hikâyelerin neşrine başlandı Birinci hikâye Kafese koyan kadın Çıktı diğerleri de peyderpey neşredilecektir. Beheri yalnız beş kuruştur. Satış yeri: “Türk Neşriyat Yurdudur. Gripe Karşı Korizal Kullanınız Nezlenin Düşmanıdır Her eczanede bulunur, BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2.ci Keşidez 11 Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye 35,000 LİRADI R Ayrıca birde 20.000 Liralık mükâfat İstanbul Gümrükleri Mu hafaza Müdürlüğünden: 1 — Gümrük muhafaza memurları için ( Bir kuketla bir. ce- ket ve pantolondan ibaret ) 718 takım elbise pazarlıkla münaka- saya konulmuştur. 2 — Pazarlık 20 Mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühbürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nü- munelerini her zaman için Müdüriyete müracaatle görülebilirler, 4 — Şartname nüshaları Ankarâa'da Gümrükler Umum Mühas faza Kumandanlığı Kaleminden ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdüriyetingen alınacaktır. " $- iplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve * 7,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. EMLÂK ve EYTAM BANKASI İLÂNATI Kıralık Fabrika Ve Balıçe Mevkü ve Nev'i m Yıldızda Çini Fabrikası 15 252-5 — Beykozda Tokat Çifliği Müştemilâtından Bahçe $ 28 Bebek Nispetiye kasrı 35 Balâda muhaarrer emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 15 - -3- 1932 Salı gunü sâat ön altıda wbeuıhe müracaatleri. Güzel Hikâyeler Eammammm Aşçıbaşı Turk Neşriyat Yurdu Dr. A. KUTIEL Cilt ve zührev! hastalıklar müte- bassısı. Karaköy büyük mahallebici soyfad 4 GRİPE KARŞI EN UGUZ iLÂÇ MARTEL konyağıdır (Üç yıldızlı veyahut V.S.0.P. Dr. Aristidi Yeni EY.. Kadını Yemek kitabı çıktı Fiati yalmız beş kuruştur. Merkezi Türk Neşriyat Yurdudur. - Posta kutusu 443 Posta kutusu 443 Telefon: 20418 | MENSUCAT SANTRAL c 5e: Tel. 21128 YEDİKULE ge İSTANBUL Tel 21128 YÜN PAMUK FLOŞ iplikle Emrazı zühreviye tedivihanesi Eminönü Han ( Saluk Karakaş ) No 8 Dr. Celâl Tevfik Zührevi ve İdrar Yolu boyar | Boyar Büker Kasarlar büker Hastalıkları Mütehassısı Sirkeci, Muradiyı ddesi büker Parlatır (Merserizs eder) boyar Iâo v Sııı.. ;tsoıı Grizet Yapar. Pamuk İpek — ve Yün Bezleri BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları SANTRAL TAMAMLAR. Himayeyi S A N TRAL dan arayınız. İstanbul Belediyesi İlânları Teminat B Beşiktaş'ta Sinanpaşa medresesi — 5 nunlaralı ödds: —3 Lirâ 15 Kr. ono ” ” ” 7 ” " 1 n 90 » Alır, satar, ipotek yapar a * 2 $ 00 Emlâk almak ve satmak, Ğ * 5K 9 alınmış ve alınacakların bono- " " " 4 n "” 8 » 6 « ı.ı'“ meılı:'ııımü:uım her " " ” 83 w W XB 5 DD -'q* ç Ballşlen, ll " ” " Ş e ” 3 ». 15 » kah No 35 uğurlu zade M Dete ğ öi ö W gee S hei l viş Tel 23397 Telgraf AD. İ 2 70 İMaksudiye Han uğurlu ” ” " ” " » BŞ el llli e AM paş ea Çarşıda Cevahir bedesteninde 114 N. l dolap 3 , 00 * A Tophanede Topçu Mehmetağa mektebi binası $0 D , Aceıe Sahllk dukan Kapalıçarşıda 21 N.lı dükkân Giç a a Beyoğlunda — İstiklâl — caddesi Buran Üsküdarda İskelecamii arkasında Mihrimah mektebi sokağında —Si « 35 mumafalı — Yastacı, bi 2 TI şekerci, helvacıj ve Dakkaliyeye elverişli ŞH Pa n a v .T0 bi Gükkücn tüğtüyü çölmük Anlayudla inir Sultanahmette Dizdariye medresesi 20 , 70 5e “| büyan fiatina acllen devtediyorum. Unkapanında Zeyrek caddesinde 5 No. lı dükkân V »00 5 —— Arnavutköyünde Küçük ayazma mevkünde 10 - 12 ÇAA ÜE e No. li hane 9 , 00 |Hor. SEMİRAMİŞEKREMH. Yukarıda yazılı emlâk kiraya verileceğinden talip olanlar yevmi ihale olan 14 - 3 - 932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ve tafsilât almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Beyoğluü - Mektep sokak ' Töleton B O) 2Dt SON POSTA — ——— evmi, Siyasi, Havadi: ve Halk gazetesi . Istanbul: Eski Zapti; İdare: Çatalçeşme ..,m.ıî' Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgraf: İstanbul. SONPOSTA GAZ OCAKLAR FENNİN EN SON İCADI|| j İATİ İDARELİ ve DAYANIKLIDIR B RĞ,ŞEONE E SNĞ : 1400 K — 1-Sene — 2700 Kr. Bunları Her Yerde İsteyiniz. Umumi Deposu: JAK. Y. LEVİ Çiçekpazar, Altıparmak Han Altında, İstanbul. Dr. HORHORONİ : Cilt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi. Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No, 41 l 6 Ay 1400 ,, 00 » 3 . 800 , 450 4 , 300 , Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi Tâzımdır. Adres a.ıı.unı-uı (20) kuruştar. Son Posta Matbaası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp Hasan Zeytın Yağı Tam kilolük 70 - Tam okkalık 90 - 5 ve 13 okkalık tenekelerde tam okkası 80 kuruştur. Hasan Ecza Deposu, toptancılara —

Bu sayıdan diğer sayfalar: