10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(SON POSTA)da Hanımteyze bütün gençlerin kalp ve aşk işlerinde en #imimi devt ertağıdır. Allenire, destlarımıza söyliyemediğiniz #şk dertlerinizi Hanumteyreye yazınız. Hanim- Yeyze ya her günkü sütunda veya husus? mek- tupla cevap verir. Hanimaleyzenin fikirleri, birçek gençleri büyük müşküllerden kurtanyor. (SON POTA) k alâkadar eden — mevzul ehemmiyel venmektedir. Şimden seara haltada bir defa Kadın say- Yam elacak ve bu sayfada şunlar bulunacaleır Güzellik ameseleleri, son modalar, çoruğur muzun terbiyesi, evinizin - güzelliği, ev deleri, mları ve genç hızları Her şeyden fazla ADIN Dertlerinizi Hanımteyzeye Yazınız el işleri ve saire.. ğğğma Artistleri Nasıl Kezağınızı Giyiniy | , l İ Sinema artistleri arasında örme € biseler pek rağbettedir. Yukarıdak. elbise yine Lilian Bondun sokak elbiselerinden birldir. Bu elbise de #iyah ve beyaz tezadı fevkalâde akenktar bir tarzda kullanılmıştır. El Çantaları |Güzellik Derslerimize D Nasıl Olacak ? Bir kadının en ziyade itina ile seçeceği eşyalarından biri de çantasıdır. Fena bir çanta bütün giyinişi bozabilir. Bu sene zarf şeklindeki çanta modası geçti, şimdi yukardan açılan çantalara ehemmiyet ve- riyorlar. Bazan zincirle kapanan çantalar da kullanıyorlar. Asıl maksat çantada sadeliği bozan fazla süs olmamasıdır. İlkbahar ve yaz için panama hasırından yapılmış zarif çantalar moda olacaktır. Timsah derisinden mat ve parlak renkteki çantalar da pek modadır. İlkbaharda asker biçimi elbi- seler taşınmak üzere üç renkli çantalar icat etmişlerdir. Ayni zamanda maymün deri- sini veya tavus kuyruğunu andı- ran gayet Fantezi çantalar da modadır. Üç renkli çantalar ekseriyetle örme işidir. Evde de yapılabilir. Cevabım Ankarada Salihe H.: Ayni zamanda iki kızla sevi- şen bir erkeğe elbette itimat edilemez. Bu gencin samimiyetine inanılamaz. Kendinizi aldatmayı- nız ve bu gence yüz vermeyiniz. orlar? Elbise yaptirirken sinema « inin elbiselerini tetkik ediniz. Ibise, Lillan Bondun sokak idir. Yakası bir nevi yarım kol gibi omuzlar üzerine düşmüş- tür. Elbisenin rengi kırmızıdır. 1 — Nazik ve taze ciltler için parmak uçlarile bafifçe cildi vurma masaj yerine geçer. Geçen hafta başladığımız gü- zellik derslerimize devam ediyoruz. Geçen derste, sadece umumi kaidelerden bahsetmiştik. Karile- rimize, hergün —biraz yürüyiş yapmalarını, geceleri açık pence- re ile yatmalarını, yatarken yüz- lerine masaj yapmalarını tavsiye etmiştik. Bugün artık çebiliriz. teferruata ge- Cildin güzelliğinde evvelâ şu- nu nazarı dikkate alınız. Cildiniz yağlı mıdır, kuru mudur ? Yağlı ise, olur olmaz yemeği yemeyiniz. Kuru ise, herşey yiyiniz, bil- hassa yağlı şeyler yeyiniz. Cildin güzelleğini - muhafaza için kreme ihtiyaç vardır. Krem- | | | | | | 2 — Yabut elinizi yanağınızın — üzerine koyunuz elinizin vurunuz. 1 Kendiniz Yapınız Koyu mavi ile açık mavi üzerine, yahut kahve rengi ile pembe üzerine veyahut ta zevki- nize göre renk intihap edebilirsiniz. Modelin Yapılışı: Ön — Etekten koyu renkten başlıyarak 120 zincir üzerinde | 10 sıra bir ters ve bir yüz lâstik yapılacaktır. Bunu mütcakıp jer- | sey işi açık renkte başlıyacak ve | koyu renk — ile cektir, şöyle ki: Jersey 54 üncü zencirinde koyu renk ilâve edilecektir, heriki rengin birleşmesinde iki renk biribirine dolaştırılacaktır, bu süretle - iki koyu bir açık, bir koyu bir açık, bir koyu bir açık, bir koyu bir açık ve iki koyudan sonra açık renge devamla, şekil başlanmış olacaktır. 40 santim yükselince koltuk veya yaka başlıyacaktır; iğne üzerindeki- zencirler - ikiye ay- mlacaktır; — koltuak — tarafından ilk sırada 5 zencir ve “yaka tarafından üÜç mrada bir zincir eksiltilecektir. Koltuk her iki sırada bir 2incir eksiltilerek 25 sıra devam edecektir, bundan sonra omuza kadar düz devam edilecek ve omuz için de kol tarafından her sırada 5 zincir eksiltilerek omuz meydana getiri- lecektir, diğer taraf ta ayni su- retle devam edecektir. Arka taraf: Ön tarafın aynı- dır, yalnız yaka cihetinde deği- şiklik — vardır, — koltuk — eksi- lirken yaka açıklığı yapılmıyacak, omuzlar eksiltilerek iğne Üzerin- de 60 zencir kalınca hepsi bir- den kapatılacak ve bu suretle yaka yapılmış olacaktır. verile- işinin şekil SE . saj ve diğer ği maklarınızın parmağile lerin birçok çeşitlerini görmüşsü- nüzdür. Bunların bir kısmı içya- ğından, bir kısmı nebati yağlar- dan, bir kısmı madeni yağlardan yapılır. Muhtelif cins krem kul- lanmanızı tavsiye ederim. Muhte- Kf kremler - biribirinin — tesirini tamamlıyarak, — cildin yumşaklı- gini muhafaza etmesine yardım eder. Sabah kalkınca cildinize biraz krem sürünüz. ve parmak- larmızın ucile hafifçe yüzünüze vurunuz. Yüzünüz pembeleşince, soğuk su ile yıkayınız. Soğuk su çilde biraz kalılık verir. Gündüz yüzünüzü — yıkamıya mecbursanız ya göl suyu, ya yağmur suyu veya sütle yıkayı- mnız. —Alelâde su kullanmayınız. Cildiniz berbat olur. Yüzünü yıkamak için tuvalet — |Sinema Artistleri Nasıl Giyiniyorlar ? evam E 3 — Yüzünüzü ma- yaparken ve itina ile yayınız. Hopkinsin r elbisesi, Bu kostüm tay- yördür. Fakat fevka- lâde zariftir. Ayni kumaştan bere şek- linde şapkası, elbi- senin zarafetini art- tarmıştir. Bu elbise, *iki yüzlü kadın var,, filminde giydiği el- biselerden birldir. 4 — Masaj yapar- ken daima aşağıdan yukarı doğru — yürü- yünüz. par- uciyle odanızda — daima lundurunuz : Bir litre gülsuyu 25 gram alkol Birkaç damla gliserin Dövülmüş bir yumurta beyazı Biraz limon suyu, Bu su ile cildinizi yıkarsanız, yüzünüz lemiz ve sıhhi — olur. Şimdi ona güzellik vermeniz lâ- zim gelir. Bunun — için kreme ihtiyacınız vardır. Kreminizi se- çerken itinalı olunuz. Yazın kul- landığınız krem kışin, kışın kül: landığınız krem — yazın - işinize yaramıyabilir. Zaman ile cildiniz de değişir. Bir gün cildinize çok iyi gelen krem bir müddet sonra o kuvvetini kaybeder. Binaena- leyh sıksık yeni kremler tecrübe ediniz. Kremi sürmeden evvel şu suyü bü- diy;)ruzl Mevsimin Şapka, Yaka Ve Kol Modaları Mirian Hopkinsin giydiği — yukardaki zarif elbise bilhassa yakasına nazarı dik« katinizi — celbederiz, Bütün yaka çiçekler- le yapılmıştır. Bel kemerinde de ayni çiçeklerin taklidi var- dır. Beyaz ipek bulüz. Marian Hopkinsin bu bulüzu, yukar- daki tayyörün ceketile giy- mekte, kolları bol ve kapalıdır. Her Ev Kadını Neler Bi!melidir? Taklit Havyar Ançüvez yok mı bu balıklar- da altı tane alıp kemiklerini çıkarınız. İyice yıkayınız. Sonra içine tuz, biber, biraz maydanos, limon — suyu, ilâve edip iyice dövünüz sonra çıkarıp zeytinya- ğgile eziniz. Mükemmel bir havyar olur. * Soğan Ve Sarmısak Soğuklarda bol soğan yiyiniz. Soğan soğuk almıya mani olur, Soğanı ister çiy, ister pişmiş yi- yiniz ayni tesiri yapar. Sarmısak, soğandan daha fay- dalıdır. Arada sırada sarmısak yemeyi ihmal etmeyiniz, * Muz Muzu fırında pişirmek müm- kündür. Muzun iki ucunu bıçakla kesiniz, fırırna koyunuz, Kabuğu çatladığı zaman çıkarıp soyunuz. Üzerine süt, şeker dökerek ye- yiniz, pek nefis olur. biraz su ile sulandırınız. veyıhut cildinizi ıslatınız. ve gayet ince bir satıh sürünüz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: