10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

manlarındaki vaziyete yaklaşıyo- O rüz. Şeker yerine üzüm, helva yerine bulamaç, buğday yerine — saman, kahve yerine mohut ala- cağız gibi. Mahut si de ortaya çı Bir arkadaşı Arkadaşımız gülerek maksa- dim izah etti: — Burada insan hayatının ucuz olduğuna inanmazsanız kaza yapan şoförlere bir sorunuz! Sebebi Var Haydi ismini — söylemiyelim. Kendini beğenmiş muharrirlerden biri, kalabalık bir mecliste: — Ben, dedi, yazılarında z de — bulunmam. rmeyi sevmem. , yazılarında hep kendinden bahsedersin. Bir İtalyanca Lügat bir lügat vi Fakat bizde olduğu gibi, itab yancada da söfor kelim: mukabili yok; bunun gibi, bil değil: Boks, tenis, golf ilâh... Hele mutfağa ve yemeklere ._. kelimelerin çoğu fransızca a, Mösyö Musolini, talkbi: telğrkf çat ööen Mrakoniyi bu lögat heyetinin başına niçin Yeni italyanca kelimeler İcat etsin diye mi? İranda Tahranda Büyük Bir Fab- rika Tesis Ediliyor Tahran, (Hususi) — İran h- kümeti Tahranda büyük bir mensucat fabrikası tesisine karar vermiştir. Fabrika için bir milyon Üa eeei e b bak” metile (Molyer) Alman şirketi arasındaki müzakereler neticelen- ir. Bu şirketin mısıf hissesine iştirak edecektir. | — Hicaz Kıralı Bağdadı Ziyaret Edecek Bağdat (Hususi) — İbnissuudun Nisan iptidasın- Bağdatı ziyaret ederek Kıral Feyaala misafir olacagı kat'i su- rette takarrür etmiştir. İbnissaut Nisanda Bağdatta açılacak — olan | Ziraat sergisinin küşat resminde bulunacak ve Kıral Feysal tara- findan irat edilecek olan nutku dinleyecektir. Bir Vapur Kazası Tavil zadelerin Saadet vapuru dün sabab Ayvalık civarında Sar- misak adası sığlıklarına - otumuş- tur, O Vapurün rahneleri ” oldukça mühimdir. Hicar ki- | İşportalı Seyyar Satıcılar Dükkân . Sahiplerini Telâşa Düşürdü ğm.ğhm_hum.î HABERLERİ No._w_.îm_âm Um:—_::w. Var! _zuâ,—_.._am_.. ., belediyememur ususi )— Bir- ma müra; kaç gündenberi ederek bu Zonguldak cad- e detli rekabetin delerinin — orta- önöne geçilmesi- sında birçok iş- portacılar" göze çarpmıya başla- dı. Bunlar İstan- bulda Mahmut- paşada bin bir yaygara kopara- rak — tuhafiyeye ait birçok çeşit- kurarak mutat reklâmla- başladılar. Bu satıcıları ilk lerdi. Biraz sonra memurlar ve li halk ta rağbet gösterdi. Çünki bunların sattıkları eşyanın benzerleri dükkânlarda nisbetsiz derecede pahalıdır. Bunlar da Ev Kiraları Çok Yüksektir Adana (Hususi)— Şehrimizde hayat, diğer şehirlere nisbet edi- lirse daha ucuz olduğu görülür. Fakat burada ev kiralarının yük- sekliği ez bir kaide gibi- &—,.— nw.w__.— ki umumi m..—wv esnasındaki yüksek kiralar el'an © günkü derecelerini muhafaza ediyor. Dünya buhram karşısında Hatlerin derece derece suku rağmen buradaki - mülk vaziyetlerini senenin esas ittihaz edilmesidir Bu. yüzden — kiracıların çekt müşkilâtı tarif etmiye bilmem ki Tüzüum mıdır ? Alâkadar ma- kamların bu işe parmak koyma- Tarı bugün bir zaruret halindedir. Şeker İhtikârı Adanada Şekerin Okkası 70 Kuruşa Fırlamış Adağk azalelarimndi skaiidü Hltmeş buruşa talı makta olan şeker iki gündür yetmişe fırlamıştır. Ayni zamanda pek az esnafta şeker bulunmakta, olanlar da yetmişten aşağı ver- memektedir. Şekerin gümrüklerden biraz na gazetelerinin verdiği malü: ta göre son günlerde yı birkaç menenjit müsabı- kayde» dilmiştir. fanilâ, * çorap, boyun atkıları, çocuk , jilet biçakları — gibi şe, Me- satılan selâ dükkânda iki ki bazı dükkân ipleri zabıtai W—...ai.wsn ıuııe.—.—-m Eserler Meydana Çıkarıldı Sivas (Hususi) — Yapılan bir tetkik neticesinde vilâyetimizin tarihi eserler itibarile oldukça zengin olduğu anlaşılmıştır. Vilâ- yet merkezinde bir müze vardır. Müzennin muhteviyatı meyanında çok kıiymetli tarihi eserler mev- cuttur. Geçenlerde Darende ci- varında Peritepesi denilen bir yerde (9) parçadan ibaret kıy- metli bir kolleksiyon bulunmuş- tur. Bu eşya altın ve kıymetli taşlarla müzeyyendir. Bunlardan başka Şarkışla civarında Kızılır- mak üzerinde vaktile Zülkadriye- liler devrinde yapılan meşhur bir köprü de asarı atika meyanında Devrekte Halk Doktorsuzluktan Çok Sıkıntı Çekiyor Devrek, (Hususi) — Kazamız altı aydanberi doktorsuzluk yü- zünden çok sıkıntı çekmektedir. Kasaba ahalisi Sıhhat Vekâletine bu hususta birkaç defa müracaat etmiş, fakat henüz müsbet bir netice çıkmamıştır. Bilhassa mev- sim münasebetile hastalıklar Faz- dalaşmıştır. Bu sebeple kazamıza süratle bir doktor gönderilmesi Tâzımdır. Halkın en birinci te- | mennisi şimdilk Cenaze İzmirde ârı bazı / gayrimüslimler belediyeye müracaat everek ce- | ibtikâra —maruz | mazt naklinde kaldıklarım, — cenazelerin naklile uğraşanların .çok para aldıklarını bildirmişlerdir. Belediye - tetkikat yapmaktadır. ni bile istediler. r.rı bunlardan bazılarının vesi- kası olmadığı gö- rüldü. Fakat ne de olsa dükkân- cilerin . telâşi se- bepsiz değildir. Çünki Zonguldak çok pahalı bir yerdir, Bu pahalılığın en büyük sebebini dükkâncılarda araştır- mak lâzımdır. Eğer belediye me- murları dükkâncıların vaziyetlerini de tahkik edecek olursa ortada gayri tabii bir pahalılık, belki de bir ihtikâr havası estiği meydana çıkacaktır. Bir cümle ile söyle- mek lâzımgelirse belediye bura- daki hayat kahalılığının önüne geçmelidir. ÖMER Akhisarda Sıtma Bataklıkları Kurutuluyor Akhisar (Hususi)— Sıtma mü- cadelesi için şehrimizde de ilk esaslı adım atıldı. Bu civarda ötedenberi sıtma mikrobu kay- nağı olan küçük derelerle batak- hkların - kurutulması hususunda belediyede bir komisyon toplandı. Komisyon Sıtma Mücadele He- ile mesai iştirakine ve bu hu olarak toplanacak para için bir tahsildar tayinine karar verdi. Yakında faaliyete geçilecektir. Arı Köngresi İzmir 8 (ALA.) — Arı ve kü- mes hayvanatı cemiyetinin kongresi Martın 21,de Vilâyet salonunda yapılacak ve rüzname- si bundan sonra ayrıca neşrolu nacaktır. Mardinde Belediye Şehirde Tesisat Vücude Domıwe__ Mardin, 8 —>.>_ şehir methalinde tirmeyi kararl İA bum klar yapılacaktır. Parkın te- icap eden — tahsisat büt- çeye konduğundan işe başlan- Parka üç memba suyu tilecek ve havuzlar yapıla- 'anzim ve ikmal edildik- ten şonra parka Gazinin bir büs- tü konacaktır. Adanada Bolluk Adana ( Hususi ) — Son za- manlarda şehrimize külliyetli mik- tarda odun ve kömür gelmiştir. Bu. bolluk / karşısında, — evvelce mahrukata konulan narhın kaldı- rılmasına karar verilmiştir. Mart 10 ! Cemiyeti Akvam Milletlerin Cemi- yeti Değildir (Baş tarafı 3 üncü sayfada ) |— Bu münasebetle Çin murah- | bası Yen, omu takiben de Japon cahınç. bir kalabahk murahbası söz söylerken tek bir &l şakırtısı işidilmedi. Samiin locaları, azaya mahsus - sıralar yarı yarıya boşaldı, çok garip ve sessiz bir protesto vaziyeti ihdas edil Şu hâdise, Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin noktai nae zarını açıkça anlatmıyor mu ? Hayır. Cemiyeti Akvamı pars maklarında çevirenler için bu, uyacak ki hâlâ içtima ima yapılıyor, Japon- yaya hak verdirmek ve ona pay ayırmak, bu sırada bu paydan kendileri de hisselerini almak için manevra üstüne çeviriyorlar. manevra Böyle bir cemiyete, milletlerin cemiyeti diyebilmek için insanın bir hayli eür'etkâr olması Wk- zamdır. Halk Evlerinde Samsun Ve Denizlide _..ıı_mv.ao—ı Başladı Samsın 8(A. A.) — Halkevi- nin içtimai yardım, kütüphane , neşriyat, halk dershaneleri şube- leri idare heyeti intihabı yapıl- mıştir . Denizli 8 (A. A.) — Halkevin- de bu akşam Türk medeniyeti ve yenilik atlı bir konferans ve- rilmiştir. Konferansta büyük bir kâlabalık hazır bulunmuştur, Halk Evinde sık sık konferanslar veri- lecektir. Liya Dö Püttinin Kacası İntihar Etti Budapeşti Feci birtakım ahval ve şerait içinde Blen meş- hur sinema artistlerinden Liya dö Pütti nin ilk kocası bir takım maddi kaygular yüzünden, otel- _o..ıl birinde intihar etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: