10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

eu m çeT —- - —a — e HARUNÜRREŞİT e EETAKI | ERERK A Yecr ** Tarihin Esrarengiz Sayfaları Mart 10 -— — Lindbergin Çocuğunun İzi Üzerinde Çai ae a ki Na Onlar,zenginlerdi. Şu kadar ki hiçbir fert, nur ve sürur içinde yaşıyor görünen Zübeydenin koca oca- | ğından kovulmuş bir kadın ob | duğunu hatırına bile getirmiyordu. | Güzel Melike, dalgındı. Bağ- dadın dört tarafımı dolaştığını, binlerce halkın - memnun veya müteneffir - kendisile alâkadar olduğunu belki hissetmiyordu. Mahzarının içinde elini yanağına koymuş, uyuyor denilebilecek bir şekilde dalgınlaşmıştı. Arkada bıraktığı saray ve o sarayda ya- tanları düşünüyordu. Bazan gide- ceği yer ve orada geçireceği ömür de zihnine çarpıyordu. Lâ- kin Hult sarayı ve masum ölüler ile daha meşguldü. Nihayet Darülkarara gelindi ve alay durdu. Mahzarının yanında yürüyen Yahya, derin bir hür- metle pencereye yanaştı, perdeyi titretti : — Seyyideti! Dedi, geldik! Zübeyde, birdenbire silkindi: — Geldin mi, nekadar çabuk? Halbuki yirmi dakika da ge- linebilecek bir yere Üüç saatte gelmişlerdi. Dalgın kadın, etra- fında teselsül eden manzaralar gibi geçen dakikalardan da bi- haberdi. Yahya, Melikenin ne gibi teşevvüşler geçirdiğini kis- men olsun takdir ettiği için ha- fifçe gülümsedi, perdeyi araladı: — Yeni köleleriniz, yeni ha- layıklarmız, aşçılar, bahçıvanlar bekçiler ve güzel saray, efendi- mizi selâmlamak için büyük bir iştiyak içindedirler! Zübeyde, perdenin kenarından baktı. Kendini getiren askerler, nemiller sıraya dizilmişlerdi. Sa- rayın eşiğinden itibaren de bü- yük bır kalabalık görünüyordu. Melike, her asırda ancak birkaç faniye nasip olan bu haşmetli levhayı küçük bir gurura kapıl- madan ve minimini bir heyecan duyınadan şöyle bir gözden ge- çirdi, soğuk bir tavırla Yahyaya döndü: — İnelim ! Borsa Fiatleri Kambiyo Kapanış Fransız Frangı İngiliz Hirası Dolar Liret Belga Drahmi İsviçre frangı Leva Florin Kuron Ç. Şiling A. Pezata Mark Zloti 188İ08N088L0088888üSE Çervonets . Dahili — D. Muvahhide A. Demiryolu Borsa Harici Altın Alayı teşkil eden insanlar, onun mahfeden görünmesile be- raber bağırmıya başlamışlardı : — Tavılullahi ömrüküm, zey- | yidullahi iclâliküm! İki siyahi küme, Melikenin yürüyeceği yola altın ve gümüş serpiyorlardı ve onu alkışlıyan insanlar, dualarının bir. kısmını boğazlarında bırakıp para kapış- mak hırsile yerlere kapanıyor- lardı. Zübeyde, arkasında Yahya olduğu halde Darülkararın eşiğini geçti. Bir kısmı kırmızı, bir kısmı yeşil, bir kısmı da beyaz giyin- miş olan üç yüz kölenin, maiyye- tile beraber adeta bir kalabalık cemiyet teşkil eden ahçıbaşının, bahçe — nazırile — arkadaşlarının, silâhlı muhafızların yere eğilen başlarına kirpiklerinden bir gölge bile düşürmeksizin ileriledi, sara- ya girdi. rada biribirinden güzel beş yüz halayık kendisini bekliyordu. Elli tanesinin elinde altın buhur- danlar, ellisinin elindede — altın tepsiler vardı. Buhurdanlardan keskin bir amber kokusu yayılıyor- du ve tepsilerde elmas, yakut, inci, mercan, zebercet, akik, fi- ruze, zümrüt gibi şeylerden yığın- lar pırıldıyordu. Diğer dört yüz halayık, gönül gıcıklayıcı kıvrak bir ahenkle en meşhur bir şaire © gün yazdırılmış olan bir kudu- miyet terennüm ediyorlardı. Zübeyde, alt kat salondaki bu muhteşem tabloyu da mühim- semedi. En büyüğü on yedi, en küçüğü dokuz yaşında bulunan ve hepsi, ay parçası denilecek kadar güzel olan halayıklara alıcı gözle değil, yan gözle de bak- madı. Üst kata çıkmak için mer- divene teveccüh etti. Merdiven, bir san'ati nefisesi idi. Basamakları ve direklerinin herbiri ayrı ayrı taşlardan yapılmıştı ve baştan başa horasan halılarla örtülmüştü. (Arkası var) BROMURAL Çok çay içen japonyalı sinirlenince Bromural alır, rahat eder, tatlı uyku uyur, Bu ilaç zararsız yegâne «nüsekkindir. (Ludwigshafen a.Rh.,Almanya) Knoll A.-0, Kumpanya- sının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığı ve heryerde muhtaç olduğu bir İlaçtır, 10 ve 20 komprimelik tüpler içerisindedir. Si 1i TRÜRKÜSÜ Bu akşamdan itibaren ASRİ sinemada JOHN GİLBERT - MARY NOLAN ve ERNEST TORRENCE Şayanı — hayret ayk ve sargüzeşt temelileri SAHRA GECEL ERİ ( Les nuits du desert ) Ülminde heyecanlı Iki saat geçirteceklerdir. İlâveten : ANASTAS ve yeni Türk Bale Heyeti yeni tepertuvarlarında Şehzadebaşı : HILAL ve MİLLİ sinemalarda Türklin vatan kapısını müdafaa hususunda gösterdiği şecaat ve kahramanlığı, armü sebatını ve düşman dritaot, top, mitralyoz, bomba ve tayyarelerine karşı göğrünü namıl siper ederek arslanlarca müdaffaa ettiğini gösterenı ÇANAKKALE sesli, sözlü, muazzam harp filmi emsalsiz büyük muvaffakıyetlerle devam ediyor, Bugün : Her iki sinemada talebelere matineler, Movki 20 — kuruş. Matineler 12 12 - 2Vt - 4W2 - 6 VI suvare 9,30da, Film harlce gideceğinden görmiyenlerin istical etmesi bilhassa tavalye olunur, sinemasında Bu akşamdan geçirmişler, ertesi akşam için Saat İsticvap Edildi Amerikadan —Avrupaya — bir saat intizamile ilk defa uçup ge- len Lindbergin haydutlar tarafın- dan kaçırılan çocuğu, hâlâ bulu- namadı Denilebilir ki, bütün Amerika yekvücut olarak bu muammalı hadisenin hergün bir parça da- | ha körleşen düğümünü açmıya uğraşıyor. Resmi ve hususi poli- sin, — Lindbergin — akrabalarının şimdiye kadar yaptıkları arama- lardan hiçbir. netice çıkmamıştır. Fakat elde birkaç ip ucu vardır ki, zabıta şimdi bu izlerin üzerin- de yürüyor. Fakat bu izler, nasıl izlerdir? Hiçbir şey söylenmiyor. Çocuğun kaçırılmasile alâka- dar görülerek tutulan şoför Con- son halâ serbest bırakılmamıştır. Bu adam, evvelce Lindber- gin hizmetinde bulunmuştur. Bir müddet evvel tekzip eden bu bizmet alâkasıdır. ki Consonun | ada h 1 Yakalanan Şoför Conson Tam Beş tevkifine sebep olmuştur. Con- son, Lindbergin şoförlüğünde bu- ? lunmaktan — bilistifade çocuğuul sütninesi ve aslen İngiliz olan Mis Betti Goy ile tanışmışlır. Lindbergin yanından ayrılıp ta Morgan Bankası Müdürlerinden M. Lamonun yatına — makinist yamağı olarak girdikten sonra da bu münasebet devam etmiştir. Evvelce yazdığımız gibi çocuğun | kaçırılmasından bir gün evvelki geceyi, bu kızla şoför beraber Arzuyu umumi üzerine İSTANBUL Sokaklarında İlk Türkçe film ŞIK sinemada Pazar gününe kadar devam edecektir. Pazartesi gününden Itübaren PRENSES EMRİNİZ Lilian Harvey, Henry Garat Bugün akşam — İSTANDUL BELEDİYESİ YALOVA | M îm mı l KAFATASI Musikili komedi Bestekârı : Hasan Ferit Nakili : L Galip Yakında: Şehsadebaşı Ferah Sinemada Bu gece enat 9 da hem slnema - hem Dümbülü İsmall Efendi ve heyeti tamaili- yesi hem Hafız Burhan * Mediha Suzan - Piyanlat Aajel - Kemanl Mustafa - ve Halil Nurl Bey ve Hanımların İştirakile 16 kişllik şık müsiki grupu, MASK RUJ BALOSU Bu akşam Makslın salonlarında mev- slmin en güzel ve en eğlenceli olan Mask Roj Balosu - verilecektir, | da tahkikat 5 perde 2 table buluşmayı — sözlemişler, — fakat şoför her nedense o akşam bu- luşamıyacağını — bildirmek üzere Mis Bettiye telefon etmiş. Telefon hâdisesi, çocuk ka- çırılmadan birkaç dakika evvel olmuştur. Bunun üzerine mahalli Müd- deiumumi derhal Consonun tev- kifi emrini vermiştir. Conson, bu sırada İnglevut ismindeki kasa- bada ve kardeşinin evinde bulu- nuyordu. İnglevut, Lindbergin ölen ka- yinpederi ile kayinvaldesinin yaz mevsimini geçirdikleri şehirdir ve burada güzel bir de köşkleri yardır. Conson yakalanır yaka- | lanmaz Müddeiumumi tarafından derhal istievabına başlanmış ve bu isticvap beş saat sürmüştür. Conson, çocuğun kaçırıldığı ge- ceyi İnglevutta, Mis Şerman is- minde bir kadının pansiyonunda geçirdiğini söylemiştir. Pansiyon- cu kadın, Consonun bu ifadesini ilk evvel teyit etmiş, sonra o gece şoförün sokağa çıkıp çık- madığını — kat'iyetle söyliyemiye- ceğini beyan etmiştir. Bilhassa Consonun kardeşinin evinde bulu- nan koyu yeşil renkli otomobilin şekli, çocuk kaçırılmadan evvel Lindbergin evi civarında görülen koyu renkli otomobile benzediği için şüpheler büsbütün artmıştır. Consonun — tevkifi, çocuğun sütninesi olan kadın hakkında yapılmasını — icap etmiştir. Bu münasebetle Niyu Jersey zabıtası, İngiliz polisine müracaatle bu kızin Glaskov şehrinde bulunan ailesi ve kom- şuları nezdinde tahkikat yapılma- sını istemişti.. Bu kadın, bir senedenberi Madam Lindbergin hizmetinde idi ve görümcesi ta- rafından tavsiye edilmişti. Maa- mafih Lindberg ailesinin bu ka- dına son derece itimadı vardır. İngiliz polisile beraber Alesko şehrinde, Mis Betti huzurunda malümat — toplamıya — teşebblis eden İngiliz gazetecileri, güçlükle vazifelerini yapabilmişlerdir. Çün- ki, çocuğu kaçıranların şerrine uğramak korkusile hiç kimse ağzını açmak istemiyordu. Fakat niha- yet toplanabilen malümat, süt- ninenin dürüst bir kadın oldu- Zunu tasdik etmişlerdir. Diğer taraftan Conson istic- vap edildikten sonra Boston polisine telgraf çekilerek plaka- ları değiştirilmiş sahile doğru yol alan bir otomobilin takip ve ele geçirilmesi bildirilmiştir. Za- bıta, şimdi bu otomobilin peşin- dedir. Lindbergin uğradığı felâket- ten pek ziyade müteessir olan Holivuttaki bazı sinema artistleri başlarında Harold Loit olmak üzere hususi polis hafiyeleri tu- tarak çocuğun taharrisine me- mur etmişler ve büyük mükâfat- lar vadetmişlerdir. Şurasını da MA JIK ilâve etmelidir ki, Harold Loidin de küçük bir çocuğu vardır. Mecidiye Banknot SALLY| itibaren

Bu sayıdan diğer sayfalar: