10 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

10 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Haftada İki Defa Spor Ss-PrO.R Perşembe ve “Cumartesi Ok —.. Okuyunuz... Günleri Çıkacak Spor Sıyıfılınmııı S P O R spor — hüdiselerini okuyacaksımız. Cumartesi — saşfasında Cuma günkü — maçların tafsilâtını bulacaksınız. | Dünya S/mr Haberleri I Yunanistanda Futbo: Maçları Atina 7 (A.A.) — Yunanistan şampiyonluğu için yapılan maçlar neticesinde; Enosis takımı Ethni- kos takımımı bire karşı üç ve Heraklis takımı Olimpiyakos ta- kımını sıfıra karşı iki sayı ile yenmişlerdir. Selânikte yapılan bir maçta P. A.O.K. takımı Panathinaikos takımını bire karşı üç sayı ile mağlüp etmiştir. Karneranın — Maçları Londra, 8 ( AA ) — Dikson, Karnera ile Avustural- ya'lı Jorj Kok arasında 17 martta yapılması lakarrür eden bir maç tertip etmiş olduğunu beyan eylemiştir. Londra, 8 (A.A) — Larri Ge- nin meneceri Horri Levin dünya şampiyonluğu için Gen ile Kar- nera arasında icrası mukarrer seçme müsabakasının 20 Mayısta Londrada yapılacağını bildirmiştir. Davis Kupası Bükreş, ( A.A ) — Jeneral Jaccobici'nin riyaseti altında top- lanan Romanya — Tenis - birliği evvelce Dawis Kupasından çe- kilmek — için verdiği karardan sarfınazar etmiştir. Binaenaleyh gelecek mayısın 14, 15 ve 16 1ncı günleri Ro- manya büyük Britanyanın hasmı olacak demektir. Jef Galatasaray Dıktatorlugu Geniş Salâhiyetli Başkap- tanlık Kime Verilecek ? Galatasaraylılar geçen ay aktettikleri fevkalâde kongrede çok - isabetli ' kararlar Sporcularla idarecilerin zümreler olduğunu, - iki” grupus biribirinin- işine : karışması doğru ayrı ayrı olmadığını uzun senelerden sonra ; cek, idare verdiler. | | herhangi tamamile anlıyan Galatasaraylılar | spor başkaptanlarını bir nevi diktatör vaziyetine getirebilecek şekilde nizamnamelerinde tadilât yaplılar, Bu tadilâta göre Başkaptan | | | — Saatte 408 ıİngılız Yüzbaşısı Kampbel,Otomobilini Çebuk Kilometre Fırtına Gibi Uçurdu VA Yüzbaşı Kampbel akılları durduran rekorunu Geçen sene - İngiliz yüzbaşısı Kampbel hususi surette yaptırdı- ğa bir. otomobil ile saatte 395 kilometre sürat teminine muvaf- fak olduğu zaman herkes şaşır- mıştı. Saatte yüz kilometre giden şimendiferler içinde bile baş dön- düğünü bilenler, açık bir otomo- bili idare etmek şartile 400 kile- metreye yakın bir sürate dayanı- lamıyacağını iddia etmişlerdi. İngiliz yüzbaşısının geçen sene yaptığı rekor, insan mukavemeti- nin bir daha irişemiyeceği zan- nedilen bir harika addolunduğu zamanlarda ayni İngiliz yüzbaşısı eski rakorunu kın'mya taşebbüs müddetsiz olarak intihap edile- hayetinin değişmesi başkaptana tesir — etmiyecektir. Başkaptan geniş — salâhiyetlerle hareket edecek, İdare heyetinin müdakalesinden tama- mile azade kalacaktır. Bu şekilde çok mühim bir mevki olan Baş- kaptanlığa henüz kimse intihap edilmemiştir. Galatasaraylılar iki haftadan- beri bu meseleyi bir türlü halle- dememişlerdir. İleri sürülea bir- çök namzetler arasında Yusuf : Henüz faal bir vaziyete geçemiyen Galolasaray takımı edeceğini ilân etti. Bu ilâm oku- yan sporcular bu çok tehlikeli teşebbüsünden yüzbaşıyı” vazgeçir- miye çalıştılar, Onu iknaa uğra şanlar 400 kilometrelik bir süratın aşılamıyacağını nazariye ile' is- bat etmiye çalıştılar. Mütehassıs doktorlar bu derece — yüksek Adanalılar Kıbrısta Maç Yapacak Adana (Hususı) — Çukurova Futbol takımımız Kıbrısa giderek, oradaki Türk takımile bir maç yapacaktır. Çukurova takımı şim- diden çalışmıya başlamıştır. Kıb- rıs Türk takımının kuüvvetli oldu- ğu söylendiğinden, sporcularımı- zın fazla gayret göstermeleri lâ- zımdır , Manisalılar Yarın İzmir Muhtelitile Karşılaşacak İzmir, ( Hususi ) — Manisa muhteliti ile şehrimiz muhteliti arasında bir futbol müsabakası yapılması hususunda girişilen te- şebbüsler müspet bir netice ver- miştir. — Manisa futbol heyeti böyle bir müsabakayı kabul etti- ğine dair İzmir mıntaka heyetine resmen — cevap göndermiştir. Müsabaka şehrimizde cuma günü vupılacıkur Çok Şükür İki haftadanberi havaların bo- zuk — gitmesi yüzünden — futbol müsabakalarına hasret kalmıştık. Ne ise, eğer birdenbire hava bozulmazsa, yarın birkaç müsa- baka — seyredebileceğir. — Yarın Taksimde — muhtelif — futbol lik müsabakaları yapılacaktır. Bun- lar arasında bilhassa Vefa-Beykoz maçının — çok — hararetli - olacağı tahmin edilmektedir. bhynk bır clııunelle seçileceği tahmin edilmektedir. Fakat Yusuf Ziya Bey bu vazi- feyi almak istemediği için sarı - kırmızlar büyük bir — düşünce içindedir. Şunu da söyliyelim ki başkaptanlık meselesi muallâkta kaldığı için, Fener maçı yaklaş- tığı halde Galatasaray — takımı henüz muatta! bir vaziyettedir. yaptıklan sonra sür'atte ciğerlere hücum edecek kanın —insanı boğmıya kâfi geleceğini bildirdiler. Bütün bu itirazlara rağmen İngiliz yüzbaşisı geçende hayalını bir daha tehli- keye koydu. İnatçı İngiliz bu büyük tehli- keyi de düyadaki sür'at müte- hassıslarını — şaşırtarak — atlattı. Yüzbaşı Kampbel (Blö Bird ) isimli otomobili ile saatte 408 kilometre ve 634 metre katede- rek eski rekorunu on kilometre- ye yakın bir farkla yükseltti. Bu haber şayi olur olmaz İngiliz yüzbaşısına dünyanın her tarafın- dan tebrikler y:ığ'mıya başlamıştır. Mısırlıları Yazısı Hafianın Stadyomu Yapalım! Geçenlerde baber — verdik: “Belediye Taksimde bir stad yapmak hususunda bir şirkeile müzakereye geçmiştir. ,, Bu hâber bizi ve bütün spor- cuları çok sevindirdi. Fakot alâ- kadar belediye erkânima hatırlat- mak isteriz ki beş sene sonra Balkan olimpiyatlarının İstanbulda yapılması taahhüdünü imzalamış bulunuyoruz. Beynelmilel — temaslarda taahhütnamenin altma imza koy- manın ne demek olduğunu tabii fazla izaha lüzum yoktur, Bele- diyenin stadyom inşası hakkında verdiği kararın — istinat ettiği hüsnü niyete sığınarak — biraz acele davranılmasını istiyoruz. Atinanın 80,000 kişilik mer- mer stadını, Bulgaristanın, Tak- sim stadyomunu çöplük gibi gös- terecek muhtelif statlarını gören Balkan komşularımızı beynelmilel bir imtihana , çagırırken — stad- yomun ilk kazmasını henüz vur- mamış bulunuyoruz. Bir asri stad, bu sene başlan- mak şartile ancak iki senede tamamlanır. Ve biz ancak iki se- nede o stadın içinde yadırgamı- yacak, orada beynelmilel müza- bakalar tertip edilecek bir hale gelebiliriz. Bu noktaların ehem- miyetle teemmülünü çok arzu ıdiyoruı &x bir Taklit Edelım Ecnebi Takımlarile Dur- madan Maç Yapıyorlar Mısır Millt takımınin başlıca elemanları bir arada Uzun müddettenberi ecnebi takımı davet etmiyen Mısırlılar, dahile çağırılan ecnebilerle halk- ta spora karşı daha büyük bir alâka uyandığını gördükleri için yeni yaptırdıkları muazzam stad- yomda her meysim birçok ecnebi takımlarla karşılaşmak üzere bir proğram hazırlamışlardır. Proğramın esaslı — noktasını, * harice çıkmaktan ziyade ecnebi- lerle memleket dahilinde karşı- laşmak teşkil ediyor. Filhakika ahalinin gözü Öönünde — yapılan temaslarla uzakta yapılan, yalnız havadis ve resimlerile öğrenilen müsabakaların, propaganda iti- barile, ehemmiyetleri çok değiş- mektedir. Mısırlılar bu kararlarımı verir- ken komşu milletletden Yunanis- tanın geçirdiği tecrübeleri de na- zarı itibara almışlardır. Pek kısa zamanda sporların bütün şube- lerinde çok ilerleyen Yumnanlılar da harice seyahatten ziyade mem- leketlerine ecnebileri davet ede- rek yükselmişlerdir. Mısırlıların bu yolda çok isa- bet ettiklerini kaydederken bi- zim de bu hareketi taklit etme- mizi ileri sürüyoruz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: