9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Mündericatımızın çoklu- gundan Dercedilememiş- tir. Adliyede Hâkimler Arasında Yeni Tayinler Yapıldı Ankara 8 — Hâkim ve Müddel. ümmiler arasındaki tebeddülâta dair kararnameler âli tasdika iktiran et- Miştir. Ordu ağır ceza reisliğine Şarki Karahisar relsi Cevdet, Malatya bi- künliğine, Milâs hâkimi Mehmet Ali, lsparta relsliğine Eskişehir arasından İbrahim Hakkı, Erzurum ağır ceza relsliğine Burdur. M. umumisi Meb- Mmet Sadık, Aukara relaliğini azadan Mustafa Asım, Balıkesir. hukuk hâ- kimliğine sabık Bursa reisi Arif Barzı, İstanbul sulh hâkimliğine lstan- bul müstantiklerinden Ahmet Cew- det, Istanbul mülâzimliğine Ankara hâkimlerinden Ali, Istanbul azalığına Diyarbekir M. umum!si Haydar Naki, İzmir asliye azalığına sabık İzmir M. umuml! muavini Fuat, İzmir ağır veza azalığına Muğla M. umumtsi lemail Kemal, Aydın ağır eoza rel- Uğine Nevşehir M. umumtsi et Mithat, Istanbul sulh hâkimliğine Bafra hukuk hâkimi Mustafa Celâ- leddin, Muğla M. umumiliğine Adana arasından Ali Şadi, Çorum M. umu- miliğine Balıkesir sulb bâkimi Meh- met Saffet, İçel M. umumlliğine Bursa muavini Ahmet Emin, Akı M. umumiliğine Hasanlı sulh hâl Mehmet Ali, Manisa M. umu! llğine Aydın Müddefumumisi Sa- dık, Ankara | müstantikliğine ? An- kara aza mü'âziml Forhat Refik, Ankara müddeiumum? muavinliğine Adapazarı müddelumumisi Mehmet, Trabzon müddelumumtliğine — sabık ad'iye müfettişi Ekrem, Bursa müd- delumumiliğine Urfa asliye relsi Sakıp, Balıkesir müddeiumumiliğine #abık adliye müfettişlerinden Süley- man Falk, Nevşebir asliye relsliğine Meraş sulh hükimi Cemil, Istanbul azalığına Ankara aza mülâzimlerin- ger İsmail Hakkı, Şuhut sulh hâükim- Üğyine hukuk mezunlarından Edip, Cihanbeyler M. umumlliğine Hüseyin Hilmi, Beyazıt M. umumiliğine Hayri, Cezre M. umumiliğine Arif Hikmet, Şabanözü sulh hâkimliğine Nevzat, Van aza mülâzimliğine Hüseyin Rauf, Güvün mülârimliğine Reyhan, Antal- ya M. muavinliğine Ibrahim Cemal, Kedus M. umumiliğine Abdülkadir, Pervari #sulh bâkimliğine Maehmet Fahri, Kevaş sulh hâkimliğine Halil, Ahlat sulh hâkimliğine mes'ut, Er- gani Osmaniye M. umumlliğine Tah- tin, Başkale — hâkimliğine Cemil, Kara aza mülâzimliğine Veli, Ürküp M. umumfliğine Hamit Macit, Çemiş- gezek M. umumiliğine Raşit, Adana M. umum! muavinligine Mürüvvet H, İzmir Mumumt! muavinliğine Şevki, Ankara ara mülâzimliğin kstanbul aza mülâzimliğine haret Hamım ve Beyler tayin edilmişlerdir. Loit Corç Şiddetli Bir Siyasi Faaliyet Gösterecekmiş Londra 8 (A.A.) — Loit Corç'un pek yakında siyasi faaliyete giri şeceği haber veriliyor. Bu faaliye- tHin, hükümeti endişeye düşür- mekten hali kalmıyacağım bir kısım matbuat kaydediyor. Seyrisefainde Makine Şubesi Müdürü Değişti Seyrisefain —idaresi Makine Şubesi Müdürü Kadri B. Havuz- lar Müdürlüğüne tayin edilmiştir. kine Şubesi Müdürlüğüne, ve- âleten ve eski vazifesine ilâve- ten Levazım Müdürü İzzetin Bey tayin edilmiştir. Bu şubeye mü- #avir olarak Havuzlar Müdüriyeti Memurlarından Yusuf Bey verll- Miştir, 1 — İyl zamanlar fertlere ve ce- miyetlere gevşeklik verir. İyi zaman- lar İnsanı endişesiz, düşüncesiz ve yaratmak kabiliyetinden mahrum bir hale getirir. 2 — Fena zamanlar fertlere ve ce- miyetlere yeni hamleler için yeni kuvvetler verir. Fona zamanlar bizl uykumuzdan uyandıran sarsıntılara benzer. 3 — Bugün zamanın fenalığından şikâyet edenler, yaratma kabiliye- tinden mabrum olanlar, mücadele etmekten korkanlardır. SON TELGRAF HABERLERİ Çinliler Asker Toplıyor Japonya Da Şanghay Civarına Müte - madiyen Asker Ve Cephane Çıkarıyor Moskova, 9 (A.A) — Tas Ajansına — Şanghaydan bildiri-- mektedir: Japonlar ayın altısında Huan- tu kasabasını işgal ettikten sonra Antinge — bücum — etmişlerdir. Voşung ve Nankin arasında elli- ye yakın Japon harp gemisi bulunmaktadır. Japon tayyareleri hergün Sut- cov Üzerinde bombalar atıyorlar, Dün Vosung ve Şanghayda ka- raya çıkarılan 14,000 kişilik Ja- pon fırkasından başka Japonya- dan daha yirmi fırkalık bir kuv- Memleket Mahsüllerinin Himayesi yet gelecektir. [ Cangsi — eyaleti kumandanı Yengsican, asker - toplamaktadır. Taikang — tersanesinde — yeniden harp levazımı İmaline başlanmıştır. Elliden fazla Çin ticaret loncası Japon kıtaatı Çinden tamamen geri alınmadıkça Japonlarla tica- ret yapmamıya karar vermişler- dir. Japonlar Şapeyde bir zabıta teşkilâtı vücuda getirmektedirler, Bu kuvvet Japon zabitlerinin kumandası altında bulunacaktır. Moskova, 9 (A. A.) — Çin ile bir itilâf husulü takdirinde | Japon hükümeti diğer devletler gibi —imtiyazlı mmtakada bir miktar kuvvet bulundurmak hak- kına malik olduğunu ileri sürerek bu mıntakada bir piyade fırkası bırakacaktır. Londra 8 — Mareşal Şan- Kay-Çek'in pek yakında cepheye gideceği baber veriliyor. Şanghay B — Liyuhonun şi- malinde Çinliler bir Japon ileri karakoluna taarruz etmişlerdir. Bir Japon tebliğine göre Japon kıtaatı müdafaa vaziyetini terket- memeleri için emir almışlardır. İçin Bir Müessese Teşkili Düşünülüyor Ankara, 9 ( Husust ) — Bütçe muvazenesinin | salâtının hükümetin kefaleti altında millt banka- temini yolunda esaslar tespit eden Halk Fırkasın- daki Malt Komisyon raporunu hazırlamıştır. Rapor bütçenin varidat ve masraf kısımlarına ait mühim Verilen malümata göre, raporda memur maaşlarının kesilmesi hak- kında hiç bir tavsiye yoktur. Yalnız kadroların, işlerin ve vaziyetin icabına göre tensik ve mütaleaları ihtiva etmektedir. mevzubalhs edilmektedir. Buğday mahsulünün ve diğer memleket istih- Vergi ıslabı lar tarafından himayesi hakkında mütelealar ileri sürülmektedir. Bu maksadın temini için bir mücs- sese teşkil olunması hakkında yeni bir cereyan vardır. Buğdaya edilmemektedir. meselesine Ihdası —veya mevcut vergilere zam mümkün gürülmemekle beraber bina vergisinin bir vergi konulması mevzu bahs vergi yapılması gelince; — yeni miktar tezyidi lehinde mütalcalar dermeyan edil- diği haber alınmaktadır. " >.Su _B_askı;ıı TT İzmir Ve Edirne Korkulu Günler Geçiyor İzmir, 9 (Hususi) — Şehrimiz iki gündenberi şiddetli yağmur- ların tesiri altında kalmış, bu yüzden üç ev çökmüş, çok şükür nüfus zayiatı kaydedilmemiştir. Edirne 8 (Hususi) — Karla- rın erimesi yüzünden — nehirler yükselmeye başlamıştır. Bir feye- zan tehlikesine karşı şimdiden tedbir alınıyor. İki Kardeşin İşlediği Kanlı Cinayet Adapazarı 8 — Sabancada Gazipaşa — mahallesinde — oturan Kangul oğlu Küçük Osman ço- cukları Hasan ve Hüseyin ismin- de iki kardeş, çarşıdan evlerine Badönerlerken — kurşunla — katle- dilmişlerdi. Maktullerden — Hü- seyin ilk kurşunla ölmediğin- den, daha yedi kurşun sıkılınıştır. Katiller ayni mahalleden çömlekçi Riişvet Alırken — Bir Orman Memuru Yakalandı Lüleburgaz 8 (Hususi) — Or- man muhafaza memuru - İbrahim Efendi Salih oğlu Hüseyin ismin- de birisinden rüşvet alırken cür- mü meşhut halinde yakalanmış- tır. Mumaileyh hakkında tahkika- ta başlanmıştır. ——— — oğullarından Osman ve Ali iş- minde iki kardeştir, Bunların mu hakemeleri alâka ile takip edil- mektedir. İSTER İNAN, İSTER İNANMA! Ekmeğe beş kuruş rzammetmek suretile köylünün sıkıntıdan kurtulacağını iddia ediyorlar, Halbuki köylünün kullandığı petrol, geker, basma ve saire gibi maddelerin fiatlerinde yüzde birkaç bin Hat farkı varken, ekmek fiatinin bir misli bile art» İSTER İNAN, İSTER gelemez. Zaten alınacak parı olmadığına göre, tavsi istifade edebileceğine, artık İNANMA! ması, köylünün İstihlâk kabiliyetini arttırmıya kâll köylüye varması imkânı edilen tedbirlerden köylünün | da, kötü | sonra yazısını şöyle bitiriyor : Sözün Kısası Tarziye Kime Düşer? P. $ Vâlâ Nureddin, dün, etekleri- min tutuştuğunu yazdıktan sonra ilâve ediyor : “ Zira, ortada bir harfendazlık cürmü olduğunu görünce ve taarruza uğrıyan © Hanımefendi dava açmasa bile Müddelumuminin yeni Matbuat Kanunu —mucibince dava açması ihtimali olduğunu anlayınca, gaze- tenin İdare müdürü, muharrir beyi odasına çağırtmış ve yekinen haber aldığımıza göre demiş kl: * — Pal. Buraya baki. Sen yine meler — karıştırmışsın — yahu... Derhal kâleme sarıl .. İlh... , Diye,'soğuk bir alay kıtlığın- bir yalan kıvırdıktan “Şüphesiz ki, bu nevi tarziyeler, centilmenlikten ileri gelmez. Olsa olsa, hapse girmek korkusundandır!. Maamafih, bu üçüncü noktada da arzumuz yerine gelmiştir. Maksat, Hanımefendiye tarziye verilmesidi. Bahis, bu süretle kapandı. » Şu yazının sefaletine bakınızı Yine o harfendazlık tekerlemesi, yie o müddelumumiye jurnal vermek bayağılığı, yine o bozuk düzen bir cümle içinde iki tane * olduğunu ,, ve iki —tane de * dava açma ,, tekerrürü bu- Kunan yanlış ibare, yine o “ ya- kinen ,, gibi fahiş galetler, yine o “ Psl!.. ,, soğukluğu, yine © idare müdürü masalı, yine © “ yahu ,, lu adı ve llübıiyi eda, yine o “ bahis bu suretle ka- pandı ,, diyerek Üüste çıkmak ve işin İiçinden sıyrılmak gayreti, rezil olmak korkusu, bilhassa, yine ©o siyah tüllere bürünmüş meçhul ve esrarengiz hanımfendil Hangi hanımefendi, ne han» mefendisi ? Eğer, benim tarif ettiğim vasıflarda, yani “kırkını geçkin,,, yani “boyalı, , yani “kartaloz, yani senede “gu kadar çorap, , *bu kadar uçkur ve paçabağı, kullanan bir hanımefendi varsa ©o zavallıyı teşhir. suretile tahkir eden ben olamam, o olur. Çünki ben bu zıpırın görüştüğü yaşlı hanımların hiçbirini tanımıyorum ve o yazımda muayyen bir insan kastetmedim. Böylece, tarziye vermiye mec- bur olan ben değilim. Eğer bahsettiğim vasıflarda bir hanı- mefendi varsa onun masum şah- sını ortaya atmak suretile tahkir eden bu sersem, gitsin, ayakları- na kapansın, kırk defa yer öpsün ve özür dilesin. Çünki ahmaklığı ve beceriksizliği yüzünden, bahisle alâkası olmıyan herhangi bir in- sanı gazete sütunlarında teşhir eden kendisidir. Müddeiumumiye verdiği jurnala iki göz, bir burun, bir de ağız deliği açsın ve bunu bir maske gibi suratına asarak apukurya maskarası halinde, Ad- liye koridorlarında dolaşsın. Cün- ki bu kadar komik bir jurnal, Müddeiumumiden mübaşire ka- dar, orada berkesi güldürür. Şimdi yakayı kurtarmak için, hanımefedileri, — manımefendileri bırakalım. “ Bahis, bu suretle kapandı. ,, değil, bahis, bu su- retle açıldı. Ben insanı öyle kolay kolay bırakmam. Bahsi bu kadar sefil şahsiyata dök- tükten sonra alacağı cevabın ne olacağını yarın görecektir. Hem, sersemliği basiretine, göz yaşları da rüyeline nekac'ar mâni olursa olsun, görecektir. ——— ——— Balat Musevi İlkmektebi mücasis- liğinden : Yarınki perşembe günü akşamı Fenerde Kılburnu gazinosunda yeni küşat edilen salonunda saat 21,5 ta mektep menfaatine balo verileceği mektebimizi sevenlere hatırlatınayı vazife biliyoar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: