9 Mart 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

9 Mart 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

V.Iın Siyaset Âlemi Çin Meselesi Ve Cemiyeti Akvamda Lâf Cenevre, 8 — Cemiyeti Alk- vamın dünkü heyeti umumiye içtimaı esnasında Reis M. Hay- mans şunları söylemiştir: — Size nagihan ve erzici bir baber vereceğim, M. Briyan Pa- riste öldü. Müteveffa sullb mefkü- resinin, milletlerin yakınlaşma fi- kirlerinin mücessem ve müşahhas bir timsali olduğu gibi Cemiyeti Akvamın en kuvvetli banilerinden biri idi. Mumaileyh, müteveffanın hitabetinden. meziyetlerinden, ehemmiyetinden — bahsetmiş — ve Fransız murahhaslarına — beyanı taziyet ederek celsenin 15 daki- ka tatil edilmesini teklif etmiştir. M. Pol Bonkur teşekkür ederek, Fransız heyeti — murahhasasının müteveffanın eseri olan Cemiyeti Akvamın temadisi ve kuvvetler- mesi için en kuvvetli teminatı vereceğini söylemiş ve celse 15 dakika tatil edilmiştir. * Celse açılınca Lehistan mu- rabhası M. Zaleski kısa beya- natta bulunarak Çin - Japon ih- tilâfının balli için Cemiyeti Ak- vamın elinden geleni yapmıya mecbur olduğunu, — Lehistanın, Cemiyeti Akvam mukavele ve prensiplerinin — kuvvetlenmesini görmek — istediğini — söylemiştir. Mumaileh, Cemiyeti Akvam faa- Hiyetinin ve iratınım mükemmel- leştirilmesi Tâzım geldiğini de ilâve etmiştir. İngiltere Hariciye nazıri Sir Jon Simon, heyeti umumiyenin llk vazifesinin bilhassa 15 inci macdede derpiş edilen tavassut teşebbüsünün tahakkuk - etliril- mesi olduğunu, halen devam eden ve edecek olan muharebe- lerin tavassut mebcuriyetini or« tadan kaldıramıyacağını, bilâkiş bu ihtiyacı tacil edeceğini söyle- mişlir. Mumaileyh, hbeyeti umu- miyenin bir beyanname neşrede- rek iikrini beyan etmesi ve bü- tün devletlerin beyannameyi tah- kikat neticesini beklemeden imza etmeleri lüzumunu ileri sürmüştür. İngiltere Hariciye Nazırı bu be- yannamenin — faydasının — Uzak Şarkta sulhün teessüsünden sonra anlaşılacağımı söylemiştir. Kulombiya murahhaslarının bir karar sureti okunmuştur , Bunda, Çin - Japon tebaasının himayesi için tedbirler almıya, ve Japonya- da arkerlerini Şanghaydan çek- Mmiye davet edilmektedir. M. Pol Bonkur Fransanm bu teklifi ve EDEBİ TEFRİKAMIZ : 52 İngiltere Donanmasını Büyültüyor M. Briyana Milli Cenaze Alayı Paris 8 — Hükümet, M. Bri- yana bir cenaze alayı tertip et- miye karar vermiştir. Gece olmasına rahmen mühim bir inzıbat kuvvetinin idaresi a- tında büyük bir kalabalık M. Briyanın evinin önünde bekleşi- yor. Ekserisi Pariste bulunan Meb'usan meclisi azası müteveffa- nın evine giderek ailesine beyanı- taziyet — etmişlerdir. M. Briya- nın mezarı başında mezayasım dan bahis hitabeyi irat edecek olan zat, Başvekil M. Tardiyö- dür. M. Briyan vasiyeti muci- bince Koşrel'de gömülecektir. M. Briyan bir ciğer ve kalp ödemine kurban gitmiştir. Ailesi ve Fransa hükümeti, bütün dev- letlerden ve sulhe taraftar bütün dünya — teşekküllerinden taziyet mektup ve telgrafları almaktadır. Loid Corç ta Diyor Ki.. Londra 8 — Harp esnasında sekiz. sene M. Briyanla teşriki mesai eden Loit Corç ta M. Briyanın ölümünden dolayı beyanı teessür etmiş, onun Cemiyeti Akvam Meclisinden uzaklaşması- nın anlaşma ve hüsnü niyet politikasına ağır bir darbe teşkil edeceğini söylemiştir. Fasta Bir Müsademe Rabat 8 — Cebel Zamora civarında kâin Draa vadisinde bazı tezgâhların muhafazasına memur polis müfrezeleri birtakım kıyamcıların — taarruzuna — uğra- mıştır. — Mütecavizler — dağıtılmış ve zayiata uğratılmıştır. Fransız- lar tarafından da bir yerli ölmüş, beş yerli yaralanmıştır. z ibtilâfın halli için her tedbiri ka- bule amade olduğunu söylemiştir. Mumaileyh demiştir ki: — Heyeti umumiyenin ilk va.: zifesi, manevi nüfusu sayesinde Cemiyeti Akvam Meclisinin mu karreratına yeni bir kuvvet bah- şetmektir. Bütün gayretimizi mut- lak bir mütareke aktine hasret- meliyiz. AÇLIK F Müellifi: Kat Hamsun Onu bayrete düşüren ve te- teddü'süz bana on kuron ver- meğe sevkedecek bir yazı olma- hydı. Evime girdim ve yazmaya ladlıma. Ertesi geceler, saat — sekize doğru, hava gazi yanarken mun- taza an başıma şu geliyordu: Günün sıkıntılarından ve zah- Meti; den sonra dişarıda küçük bir Bezin:i yapmak için büyükkapıdan İîhığ..n vakit, siyahlar giyinmiş bir kadın, kapının karşısında hava- Razı fenerine dayanmış bir kadın Mütercimli P, S. duruyordu; yüzünü bana çeviri- yor ve önünden geçtiğim vakit gözlerile beni takip ediyor. Dik- kat etmiştim ki her vakit ayni elbiseyi, yüzünü örten ve göğsü- ne düşen ayni kalın örtüyü taşı- yordu, ve elinde, fildişi saplı küçük bir şemsiye vardı. Ayni yerde onu üç gecedir görüyordum; önünden geçip git- tiğim vakit yavaşça geri dönüyor, benden uzaklaşarak sokağı ini- yordu. Sinirli beyaim antenlerini çı- * Alman Relsicümbhuru ve yeni Cümhur Riyaseti namzeti Mareşal Hinden- burg bn)ıılıd_l. Riyaseticümhur sarayı bahçesinde dolaşıyor. Almangada İntihap Tedbirleri Berlin, 8 — Reisicümhur in- tihabatına takasddüm eden güm- lerde herhangi bir hâdise zuhü- runa mâni olmak için Prusya zabıtası hkvigo edilecek ve da- imli surette barekete hazır bir halde bulunacaktır. Kışlalarda bulundurulacak olan bir. kısım polis kuvvetleri, sadece hükümet emrinde duracak ve inzıbatı başka vazife göremiyeceklerdir. Tecemmulara mâni olmak için intibabat neticeleri telsizle bik dirilecektir. Hindistanda Şimendifer . Grevi Bombay 8 — Takip edilen iktısadt poletikayı protesto et- mek maksadile Hint Birliği Mec- lisi Umumisinin kararile bütün Hindistanda — şimendifer — grevi infilâk etmek Üzeredir. Şimendifer amelesi, bu hususta nihai kararı almak salâhiyetini Birliğe dahil sindikalara bırakmıştır. kardı ve derbal ziyaretinin bana ait olduğuna dair abes hissi kab- Telvukun düydüm. Nihayet ona #öz söylemek, birini mi aradı- ğinı sormak, yardımıma muhtaç olup olmadığımı, ne kadar fena giyinmiş olursam olayım, evine kadar kendisine — refakat edip edemiyeceğimi anlamak — üzere idim. Fakat içimde bir korku var- dı, bu iş beni para sarfetmek mecburiyetinde bırakabilirdi: Bir hadeh şarap, bir araba gezintisi halbuki bende on para yoktu. Ümitsiz derecede boş ceplerim beni bitik bir hale getiriyordu ve yanından geçerken bu kadını tetkike bile cesaret edemiyor- dum. Açlık beni rahatsız etmiye başladı, bir gün evvelden akşa- İngiltere Donanmasını Büyütüyor Londra 8 — Daily Telegraph, dün Avam Kamarasında bahriye birinci lordu tarafından söylenilen sözleri, İngilterenin bahri satve- tini mühim surette tahdit etmekte olan siyasete artlık devam ede- miyeceği manasına almaktadır. Bundan sonra bahri inşaat programları daha şayant mem- nuniyoet bir mahiyet iktisap ede- cektir. Bu garzete diyor ki: Filhakika, bu işte geç kalın- mıştır, fakat artık filomuza ait mes'uliyeti deruhde etmekte kusur etmiyeceğiz. Amerikadaki Ford Müsssese- sinde Gürültü Detreyt, 8 — Buradaki Fort müessesesi civarında vukun gelen hâdisede dört kişi ölmüş, elli kadar insan da yaralanmıştır. İngiliz İşsizlerinin Miktarı Londra, 8 Şubat 22 de İngiliz — işsizlerinin — miktarı (2,761,173) e baliğ olmuştur. ma kadar yemek — yememiştim; şüphesiz bu çok uzun bir zaman değildi : Ben ekseriya günlerce kendimi tutmuştum. Fakat ben adamakıllı — zayıflamıya başlıyor- dum, eskisi gibi aç kalmıya takatim yoktu, başımın dönmesi için bir gün kâfidi ve su içer içmez Üstüste kusmaktan ıztırap çekiyordum. Buna bir de gecele- yin —üşüdüğümü —ilâve ediniz; gündüzki — kıyafetimle geceleyin yatıyordum ve moraracak kadar üşüyordum. Her gece titriyerek dönüyordum ve uyurken kaskatı kesiliyordum. Eski battaniye ar- tık beni hava cereyanlarından koruyamıyordu — ve — sabahleyin odama giren sert rüzgârlar bur- aumuü tıkadıği için uyanıyordum. Sokakta yürüyorum — ve ilk Siz Olsanız | Çin Meselesine Hâlâ Formül Aranıyor Fangisile Evlenirdiniz? N.R. ve BLA, rumuzile iki genç kız şu üç suali soruyorlar « 1—Bir kız var sizi çok seviyor, fakat siz ona karşı lâ- kayıtsınız. 2 — Diğer bir kız var, onu ziz çok seviyosunuz, fakat o size karşı lâkayttır. 3 — Üçüncü bir kız var. Ta- mışıyorsunuz, fakat ne sizde ne de onda biribirinize karşı sevda- ya benzer birer alâka var. İkiniz de lâkaytsınız. Siz olsanız bu kızlardan han- gisile evlenirdiniz?,, Bu iki karümi meraktan kur- tarmak için cevabımı hemen reyim: Üçüncü ile. Niçin? Diyeceksiniz. Bakınız izah edeyim: Bir taraflı aşk dai- ma kötü şeydir. Ne seven mes'ut olabilir, ne de sevilen. Bir taraflı aşk öyle bir cehennem lir ki, içi ne düşmedikçe şiddeti hissedil- mez, Karşıdan sevilip sevmemek kolay görünür. Fakat bir de sevilip sevilmemenin acısmı dü- şününüz. Birinci ve ikinci suallerdeki kızlarla evlenmek, aileyi bir & raflı aşka istinat ettirmek, yani bir direk üzerine durdurmıya çalışmak demektir. Bir direk kâfi bir mesnet olamıyacağı için aile çabuk yıkılır. Yalnız sizi seven kadmı iyi tanıdıktan sonra sevebileceği- miri hissedebiliyorsanız kadının kendisini size sevdirecek - gizli meziyetleri varsa sevmediğiniz kadınla da — evlenebilir. ve belki sonradan, tahmin ede- miyeceğiniz derecede — kuvvetli bir aşkla ona bağlanabilirsiniz. Fakat bu, nihayet bir ihtimalden ileri gidemez. Yuva, ihtimal üzerine kurulamaz. Sevdiğim fakat sevilmediğim kızla evlenmem, Çünki beni se- vemiyecek olan kadın kendisine hariçte başka aşk mevzuları arar. Bir gün evimin başıma yıkıldığını görürüm, Üçüncü kızla evlenirim. Çün- ki evlendikten sonra sevişenler, seviştikten sonra evlenenlerden daha çoktur ve bu aşk ötekine faiktir. ve- ge HANIMTEYZE -— TAKVİM —- / ÇARŞAMBA ) sı Gün 9 « Mart - 932 t. ıı:::ıu. 1350 Kasım12' Vakit ÇEzant | V. e Güneş İlz, IS n Öğke |& 16 85 Bdndi | 9. sılis. 00) makalem bitinceye kadar ne ya- pacağını düşünüyorum. Yakacak bir mum olsaydı geceleyin de - çalı- şırdım ve bana bu iki saat ka- zandırırdı; yarın hiç değilse yeni- den kommandora müracaat eder- dim. Bankadaki arkadaşımi aramak ve on ör kadar bir mum parası almak için “Oplansk,a hiç dü- şünmedea girdim. Hiçbir itiraza uğramadan — bütün — salcnlardan yürüdüm. Müşterilerin yedikleri, içtikleri gevezelik bir düzüne — kadar önünden geçtim; kahvenin sonun- daki * Kırmızı salon ,, aradığım adamı bulamadan git- tim. Sersemlemiş ve kızmış bir ( Arkası var ) Vaktt JEzant | V. 11 Akşam İıı.— iB. » Yatı İL sohs. İmaat ha ssle 4 ettikleri mMmasarın a kadar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: